• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau superior de dietètica

català castellà organigrama crèdits

Annex del DECRET 50/1998, de 3 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de dietètica (DOGC núm. 2622, de 20 d'abril de 1998).


1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: dietètica.

1.2 Nivell: formació professional de grau superior.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1.590 hores (crèdits de l'1 al 9 i l'11).
1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 10).


2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.

1. Organitzar, desenvolupar i gestionar un fitxer de pacients/clients, tenint en compte les diferents necessitats d'atenció i el nivell de documentació que es maneja.

2. Gestionar el pla de manteniment dels equips i la maquinària del servei/unitat/gabinet.

3. Planificar i gestionar l'emmagatzematge, la reposició i l'adquisició, en el seu àmbit de competència, de l'instrumental i el material utilitzat a la unitat/servei/gabinet.

4. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb pacients/clients reals o potencials.

5. Obtenir els informes i els resums d'activitats mitjançant el tractament de la informació de la base de dades.

6. Interpretar informació cientificotècnica (processos d'anàlisi, de qualitat, manuals de procediments i equips) i adaptar procediments, produir informació oral o escrita que permeti l'execució de l'activitat amb els nivells de qualitat establerts, i optimar els recursos assignats.

7. Programar el treball de la unitat/gabinet, i preveure, assignar o distribuir tasques, equips, recursos o temps d'execució, en el seu àmbit de competència.

b) Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals:

1. Realitzar la caracterització dietètica específica d'una persona o col·lectiu.

2. Elaborar "dietes tipus" segons l'edat, l'activitat i les característiques fisiològiques o funcionals de l'individu o col·lectiu.

3. Realitzar el seguiment i comprovar l'acceptació de les dietes prescrites, tant a individus com a col·lectius.

c) Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica:

1. Interpretar la prescripció dietètica establerta.

2. Realitzar la caracterització dietètica individual de cada pacient/client.

3. Elaborar dietes adaptades a cada pacient segons la seva patologia específica, seguint la prescripció dietètica.

4. Elaborar "dietes tipus" segons els processos fisiopatològics que puguin afectar els diferents col·lectius.

5. Realitzar el seguiment i comprovar l'acceptació de les dietes prescrites, tant a individus com a col·lectius.

d) Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica:

1. Realitzar el manteniment preventiu i d'ús, controlar les reparacions, comprovar el funcionament i realitzar calibratges de rutina dels equips al seu càrrec, seguint el procediment establert i la fitxa de manteniment.

2. Programar la presa de mostres per a la realització d'anàlisis d'aliments "in situ".

3. Obtenir mostres d'aliments, en les condicions de qualitat establerta.

4. Realitzar tècniques analítiques "in situ" dels aliments, mitjançant equips mesuradors i tècniques estandarditzades.

5. Envasar, conservar, transportar, enregistrar i remetre les mostres preses al laboratori d'anàlisi en les condicions adequades.

6. Interpretar i enregistrar les dades analítiques obtingudes en l'estudi.

e) Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà:

1. Supervisar la recepció dels aliments adquirits, i comprovar-ne la qualitat higiènica i l'adequació a les pautes prescrites.

2. Supervisar els processos d'emmagatzematge i conservació dels aliments de consum humà, i garantir-ne la qualitat higienicodietètica.

3. Controlar, mantenir i vigilar els sistemes d'higienització dels aliments segons les normes de qualitat.

4. Controlar i vigilar la manipulació d'aliments de consum humà per evitar la seva possible contaminació i mantenir les seves característiques nutritives.

5. Supervisar el procés de transformació dels aliments per a consum humà.

6. Revisar, controlar i supervisar les condicions higienicosanitàries dels aliments i les instal·lacions (cuines i menjadors col·lectius).

f) Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l'educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut:

1. Realitzar estudis sobre els hàbits alimentaris d'un grup de població.

2. Elaborar i programar activitats educatives sobre etiopatogènia i prevenció de patologies associades a desordres alimentaris, i proporcionar informació i coneixements de salut alimentària a altres agents sanitaris i a la comunitat.

