• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 13: síntesi

a) Durada: 60 hores.

b) Finalitat.

El crèdit de síntesi ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant, i si escau completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.

c) Objectius terminals.

Realitzar la gestió dels diversos materials i productes d'una consulta/servei, avaluant les necessitats, efectuant les comandes i administrant les existències.

Formalitzar la documentació clínica: gràfics, fulls de registres, fulls d'observacions, altres, a partir de l'observació directa del pacient/client o amb l'ajut de tècniques instrumentals, i la documentació no clínica relacionada amb la gestió administrativa d'una consulta/servei: elaborar pressupostos i tota la documentació mercantil relatius a intervencions sanitàries en el suport establert i amb l'ajut de programes informàtics, si cal.

Determinar els tipus d'atencions sanitàries que cal donar als pacients/clients per satisfer les necessitats d'higiene, moviment, nutrició i eliminació, de recolzament psicològic, de manteniment de les condicions sanitàries de l'entorn del pacient/client a partir de la història clínica, el pla de cures i la comunicació amb el pacient/client o els seus acompanyants.

Realitzar les cures bàsiques d'infermeria relacionades amb la satisfacció de les necessitats del pacient/client d'higiene, moviment, nutrició i eliminació, de recolzament psicològic i de manteniment de les condicions sanitàries de l'entorn del pacient/client.

Definir un programa informatiu en els àmbits de l'educació sanitària, promoció de la salut o prevenció de malalties específiques segons les característiques del grup al qual va adreçat.

d) El centre docent en determina els continguts.