• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 4: cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà

a) Durada: 240 hores.

b) Objectius terminals.

Relacionar les estructures dels aparells respiratori, circulatori, digestiu, urinari, reproductor, i els sistemes endocrí, nerviós i òrgans dels sentits, amb les funcions que desenvolupen i les malalties més freqüents de cada un d'ells.

Formalitzar gràfics, fulls de registre, fulls d'observacions i d'altres, a partir de les dades i resultats de l'observació i comunicació amb el pacient/client i acompanyants amb relació a les necessitats de respirar, menjar, beure, eliminar i relació.

Programar la seva activitat, en funció de les necessitats tant del servei com dels pacients/clients.

Identificar les necessitats i demandes de respirar, menjar, beure, eliminar del pacient/client a partir de la història clínica, el pla de cures i la comunicació amb el pacient/client i acompanyants.

Identificar els objectius establerts per l'equip de treball, a partir del pla de cures i dels protocols tècnics d'actuació.

Determinar el tipus d'atencions relacionades amb les necessitats de respirar, menjar, beure, eliminar i de relació, que requereixen els pacients/clients, en funció de les seves necessitats, del grau de dependència i del pla de cures.

Relacionar cada una de les constants vitals amb el lloc anatòmic de la presa i la tècnica per mesurar-la, amb el significat del valor obtingut i les conseqüències sobre l'organisme.

 

Prendre les constants vitals amb precisió, amb els mitjans materials i la tècnica adequada en funció de les característiques i les condicions del pacient/client.

Relacionar els diferents tipus de dietes amb les indicacions, els aliments que intervenen i la seva composició, i l'aportació nutricional.

Realitzar el suport a la ingesta del pacient amb el material i la tècnica adients en funció de la prescripció facultativa, de les condicions del pacient/client i segons les normes higienicosanitàries.

 

Determinar els materials que cal utilitzar en els sondatges, drenatges, aspiracions i administració d'ènemes d'un pacient/client.

Controlar la qualitat i quantitat dels productes eliminats a través de sondes, drenatges, aspiracions, bosses recol·lectores i el funcionament dels equips i la permeabilitat de la sonda.

Administrar ènemes amb pulcritud i precisió segons el protocol tècnic i d'acord amb la prescripció facultativa i el pla de cures.

Determinar el material necessari per a l'aplicació de les tècniques d'aerosolteràpia i oxigenoteràpia.

Detectar anomalies en el material i equips utilitzats en la recollida d'eliminacions, oxigenoteràpia i aerosolteràpia, a partir de l'observació de la seva funcionalitat.

Classificar l'instrumental quirúrgic bàsic segons la seva funció.

Realitzar la preparació preoperatòria del pacient/client segons el protocol establert i el tipus d'intervenció quirúrgica que s'ha de realitzar.

Determinar els materials i productes necessaris per efectuar la tècnica d'amortallament del cadàver.

Realitzar l'amortallament del cadàver segons els protocols d'atenció postmortem, de preparació i aïllament del cadàver i les indicacions dels acompanyants.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Necessitat de respirar:

Anatomofisiologia de l'aparell respiratori.

Malalties més freqüents de l'aparell respiratori.

Anatomofisiologia de l'aparell circulatori: la sang, el cor, els vasos sanguinis, el sistema limfàtic.

Malalties més freqüents.

Els signes vitals: procediments de presa i enregistrament.

L'oxigenoteràpia: materials i tècniques.

Drenatges posturals i exercicis respiratoris.

Aspiració de secrecions: material i tècnica.

Cura del pacient/client traqueostomitzat.

Respiració assistida: tipus de respiradors, cura del pacient/client.

2. Necessitat de menjar, beure i eliminar:

Anatomofisiologia de l'aparell digestiu.

Malalties més freqüents de l'aparell digestiu.

Alimentació i nutrició: els nutrients, els aliments, l'equilibri alimentari.

El sondatge nasogàstric: indicacions, tècnica.

Suport a l'alimentació del pacient/client: alimentació per via oral, alimentació per sonda nasogàstrica.

Les dietes: definició de dieta, tipus de dietes.

La nutrició parenteral. La nutrició enteral.

Les ostomies: tipus, cura del malalt ostomitzat.

Anatomofisiologia de l'aparell urinari.

Malalties més freqüents de l'aparell urinari.

El sondatge vesical: indicacions, tècnica.

