• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau superior de higiene bucodental

 català castellà organigrama crèdits

Annex del DECRET 348/1997, de 25 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'higiene bucodental (DOGC núm. 2551, de 7 de gener de 1998).


1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: higiene bucodental.

1.2 Nivell: formació professional de grau superior.

1.3 Durada del cicle formatiu: 1400 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l'1 al 7 i el 9).
1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 8).


2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic promoure la salut de les persones i de la comunitat, programant i desenvolupant activitats preventives i assistencials, com a membre d'un equip de salut bucodental, executant dites activitats mitjançant l'exploració, detecció i registre de l'estat de salut/malaltia bucodental de les persones i organitzant i programant al seu nivell el treball, sota criteris de qualitat, seguretat i optimació de recursos, sota la supervisió corresponent.

2.2 Competències professionals.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet:

1. Organitzar, desenvolupar i gestionar un fitxer de pacients/clients, tenint en compte les diferents necessitats d'atenció i nivell de documentació que s'utilitza.

2. Gestionar el pla de manteniment dels equips i maquinària del servei/unitat/gabinet.

3. Planificar i gestionar l'emmagatzematge, reposició i adquisició, en el seu àmbit de competència de l'instrumental i material utilitzat en la unitat/servei/gabinet.

4. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb els pacients/clients reals o potencials.

5. Obtenir els informes i resums d'activitats mitjançant el tractament de la informació de la base de dades.

6. Interpretar informació cientificotècnica (processos d'anàlisi, de qualitat, manuals de procediments i equips) i adaptar procediments, produint informació oral o escrita que permeti l'execució de l'activitat amb els nivells de qualitat establerts, optimant els recursos assignats.

7. Programar el treball de la unitat/gabinet preveient, assignant o distribuint tasques, equips, recursos o temps d'execució, en el seu àmbit de competència.

b) Explorar, detectar i enregistrar l'estat de salut/malaltia bucodental de les persones, sota la supervisió del facultatiu:

1. Avaluar l'estat de salut/malaltia bucodental de les persones, mitjançant l'exploració física de la cavitat oral.

2. Obtenir radiografies dentals, aplicant normes tècniques d'exposició, angulació i criteris de protecció radiològica.

3. Avaluar l'estat de salut de les peces dentàries mitjançant tècniques de coloració i il·luminació.

4. Avaluar la susceptibilitat a les càries i malaltia periodontal de les persones, mitjançant proves específiques.

c) Prevenir les malalties bucodentals de les persones mitjançant intervenció directa:

1. Esterilitzar l'instrumental i material del gabinet de salut bucodental.

2. Obtenir segellats de foses i fissures, ajustant els protocols tècnics a les característiques individuals del pacient/client.

3. Aplicar fluorurs tòpics, segons les necessitats de cada pacient/client.

4. Eliminar els càlculs dentals i tincions i realitzar poliments, complint els protocols tècnics establerts i ajustant-se a les característiques bucodentals particulars i l'estat de salut general de cada pacient/client.

5. Realitzar el poliment d'obturacions, segons els protocols tècnics establerts i les indicacions prescrites.

6. Assistir al pacient/client i actuar com a ajudant de l'odontòleg en intervencions assistencials complexes que es realitzin en l'àmbit de la clínica dental.

d) Avaluar la salut bucodental de les persones i la comunitat mitjançant activitats de vigilància epidemiològica:

1. Interpretar i desenvolupar els objectius d'un programa de seguiment epidemiològic de salut bucodental adaptat.

2. Definir i planificar les actuacions necessàries per aplicar un programa de seguiment epidemiològic de salut/malaltia bucodental d'un grup de població.

3. Identificar i avaluar els indicadors del nivell de salut/malaltia bucodental d'una comunitat.

4. Enregistrar les dades obtingudes de l'exploració bucodental i de les enquestes/entrevistes d'un grup de població.

5. Descriure els nivells de salut/malaltia bucodental d'una comunitat, analitzant i avaluant els resultats de l'estudi.

e) Fomentar la salut bucodental de les persones mitjançant activitats d'educació sanitària i promoció de la salut:

1. Proporcionar informació, adaptada a altres agents sanitaris i a la comunitat, programant i transmetent coneixements sobre etiopatogènia, prevenció de les malalties bucodentals i salut dental.

2. Facilitar la realització dels tractaments d'operatòria bucodental precisos, aplicant tècniques de recolzament psicològic.

3. Educar i motivar a les persones en tècniques d'autoexploració i autocura de la seva boca i dents.

4. Educar i motivar a les persones en pautes d'alimentació saludables.

5. Desenvolupar i impulsar estratègies encaminades a la promoció de la salut d'una comunitat i actuar com a dinamitzador d'activitats de salut dental en col·lectius i grups amb diferents nivells de formació i motivació.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització del gabinet dental quan es produeixen alteracions en els recursos materials o humans no previstos, adaptant les activitats de forma que no afecti la dinàmica de treball prevista.

