• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 2: l'ésser humà davant la malaltia

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius terminals.

Relacionar les funcions de l'ésser humà amb les característiques dels teixits, òrgans i sistemes o aparells.

Interpretar la informació de documentació tècnica i de la prescripció facultativa de productes farmacèutics relacionada amb indicacions, contraindicacions, efectes secundaris, reaccions adverses, via d'administració, dosificació i forma farmacèutica i pauta terapèutica dels fàrmacs d'ús més habitual.

Relacionar signes i símptomes del pacient/client amb possibles reaccions adverses a fàrmacs i la necessitat de notificació de les observacions.

Calcular dosis de fàrmacs a partir de la prescripció facultativa i tenint en compte les característiques del pacient/client, i la forma farmacèutica i la pauta terapèutica prescrita.

Relacionar les vies d'administració de fàrmacs oral, rectal i tòpica amb les característiques anatòmiques de la zona, el procediment d'administració, les precaucions que cal tenir en compte, la preparació prèvia del pacient i els materials necessaris.

Realitzar l'administració de fàrmacs de forma simulada per via oral, rectal i tòpica, i la preparació prèvia necessària si escau, tenint en compte les característiques i condicions del pacient/client i del tipus de medicament que cal administrar.

Identificar la funció, les condicions de manipulació, d'higiene i de manteniment de l'instrumental, material i equips d'ús habitual en l'exploració mèdica.

Preparar l'instrumental, material i equips, en funció de l'exploració mèdica que s'ha de realitzar.

Preparar i posicionar al pacient/client per a la realització de procediments d'exploració o terapèutics, segons protocols i tenint en compte les condicions del pacient.

Informar al pacient/client de forma amable i respectuosa adaptant el llenguatge i el contingut de la informació segons el context, característiques del pacient, procediment de preparació o intervenció que s'ha de realitzar.

Relacionar els principals grups de malalties amb els signes i símptomes que presenta i les causes que les produeixen.

Determinar el material necessari per a la correcta aplicació de les tècniques hidroteràpica i d'aplicació de fred i calor, en funció de les característiques i necessitats del pacient/client.

Preparar el material amb ordre i pulcritud, segons la tècnica hidroteràpica o d'aplicació de fred i calor i les característiques del pacient/client.

Aplicar els tractaments hidrotermals, segons la prescripció facultativa, els protocols tècnics establerts i les característiques del pacient/client.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. L'ésser humà:

Nivells d'organització dels éssers vius: matèria orgànica i inorgànica. Principis immediats. Classificació dels éssers vius.

La cèl·lula. La teoria cel·lular. L'herència biològica.

Els teixits: definició, tipus i funcions.

Els òrgans, els aparells i els sistemes: definició i tipus.

La posició anatòmica humana.

2. Introducció a la patologia:

Concepte de patologia.

Terminologia mèdica.

Semiologia: signes i símptomes.

Concepte i tipus: febre, mareig, tos, cianosis, diarrea, estrenyiment, hemorràgies.

El dolor: semiologia, tipus, situacions. Importància del dolor en determinades patologies: oncològiques, coronàries, altres.

Grups de malalties: malalties infeccioses, inflamatòries, immunològiques, vasculars, traumatismes, tumoracions benignes i malignes, malformacions. Mecanismes de producció i manifestacions bàsiques.

Procediments diagnòstics: concepte, aplicacions i preparació del pacient per a la realització d'estudis analítics, electrodiagnòstics, endoscòpics, biòpsies, proves funcionals, tècniques de diagnòstic per a la imatge.

Procediments terapèutics: tipus, fonament, aplicacions.

3. Els medicaments:

Principis generals de farmacocinètica i farmacodinàmica.

Classificació dels fàrmacs.

Els sistemes de distribució de fàrmacs: sistema tradicional i sistema unidosis.

Els fàrmacs: formes de presentació, vies d'administració i tècniques d'administració.

4. L'exploració mèdica:

El protocol d'atenció i de preparació al pacient/client.

Material i instrumental bàsic de les consultes de medicina interna i especialitats bàsiques: característiques, condicions de manipulació, higiene i manteniment.

Posicions bàsiques d'exploració.

5. Tècniques hidrotermals:

Tècniques d'aplicació de fred: fred sec i fred humit. Indicacions i contraindicacions.

Tècniques d'aplicació de calor: calor sec i calor humit. Indicacions i contraindicacions.