Els ènemes de neteja: indicacions, tècnica.

El balanç hídric: concepte i càlcul.

El control de la diüresi.

3. L'aparell reproductor:

Anatomofisiologia de l'aparell reproductor masculí.

Anatomofisiologia de l'aparell reproductor femení.

Malalties més freqüents.

Mètodes de control de la natalitat.

Mètodes de fertilització artificial.

Fecundació, embaràs i part.

L'atenció de la mare en el puerperi.

Les cures bàsiques del nadó.

Les atencions en el pacient/client pediàtric.

4. Necessitat de relació:

Anatomia i fisiologia del sistema nerviós. Malalties més freqüents. L'atenció al pacient/client neurològic.

Anatomia i fisiologia del sistema endocrí. Malalties més freqüents. L'atenció al pacient/client diabètic.

Anatomia i fisiologia dels òrgans dels sentits. Malalties més freqüents.

5. El pacient/client quirúrgic:

Cures preoperatòries: preparació física i psicològica.

El procés quirúrgic: tipus d'anestèsia, instrumental quirúrgic bàsic.

La unitat de reanimació quirúrgica.

Cures postoperatòries: postoperatori immediat i postoperatori continuat.

Complicacions postoperatòries més freqüents.

Els drenatges quirúrgics.

6. Les cures postmortem:

Aspectes psicològics de la mort.

Atenció als acompanyants.

Condicionament del cadàver: material i tècnica.

7. El pacient/client terminal:

Característiques del pacient/client terminal.

L'atenció al pacient/client terminal.

Les unitats de cures pal·liatives: característiques, organització.

L'equip multidisciplinari: funcions.

L'atenció als acompanyants.

d) Continguts de procediments.

1. Atenció al pacient/client:

Identificació de les necessitats/demandes del pacient/client.

Valoració de les necessitats/demandes identificades.

Decisió sobre l'actuació que cal portar a terme.

Execució de l'actuació.

Valoració de l'actuació sobre el pacient/client.

2. Execució de les cures auxiliars d'infermeria:

Identificació del pacient/client.

Interpretació del pla de cures.

Identificació de la tasca que cal realitzar en el pla de cures.

Preparació del material.

Informació al pacient/client.

Preparació del pacient/client.

Compliment dels protocols d'higiene.

Aplicació del protocol.

Condicionament del pacient/client.

Recollida, neteja i ordre del material utilitzat o eliminació dels residus.

Condicionament de l'habitació o l'entorn del pacient/client.

3. Preparació del material:

Identificació del tipus de material que cal preparar en funció de la tècnica que s'ha d'aplicar.

Selecció del material.

Col·laboració, si cal, en la realització de la tècnica.

Recollida, neteja i ordre del material utilitzat.

4. Presa de les constants vitals:

Informació al pacient/client.

Preparació del material necessari.

Selecció de la zona anatòmica.

Mesura de la constant vital i valoració de les característiques.

Enregistrament de les dades obtingudes.

Comunicació del resultat pel canal establert, si escau.

Neteja i ordre del material.

5. Valoració dels cateterismes, sondatges i estomes:

Identificació de les demandes/necessitats del pacient/client.

Observació de l'estat del catèter, sonda, bossa recol·lectora.

Valoració de l'estat de la zona.

Valoració de la permeabilitat.

Comunicació del resultat pel canal establert, si escau.

Registre de l'actuació.

6. Alimentació del pacient/client:

Identificació del pacient/client.

Informació al pacient/client sobre el procediment que cal realitzar.

Preparació del pacient i material, si cal, i de l'entorn.

Compliment dels protocols d'higiene.

Comprovació de la dieta amb la prescrita.

Execució de la tècnica, en cas d'alimentació per sonda.

Vigilància del pacient/client durant l'administració de l'alimentació.

Enregistrament de les possibles incidències durant l'administració de l'alimentació per sonda i de la quantitat de menjar ingerit, si cal.

Comunicació del resultat pel canal establert, si escau.

Recollida, neteja i ordre del material utilitzat.

7. Administració d'ènemes:

Informació al pacient/client sobre el procediment que cal realitzar.

Preparació del material.

Aïllament del pacient/client.

Col·locació en la posició adequada.

Compliment dels protocols d'higiene.

Execució de la tècnica.

Valoració de l'estat del pacient/client.

Valoració del resultat de l'eliminació.