L'atenció a pacients amb necessitats d'assistència urgent, sense que quedi alterada al mínim la dinàmica de treball prevista.

Situacions de negativa o conducta atípica del pacient que no permeti el desenvolupament de la tècnica operatòria.

La interrupció del procés d'esterilització del material per avaria d'algun dels aparells.

Situacions en què el pacient presenti manifestacions de reacció al·lèrgica a productes utilitzats o necessitat d'assistència immediata.

Cas d'absències sobtades del personal sanitari involucrat en un programa.

Alteracions en l'organització de les activitats previstes d'un programa preventiu.

La manca de resposta esperada per part del pacient/client davant del programa de motivació per a l'adquisició d'hàbits higiènics.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La preparació de plaques, líquids reveladors, caixa de revelat altres, per a l'obtenció de radiografies dentals.

L'organització del treball de la unitat/gabinet preveient els recursos, materials i productes necessaris per a les tasques diàries.

L'atenció al pacient i a l'odontòleg en les necessitats respectives dins una intervenció assistencial complexa (treball a quatre o sis mans).

La planificació d'actuacions adequades als objectius prefixats en el programa de seguiment epidemiològic de salut bucodental.

La planificació de les tasques necessàries per emetre informació sobre salut/malaltia bucodental a conjunts de població i altres agents sanitaris.

L'organització, gestió i actualització dels fitxers dels pacients/clients.

La notificació de qualsevol canvi que s'efectuï en les visites concertades del pacient/client.

La classificació de la informació cientificotècnica que arriba a la unitat.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització i gestió del fitxer de la unitat i el pla de manteniment dels equips i maquinària.

La planificació i gestió del magatzem, i en la reposició i adquisició de l'instrumental i material necessari.

L'obtenció de radiografies dentals i utilització dels mètodes de prevenció radiològica adequats a cada situació.

La descontaminació del material i instrumental i el control de la transmissió d'infeccions en el gabinet dental.

El segellament de foses i fissures, aplicació de fluorurs, eliminació de càlculs i tincions i poliment d'obturacions.

L'assistència a l'odontòleg en la realització de tècniques complexes.

L'assistència al pacient/client abans, durant i després de la intervenció assistencial.

El desenvolupament de programes de salut bucodental dirigits a la comunitat amb la informació i motivació requerides en cada cas.

L'organització de tasques de gestió i manteniment del material.

L'organització i gestió de fitxers i bases de dades.

La informació de forma suficient i entenedora amb el client i la comunitat.

La negociació de les condicions econòmiques i de subministrament del material.

El compliment dels horaris programats per a l'atenció al client.

A l'hora de fer l'exploració bucodental posant els medis a l'abast per poder fer una avaluació correcta de la cavitat oral.

L'avaluació de l'estat de salut/malaltia de la cavitat oral a partir de l'exploració que realitza per informar al facultatiu.

La comprovació de la qualitat de pel·lícules radiogràfiques respectant les normes de protecció radiològiques personals i col·lectives.

La neteja i esterilització de l'instrumental i l'equip dental.

La informació adequada en l'aplicació de productes profilàctics, per tal d'assegurar que la tècnica es pot realitzar en les condicions adequades.

La realització de tècniques preventives i assistencials de la seva competència.

La preparació i l'atenció del pacient en el transcurs de la tècnica operatòria.

L'adaptació d'un programa epidemiològic a un grup de població.

La identificació i avaluació dels indicadors del nivell de salut d'una comunitat.

L'educació i motivació en l'adquisició d'hàbits higiènics i alimentaris per aconseguir un bon grau de salut bucodental.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La coordinació amb el personal sanitari implicat en el programa al adequar els programes de salut bucodental en funció de les necessitats del conjunt de població coordinant i valorant conjuntament les tasques.

La col·laboració i assistència al facultatiu en l'aplicació de tècniques operatòries complexes de treball a quatre i sis mans, en el lliurament d'instruments, manteniment del camp operatori net, preparació de materials (amalgames i d'impressió).

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent, és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització, desenvolupament i gestió de fitxers, tasques de manteniment i adquisició i emmagatzematge de material.

La descontaminació de l'instrumental i material brut del gabinet dental.

La realització de tècniques operatòries de prevenció i profilaxi bucodental.

L'avaluació i comprovació dels objectius assolits dels programes de salut bucodental adreçats a un grup de població.

L'educació i motivació sobre tècniques i hàbits d'autoexploració per a la prevenció de malalties bucodentals a la comunitat.

L'atenció i preparació del pacient.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta:

A l'hora de mantenir una relació cordial amb les persones de manteniment i proveïdors de material i instrumental del gabinet dental.

