• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Crèdit 1: operacions administratives i documentació sanitària

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius terminals.

Interpretar l'estructura funcional i organitzativa, i els fluxos d'informació de diferents tipus d'institucions sanitàries a partir d'organigrames.

Relacionar les institucions i organismes d'àmbit sanitari local, autonòmic, estatal i internacional, amb les respectives funcions i competències.

Relacionar l'organigrama funcional d'un centre sanitari amb els paràmetres de la titularitat, la forma jurídica, la dimensió i el tipus d'activitat.

Relacionar els nivells d'assistència i tipus de prestacions que poden rebre els pacients/clients amb les característiques i funcions de les entitats que els prestin.

Formalitzar la documentació clínica amb la terminologia i codis adequats, pulcritud i rigor, segons els criteris del centre.

Rebre, registrar i distribuir la documentació rebuda i emesa, segons les normes internes establertes i els criteris de seguretat i confidencialitat.

Identificar els sistemes d'organització i els criteris de classificació i registre de les existències i la documentació, segons el tipus de servei o institució sanitària.

Arxivar la documentació clínica del servei/unitat amb ordre i rigor, segons els criteris generals d'arxiu i el protocol intern.

Determinar els mètodes i les condicions d'emmagatzematge i conservació en funció del tipus i característiques dels materials, els criteris d'ordre, seguretat i conservació i de les necessitats pròpies de cadascuna de les unitats o serveis.

Determinar la quantitat d'existències que s'han de reposar al magatzem segons el nivell òptim i mínim establerts, i el volum i comanda a partir de les dades de les fitxes de magatzem.

Elaborar pressupostos de serveis mèdics o odontològics a partir de les tarifes establertes, de forma manual o informatitzada.

Formalitzar amb el suport de mitjans informàtics, la documentació que es genera en una operació de compra i venda de béns o de serveis sanitaris, segons les normes legals i d'ús establertes, amb pulcritud i precisió.

Calcular les operacions i comprovar les dades que intervenen en les comandes i factures, segons les normes fiscals i mercantils.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Entorn sanitari:

Estructura del sistema sanitari públic a l'estat espanyol.

Llei General de Sanitat.

Pla de Salut de Catalunya.

Desplegament del Mapa Sanitari.

Estructura del sistema sanitari català: sector públic, sector privat.

Ordre d'acreditació.

Legislació específica del sector: sistemes de contraprestació i de concertació.

Organismes internacionals de l'àmbit sanitari: Unió Europea, Organització Mundial de la Salut.

2. Salut pública. Salut comunitària:

Nivells de prevenció sanitària: prevenció primària, prevenció secundària, prevenció terciària.

Concepte de salut pública. Concepte de salut comunitària. Concepte de medicina preventiva.

Aspectes sociològics i demogràfics en relació amb la salut: indicadors de salut.

3. L'atenció hospitalària:

Evolució històrica, funcions bàsiques, anàlisis de l'hospital, tipus d'hospital.

L'empresa de serveis sanitaris, funcions, tipus i models organitzatius.

Departaments i àrees funcionals de l'empresa pública o privada sanitària.

4. Atenció primària de salut:

Definició. Directrius Organització Mundial de la Salut.

Contingut, activitats, elements principals de l'atenció primària. Estructuració i ordenació de l'atenció primària de salut dins el Sistema Nacional de Salut.

L'equip d'atenció primària: components, funcions, activitats, organització.

Organització assistencial: organització funcional de les consultes d'atenció primària, història clínica i sistemes de registre, avaluació i control de qualitat en atenció primària.

5. Els professionals sanitaris:

Tipus i àmbits de treball.

Evolució històrica de la infermeria.

El procés d'atenció d'infermeria: el mètode científic, models d'atenció d'infermeria.

Bases del treball en equip.

L'equip d'infermeria: les activitats de l'auxiliar.

6. L'atenció al pacient/client:

Drets i deures de l'usuari.

Els departaments o unitats d'atenció a l'usuari: funcions.

Normes de confidencialitat en tots els àmbits d'atenció a l'usuari.

7. La documentació sanitària:

 

Documentació hospitalària, documentació extrahospitalària, documentació intercentres: tipus i contingut.

La tramesa de la documentació.

El tractament de la informació: arxiu de la informació, registres i arxiu, manteniment i conservació, seguretat de la informació.

8. Economia sanitària:

Finançament, costos, beneficis en empreses del sector sanitari. Pressupostos de serveis.

La documentació mercantil: comanda, albarà, factura i rebut.

La documentació financera: xec i lletra de canvi.

El sistema impositiu: l'IVA i l'IRPF.

 

9. Gestió d'existències i inventaris:

Emmagatzematge: tècniques/sistemes.

Criteris de classificació de material clínic i no clínic.

Control d'existències: estoc mínim i reposició d'existències.

