• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 9: tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica

a) Durada: 90 hores.

b) Objectius terminals.

Identificar les funcions, prestacions, característiques, condicions d'ús i de manteniment dels equips radiogràfics bucodentals, a partir de manuals tècnics.

Seleccionar el tipus de pel·lícula i els elements de suport i posicionament en funció del registre radiogràfic que cal realitzar, el tipus de projecció i la zona anatòmica que s'ha d'explorar.

Relacionar els efectes de les radiacions ionitzants sobre l'organisme amb les mesures de radioprotecció que cal emprar.

Seleccionar i col·locar els elements de radioprotecció personals i del pacient/client en funció de la tècnica radiogràfica, les característiques del pacient/client i els protocols establerts.

Preparar el pacient/client per a l'obtenció de radiografies dentals segons les seves característiques i la projecció radiogràfica que cal realitzar.

Revelar, fixar i assecar pel·lícules radiogràfiques bucodentals amb la qualitat requerida, amb ordre, pulcritud i segons protocols establerts.

Identificar, classificar i arxivar registres radiogràfics segons criteris establerts i els requeriments de conservació dels mateixos.

Preparar materials d'impressió i obturació de forma manual o automatitzada, segons la quantitat, dosi dels components i condicions de textura i fluïdesa preestablertes.

Relacionar la funció, utilitat, procediments de preparació i requeriments de conservació dels materials dentals amb la seva composició i característiques fisicoquímiques.

Identificar les funcions, prestacions, característiques, condicions d'ús i de manteniment de l'equip dental i instrumental rotatori, a partir de manuals tècnics.

Mantenir en estat operatori i en condicions higienicosanitàries els equips, instrumental i material bucodental, a partir de protocols d'utilització i manteniment.

Determinar el tipus i característiques del material i instrumental odontològic en funció del tipus i quantitat d'intervencions programades.

Seleccionar les tècniques de neteja, desinfecció o esterilització de les instal·lacions, equips, instrumental i material d'una consulta odontològica en funció de les seves característiques i condicions d'ús.

Identificar la funcionalitat i utilitat de l'instrumental de mà i rotatori, a partir de les seves característiques i el seu disseny o complements.

Adaptar els elements de l'equip dental a les característiques del pacient/client i a les necessitats del facultatiu, en funció del tipus i requeriments de la tècnica operatòria bucodental.

Donar al facultatiu i altres membres de l'equip, si cal, l'instrumental de mà, en les condicions asèptiques requerides, amb precisió, destresa i antelació suficient, en funció de la tècnica operatòria que es realitza i el tipus de suport assistencial que es presta.

Preparar de forma eficaç el camp operatori amb els materials indicats, en funció de la tècnica que cal realitzar.

Mantenir el camp operatori en les condicions d'il·luminació i operativitat necessàries per a la intervenció que es realitza.

Identificar la composició, dosificació, indicacions i contraindicacions de productes farmacològics d'ús habitual en la clínica odontològica a partir de documentació tecnicocomercial.

Identificar les estructures anatòmiques del cap i el coll, les relacions entre ells i la funció que desenvolupen a partir de gràfics i mòduls anatòmics.

Identificar les diferents peces dentàries en funció de les seves característiques i localització en la cavitat bucodental.

Formalitzar registres dentals amb la terminologia tècnica i codificació establerta, a partir de les dades d'identificació, d'alteracions o patologies i de propostes d'intervenció detectades pel facultatiu.

Informar de forma clara i eficaç, dels procediments d'higiene personal bucodental, de la utilització dels instruments i l'aplicació de mesures dietètiques preventives i higièniques, de forma oral, escrita i amb altres recursos materials existents.

Determinar les tècniques de relaxació i de recolzament psicològic per aplicar a un pacient/client amb l'objectiu de disminuir l'ansietat i millorar la comunicació.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Anatomia regional de cap i coll:

Ossos del crani i de la cara.

Articulacions temporomandibulars i craniofacials.

Músculs del cap, facials, mastegadors i de la llengua.

Inervació: nervis cranials, sistema neurovegetatiu del cap i coll.

Irrigació i sistema limfàtic del cap i coll.

Glàndules salivars: anatomia i fisiologia.

2. Les dents:

Embriologia de les dents.

Estructura, ubicació i funció de les dents.

Grups dentaris.

Denticions.

Oclusió.

Nomenclatura dentària, fórmules i registres dentaris.

3. Radiografies dentals:

Principis bàsics. Pel·lícules radiogràfiques.

Propietats de les pel·lícules radiogràfiques dentals.

Tècniques radiogràfiques intrabucals periapicals, intraproximals i oclusals: tipus de pel·lícules, tècniques de col·locació del tub, posició del cap del pacient/client.

Tècniques radiogràfiques extrabucals frontals, laterals i verticals: tipus de pel·lícules, tècniques de col·locació del tub, posició del cap del pacient/client.

Tècniques radiogràfiques especials: panoràmica, tomografia.

Tècniques de revelatge, fixació i assecament de pel·lícules radiogràfiques: tipus de pel·lícules, tècniques de col·locació del tub, posició del cap del pacient/client.

Efectes de les radiacions ionitzants sobre l'organisme.

Normes de protecció radiològica. Elements de radioprotecció.

Normes de conservació i arxivat de radiografies.

4. Materials dentals:

Guixos: característiques i tipus. Tècniques de preparació, tècniques de buidat, enduriment.