A l'hora de dirigir-se al personal sanitari implicat dins els programes i campanyes de salut bucodental, i també al grup de població al qual va dirigit, en termes entenedors i cordials.

A l'hora de distribuir tasques per a l'organització del gabinet dental, el tracte amb el personal és cordial i amigable.

A l'hora de donar suport psicològic i rebre i acomiadar al pacient.

En el transcurs de la tècnica operatòria facilitant informació sobre la tècnica que se li aplica, motivant-lo en la col·laboració i possibles incidències.

A l'hora d'informar sobre la utilització de productes de profilaxi bucodental i sobre el cost i condicions de pagament.

A l'hora de motivar el personal sobre hàbits alimentaris i d'higiene bucodental.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització, desenvolupament i gestió de fitxers, tasques de manteniment i prestació de serveis dins del gabinet dental.

La negociació amb clients i proveïdors de les condicions òptimes d'una operació comercial.

La utilització de la tècnica de descontaminació del material i instrumental més adequada en cada cas.

L'aplicació de tècniques no invasives actualitzades de segellament de foses i fissures, aplicació de fluorurs, eliminació de càlculs i tincions i poliment d'obturacions.

La interpretació i desenvolupament d'actuacions i objectius en campanyes i programes de seguiment epidemiològic de salut/malaltia bucodental.

L'establiment d'estratègies per a la promoció de salut d'una comunitat i actuar com a dinamitzador en col·lectius amb diferents nivells de formació i motivació.

La creació o adaptació de les bases de dades informatitzades.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic exercirà la seva activitat professional en el sector sanitari, en l'àrea d'atenció sanitària i de promoció de la salut, formant part d'equips de salut bucodental, d'equips de salut d'atenció primària o en unitats de promoció de la salut.

Els principals subsectors en els que pot desenvolupar la seva activitat son:

En l'atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut i unitats de suport d'higiene bucodental.

En l'atenció especialitzada: serveis hospitalaris d'odontoestomatologia i cirurgia maxil·lofacial.

El tècnic en higiene bucodental s'integrarà en un equip de prevenció i atenció sanitària, format per altres tècnics del seu nivell i tècnics de grau mitjà, coordinat i dirigit per un facultatiu.

Aquest tècnic podrà participar en totes les activitats que es realitzin en la seva àrea de treball, inclosa la docència d'altres tècnics i la col·laboració en les activitats d'investigació i control epidemiològic que li siguin assignades.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

Aquest tècnic es situa fonamentalment en les funcions d'organització/gestió de la unitat de treball, de prestació de serveis assistencials i preventius, de vigilància epidemiològica i d'educació sanitària.

Principals ocupacions i llocs de treball:

Amb finalitats d'orientació professional, s'enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden desenvolupar quan s'adquireixi la competència professional definida en el perfil del títol:

Higienista dental.

Higienista bucodental.

Tècnic especialista en higiene bucodental.

Educador sanitari.

 

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Processar la informació generada en la unitat de salut bucodental interpretant informació cientificotècnica, protocols interns de treball i documentació clínica i no clínica identificant les característiques de programes informàtics de gestió de pacients i bases de dades, tipus i models de documents clínics i no clínics i recursos ofimàtics i d'arxiu, elaborant informes i instruccions d'activitats, realitzant els processos de registre, de tramitació de documents, d'arxivament, de control d'existències i de gestió del manteniment d'equips i instrumental, per tal d'organitzar i gestionar la citació de pacients/clients i el pla de manteniment dels equips, l'adquisició i control d'existències i la informació generada en la unitat/gabinet.

Planificar les activitats d'exploració, aplicació de tècniques preventives, preparació de la consulta i assistència al facultatiu, identificant els recursos humans i materials disponibles, determinant les condicions i característiques de les instal·lacions, els equips, instruments i materials necessaris per a cada activitat i les condicions i preparació del pacient/client, organitzant les activitats, el temps i els recursos, per tal de satisfer les necessitats assistencials i l'atenció al client/pacient amb criteris de qualitat.

Relacionar-se amb pacients/clients o acompanyants, distingint les característiques, condicions d'autonomia, predisposició i nivell de comprensió, interpretant les necessitats i demandes de benestar, comunicació i relació, comunicant-se de forma eficaç, amable, respectuosa i adaptada a les característiques i necessitats de l'usuari, i al context situacional, per tal d'atendre, informar i contribuir al benestar de pacients o acompanyants.

Explorar la cavitat bucodental identificant les característiques anatòmiques i funcionals, els signes i símptomes d'alteracions o patologies, realitzant tècniques exploratòries, estudis de susceptibilitat a la càries i a malalties periodontals, tècniques per a la detecció de placa, tècniques d'obtenció i revelat d'impressions radiogràfiques, aplicant les mesures de radioprotecció i control de la contaminació establertes, interpretant criteris diagnòstics, normes de seguretat i radioprotecció, normes tècniques de raigs X i els resultats de les tècniques, per tal d'avaluar l'estat de salut bucodental i proposar mesures o intervencions preventives.