3. Educar i motivar les persones en pautes d'alimentació saludables.

4. Desenvolupar i impulsar estratègies encaminades a la promoció de la salut d'una comunitat i actuar com a dinamitzador d'activitats d'educació alimentària en col·lectius amb diferents nivells de formació i motivació.

5. Educar les persones i els col·lectius en el consum de productes alimentaris.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La proposta de dietes alternatives o aliments substitutoris a persones o col·lectius sense patologia, tenint en compte les seves característiques, preferències i possibilitats.

L'adaptació de la dieta establerta a persones amb patologia quan es detecten incidències en el seu seguiment, de manera que s'adeqüi a la prescripció facultativa i a les necessitats del pacient/client.

La proposta al responsable sobre les accions que cal prendre quan es detecten alteracions en la qualitat dels aliments o inadequacions dels processos de manipulació i cuinat, en l'àmbit de les seves competències.

La proposta de solucions alternatives davant de la manca d'algun aliment o producte necessari per a l'elaboració dels menús establerts.

La proposta de solucions d'urgència quan es produeixen incidències o avaries en les instal·lacions de la cuina.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització del treball propi en la unitat o servei de dietètica, la previsió de les activitats que cal realitzar i els recursos necessaris.

El seguiment ordenat dels procediments establerts per a l'elaboració de les dietes.

La definició de les fases de preparació i cuinat dels aliments, de manera que s'optimin els recursos materials i humans del servei o unitat de restauració col·lectiva.

L'organització del propi treball en la supervisió i el control de la unitat o servei de restauració col·lectiva, de manera que els processos de recepció, conservació, manipulació, transformació i cuinat dels aliments es realitzin en condicions de qualitat i en el temps previst.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllar pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La identificació de les necessitats nutricionals de persones o col·lectius sense patologia, l'elaboració de dietes adaptades a les seves necessitats i la realització del seu seguiment.

La interpretació i el seguiment de les prescripcions facultatives en l'elaboració de dietes adaptades a persones o col·lectius amb patologies específiques.

L'aplicació de tècniques analítiques senzilles sobre la qualitat alimentària i higienicosanitària dels aliments, i la informació sobre mesures correctives i la seva proposició.

L'observació de les condicions de conservació, manipulació i transformació dels aliments de consum humà, la detecció d'alteracions en la seva qualitat i riscos per a la salut, i la proposició de mesures correctives.

La col·laboració en programes d'educació alimentària i promoció d'actituds i hàbits preventius i higienicosanitaris.

El manteniment de la funcionalitat i la millora del rendiment de la unitat de treball, tenint cura dels aspectes organitzatius, humans, materials i funcionals que li siguin assignats.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per col·laborar d'una manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones, per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La participació en el disseny i l'aplicació de programes i estratègies de promoció de la salut i la informació/formació alimentària.

La participació en l'aplicació de noves tècniques d'anàlisi i control dels aliments i en programes d'investigació i de formació alimentaria.

La col·laboració amb els facultatius i altres professionals de la unitat/servei de dietètica en l'elaboració i l'adaptació de dietes, i en el seguiment dietètic de les persones o col·lectius afectats.

La col·laboració amb el personal de la cuina d'unitats o empreses de restauració col·lectiva, per tal de definir criteris d'organització i treball que millorin l'eficàcia i la qualitat del servei.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent; és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització i la gestió dels recursos humans i materials assignats a la unitat o servei de dietètica.

La interpretació de la informació de les prescripcions dietètiques definides pel facultatiu.

La identificació de necessitats dietètiques de persones o col·lectius sense patologia.

L'elaboració de dietes i menús adaptats a les necessitats de persones o col·lectius.

La realització d'enquestes i qüestionaris de captació de dades per a l'elaboració, l'adaptació i el seguiment de dietes.

La comprovació que els processos de conservació, transformació i manipulació dels aliments es realitzen en condicions de qualitat.