Enregistrament del resultat de l'eliminació i de les possibles incidències en l'aplicació de la tècnica.

Comunicació del resultat pel canal establert, si escau.

Recollida, neteja i ordre del material utilitzat.

8. Control d'eliminacions:

Informació al pacient/client sobre el procediment que cal realitzar.

Preparació del material.

Compliment dels protocols d'higiene.

Recollida i mesura.

Observació i valoració de les característiques.

Enregistrament de la quantitat i de les característiques observades.

Comunicació del resultat pel canal establert, si escau.

Recollida, neteja i ordre del material utilitzat.

9. Càlcul del balanç hídric:

Identificació del pacient/client.

Selecció del suport de registre.

Càlcul d'entrades i sortides.

Estimació de les pèrdues.

Valoració de les característiques del pacient/client.

Càlcul del balanç.

Enregistrament de les dades obtingudes.

Comunicació del resultat pel canal establert, si escau.

Recollida, neteja i ordre del material utilitzat.

10. Cures postmortem:

Comprovació de la documentació de defunció.

Identificació del cadàver.

Comunicació amb els familiars o acompanyants per conèixer els seus desitjos respecte al condicionament del cadàver.

Preparació del material i de l'entorn.

Condicionament del cadàver.

Trasllat del cadàver.

Recollida, neteja i ordre del material utilitzat.

Lliurament als familiars/acompanyants de les pertinences del difunt.

11. Manteniment dels equips i aparells:

Identificació dels equips i aparells.

Neteja i condicionament dels equips i aparells.

Inspecció visual o revisió.

Identificació de possibles avaries i disfuncions.

Revisió o canvi dels accessoris, si cal.

Comprovació del funcionament.

Comunicació de les accions realitzades, si escau.

Enregistrament.

12. Planificació de la tasca diària:

Interpretació dels plans de cures dels pacients/clients assignats o de les instruccions rebudes.

Determinació de les necessitats d'atenció.

Prioritat de les tasques que cal realitzar.

Preparació del material i equips, si cal.

Execució.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Argumentació o justificació de les decisions en determinar el tipus d'atencions que cal donar a un pacient/client.

Presa de decisions davant la manca de col·laboració del pacient/client en la realització de les cures d'infermeria i ingesta d'aliments.

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Correcció sistemàtica dels errors en la transferència de les dades i els resultats de l'observació directa als gràfics, fulls de registre i fulls d'observació, en l'aplicació de les cures d'infermeria i alimentació del pacient/client.

3. Ordre i mètode de treball:

Seqüència i ordenació de les accions per executar les tècniques de les cures auxiliars d'infermeria.

Pulcritud en la formalització de tots els documents generats a l'atenció del pacient/client.

Distribució del treball i del temps en la programació de la seva activitat diària.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en la feina.

Aprofitament del temps en l'execució de les tasques.

Acceptació de les normes i de les responsabilitats assignades durant l'atenció al pacient/client.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració i coordinació amb altres membres de l'equip en el desenvolupament de les tasques assignades.

Suport als companys.

6. Execució independent del treball:

Autosuficiència en l'aplicació de les cures bàsiques d'infermeria establertes en el pla de cures o per l'equip de treball.

7. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat i amabilitat en la relació amb el pacient/client i acompanyants.

Tolerància i respecte envers pacients/clients que necessiten atencions especials i acompanyants.

8. Comunicació empàtica:

Interès per les necessitats o demandes expressades pel pacient/client i acompanyants.

Argumentació de la informació i opinions que es donen al pacient/client i acompanyants sobre les tècniques o cures que cal realitzar.

9. Comportament personal adequat a la situació:

Aparença personal acurada i agradable en les situacions que requereixen tracte personal amb els pacients/clients i acompanyants.

10. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès per l'evolució de l'àmbit social, econòmic i laboral de la professió.

Interès per l'entorn social del pacient/client i acompanyants per comprendre millor les seves necessitats o demandes.

11. Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral:

Compliment dels principis de la mecànica corporal, per prevenir lesions tant al pacient/client com al propi treballador.

12. Igualtat davant de les diferències socioculturals:

Tractament no discriminatori per raó de l'origen de la malaltia o procés que pateix el pacient/client.

Respecte a les diferents maneres de pensar dels pacients/clients o acompanyants.

13. Qualitat del treball:

Ordre, pulcritud i precisió en l'aplicació de les cures auxiliars d'infermeria.