Tècniques d'hidroteràpia: concepte, fonaments físics, instal·lacions i materials.

Tècniques hidroteràpiques més usuals: rentats, compreses, banys, tancs i piscines terapèutiques, dutxes i raigs.

Hidrologia mèdica: característiques de les aigües mineromedicinals, classificació. Indicacions i contraindicacions.

d) Continguts de procediments.

1. Preparació de la medicació:

Comprovació de la prescripció facultativa.

Reconeixement del medicament que cal administrar.

Interpretació de la documentació tècnica.

Confirmació de l'absència d'al·lèrgies medicamentoses.

Identificació de la via i dosi que cal administrar.

Selecció del material que cal utilitzar.

Preparació del material.

Càlcul de la dosi i preparació del medicament, si cal.

Identificació o etiquetatge del medicament.

2. Administració de la medicació:

Identificació del pacient/client.

Informació del pacient/client de la medicació que cal administrar i de la tècnica que cal realitzar.

Posicionament del pacient/client segons la medicació que cal administrar.

Preparació de la zona, si cal.

Aplicació del medicament per via rectal, oral o tòpica.

Observació de l'aparició de les reaccions adverses.

Enregistrament de l'actuació i d'incidències observades, si cal.

3. Preparació de la consulta:

Identificació de les intervencions programades.

Comprovació de les condicions ambientals òptimes de la consulta.

Selecció del material.

Organització del material i equips.

Preparació del material i posada al punt dels equips, si cal.

Preparació de la documentació clínica i no clínica.

Selecció de les històries clíniques dels pacients/clients que cal visitar.

4. Atenció al pacient/client durant la consulta/exploració mèdica:

Comprovació de l'estat òptim de la consulta per procedir a la visita/exploració.

Rebuda i comprovació de la identitat del pacient/client.

Identificació de la història clínica del pacient/client.

Informació al pacient/client.

Posicionament del pacient/client.

Preparació de la zona que cal explorar o intervenir, si cal.

Recolzament al facultatiu durant l'exploració, si cal.

Condicionament i ajuda del pacient/client, si cal.

Posada al punt de la consulta per a la propera exploració.

5. Aplicació de tècniques hidrotermals:

Identificació del pacient/client.

Identificació del procediment que s'ha d'aplicar.

Informació al pacient/client del procediment que cal realitzar.

Preparació del material.

Compliment dels protocols d'higiene.

Execució de la tècnica.

Comprovació de l'estat del pacient/client.

Enregistrament de les possibles incidències, si cal.

Informació de les incidències al responsable, si cal.

Recollida, neteja i ordre del material utilitzat.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions quan es detecten mancances o alteracions en el material i signes o símptomes indicadors d'alteracions en el pacient/client.

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Constància en revisar les ordres de medicació i les dosis que cal administrar.

3. Ordre i mètode de treball:

Seqüència i ordenació de les accions per realitzar la preparació de la consulta i l'atenció al pacient/client durant l'exploració mèdica.

Distribució del treball i del temps per administrar medicació en l'horari establert.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Conservació dels materials emprats en l'exploració del pacient/client, en la realització de proves diagnòstiques i l'aplicació de tècniques hidrotermals.

Acceptació de les normes i responsabilitats assignades en la seva actuació durant l'exploració mèdica, la realització de proves diagnòstiques i l'aplicació de tècniques hidrotermals.

Compliment de les normes higienicosanitàries i de seguretat.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laborar amb altres membres en el desenvolupament de les tasques relacionades amb la preparació del pacient, la preparació de la medicació, aplicació dels tractaments locals de fred i calor i de les tècniques hidrotermals.

6. Execució independent del treball:

Rigorositat en la preparació de la medicació segons la prescripció i en l'aplicació dels protocols tècnics de treball.

7. Confiança en si mateix:

Seguretat en la realització dels procediments tècnics assignats.

8. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat i amabilitat en la relació amb el pacient/client i acompanyants.

Tolerància i respecte envers pacients/clients i acompanyants que necessiten atencions especials.

9. Comportament personal adequat a la situació:

Aparença personal acurada i agradable en les situacions que requereixen tracte personal amb els pacients/clients i acompanyants.

10. Qualitat del treball:

Desenvolupament de les tasques d'administració de medicaments, aplicació dels tractaments locals de fred i calor i de les tècniques hidrotermals amb ordre, pulcritud i precisió.