Realitzar intervencions bucodentals preventives interpretant els protocols de les tècniques, identificant les característiques i necessitats assistencials dels pacients/clients, seleccionant les tècniques i productes que cal aplicar, utilitzant els equips i instruments amb destresa i segons normes de seguretat i control de la contaminació, per tal de millorar el nivell de salut bucodental de les persones.

Avaluar el nivell de salut bucodental de les persones i la comunitat definint documentació per a l'obtenció i recollida de dades, identificant les característiques socioculturals, sanitàries i els indicadors de patologia bucodental, processant i interpretant la informació recollida, per tal d'adaptar programes preventius de salut bucodental.

Ensenyar i motivar en l'adquisició d'hàbits higiènics i dietètics identificant les característiques del grup de població, adaptant els objectius i les activitats a les característiques del grup i als recursos disponibles, utilitzant recursos informatius orals, escrits i audiovisuals, organitzant activitats i recursos per tal de fomentar la millora de salut bucodental de la comunitat.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball utilitzant les mesures correctives i de protecció.

Planificar el procés d'inserció en l'activitat d'equips de salut bucodental, valorant-ne els aspectes organitzatius i econòmics, i identificant els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, determinant les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas per tal d'integrar-se satisfactòriament en el món laboral.

Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a les funcions d'un equip de salut bucodental, de forma responsable i participativa, afrontant les tasques d'organització de la unitat, atenció al pacient/client i prestació de serveis assistencials, preventius i d'educació sanitària amb progressiva autonomia i amb iniciativa, valorant les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades, per tal d'integrar-se en el sector de la salut bucodental.

Integrar els diferents processos i funcions que es desenvolupen en un equip de salut bucodental, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació en l'exploració de la cavitat bucodental i en la realització de tècniques preventives per tal de donar resposta a les necessitats detectades d'un grup de població a partir d'estudis epidemiològics de salut bucodental.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'higiene bucodental.
Crèdit 2: exploració bucodental.
Crèdit 3: prevenció bucodental.
Crèdit 4: vigilància epidemiològica bucodental.
Crèdit 5: educació sanitària i promoció de la salut.
Crèdit 6: anatomofisiologia i patologia bàsica.
Crèdit 7: formació i orientació laboral.
Crèdit 8: formació en centres de treball.
Crèdit 9: síntesi.

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 90 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'higiene bucodental.

Crèdit 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'higiene bucodental.

Mòdul 2: exploració bucodental.

Crèdit 2: exploració bucodental.

Mòdul 3: prevenció bucodental.

Crèdit 3: prevenció bucodental.

Mòdul 4: vigilància epidemiològica bucodental.

Crèdit 4: vigilància epidemiològica bucodental.

Mòdul 5: educació sanitària i promoció de la salut.

Crèdit 5: educació sanitària i promoció de la salut.

Mòdul 6: formació i orientació laboral.

Crèdit 7: formació i orientació laboral.

Mòdul 7: formació en centres de treball.

Crèdit 8: formació en centres de treball.

3.5 Matèries del batxillerat que s'han hagut de cursar per accedir al cicle formatiu:

Biologia.

 

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau superior d'higiene bucodental.

a) El professorat de l'especialitat de processos sanitaris del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'higiene bucodental.

Crèdit 4: vigilància epidemiològica bucodental.

Crèdit 5: educació sanitària i promoció de la salut.

Crèdit 6: anatomofisiologia i patologia bàsica.

b) El professorat de l'especialitat de procediments sanitaris i assistencials del cos de professors tècnics de formació professional té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 3: prevenció bucodental.

c) El crèdit 2: exploració bucodental, està assignat a un professor especialista, segons el que està previst a l'article 33.2 de la LOGSE.
d) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 7: formació i orientació laboral.

e) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b), c) i d) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 9: síntesi.

 

5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris.

5.1 Mòduls professionals que poden convalidar-se amb la formació professional ocupacional.

Exploració bucodental.

Vigilància epidemiològica bucodental.

Prevenció bucodental.

5.2 Mòduls professionals que poden correspondre's amb la pràctica laboral.

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada a la unitat/gabinet d'higiene bucodental.

Exploració bucodental.

Vigilància epidemiològica bucodental.

Prevenció bucodental.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

5.3 Accés a estudis universitaris.

Educació social

Fisioteràpia

Infermeria

Logopèdia

Mestre, especialitat de llengua estrangera

Mestre, especialitat d'educació especial

Mestre, especialitat d'educació física

Mestre, especialitat d'educació infantil

Mestre, especialitat d'educació musical

Mestre, especialitat d'educació primària

Odontologia

Podologia

Teràpia ocupacional

Treball social