Les fitxes de magatzem.

Inventaris: classificació i elaboració.

Normes de seguretat i higiene aplicada en magatzems de materials sanitaris. Condicions d'emmagatzematge dels materials.

10. Aplicacions informàtiques:

Les aplicacions informàtiques de gestió i control de magatzem, facturació i gestió econòmica.

Utilització de paquets informàtics per a la gestió del fitxer de pacients, històries clíniques, altres.

 

d) Continguts de procediments.

1. Obtenció de la informació:

Identificació de les fonts d'informació.

Selecció i buidat de les fonts de documentació.

Ordenació de la informació.

Elaboració.

Presentació, emissió.

2. Formalització dels documents:

Anàlisi del contingut del document.

Identificació de les dades.

Obtenció de la informació.

Quantificació.

Realització de la documentació.

Comprovació de les dades, dels càlculs i dels resultats.

3. Tractament informàtic de les dades administratives:

Definició del tipus de dades que cal tractar dels clients, proveïdors.

Recopilació de la informació.

Integració de les dades.

Selecció de l'aplicació ofimàtica adequada.

Introducció de la informació en els mitjans ofimàtics.

Emmagatzematge de les dades.

Edició i difusió de les dades.

4. Control dels processos administratius de compra-venda i gestió d'estocs:

Identificació de la documentació que intervé.

Observació de les dades que cal comprovar.

Contrastació de les dades amb la informació de partida.

Comprovació dels càlculs i resultats.

Correccions i esmenes.

5. Registre de la documentació rebuda i emesa:

Anàlisi del contingut i del tipus de document.

Identificació de les dades.

Selecció del mitja i del suport.

Realització del registre.

Emissió.

6. Ordenació de la documentació rebuda i emesa:

Interpretació dels criteris de confidencialitat, seguretat, altres.

Classificació de la documentació.

Codificació.

Registre informàtic o convencional.

Arxiu.

Distribució al destinatari.

7. Gestió de la documentació clínica:

Identificació del pacient/client.

Comprovació de les dades.

Registre de la sol·licitud.

Tramesa de la sol·licitud al servei corresponent.

Recepció de les proves, informes, altres, sol·licitades.

Identificació de les dades de les proves, informes, altres.

Classificació i ordenació amb les històries clíniques.

Tramesa de la documentació a la unitat/servei sol·licitant.

8. Gestió del magatzem de la consulta o servei:

Interpretació del document de demanda o de recepció.

Comprovació del material rebut amb la documentació.

Emmagatzematge o distribució del material rebut.

Registre de l'operació.

Control del nivell d'estoc.

Detecció de les necessitats de reposició.

Formalització de la comanda.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Correcció sistemàtica dels errors detectats en la formalització dels documents de citació, en l'enregistrament de les dades del pacient/client i l'arxiu dels documents.

Comprovació sistemàtica de la coincidència de les dades personals del pacient/client amb les dades de citació, de les peticions i dels informes de les proves.

Comprovació sistemàtica de les dades i càlculs de la documentació mercantil i financera.

2. Optimació del treball:

Eficiència en l'emmagatzematge del material en condicions idònies.

3. Ordre i mètode de treball:

Pulcritud en la formalització de tota la documentació.

Seqüència i ordenació de les accions en la tramitació de tota la documentació clínica i no clínica.

Prioritat en la gestió de la documentació dels casos més urgents.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en complir els terminis de presentació dels documents fiscals, pressupostos, altres.

Puntualitat en la tramesa i gestió de la documentació clínica.

Conservació del material emprat en la gestió del magatzem i la documentació de la consulta, servei, unitat.

Compliment dels criteris de formalització de la documentació clínica i no clínica establerts per l'empresa/servei.

Compliment de les normes de confidencialitat i seguretat en el tractament de la documentació.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Coordinació del treball amb altres serveis/unitats que intervenen en la gestió de la documentació.

6. Execució independent del treball:

Rigorositat en la comprovació de les dades del pacient.

Rigorositat en l'elaboració de pressupostos, en la sol·licitud de material, en l'emplenament dels documents clínics i no clínics.

7. Confiança en si mateix:

Seguretat en la cerca, conservació, accés i tractament de la documentació del pacient/client.

8. Interès per les relacions humanes:

Esperit obert en el tracte amb els pacients/clients, acompanyants i membres de l'equip de treball.

Amabilitat i respecte a l'hora de donar resposta a les demandes dels pacients/clients i acompanyants.

9. Comunicació empàtica:

Interès pel missatge i per l'interlocutor en la demanda d'informació.

Tractament no discriminatori en les situacions de relació i atenció a les persones.

10. Comportament personal adequat a la situació:

Aparença personal adequada a la situació contextual.

11. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Assimilació de nous mètodes de treball pel que fa a la gestió administrativa de la consulta/unitat.