• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 6: higiene del medi hospitalari i neteja de material

a) Durada: 90 hores.

b) Objectius terminals.

Determinar la tècnica de neteja, desinfecció i esterilització del material segons la seva composició, característiques, utilitat i el grau de contaminació.

Realitzar la neteja, desinfecció o esterilització dels diferents tipus de materials a partir dels protocols establerts.

Identificar els resultats de l'esterilització del material a partir dels controls físics, químics i biològics.

Realitzar els diferents tipus de llit, amb pulcritud, destresa i temps establert, utilitzant els accessoris necessaris, i en funció de l'estat del pacient/client.

Realitzar el llit ocupat tenint en compte el principis de la mecànica corporal en la mobilització i segons criteris de màxim confort i benestar del pacient/client.

Detectar les necessitats del pacient/client amb relació als hàbits higiènics personals i de l'entorn, a partir de l'observació de les seves condicions i de la comunicació amb el pacient/client o acompanyants.

Determinar les accions necessàries per al manteniment de les condicions higièniques de l'entorn del pacient/client, en funció de les seves característiques i necessitats.

Transmetre la informació relacionada amb les necessitats higièniques pròpies i de l'entorn del pacient/client amb amabilitat i adaptació del llenguatge al context situacional.

Relacionar les característiques fisiopatològiques de les malalties transmissibles amb les mesures de prevenció i aïllament corresponents.

Determinar els materials necessaris i el procediment que cal utilitzar per a l'aïllament del pacient/client, del personal amb qui es relaciona i de l'entorn, segons el tipus de malaltia transmissible i els protocols establerts.

Identificar les condicions de recollida, conservació, transport i eliminació de diferents tipus de mostres humanes, segons condicions higièniques establertes per a cada cas.

Preparar el material necessari per a la recollida i transport de mostres humanes, segons els criteris higiènics establerts, en funció del tipus de mostra i patologia del pacient/client.

Realitzar la recollida de mostres d'orina, femtes i esputs i el seu transport en les condicions higièniques establertes.

Determinar la seqüència d'operacions i el tipus d'informació que cal donar al pacient/client, en l'acte de recepció i allotjament a la unitat del pacient/client.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Introducció a la microbiologia:

Característiques bàsiques dels principals bacteris, virus, fongs i altres microorganismes o paràsits que infecten l'home.

2. La infecció:

La cadena epidemiològica.

Principals malalties transmissibles: agent causal i formes de transmissió.

Formes de prevenció: mètodes i estratègies.

Accions de control sobre les malalties infeccioses.

Accions sobre els mecanismes de transmissió.

3. Neteja de material i estris:

 

Neteja de material sanitari: principis bàsics.

Procediments de neteja dels diferents tipus de materials i estris: vidre, metàl·lic, plàstic, tèxtil, de precisió, d'un sol ús, altres.

Neteja d'aparells i carros de cures.

Criteris de verificació i condicionament.

4. Desinfecció de material:

Principis bàsics de: desinfecció, desinfectant, asèpsia, antisèpsia i antisèptic.

Procediments físics i aplicacions: ebullició, radiacions ultraviolades, ultrasons, filtres de flux laminar.

Procediments químics i aplicacions: loció, immersió, polvorització, aerosols.

5. Esterilització:

Principis bàsics.

Sistemes d'embalatge del material per a l'esterilització.

Mètodes físics: calor humit, calor sec, radiacions ionitzants.

Mètodes químics: òxid d'etilè, glutaraldehid activat.

Mètodes de control de l'esterilització: controls biològics, físics i químics.

Les centrals d'esterilització i desinfecció: organització i equips.

6. Les infeccions nosocomials:

La infecció hospitalària: concepte, causes que l'afavoreixen, fonts de les infeccions hospitalàries, mesures generals de prevenció.

Malalties susceptibles d'aïllament.

L'aïllament: tipus i tècniques.

Tècniques d'higiene hospitalària: rentat de mans, col·locació de gorra, mascareta, guants, peücs i bata.

L'eliminació de les deixalles: materials, protocol d'actuació. Normativa específica.

7. Les mostres biològiques:

Tipus.

Característiques.

Tècniques de recollida i condicions de transport de mostres: sang, orina, femtes, esput, vòmits, LCR, altres.

8. La unitat del pacient/client:

Estructura i composició d'una unitat del pacient/client.

Condicionament i manteniment de la higiene de l'entorn del pacient/client.

El llit hospitalari: tipus i accessoris.

Tècniques de fer el llit.

9. L'acollida i acomiadament del pacient/client:

Admissió i alta del pacient/client: ingrés normal, trasllat entre diferents unitats, ingrés per urgències, alta programada i alta voluntària.

Els protocols d'atenció en l'acollida i l'acomiadament.

d) Continguts de procediments.

1. Neteja del material:

Identificació del tipus de material.

Identificació del tipus de contaminació.

Determinació de la tècnica de neteja que cal utilitzar.

Realització de la neteja del material.

Comprovació del resultat.

2. Preparació del material/instrumental per a la desinfecció o esterilització:

Identificació del material/instrumental.

Comprovació de que el material està net.

Determinació del tipus d'embalatge que cal utilitzar.

Selecció del material necessari per embalar, identificar i segellar el lot/paquet de material.

Embalatge, identificació i segellat del lot/paquet de material/instrumental.

