• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 5: primers auxilis

a) Durada: 30 hores

b) Objectius terminals.

Identificar la funció dels instruments i aparells sanitaris emprats en els primers auxilis.

Identificar els protocols d'actuació, i els signes i símptomes del pacient/client o accidentat, per poder aplicar les tècniques de primers auxilis requerides.

Determinar els materials i productes necessaris per poder aplicar les tècniques de primers auxilis, en funció de l'estat del pacient/client o accidentat.

Aplicar les tècniques de reanimació cardiopulmonar i d'immobilització i transport de ferits i malalts, en funció dels protocols de primers auxilis establerts.

Aplicar tècniques per al tractament de ferides, hemorràgies, cremades, hipotèrmia, lesions traumatològiques, intoxicacions, altres, a partir dels protocols establerts.

Determinar els materials i productes sanitaris bàsics que ha de contenir una farmaciola d'urgències i l'equip de reanimació cardiopulmonar.

Valorar la gravetat d'accidents a partir de les dades de les constants vitals i de l'observació dels signes i símptomes.

c) Continguts de fets conceptes i sistemes conceptuals.

1. Avaluació d'emergències:

Tipus i característiques de les emergències.

Valoració de les prioritats davant d'un cas d'emergència.

Criteris d'avaluació d'emergència.

Seqüència d'actuacions davant d'una emergència.

2. Hemorràgies:

Les hemorràgies. Concepte. Classificació: arterial, venosa, capil·lar, interna, externa.

Actuació davant d'hemorràgies internes i externes.

Perills del torniquet.

Concepte de shock. Signes i símptomes de shock.

3. Asfixia i aturada cardíaca:

Causes de l'asfíxia. Manifestacions.

Causes de l'aturada cardíaca. Simptomatologia.

Reanimació respiratòria.

Ventilació artificial sense aparells. Ventilació artificial amb aparells.

Reanimació cardíaca: massatge cardíac extern.

Reanimació combinada.

Posició lateral de seguretat.

4. Traumatismes:

Traumatismes cranioencefàlics. Definició. Classificació. Traumatismes de parts toves: ferides tancades, ferides obertes. Tipus d'apòsit i embenat.

Tipus de traumatismes de l'aparell locomotor: directes, indirectes, forces de torsió, fractures patològiques, fractura oberta, fractura tancada. Concepte d'esquinç i luxació. Immobilització: embenats i fèrules.

Lesions de columna vertebral: tipus, mecanismes de producció, signes i símptomes.

El pacient politraumatitzat: concepte. Àrees d'especial interès en la valoració del pacient politraumatitzat.

5. Cremades:

Concepte de cremada. Causes.

Valoració de la gravetat segons l'extensió, fondària, localització i altres factors.

Tractament bàsic.

Lesions per electricitat. Tipus de cremades.

Cremades per substàncies químiques (àcids i alcalins). Tractament immediat i seqüència d'actuació.

Complicacions de les cremades: infeccions i deshidratacions.

6. Lesions per excés de fred:

Factors que afavoreixen les lesions per fred.

Signes i símptomes de la hipotèrmia global. Tractament del pacient amb hipotèrmia global.

Congelacions. Signes i símptomes.

7. Anafilaxi:

Concepte i fisiopatologia del shock anafilàctic.

Causes de l'anafilaxi. Signes i símptomes del shock anafilàctic.

Actuació davant un shock anafilàctic: pacient conscient, pacient inconscient.

8. Intoxicacions:

Concepte de tòxic. Via d'intoxicació. Mesures generals. Principi de protecció.

Intoxicació per inhalació.

Intoxicació per absorció.

Intoxicació per ingesta.

Toxoinfecció alimentària.

9. Picades i mossegades:

Picades d'insectes. Manifestacions i tractament.

Lesions produïdes per animals verinosos.

Actuació urgent davant una mossegada d'un animal verinós.

Ferides punxants per animals marins.

Ferides causades per animals domèstics.

d) Continguts de procediments.

1. Actuació en cas d'accident:

Exploració.

Valoració de la gravetat de l'accidentat/s, prioritat de les atencions que cal realitzar.

Auxili, si cal.

Comunicació a qui calgui.

Evacuació, si cal.

2. Exploració:

Observació de l'accidentat: aspecte, postura i estat de consciència.

Obtenció de les constants vitals.

Observació dels signes que presenta.

Obtenció d'informació de l'accidentat a partir dels símptomes i altres dades d'interès.

Informació a qui calgui.

3. Aplicació de primers auxilis:

Exploració.

Posició i preparació de l'accidentat.

Intervencions o cura d'urgència segons els protocols establerts.

Selecció i preparació del material sanitari.

Recolzament en l'aplicació de les tècniques o aplicació de les tècniques, si cal.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions de forma urgent davant d'un accidentat o situació d'emergència.

Argumentació o justificació de les decisions preses en situacions d'urgència immediata.

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Correcció sistemàtica dels errors detectats en l'aplicació dels primers auxilis.

3. Ordre i mètode de treball:

Seqüència i ordenació de l'exploració i aplicació de primers auxilis, segons els protocols establerts.

Prioritat dels primers auxilis segons el grau de gravetat.

Netedat i higiene en l'aplicació dels primers auxilis i cures.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Conservació del material de primers auxilis i de l'equip de reanimació cardiopulmonar en condicions operatives i d'higiene.

Compliment de les normes i recomanacions indicades en els protocols.

Consciència del propi deure i de les repercussions que se'n poden derivar de l'incompliment.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració amb altres professionals en situacions que així ho requereixin.

6. Confiança en si mateix:

Seguretat per aplicar el que es coneix i el que se sap fer en qualsevol circumstància i especialment en condicions que li són adverses.

7. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat i amabilitat en el tracte amb l'accidentat.

8. Respecte per la salut, el medi ambient i les condicions de treball:

Observació de les normes higienicosanitàries.

Consideració per la salut pròpia i la dels altres.

 

9. Qualitat en el treball:

Ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l'aplicació de les tècniques de primers auxilis.