• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 7: recolzament psicològic al pacient/client

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius Terminals.

Detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales dels diferents tipus de pacients/clients a partir de dades obtingudes en l'observació i la comunicació amb el pacient/client i acompanyants.

Relacionar factors que provoquen ansietat al pacient/client amb les accions o mecanismes que la disminueixen o eviten.

Identificar els mètodes o actuacions que es poden utilitzar per a la prevenció o disminució de l'ansietat i el recolzament psicològic de pacients/clients en diferents situacions.

Aplicar tècniques de recolzament psicològic que evitin l'ansietat amb eficàcia i en funció de les característiques del pacient/client i de la conducta observada.

Identificar els elements que interfereixen o milloren la comunicació amb els pacients/clients.

Comunicar-se amb pacients/clients i acompanyants tenint en compte les fases de la relació d'ajuda.

Relacionar diferents comportaments, actituds i conductes psicològiques específiques amb les característiques de pacients/clients en situacions especials.

Relacionar-se amb el pacient/client tenint en compte les característiques de l'etapa evolutiva en què es troba, la malaltia o alteració que presenta, els elements que condicionen la comunicació i les pautes de la relació d'ajuda.

Relacionar les característiques, comportament, actituds i hàbits del pacient/client amb l'etapa evolutiva en què es troba i el tipus de malaltia o alteració que presenta.

Realitzar les activitats de desenvolupament individual amb correcció i eficàcia, segons la programació del pla de cures.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. El psiquisme:

Concepte de psicologia i components generals del psiquisme: percepció, sensació, motivació, atenció, memòria, emoció, personalitat i temperament.

Les funcions psíquiques: intel·ligència i estats de consciència.

Estructura i funcionament psíquic: els mecanismes de defensa, la identitat, concepte de crisi.

2. Fonaments de psicologia general i evolutiva:

Característiques personals dels individus en general.

Teories sobre el desenvolupament de la personalitat.

Etapes evolutives i els paràmetres de referència: infància, adolescència, maduresa i vellesa.

3. Elements d'antropologia i sociologia:

La cultura: els fonaments, aspectes característics, les seves qualitats i els seus problemes.

La societat: estatus i funcions socials. La família. Unitats socials. Els grups. Els sistemes socials i els grups. L'organització social amb relació a les èpoques culturals i a l'àmbit econòmic i biològic. L'educació i la formació de la personalitat en els diferents models socials.

4. Els problemes de caire psíquic:

Signes que denoten problemàtica psíquica: ansietat, angoixa, hostilitat, agressivitat, al·lucinació, idees delirants, idees obsessives, suïcidi, l'estrès postraumàtic.

Grans grups de problemes psíquics: problemes d'ordre psicòtic, problemes d'ordre neuròtic, problemes de deficiència intel·lectual, demències.

L'atenció adequada a les persones que presenten aquests problemes.

5. Relació amb el pacient/client:

La institució sanitària: l'equip de treball, l'equip multidisciplinari.

El rol professional del personal sanitari: l'autoconeixement personal de l'auxiliar d'infermeria.

El rol del pacient/client.

6. Comunicació:

Elements de la comunicació pacient/personal sanitari.

Bases de la relació interpersonal. Fases.

L'escolta activa. L'escolta passiva.

La comunicació verbal. La comunicació no verbal.

La relació d'ajuda. Fases.

Les habilitats necessàries per a l'exercici de la comunicació-relació.

Les actituds afavoridores per a la comunicació.

Elements condicionants de la dinàmica grupal. Teràpia de grups.

7. L'atenció integral dels pacients/clients en situació especial:

El pacient/client oncològic.

El pacient/client amb la Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida.

El pacient/client geriàtric.

El pacient/client incapacitat físic i psíquic.

El pacient/client terminal.

El pacient/client pediàtric i adolescent.

El pacient/client drogodependent.

d) Continguts de procediments.

1. Observació del context comunicatiu:

Obtenció d'informació del context i de l'interlocutor.

Interpretació de la informació obtinguda.

Determinació del missatge que cal retornar i de la forma de relació.

Inferència dels aspectes comunicatius.

Deducció del significat del missatge.

2. Comunicació oral i presencial:

Identificació de les normes d'actuació.

Identificació de les característiques de l'interlocutor.

Interpretació del missatge.

Determinació de l'estratègia de relació i confidencialitat.

Obtenció d'informació complementària.

Emissió d'informació o canalització a altres departaments o membres de l'equip de treball.

3. Resolució d'interferències comunicatives:

Observació de la distorsió.

Identificació de l'obstacle.

Estimació de les possibles correccions.

Proposta de les modificacions o transformacions.

4. Detecció de necessitats:

Identificació de les necessitats.

Interpretació de la necessitat.

Anàlisi de la situació.

Valoració.

Emissió d'un informe o comunicació verbal o escrita.

5. Motivació del pacient/client i acompanyants:

Anàlisis de les actituds, hàbits i conductes.

Identificació de les necessitats i expectatives.

Interpretació de les actuacions en el pla de cures.

Selecció del tipus d'actuació per oferir recolzament.

Actuació segons el protocol.

Valoració dels resultats.

6. Realització d'activitats de desenvolupament individual:

Identificació del pacient/client.

Detecció de necessitats personals i de l'entorn.

Selecció de les activitats programades en el pla de cures.

Obtenció dels recursos materials necessaris per desenvolupar l'activitat.

Adequació de l'entorn.

Realització de l'activitat.

Valoració dels resultats.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Argumentació o justificació de les decisions preses per millorar la comunicació amb el pacient/client i els seus acompanyants.

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Correcció sistemàtica dels errors detectats en el tracte amb el pacient/client.

3. Ordre i mètode de treball:

Seqüència i ordenació de les actuacions durant l'aplicació de tècniques de recolzament psicològic.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Acceptació de les normes i de les responsabilitats assignades en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, aplicant tècniques de recolzament psicològic.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració i coordinació amb els altres membres de l'equip de treball en la col·laboració i l'aplicació de tècniques de recolzament psicològic.

6. Execució independent del treball:

Rigorositat en l'observació i comunicació del comportament, hàbits i actituds del pacient/client.

7. Confiança en si mateix:

Seguretat a l'hora de respondre i rebatre objeccions en el procés comunicatiu amb el pacient/client i acompanyants.

8. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat i amabilitat en l'atenció i en el tracte amb els pacients/clients i acompanyants.

Respecte per la diversitat d'opinions del pacient/client i acompanyants.

Ètica en el tracte personal amb el pacient/client i acompanyants.

9. Comunicació empàtica:

Interès pel pacient/client i per l'exposició de les seves necessitats i demandes.

10. Comportament personal adequat a la situació:

Aparença personal acurada i agradable en les situacions que requereixen tracte personal amb els pacients/clients i acompanyants.

11. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès per l'evolució de l'àmbit social, econòmic i laboral de la professió.

Interès per l'àmbit social del pacient/client i acompanyants per comprendre millor les seves necessitats o demandes.

12. Igualtat davant les diferències socioculturals:

Tractament no discriminatori per raó de l'origen de la malaltia o procés que pateix el pacient/client.

Respecte a les diferents maneres de pensar dels pacients/clients o acompanyants.