3. Desinfecció o esterilització del material:

Identificació del material/instrumental que cal desinfectar/esterilitzar.

Determinació del mètode d'esterilització o desinfecció que cal utilitzar.

Selecció dels controls d'esterilització que cal utilitzar.

Determinació dels paràmetres tècnics per al correcte funcionament dels aparells.

Esterilització o desinfecció del material instrumental.

4. Aïllament del pacient/client:

Identificació del pacient/client.

Identificació del procés patològic que pateix el pacient/client.

Determinació del tipus d'aïllament que cal aplicar.

Informació al pacient/client del tipus d'aïllament que cal aplicar.

Selecció del material necessari.

Aplicació de l'aïllament.

5. Recollida de mostres:

Identificació del pacient/client.

Identificació del tipus de mostra que cal recollir.

Selecció del material necessari.

Informació al pacient/client sobre el protocol de recollida.

Obtenció de la mostra (orina, femta, esput, les altres pel professional competent).

Identificació de la mostra.

Conservació de la mostra.

Transport de la mostra.

6. Transport de la mostra:

Identificació de la mostra que cal transportar.

Comprovació de que les dades de la mostra són les mateixes que les dades de la petició.

Aplicació dels protocols de transport de mostres.

Transport de la mostra al laboratori corresponent.

7. Preparació/condicionament del llit del pacient/client:

Identificació de les necessitats/demandes del pacient/client.

Valoració de les necessitats/demandes detectades.

Determinació de la tècnica de condicionament del llit.

Selecció i preparació del material.

Informació al pacient/client.

Realització de la tècnica.

Valoració dels resultats.

8. Admissió del pacient/client:

Comprovació de l'estat de l'habitació.

Acollida del pacient/client.

Informació al pacient/client sobre normes de funcionament i dades d'interès.

Obtenció d'informació de dades no clíniques del pacient/client.

Acomodació del pacient/client.

9. Alta del pacient/client:

Informació sobre els tràmits que cal realitzar pel pacient/client o els seus acompanyants.

Informació a l'equip d'infermeria en cas de demanda per part del pacient/client o dels acompanyants d'alta voluntària.

Preparació del pacient/client per a la sortida.

Comprovació que es recullen les pertinences per part del pacient/client o acompanyants.

Col·laboració en el trasllat, si cal.

Informació als serveis corresponents de l'alta del pacient/client.

Preparació de l'habitació per a un nou ingrés.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Davant la manca d'aparells, estris i primeres matèries per al manteniment òptim de les condicions higienicosanitàries del medi hospitalari.

Davant la manca de condicions per a la recollida, conservació i transport dels diferents tipus de mostres humanes.

 

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Control del grau de neteja dels diferents materials.

Interpretació dels controls físics, químics i biològics i els seus resultats d'esterilització.

Verificació del confort i benestar del pacient/client després de cada actuació.

3. Ordre i mètode de treball:

Distribució del treball i del temps en la realització de les tasques de preparació del material/instrumental per a la neteja, desinfecció o esterilització, fer el llit del pacient/client, i aplicar els protocols per a l'aïllament.

Pulcritud en la realització del llit del pacient/client i la higiene de l'entorn.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Acceptació de les normes i responsabilitats assignades en la prevenció de les infeccions nosocomials i aplicació dels protocols d'aïllament.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració i coordinació amb els altres membres de l'equip de treball en la cura de pacients/clients en aïllament, enllitats i tots els que ho requereixin.

6. Intercanvi d'idees, opinions i experiències:

Buscar el consens entre diferents punts de vista en l'actuació sobre el pacient/client i en el manteniment de les condicions higièniques de l'entorn.

7. Execució independent del treball:

Rigorositat en l'aplicació dels protocols i tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de material/instrumental.

Autosuficiència per fer el llit i manteniment higienicosanitari de l'entorn del pacient/client.

Presa de decisions pròpies per aconseguir el màxim benestar per al pacient/client.

8. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat i amabilitat en la relació amb el pacient/client i acompanyants.

Tolerància i respecte envers pacients/clients que necessiten atencions especials i acompanyants.

9. Comunicació empàtica:

Interès per les necessitats o demandes expressades pel pacient/client i acompanyants.

Argumentació de la informació i opinions que es donen al pacient/client i acompanyants sobre les tècniques o cures que cal realitzar.

10. Comportament personal adequat a la situació:

Aparença personal acurada i agradable en les situacions que requereixen tracte personal amb els pacients/clients i acompanyants.

11. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Assimilació de nous mètodes de treball per a la prevenció de les infeccions nosocomials i la neteja, desinfecció i esterilització del material/instrumental.

Interès per l'evolució de l'àmbit social, econòmic i laboral de la professió.

Interès per l'entorn social del pacient/client i acompanyants per comprendre millor les seves necessitats o demandes.

12. Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral:

Consideració per la salut pròpia i dels altres en el tracte amb pacients/clients en aïllament o afectats de malalties transmissibles.

13. Igualtat davant les diferències socioculturals:

Tractament no discriminatori per raó de l'origen de la malaltia o procés que pateix el pacient/client.

Respecte a les diferents maneres de pensar dels pacients/clients o acompanyants.

14. Qualitat del treball:

Diligència, ordre i pulcritud en preparar l'aïllament del pacient/client, en realitzar la neteja, desinfecció i esterilització del material, i en la recollida i transport de mostres humanes.