La realització d'anàlisis senzilles sobre la qualitat dels aliments.

La realització dels programes i les activitats d'educació sanitària i promoció de la salut a persones o col·lectius que li siguin assignats.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta en:

El reconeixement, la comprensió i el respecte a les característiques culturals i socials de les persones o col·lectius.

L'atenció i la informació a les persones o col·lectius durant l'elaboració, l'adaptació i el seguiment de les dietes.

La comunicació al facultatiu, i a d'altres professionals del servei o unitat de dietètica, de tots els aspectes que siguin significatius per a la millora de la qualitat del servei.

La comunicació cordial amb el personal que intervé en el servei o empresa de restauració col·lectiva.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'interès per conèixer noves tècniques o avenços científics relacionats amb la dietètica i la nutrició.

L'adaptació de les dietes establertes quan es detecten problemes en el seu seguiment.

La proposta de nous productes alimentaris i de variabilitat en les combinacions i formes de presentació dels menús que millorin la qualitat dietètica i s'adaptin a les preferències de les persones o col·lectius.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat professional principalment en el sector sanitari, a l'àrea d'atenció sanitària i promoció de la salut, i pot participar en els sectors d'hoteleria, restauració i indústria alimentària.

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:

Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d'atenció primària.

Unitats de recolzament: salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriatria.

Salut pública: servei d'higiene dels aliments.

Serveis generals hospitalaris: unitats o serveis de dietètica i nutrició.

Serveis de restauració: cuines d'hospitals.

Empreses de servei d'àpats. Restaurants i hotels. Menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, llars d'infants, menjadors escolars i d'empreses.

Indústria alimentària: departament de disseny d'aliments preparats i precuinats. Departament de promoció de productes alimentaris. Control i formació de manipuladors d'aliments.

Aquest professional exercirà la seva activitat en dos vessants:

A l'àmbit sanitari realitzarà activitats d'elaboració de dietes terapèutiques, com és el recolzament al tractament de malalts ambulatoris i hospitalitzats; desenvoluparà programes de promoció de la salut i educació sanitària alimentària destinats a altres professionals sanitaris, de serveis de restauració o a grups de població; participarà en l'elaboració de mapes alimentaris i supervisarà la qualitat higienicodietètica dels aliments.

En empreses de servei d'àpats, de restauració i indústries alimentàries prestarà assessorament sobre adquisició, conservació, manipulació, transformació i promoció de productes alimentaris, i composició de dietes i menús tipus o adaptats a col·lectius concrets de població.

Aquestes activitats podran ser desenvolupades des del gabinet de dietètica i alimentació o incorporant-se a la plantilla de les esmentades empreses com a tècnic en dietètica.

El tècnic en dietètica s'integrarà en un equip de prevenció i assistència sanitària, format per altres tècnics del seu nivell, coordinat i dirigit per un facultatiu.

Aquest tècnic podrà participar en totes les activitats que es realitzen en la seva àrea de treball, incloent-hi la docència d'altres tècnics i la col·laboració en tasques d'investigació i control epidemiològic que se li assignin.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

El tècnic en dietètica i nutrició se situa en les funcions d'organització/gestió de la seva unitat/gabinet de treball, com també de prestació de serveis, control de qualitat i educació sanitària.

Principals ocupacions i llocs de treball:

A títol d'exemple, i especialment amb finalitat d'orientació professional, s'enumeren a continuació ocupacions o llocs de treball que poden ser exercits si s'adquireix la competència professional definida en el perfil del títol:

Dietista.

Tècnic en dietètica i nutrició.

Responsable d'alimentació en empreses de servei d'àpats.

Tècnic en higiene dels aliments.

Consultor en alimentació.

Educador sanitari.

