• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 12: formació en centres de treball

a) Durada: 410 hores.

b) Objectius terminals.

Adaptar-se, de manera responsable i participativa a les funcions pròpies del sector sanitari, en l'atenció al pacient/client en els àmbits de l'atenció primària, comunitària i especialitzada.

Afrontar amb progressiva autonomia, organització i iniciativa en el treball les tasques de gestió del material i la documentació de la unitat/consulta/servei, aplicació de tècniques bàsiques d'infermeria, participació en el manteniment de les condicions higièniques i sanitàries de l'entorn del pacient/client, prestació de cures psíquiques al pacient/client i realització de tasques d'instrumentació en equips de salut bucodental.

Valorar les tasques que es poden desenvolupar en empreses del sector sanitari, a partir dels interessos i aptituds personals, i de l'experiència acumulada en la formació rebuda en el centre de treball.

c) Tipus d'activitats formatives de referència proposades (possibles tasques que es poden fer a l'empresa).

1. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió administrativa de la unitat/consulta.

1.1 Tractament de la documentació:

Informa correctament del lloc, data, horari, preparació prèvia requerida per a la consulta.

Enregistra les dades del pacient/client de forma manual o informàtica, en el suport establert pel centre.

Prepara les històries clíniques per a la consulta diària.

Arxiva les històries clíniques pròpies de la consulta o servei.

Enregistra les sol·licituds de proves i la rebuda d'aquestes.

Reclama les proves al servei corresponent en cas de demora.

Efectua la tramesa de les proves al servei sol·licitat en el temps establert.

1.2 Gestió del material:

Controla les existències de material del magatzem del servei, consulta o unitat, fa la comanda del material necessari en el format establert.

Comprova que el material rebut coincideix amb el sol·licitat.

Classifica i ordena el material del magatzem seguint els criteris del servei, consulta o unitat.

1.3 Atenció al pacient/client:

Informa correctament del lloc, horari i preparació prèvia, si cal, per a la consulta.

Rep el pacient/client de forma amable i en les condicions ambientals idònies.

Informa el pacient/client de forma acurada, de qüestions relacionades amb el seu àmbit de competència.

2. Activitats formatives de referència relacionades amb l'atenció sanitària del pacient/client.

2.1 Realització de la higiene, mobilització i transferències del pacient/client:

Prepara la cambra de bany o l'habitació del pacient/client en condicions òptimes per realitzar la higiene.

Selecciona i prepara el material adequat per realitzar la higiene, complint els protocols establerts.

Aplica els principis de la mecànica corporal atenent a les característiques particulars del pacient/client, vetllant per la seva seguretat i complint els protocols establerts.

Actua de forma coordinada amb altres membres de l'equip en les tasques que participa.

Efectua els canvis posturals en el temps i la forma establerts als protocols de prevenció de les úlceres per pressió.

2.2 Participació en la preparació i administració de la medicació:

Comprova de forma sistemàtica la identitat del pacient/client i la correspondència amb la medicació que cal administrar.

Informa al pacient/client.

Selecciona el material necessari en funció del tipus de medicació i característiques del pacient/client.

Verifica que la medicació, dosi i forma de presentació, és la prescrita a l'ordre de tractament.

Administra medicaments per via oral, rectal i tòpica, complint els protocols d'actuació específica per a cada via i producte.

Registra la seva actuació en el format adequat.

2.3 Preparació de l'entorn i del material per a l'exploració del pacient/client o realització de proves diagnòstiques:

Prepara les històries clíniques corresponents als pacients/clients citats amb el temps suficient.

Selecciona i prepara el material segons l'exploració mèdica o prova diagnòstica que cal realitzar.

Verifica que les condicions ambientals són les correctes per realitzar l'exploració o prova diagnòstica.

2.4 Presa de constants vitals:

Selecciona i prepara el material.

Verifica la identitat del pacient/client.

Informa al pacient/client de la tècnica que cal realitzar.

Efectua la presa de constants en el temps i forma indicada.

Recull, neteja i endreça el material emprat.

Enregistra les dades en el suport adequat.

2.5 Suport a l'alimentació:

Comprova que la dieta que cal servir o administrar es troba en el full de dietes.

Prepara i selecciona el material, en funció de les necessitats de suport a l'alimentació per servir o administrar una dieta.

Informa al pacient/client.

Administra la dieta per sonda nasogàstrica, seguint el protocol establert per a cada pacient/client.

Ajuda a la ingesta del pacient/client respectant el seu grau d'autonomia.

