• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 10: relacions en l'equip de treball

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius terminals.

Relacionar els elements i les etapes del procés de comunicació en l'àmbit laboral amb les possibles barreres i interferències que poden dificultar-la.

Deduir els objectius que cal aconseguir i les actuacions que es deriven a partir de la recepció d'instruccions o informacions escrites o verbals específiques de la professió.

Comunicar, de forma oral o escrita, instruccions o informacions relacionades amb el seu treball amb eficàcia, claredat, concisió, ús correcte dels termes i amb adequació al context situacional.

Identificar els problemes, factors i causes generadores de conflictes originats en un grup de treball en l'àmbit de la seva professió a partir de la seva anàlisi objectiva.

Determinar les mesures que cal adoptar per a la solució d'un conflicte en funció de la naturalesa, antecedents i circumstàncies del conflicte, dels diferents interessos, postures i comportaments de les persones implicades i dels requeriments de la funció laboral desenvolupada.

Identificar les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.

Relacionar els problemes del treball en equip amb les seves causes i amb les mesures correctores.

Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.

Relacionar l'estat i disposició de les persones amb els condicionants i requeriments necessaris d'una tasca i amb les possibles variacions en les instruccions que cal transmetre o en l'assignació de les tasques de l'equip de treball.

Relacionar el tipus i funcions de les reunions de treball amb les etapes del seu desenvolupament, tipologia dels participants i els requeriments espacials i materials.

Preparar l'ordre del dia i els recursos materials necessaris per al desenvolupament d'una reunió de treball en funció dels objectius fixats i els temes que cal tractar.

Moderar reunions de treball de manera eficaç, ordenada, segura i participativa d'acord amb l'ordre del dia i els objectius preestablerts.

Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l'ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors.

Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit laboral amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. La comunicació en l'àmbit professional:

El procés de comunicació. Elements.

La comunicació eficaç. L'emissor, el receptor i el medi.

La comunicació en el marc laboral. Tipus i continguts.

La comunicació verbal: el diàleg, l'entrevista, l'informe, la reunió i el telèfon.

La comunicació escrita: tipus de documents i contingut.

Barreres, interferències i distorsions en la comunicació.

El llenguatge específic de la professió. Terminologia i formes pròpies.

Els registres lingüístics: formal, informal i especialitzat.

2. Resolució de conflictes en l'àmbit de treball:

Tipus i causes dels conflictes.

Etapes del desenvolupament dels conflictes.

Participació del grup.

Elements i estratègies de negociació.

Deliberacions.

Mètodes de presa de decisions.

Factors que influeixen en la presa de decisions.

3. Grups humans en el treball:

L'individu i el grup.

Tipologies humanes en l'àmbit professional.

Diferents tipus de grup.

Rols dels components.

Interacció, comunicació i participació en el grup.

Factors psicològics, estructurals i instrumentals que afecten el comportament i la dinàmica dels grups.

4. Equips de treball:

Tipus d'equips de treball.

Tècniques de treball en equip: la diversificació i combinació de feines i els grups semiautònoms de treball.

Tècniques de planificació i coordinació de treballs.

Paper del coordinador/responsable d'equip.

Tècniques d'avaluació de resultats.

Mesures d'integració i d'adaptació de nous membres.

5. Reunions de treball:

Reunions: tipus i etapes.

Paper del moderador.

Tipologia de participants: criteris d'actuació.

Preparació i recursos de suport de les reunions.

Tècniques de treball.

Criteris d'avaluació de reunions.

6. La motivació:

La motivació. Teories de la motivació.

Necessitats fisiològiques i psicològiques de l'individu.

Factors que afavoreixen la motivació.

Ambient laboral i motivació.

7. Polítiques de recursos humans en l'empresa:

Valoració de llocs de treball.

Informació als treballadors.

Promoció en el treball.

Formació de treballadors.

d) Continguts de procediments.

1. Producció de textos:

Concreció de la finalitat de l'escrit.

Recollida d'informació complementària.

Organització de la informació i de les idees.

Selecció del canal.

Preparació del guió, esquema i disposició de l'escrit o de la informació oral.

Redacció de l'escrit o emissió de la informació oral.

Revisió i correcció de les faltes d'ortografia i d'estil.

2. Procés de comunicació:

Percepció de l'interlocutor.

Interpretació del missatge.

Selecció de l'estratègia de relació i de l'estil de comunicació.

Emissió de la comunicació, missatge o informació.

3. Resolució dels conflictes:

Verificació de l'existència dels conflictes.

Interpretació de la causa que origina el conflicte.

Anàlisi de les alternatives de resolució dels conflictes.

Presa, en grup, de la decisió adient.

4. Organització del treball en equip:

Formulació dels objectius de treball de grup.

Examen dels recursos disponibles.

Determinació de les funcions individuals i de la seva integració en equip.

Seqüència de les fases de desenvolupament del treball d'equip.

Seguiment de l'execució del treball d'equip.

Valoració de l'eficàcia i eficiència.

Proposició de millores.

5. Organització i conducció de reunions:

Fixació d'objectius.

Organització del material tècnic i de suport.

Estimulació de la participació.

Manteniment de la discussió dirigida dins del tema.

Síntesi de les idees, els temes o els acords.

6. Motivació:

Anàlisi de l'actitud humana davant la feina.

Identificació de les expectatives laborals.

Revisió dels efectes de les mesures motivacionals.

e) Continguts d'actituds.

1. Obertura a l'àmbit professional:

Reconeixement de l'existència dels valors culturals de l'empresa i de la seva influència en el comportament humà.

2. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Acollida positiva de noves persones en el treball.

Rigorositat en l'aplicació del pla de comunicació interna establert.

3. Interès per les relacions humanes:

Cordialitat a l'hora d'establir relacions amb els altres.

Respecte per les persones i per la seva llibertat individual dins d'un grup social.

Interès pels altres.

4. Comunicació empàtica:

Interès per rebre la informació en les condicions que permetin el tractament ulterior adient.

Cura en l'elaboració i la transmissió de missatges per tal de facilitar-ne la comprensibilitat.

Interès per la retroalimentació del procés de comunicació.

Reconeixement de la diversitat dels altres per tal d'acceptar l'existència de barreres comunicatives.

Capacitat d'escoltar.

5. Tractament de conflictes:

Objectivitat per determinar les responsabilitats de totes les parts que intervenen en un conflicte.

Imparcialitat a l'hora d'escoltar els motius de cada una de les parts.

Perseverància en la recerca de solucions al conflicte.

Habilitat per escollir l'alternativa de resolució més adient.

6. Participació i cooperació en el treball en equip:

Col·laboració amb els altres membres de l'organització sempre que calgui.

Reconeixement que la participació i la cooperació són necessàries per a la consecució dels objectius de l'empresa.

Desenvolupament de l'esperit crític.

Acceptació de les opinions i judicis d'altres persones per tal de poder millorar la qualitat de qualsevol aspecte laboral.

Creació, entre els col·laboradors, de la necessitat i conveniència del treball en equip.

Foment de l'ús de reunions participatives.

7. Coordinació en l'equip de treball:

Compliment de les tasques assignades en la quantitat, qualitat i temps previstos.

Ajust del ritme de la tasca individual a les tasques de la resta del grup, d'acord amb els objectius que cal assolir.

Execució del treball propi facilitant i simplificant el dels altres.

Proposició de les millores que afavoreixin la integració del treball de l'equip.