• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau superior de prevenció de riscos professionals

català organigrama crèdits

Annex del DECRET pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals (Decret  365/2004, de 24 d'agost).

 

Índex

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: Prevenció de riscos professionals

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1.610 hores (crèdits de l'1 al 8 i el 10)

1.3.2 Formació en centres de treball: 390 hores (crèdit 9)

 

2. Perfil professional

2.1 Competència general

És competència general d'aquest/a tècnic/a participar en la prevenció i protecció col·lectiva i personal mitjançant l'establiment o adaptació de mesures de control i correctores per tal d'evitar o reduir els riscos fins a nivells acceptables, amb la finalitat d'aconseguir la millora de la seguretat i la salut en l'àmbit professional, d'acord amb les normes establertes.

Aquest/a tècnic/a actuarà, en tot cas, sota la supervisió general d'arquitectes, enginyers, llicenciats, arquitectes tècnics, enginyers tècnics i diplomats.

2.2 Competències professionals

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el/la professional són:

a) Gestionar la prevenció de riscos en el procés de producció de béns i serveis:

1. Col·laborar en la implantació i desenvolupament de la política de seguretat i salut marcada per la direcció.

2. Conèixer i impulsar el compliment de la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, participant en l'elaboració i actualització de normes internes i col·laborant en la seva difusió i aplicació.

3. Participar en les revisions de les condicions de treball i, en el seu cas, en la revisió de nous projectes o de modificacions substancials dels llocs de treball que puguin afectar la seguretat i salut de les persones treballadores.

4. Recollir dades referents a accidents, incidents i malalties professionals.

5. Col·laborar amb els serveis i entitats amb competències en prevenció de riscos.

6. Informar i formar, a nivell bàsic, els treballadors i les treballadores en la prevenció de riscos laborals, mitjançant entrenaments i campanyes informatives, promovent comportaments segurs.

7. Gestionar l'aprovisionament i conservació d'equips de protecció individual per assegurar que es disposa de mitjans en el moment i lloc adequats.

8. Informar i formar, a nivell bàsic, sobre la utilització d'equips de protecció individual.

b) Avaluar i controlar els riscos derivats de les condicions de seguretat:

1. Col·laborar en l'aplicació de tècniques d'anàlisi de riscos.

2. Identificar els perills presents en els processos de producció (béns/serveis).

3. Realitzar, al seu nivell, estimacions qualitatives i quantitatives de riscos.

4. Valorar els riscos utilitzant les normatives vigents i els criteris de referència interns establerts.

5. Proposar mesures preventives davant els riscos detectats.

6. Col·laborar en la implantació de mesures preventives.

7. Vigilar l'eficàcia de les mesures preventives implantades.

8. Participar en la proposta de modificacions de les accions preventives.

9. Col·laborar en el seguiment i control d'activitats perilloses.

10. Supervisar el manteniment dels sistemes de prevenció i alarma i realitzar la senyalització de seguretat.

11. Assegurar la correcció en l'etiquetatge, envasament i emmagatzematge dels preparats i/o substàncies amb la senyalització de riscos i precaucions d'ús.

12. Controlar la utilització dels equips de protecció individual que afecten la seguretat.

13. Portar estadístiques d'accidents i incidents i informar-ne.

c) Avaluar i controlar els riscos derivats de l'ambient de treball:

1. Identificar els perills deguts als agents químics, físics i biològics presents en l'activitat.

2. Prendre mostres, realitzar proves qualitatives i quantitatives in situ i, en el seu cas, sol·licitar les anàlisis necessàries per a l'estimació de riscos.

3. Valorar els riscos d'exposició a agents químics, físics i biològics utilitzant les normatives vigents i els criteris de valoració establerts.

4. Proposar mesures preventives davant els riscos detectats.

5. Aplicar les mesures preventives proposades o, en el seu cas, col·laborar en la seva implantació.

6. Vigilar l'eficàcia de les mesures preventives implantades.

7. Participar en la proposta de modificacions a les accions preventives per millorar la seva eficàcia.

8. Assegurar el correcte etiquetatge, envasament i emmagatzematge dels productes químics.

9. Controlar la utilització dels equips de protecció individual davant el risc ambiental.

10. Portar registres de les avaluacions i controls ambientals de contaminants.

d) Avaluar i controlar els riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball:

1. Detectar la necessitat de fer una avaluació de riscos derivats de l'organització i de la càrrega de treball.

2. Identificar els perills presents en l'activitat derivats de l'organització i la càrrega de treball.

3. Realitzar, al seu nivell, estimacions de riscos qualitatius i quantitatius.

4. Valorar els riscos utilitzant les normatives vigents i els criteris de referència interns establerts.

5. Proposar mesures dirigides a eliminar o reduir els riscos detectats o les seves conseqüències.

6. Col·laborar en la implantació d'un programa de mesures preventives, i en el seguiment i control de l'eficàcia de prevenció d'aquestes mesures.