 

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

[DD1]

Processar la informació generada en la unitat de dietètica o servei de restauració col·lectiva -interpretar informació cientificotècnica, protocols interns de treball i documentació clínica i no clínica; identificar les característiques de programes informàtics de gestió de la unitat i d'elaboració de dietes, tipus i models de documents clínics i no clínics i recursos ofimàtics i d'arxiu; elaborar informes i instruccions d'activitats, i realitzar els processos de registre, de tramitació de documents, d'arxivament, de control d'existències i de gestió del manteniment de les instal·lacions del servei de restauració col·lectiva-, per tal d'organitzar i gestionar la unitat o servei, l'adquisició i el control d'existències i la informació generada en el servei de dietètica o de restauració col·lectiva.

Analitzar les necessitats dietètiques de persones i col·lectius -identificar característiques fisiològiques, patològiques i socioculturals significatives per a la caracterització dietètica; interpretar dades antropomètriques i dades clíniques de la prescripció facultativa i de la història clínica; detectar preferències, possibilitats i d'altres dades que tinguin incidència en el seguiment de la dieta, i relacionar les dades i la informació obtinguda amb paràmetres dietètics i nutricionals de referència- per tal d'elaborar i adaptar dietes i fer-ne el seguiment.

Elaborar dietes adaptades a persones o col·lectius -interpretar les dades de la prescripció facultativa, de la història dietètica i de les taules d'aliments i nutricionals; calcular els requeriments energètics necessaris, i determinar el tipus i la quantitat d'aliments que es poden consumir, la seva distribució i la forma de preparació i cuinat, i programar el seguiment dietètic-, per tal de donar resposta a les necessitats dietètiques de persones o col·lectius en situacions fisiològiques o amb patologies.

Relacionar-se amb persones i col·lectius -distingir-ne les característiques, la predisposició i el nivell de comprensió; interpretar les seves necessitats i demandes, i comunicant-s'hi de forma eficaç, amable, respectuosa i adaptada a les característiques i les necessitats de l'usuari o usuaris i al context situacional-, per tal d'atendre i informar d'aspectes dietètics, alimentaris i de promoció de la salut.

Participar en programes i estratègies d'educació sanitària i promoció de la salut -definir la documentació per a l'obtenció i recollida de dades; identificar les característiques socioculturals i sanitàries i els indicadors significatius per a l'estudi dietètic, i processar i interpretar la informació recollida-, per tal de definir necessitats i recomanacions dietètiques adaptades a les característiques de les persones o col·lectius.

Ensenyar i motivar en l'adquisició d'hàbits alimentaris i pautes dietètiques -identificar les característiques de la persona o grup de població; adaptar els objectius i les activitats a les seves característiques i als recursos disponibles; utilitzar recursos informatius orals, escrits i audiovisuals, i organitzar activitats i recursos-, per tal d'informar sobre aspectes dietètics preventius o terapèutics i fomentar en les persones o col·lectius pautes d'alimentació saludables.

Controlar els processos de conservació, manipulació i transformació dels aliments -identificar-ne les característiques fisicoquímiques i organolèptiques, i relacionar els sistemes i les condicions de conservació, envasament, emmagatzematge, preparació i cuinat amb els punts crítics i els procediments de control que s'han de realitzar; interpretar la normativa aplicable en cada cas; detectar alteracions en els processos i en els productes, i proposar les mesures correctives-, per tal de verificar la qualitat higiènica i dietètica dels aliments de consum humà.

Realitzar anàlisis senzilles de tipus sensorials, químiques i microbiològiques de productes alimentaris -identificar els paràmetres que s'han d'analitzar i la normativa específica aplicable en cada cas; identificar els punts de mostratge i la tècnica d'obtenció de mostres, aplicant-hi les tècniques analítiques segons els procediments establerts; comparar les dades obtingudes amb valors i paràmetres de referència, i decidir, si cal, les accions preventives o correctives que s'han d'aplicar-, per tal de controlar la qualitat dels aliments.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball utilitzant les mesures correctives i de protecció.

Planificar el procés d'inserció en l'activitat de serveis de dietètica o de restauració col·lectiva -valorar-ne els aspectes organitzatius i econòmics; identificar els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, i determinar les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas-, per tal d'integrar-se satisfactòriament al món laboral.

