• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 3: benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius terminals.

Relacionar les estructures de la pell amb les funcions i malalties més freqüents.

Relacionar les estructures de l'aparell locomotor amb les funcions i malalties més freqüents.

Formalitzar gràfics, fulls de registre, fulls d'observacions, altres, a partir de les dades i resultats de l'observació i comunicació amb el pacient/client i acompanyants amb relació a les necessitats d'higiene, repòs i moviment.

Programar la seva activitat, en funció de les necessitats tant del servei com dels pacients/clients.

Identificar els objectius establerts per l'equip de treball, a partir del pla de cures i dels protocols tècnics d'actuació.

Identificar les necessitats i demandes d'higiene i moviment del pacient/client a partir de la història clínica, el pla de cures i la comunicació amb el pacient/client i acompanyants.

Identificar el tipus d'atencions higièniques que requereixen els pacients/clients, en funció de les seves necessitats, del grau de dependència i del pla de cures.

Seleccionar els productes, materials i estris d'ús comú en funció l'estat del pacient/client i del tipus de tècnica d'higiene que cal aplicar.

Realitzar la higiene de les diferents parts del cos amb les condicions d'ordre, pulcritud, destresa i respecte de la intimitat del pacient/client, segons els protocols d'atenció i criteris higienicosanitaris.

Detectar signes indicadors o premonitoris d'úlceres per pressió, a partir de l'observació de les característiques de la pell i de les característiques i estat del pacient/client.

Determinar els canvis posturals i les mesures que cal adoptar per a la prevenció d'úlceres per pressió en pacients/clients enllitats, en funció de les seves característiques i del pla de cures.

Identificar les necessitats de mobilització, immobilització, trasllat i deambulació, en funció de les característiques i de les necessitats del pacient/client.

Seleccionar els materials necessaris en funció de la tècnica o tipus de mobilització, trasllat i deambulació, i de les característiques del pacient/client.

Aplicar les tècniques de trasllat, mobilització, immobilització i ajuda a la deambulació segons el pla de cures i protocols tècnics amb seguretat i segons els principis de la mecànica corporal.

Relacionar els principis de la mecànica corporal amb la seguretat del pacient/client durant la seva mobilització o trasllat, i amb la prevenció de lesions en el personal sanitari implicat.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Necessitat d'higiene:

La pell: anatomia i fisiologia. Malalties més freqüents. Lesions elementals.

Les ferides: classificació, cicatrització i cura.

Els apòsits.

Les úlceres per pressió: factors predisponents, procés de formació, localització, mesures preventives i tractament.

Els massatges: efectes fisiològics del massatge. Indicacions i contraindicacions del massatge. Tècnica general del massatge. Maniobres fonamentals: friccionar, amassar, percudir, altres.

La higiene: concepte. Tipus i procediments d'higiene.

Característiques de la higiene a la dutxa, bany o llit.

Característiques de la higiene parcial: peus, mans, boca, cabell, barba, genitals.

La recollida d'orina i excretes: material i tècniques.

2. Necessitat de repòs i moviment:

L'aparell locomotor: anatomia, fisiologia i patologies més freqüents.

La necessitat de repòs: els ritmes biològics. Condicionament del pacient/client per al descans nocturn.

La mecànica corporal: concepte i principis.

Les posicions: característiques, indicacions i contraindicacions. Tècniques de col·locació.

La mobilització, immobilització, la deambulació i el transport del pacient/client: tipus, indicacions, contraindicacions. Tècniques i materials.

3. Higiene i moviment de pacients/clients amb necessitats especials:

Cures als pacients/clients cremats.

Cures als pacients/clients traumatològics.

Cures als pacients/clients inconscients.

Cures a altres tipus de pacients/clients.

d) Continguts de procediments.

1. Atenció al pacient/client:

Identificació de les necessitats/demandes del pacient/client.

Valoració de les necessitats/demandes identificades.

Decisió sobre l'actuació que cal portar a terme.

Execució de l'actuació.

Valoració de l'actuació sobre el pacient/client.

2. Preparació del pacient/client i del seu entorn per realitzar la higiene:

Identificació del pacient/client.

Determinació del tipus d'higiene que cal realitzar.

Selecció del material necessari.

Comprovació de les condicions òptimes per a la realització de la higiene, de l'habitació del pacient/client.

Condicionament de l'habitació o cambra de bany per aconseguir les condicions òptimes per realitzar la higiene.

Transport del material a l'habitació o cambra de bany, si cal.

Adopció de les mesures que calguin, per garantir la intimitat del pacient/client.