Actua amb amabilitat, fomenta un clima de tranquil·litat i facilita la comunicació del pacient/client.

Enregistra les dades del suport a l'alimentació.

Condiciona l'entorn i al propi pacient/client després de menjar o administrar el menjar per sonda nasogàstrica.

2.6 Neteja, desinfecció o esterilització del material/instrumental:

Classifica el material i aplica la tècnica de neteja, desinfecció o esterilització i embalatge segons el tipus de material.

Fa la manipulació del material i instrumental de forma acurada, i respectant en tot moment les normes d'higiene i els criteris del centre.

2.7 Col·laboració amb l'equip d'infermeria en l'aplicació de cures d'infermeria:

Selecciona i prepara el material de la tècnica que cal aplicar.

Col·labora de forma coordinada amb les tasques assignades pel DI.

Està atent a les demandes de col·laboració del DI.

Respon a les demandes amb eficiència.

2.8. Condicionament de l'entorn del pacient/client:

Verifica que les condicions ambientals de llum, temperatura, ventilació, soroll, són les òptimes per al confort del pacient/client.

Comprova que el llit del pacient/client està en perfectes condicions quant a la neteja de la roba, l'absència d'arrugues i humitat i l'adequa, si cal.

Detecta les demandes del pacient/client amb relació al seu confort i procura satisfer-les.

2.9 Comunicació amb el pacient/client i acompanyants:

Atén les demandes del pacient/client i acompanyants per donar informació o resposta a les seves sol·licituds, sempre en el seu àmbit de competències.

Respecta la confidencialitat de la informació i actua amb empatia amb els seus interlocutors, i hi adapta el seu llenguatge quant al nivell i context.

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la salut bucodental.

3.1. Preparació de la consulta i del pacient/client:

Prepara les històries clíniques o fitxes dels pacients/clients citats, amb temps suficient i les col·loca de forma ordenada.

Prepara la cadira dental amb tots els estris, materials i instrumental per ser utilitzada.

Després de cada operació neteja la cadira, endreça el material instrumental i reposa el que calgui.

Atén i informa al pacient/client de forma amable i cordial per afavorir la seva tranquil·litat i obtenir la màxima col·laboració.

Instal·la el pacient/client a la cadira dental, col·loca la cadira a l'alçada adequada, i durant el procés ajuda el pacient/client a glopejar i assecar-se, per donar el màxim confort.

3.2 Assistència a l'odontòleg:

Prepara el material en condicions d'asèpsia, el col·loca al lloc correcte i ordenat segons l'ús.

Dona i rep l'instrumental a l'odontòleg de forma correcta, sense interferir en la tasca.

Està atent a les demandes i requeriments de l'odontòleg i respon amb celeritat i eficàcia.

Aïlla el camp operatori, efectua les maniobres de rentat i col·loca correctament l'aspirador.

3.3 Revelat i arxiu de radiografies:

Escull la pel·lícula radiogràfica corresponent a la tècnica exploratòria.

Aplica les mesures de radioprotecció al pacient/client i resta de membres de l'equip de treball.

Efectua tot el processament de la pel·lícula per obtenir una radiografia útil.

Arxiva les radiografies.

d) Cada centre docent en determina els continguts i s'hi apliquen els criteris generals d'avaluació següents:

Analitza l'àmbit de treball, identificant les relacions laborals amb el marc organitzatiu i de funcionament de l'empresa.

S'adapta a les característiques organitzatives i a les situacions pròpies del centre de treball.

Actua amb responsabilitat en l'àmbit productiu del centre de treball, tenint en compte la normativa legal i les condicions de seguretat.

Treballa, quan cal, en equip, coresponsabilitzant-se, cooperant, respectant i valorant el treball dels altres.

Adopta una actitud participativa, s'interessa per aprendre i té iniciativa en relació amb les tasques encomanades.

Té una visió de conjunt i coordinada de les funcions, fases, processos o productes de l'empresa.

Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada, utilitzant els canals existents.

Executa les tasques ajustant-se progressivament als nivells particulars de l'empresa.

Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i proposa possibles solucions.

Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i mitjans propis de treball.

Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatges, equips i eines, i hi aplica els procediments tècnics adequats.

Identifica les condicions de l'empresa més relacionades amb la seva professió per tal que puguin ésser millorades.

Identifica les activitats, tasques i àmbits d'actuació que s'adeqüen millor a les aptituds personals i als interessos professionals.

Identifica els aspectes positius i negatius de l'àmbit de treball: condicions de seguretat personal i mediambiental, riscs, relacions personals, altres.