Incorporar-se al món laboral -adaptar-se a les funcions d'una unitat o servei de dietètica o de restauració col·lectiva de forma responsable i participativa; afrontar les tasques d'organització de la unitat, atenció a les persones, elaboració, adaptació i seguiment de dietes, control de la qualitat dels aliments i dels processos de conservació, manipulació i transformació amb progressiva autonomia i amb iniciativa, i valorar les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades-, per tal d'integrar-se al sector de la dietètica.

Integrar els diferents processos i funcions que es desenvolupen en una unitat/servei de dietètica mitjançant l'anàlisi de les característiques fisiològiques o patològiques d'un individu o grup de població, la definició de propostes dietètiques adequades i el control de qualitat dels aliments que hi intervenen, per tal de donar resposta a les necessitats dietètiques.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.
Crèdit 2: alimentació equilibrada.
Crèdit 3: dietoteràpia.
Crèdit 4: control alimentari.
Crèdit 5: microbiologia i higiene alimentària.
Crèdit 6: educació sanitària i promoció de la salut.
Crèdit 7: fisiopatologia aplicada a la dietètica.
Crèdit 8: relacions en l'àmbit de treball.
Crèdit 9: formació i orientació laboral.
Crèdit 10: formació en centres de treball.
Crèdit 11: síntesi.

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 150 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores, bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, o bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.

Crèdit 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.

Mòdul 2: alimentació equilibrada.

Crèdit 2: alimentació equilibrada.

Mòdul 3: dietoteràpia.

Crèdit 3: dietoteràpia.

Mòdul 4: control alimentari.

Crèdit 4: control alimentari.

Mòdul 5: microbiologia i higiene alimentària.

Crèdit 5: microbiologia i higiene alimentària.

Mòdul 6: educació sanitària i promoció de la salut.

Crèdit 6: educació sanitària i promoció de la salut.

Mòdul 7: fisiopatologia aplicada a la dietètica.

Crèdit 7: fisiopatologia aplicada a la dietètica.

Mòdul 8: relacions en l'àmbit de treball.

Crèdit 8: relacions en l'àmbit de treball.

Mòdul 9: formació i orientació laboral.

Crèdit 9: formació i orientació laboral.

Mòdul 10: formació en centres de treball.

Crèdit 10: formació en centres de treball.

3.5 Matèries del batxillerat que s'han hagut de cursar per accedir al cicle formatiu:

Biologia.

 

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau superior de dietètica:

a) El professorat de l'especialitat de processos sanitaris del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.

Crèdit 3: dietoteràpia.

Crèdit 6: educació sanitària i promoció de la salut.

Crèdit 7: fisiopatologia aplicada a la dietètica.

b) El professorat de l'especialitat de procediments sanitaris i assistencials del cos de professors tècnics de formació professional té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 2: alimentació equilibrada.

Crèdit 4: control alimentari.

Crèdit 5: microbiologia i higiene alimentària.

c) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 8: relacions en l'àmbit de treball.

Crèdit 9: formació i orientació laboral.

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 11: síntesi.

 

5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris.

5.1 Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional ocupacional.

Alimentació equilibrada.

Control alimentari.

Microbiologia i higiene alimentària.

Educació sanitària i promoció de la salut.

5.2 Mòduls professionals que es poden correspondre amb la pràctica laboral.

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.

Alimentació equilibrada.

Control alimentari.

Microbiologia i higiene alimentària.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

5.3 Accés a estudis universitaris.

Biologia

Biotecnologia

Educació social

Farmàcia

Fisioteràpia

Infermeria

Logopèdia

Medicina

Mestre, especialitat de llengua estrangera

Mestre, especialitat d'educació especial

Mestre, especialitat d'educació física

Mestre, especialitat d'educació infantil

Mestre, especialitat d'educació musical

Mestre, especialitat d'educació primària

Nutrició humana i dietètica

Podologia

Teràpia ocupacional

Treball social