Materials d'impressió: alginats, hidrocol·loides, mercaptans, silicones, elastòmers. Característiques. Tècniques de preparació.

Materials d'obturació: composites, amalgames, ionòmers de vidre. Característiques. Tècnica de preparació.

Ciments: fosfat de Zn. Característiques. Tècniques de preparació.

Altres materials: vernissos protectors, adhesius dentinaris.

5. La consulta odontològica:

Organització de la consulta.

L'equip dental: elements que el componen, funcionament, manteniment preventiu, neteja i desinfecció. Condicionament del pacient/client en la cadira dental.

Instrumental de mà i rotatori: classificació, funció, criteris de subjecció i instrumentació.

Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de l'equip i l'instrumental.

Documentació clínica. La història clínica. La fitxa dental: terminologia i simbologia habitual. Enregistrament de les dades.

6. Procediments d'instrumentació i ajuda en intervencions dentals:

Tècniques d'instrumentació: col·locació del tècnic o tècnics durant la intervenció a "quatre" i "sis" mans.

Maniobres de coordinació.

Maniobres d'aïllament.

Condicions d'il·luminació del camp operatori.

L'anestèsia dental: tipus, complicacions i accidents de l'anestèsia, fracàs de l'anestèsia.

7. L'atenció al pacient/client odontològic:

La informació sobre pautes d'higiene bucodental.

Atenció a les necessitats del pacient/client abans, durant i desprès de la intervenció.

Tècniques de recolzament psicològic.

Postoperatori: símptomes postoperatoris. Higiene i informació.

d) Continguts de procediments.

1. Identificació de peces dentàries:

Observació de la peça dentària.

Identificació de la ubicació.

Descripció de les característiques morfològiques.

Descripció de les relacions amb altres peces o estructures.

Descripció de les característiques amb patrons de normalitat.

Identificació de la peça dentària.

2. Formalització de registres dentals:

Identificació del pacient/client.

Interpretació del tipus de registre.

Localització de les peces a l'odontograma.

Interpretació de la informació de l'odontòleg.

Assignació del codi establert.

Verificació del registre.

3. Revelatge de radiografies dentals:

Comprovació de les condicions de l'espai de revelatge.

Preparació de les cubetes amb els productes corresponents.

Determinació de la seqüència del procés.

Control de les condicions de reacció dels productes.

Visualització de la radiografia.

Comprovació de la qualitat de la radiografia obtinguda.

Lliurament de la radiografia al facultatiu.

Determinació de la necessitat de repetir-la, si cal.

4. Preparació del camp operatori:

Identificació de la tècnica que cal realitzar.

Selecció del material.

Preparació del material.

Adequació de la il·luminació.

Aïllament del camp operatori.

5. Instrumentació:

Identificació de la tècnica que realitza l'odontòleg.

Selecció del material.

Preparació del material.

Interpretació de les demandes de l'odontòleg.

Transferència de l'instrumental a l'odontòleg.

Atenció a les necessitats del pacient/client.

Recollida dels materials i instrumental.

Condicionament de la cadira dental.

6. Preparació de l'equip dental per a la intervenció:

Comprovació de l'operativitat de l'equip dental.

Verificació de les condicions higièniques.

Adaptació dels elements de la cadira dental.

Selecció del material.

Preparació del material.

Adequació de la il·luminació.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Constància en comprovar el resultat del revelatge de les radiografies.

Correcció sistemàtica dels errors en l'emplenament dels registres dentals.

2. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Davant les mancances de material o instruments per a la realització de la intervenció prevista.

Quan el pacient manifesta poca col·laboració o signes i símptomes d'alteracions.

3. Ordre i mètode de treball:

Seqüència i ordenació de les accions en preparar el material necessari per executar les tècniques assignades.

Pulcritud en la formalització de tots els documents generats en l'atenció del pacient/client.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en la feina.

Aprofitament del temps en l'execució de les tasques.

Acceptació de les normes i de les responsabilitats assignades durant l'atenció al pacient/client.

Compliment de les normes higièniques i preventives.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració i coordinació amb el facultatiu o altres membres de l'equip en el desenvolupament de les tècniques operatòries que requereixin el treball a quatre o sis mans.

6. Execució independent del treball:

Autosuficiència en l'atenció a les demandes del pacient/client i en la preparació dels materials, revelatge de radiografies, neteja, desinfecció i esterilització del material/instrumental.

7. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat i amabilitat en la relació amb el pacient/client i acompanyants.

Tolerància i respecte envers pacients/clients que necessiten atencions especials i acompanyants.

8. Comunicació empàtica:

Interès per les necessitats o demandes expressades pel pacient/client i acompanyants.

Argumentació de la informació i opinions que es donen al pacient/client i acompanyants sobre els procediments d'higiene personal bucodental, la utilització dels instruments i l'aplicació de mesures dietètiques.

9. Comportament personal adequat a la situació:

Aparença personal acurada i agradable en el tracte amb els pacients/clients i acompanyants.

10. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Assimilació de nous mètodes de treball en el camp de la profilaxi i la higiene bucodental.

Interès per l'àmbit social del pacient/client i acompanyants per comprendre millor les seves necessitats o demandes.

11. Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral:

Observació de les normes de seguretat en la manipulació dels equips radiogràfics i material contaminat.

12. Qualitat en el treball:

Pulcritud, precisió i diligència en el manteniment de l'equip dental, instrumental i ajuda en la instrumentació bucodental.