• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 8: educació per a la salut

a) Durada: 30 hores.

b) Objectius terminals.

Relacionar el concepte holístic de l'ésser humà amb les necessitats bàsiques.

Seleccionar els mètodes i els mitjans materials d'educació o informació sanitària en funció del tipus de programa i del col·lectiu a qui es dirigeix.

Adaptar el nivell d'informació i el material pedagògic de les activitats d'educació sanitària programades a les característiques de les persones receptores.

Relacionar factors ambientals, biològics, associats a l'estil de vida i d'altres, amb el procés salut-malaltia.

Relacionar les necessitats de la persona com a ésser biopsicosocial, amb la seva influència en el procés salut-malaltia.

Relacionar les necessitats d'autocura, de manteniment d'aficions, de relacions socials, d'activitats de lleure, de recolzament a familiars/acompanyants, amb el grau de benestar emocional del pacient/client.

Seleccionar la informació necessària (fulls, manuals, adreces d'associacions, altres) per als pacients/clients acompanyants, per fomentar els hàbits d'autocura, segons les seves necessitats.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals:

1. Les necessitats de la persona des d'un enfocament holístic:

Concepte holístic de l'ésser humà.

Les necessitats de l'ésser humà: jerarquia de necessitats segons diversos models.

2. Cicle salut/malaltia:

Concepte de salut. Concepte de malaltia.

Factors que condicionen la salut: factors ambientals, factors biològics, factors associats al sistema sanitari, factors associats a l'estil de vida.

3. Educació per a la salut:

Concepte d'educació sanitària.

Fases de l'educació sanitària.

Programes d'educació sanitària.

Programes de promoció de la salut.

Programes de prevenció de malalties específiques.

4. Tecnologia educativa:

Tècniques de grup aplicades a l'educació per a la salut: conferències, treball de grup, comissions de treball, seminaris, estudis de casos.

Mitjans audiovisuals i la seva aplicació a l'educació sanitària.

Recursos didàctics en educació per a la salut.

d) Continguts de procediments.

1. Observació del context comunicatiu:

Obtenció d'informació del context i de l'interlocutor.

Interpretació de la informació obtinguda.

Determinació del missatge que cal retornar i de la forma de relació.

Inferència dels aspectes comunicatius.

Deducció del significat del missatge.

2. Comunicació oral i presencial:

Identificació de les normes d'actuació.

Identificació de les característiques de l'interlocutor.

Interpretació del missatge.

Determinació de l'estratègia de relació i confidencialitat.

Obtenció d'informació complementària.

Emissió d'informació o canalització a altres departaments o membres de l'equip de treball.

3. Resolució d'interferències comunicatives:

Observació de la distorsió.

Identificació de l'obstacle.

Estimació de les possibles correccions.

Proposta de les modificacions o transformacions.

4. Detecció de necessitats:

Identificació de les necessitats.

Interpretació de la necessitat.

Anàlisi de la situació.

Valoració.

Emissió d'un informe o comunicació verbal o escrita.

5. Promoció de l'autocura:

Identificació de la situació del pacient/client.

Detecció de necessitats del pacient/client i de l'entorn.

Comprovació de la capacitat d'autocura del pacient/client.

Comunicació verbal o escrita de l'observació.

Selecció del mètode en funció de les necessitats i capacitats del pacient/client.

Informació al pacient/client i acompanyants de les accions que cal emprendre.

Aplicació i desenvolupament del mètode.

Seguiment i control del procés.

Valoració dels resultats.

6. Preparació d'activitats d'educació sanitària:

Identificació del grup de persones a qui s'adreça.

Selecció del material d'informació.

Arranjament de la sala on es desenvolupa l'activitat, si cal.

Preparació dels recursos tecnològics.

Adequació de l'entorn.

Recollida i endreçament del material i lloc, on s'ha desenvolupat l'activitat.

7. Informació i assessorament sobre educació sanitària:

Identificació del grup de persones a qui s'adreça.

Detecció de la situació i dels coneixements previs del grup.

Interpretació de l'objectiu de l'activitat.

Obtenció d'informació complementària per fer l'activitat.

Preparació de l'esquema d'exposició.

Adequació de l'estil comunicatiu i presencial a l'entorn.

Transmissió de la informació.

Valoració del nivell de comprensió.

Resolució/canalització de les demandes o consultes.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Argumentació o justificació de les decisions preses en el foment de l'autocura del pacient/client.

Correcció sistemàtica dels errors detectats en el foment de l'autocura.

2. Ordre i mètode de treball:

Seqüència i ordenació de les accions de l'educació sanitària dels diferents grups de pacients/clients.

3. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Consciència del deure i la tasca assignada en la participació en els programes d'educació sanitària.

4. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració i coordinació amb els altres membres de l'equip de treball en la col·laboració i l'aplicació de programes d'educació sanitària.

Suport als companys.

Disposició per aprendre dels altres.

5. Confiança en si mateix:

Rigorositat a l'hora de valorar les necessitats d'autocura del pacient/client.

Seguretat a l'hora de respondre i rebatre objeccions en el procés comunicatiu amb el pacient/client i acompanyants.

6. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat i amabilitat en l'atenció i en el tracte amb els pacients/clients i acompanyants.

Respecte per la diversitat d'opinions del pacient/client i acompanyants.

7. Comunicació empàtica:

Interès pel pacient/client i per l'exposició de les seves necessitats i demandes.

8. Comportament personal adequat a la situació:

Aparença personal acurada i agradable en les situacions que requereixen tracte personal amb els pacients/clients i acompanyants.

9. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès per l'evolució de l'àmbit social, econòmic i laboral de la professió.

Interès per l'àmbit social del pacient/client i acompanyants per comprendre millor les seves necessitats o demandes.

10. Igualtat davant les diferències socioculturals:

Tractament no discriminatori per raó de l'origen de la malaltia o procés que pateix el pacient/client.

Respecte a les diferents maneres de pensar dels pacients/clients o acompanyants.