3. Higiene del pacient/client enllitat:

Identificació del pacient/client.

Informació del pacient/client.

Preparació del material necessari.

Execució de la tècnica d'higiene escollida.

Comprovació dels resultats obtinguts.

Enregistrament de la tècnica i de les possibles incidències.

Comunicació del resultat pel canal establert.

Recollida, neteja i ordre del material i l'habitació.

 

4. Prevenció de les úlceres per pressió:

Observació de les característiques que presenta la pell del pacient/client.

Informació a l'infermer/a sobre les característiques observades.

Aplicació de les mesures de prevenció indicades.

Control de la seguretat del pacient en l'aplicació de les mesures indicades.

5. Canvis posturals, posicionament del pacient/client al llit i transferències:

Identificació del pacient/client.

Selecció dels mitjans materials necessaris.

Adequació de l'entorn del pacient/client.

Preparació del pacient/client.

Execució del canvi postural escollit, posicionament al llit o transferència, respectant els principis de la mecànica corporal.

Comprovació del confort del pacient/client.

Valoració dels resultats.

Enregistrament de la tècnica realitzada i de les possibles incidències, si cal.

6. Preparació del pacient/client per al trasllat:

Identificació del pacient/client.

Comprovació de l'ordre de trasllat.

Informació al pacient/client i acompanyants.

Confirmació del trasllat al lloc de destí.

Preparació de tota la documentació necessària.

Preparació del pacient/client.

Selecció del mitjà de transport.

Execució del trasllat o ajuda, si cal.

7. Ajuda a la deambulació del pacient/client:

Identificació del pacient/client.

Comprovació de l'ordre de deambulació.

Selecció dels materials necessaris.

Informació al pacient/client.

Comprovació que el pacient/client està en condicions d'iniciar la deambulació.

Ajuda a la deambulació.

Observació de possibles canvis en els moviments i la marxa del pacient/client durant la deambulació.

Comunicació del resultat pel canal establert.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Argumentació o justificació de les decisions en determinar el tipus d'atencions higièniques que cal donar a un pacient/client.

Presa de decisions davant l'aparició de problemes en la higiene o moviment del pacient/client.

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Correcció sistemàtica dels errors detectats en la mobilització i aplicació de tècniques d'higiene personal al pacient/client.

3. Ordre i mètode de treball:

Prioritat del treball i del temps per realitzar les tasques d'higiene segons les necessitats dels pacients/clients i en el temps establert.

Seqüència i ordenació de les accions en la preparació del material necessari per a la realització de les tècniques d'higiene.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Compliment de les normes indicades en els protocols.

Conservació del material i estris d'ús comú d'higiene personal en condicions higièniques i operatives.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració i coordinació amb altres membres de l'equip per realitzar les tasques d'higiene i mobilització del pacient/client conjuntament.

6. Confiança en si mateix:

Seguretat en l'aplicació de les tècniques d'higiene, mobilització, transport i deambulació del pacient/client.

7. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat i amabilitat en la relació amb el pacient/client i acompanyants.

Tolerància i respecte envers pacients que necessiten atencions especials i els seus acompanyants.

8. Comunicació empàtica:

Interès per comprendre les demandes del pacient/client i acompanyants.

Argumentació de les instruccions referents a l'aplicació de les tècniques d'higiene i de mobilització.

9. Comportament personal adequat a la situació:

Aparença personal acurada i agradable en aquelles situacions que requereixen tracte personal amb el pacient/client o acompanyants.

10. Mentalitat emprenedora en les tasques i accions:

Millora del procés de treball per a la prevenció de les úlceres per pressió.

11. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès per l'àmbit social del pacient/client i acompanyants per comprendre millor les seves necessitats o demandes.

Esperit crític per valorar els resultats aconseguits amb relació al confort del pacient/client.

Assimilació de nous mètodes de treball en l'àmbit de l'atenció i aplicació de cures al pacient/client.

12. Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral:

Compliment de les normes higienicosanitàries.

Compliment dels principis de la mecànica corporal, per prevenir lesions tant al pacient/client com al propi treballador.

13. Igualtat davant de les diferències socioculturals:

Tractament no discriminatori per raó de l'origen de la malaltia o procés que pateix el pacient/client.

Respecte a les diferents maneres de pensar dels pacients/clients o acompanyants.

14. Progrés i promoció dins de la professió:

Constància i esforç per aprendre.

Comportament disciplinat i correcte.

15. Qualitat del treball:

Ordre, pulcritud, precisió i rapidesa en l'aplicació de les tècniques d'higiene i mobilització amb el pacient/client.