7. Col·laborar en el seguiment i control dels riscos dels treballadors i treballadores a torns i nocturns.

8. Col·laborar en el seguiment i control del treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

9. Col·laborar en el seguiment i control de les tasques que impliquen riscos derivats de la càrrega física de treball.

10. Col·laborar en la prevenció i control del risc d'estrès.

e) Actuar en situacions d'emergència:

1. Col·laborar en l'elaboració del pla d'emergència intern i, quan l'activitat ho exigeixi, col·laborar amb l'autoritat local competent en l'elaboració del pla d'emergència extern.

2. Planificar i dirigir les operacions d'emergència en situacions de lluita contra incendis.

3. Actuar en condicions d'emergència, segons el pla preestablert per a les diferents situacions.

4. Mantenir les condicions humanes i tècniques d'aplicació en primers auxilis.

5. Actuar en primers auxilis aplicant la tècnica adequada.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en la persona i, en conseqüència, són transversals - en el sentit que afecten molts llocs de treball - i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada, mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'estimació de riscos qualitatius i quantitatius, al seu nivell.

La implantació de programes de mesures preventives, i el seguiment i control de l'eficàcia de les mesures.

L'actuació en situacions d'emergència, extinció d'incendis i aplicació de primers auxilis.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La revisió de les condicions de treball i de projectes nous o de modificacions substancials dels llocs de treball.

L'elaboració de normes internes, programes de prevenció i plans d'emergència.

La recollida i processament de dades referents a l'avaluació de riscos, accidents, incidents i malalties professionals.

La gestió de l'aprovisionament i conservació d'equips de protecció individuals.

La detecció, identificació, estimació i valoració dels riscos.

La planificació i implantació de mesures de prevenció, eliminació i reducció dels riscos.

La planificació de les operacions d'actuació en situacions d'emergència.

L'aplicació de tècniques de mesura, determinació i anàlisi de riscos.

El seguiment, control i vigilància de les mesures preventives i les activitats perilloses.

La supervisió del manteniment dels sistemes de prevenció, alarma i senyalització.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició d'implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i de vetllar pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

El compliment de la normativa vigent en prevenció de riscos laborals.

L'elaboració, actualització, difusió i aplicació de normes internes.

L'aprovisionament, utilització i conservació d'equips de protecció individuals.

La recollida i processament de dades referents a l'avaluació de riscos, accidents, incidents i malalties professionals.

La identificació, presa de mostres i determinació d'agents físics, químics i biològics.

La identificació i el control de les activitats i situacions perilloses dels processos de producció de béns i serveis.

La implantació i vigilància de l'eficàcia de les mesures preventives i les modificacions.

El control de la manipulació, l'etiquetatge, l'envasament i l'emmagatzematge de productes químics i agents biològics.

La supervisió dels sistemes de prevenció, detecció, alarma i senyalització.

La direcció d'operacions i actuacions en situacions d'emergència i primers auxilis.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per col·laborar d'una manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones, per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La implantació i desenvolupament de la política de seguretat i salut marcada per la direcció de l'empresa.

La col·laboració amb els serveis i entitats amb competències en prevenció de riscos.
La valoració, al nivell que li correspongui, dels riscos d'exposició a agents físics, químics i biològics.

La proposició de mesures preventives i les modificacions.

El control dels equips de protecció individual.

La implantació de programes de prevenció i el seguiment de l'eficàcia dels programes i les mesures.

L'estimació dels riscos derivats dels agents contaminants i de l'organització i la càrrega de treball.

L'actuació en situacions d'emergència.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent, és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport. Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el/la professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat/ada.


Aquesta capacitat es manifesta en:

La identificació dels perills presents en els processos de producció de béns i serveis.

La presa de mostres i la realització de proves qualitatives i quantitatives in situ.

La realització de valoracions de riscos, a excepció de les reservades específicament al nivell superior.

La proposició de mesures preventives davant dels riscos detectats i de modificacions en les accions preventives per millorar-ne l'eficàcia.

L'aplicació i implantació de mesures preventives.

La vigilància de l'eficàcia de les mesures preventives implantades.

L'assegurament de l'etiquetatge, l'envasament i l'emmagatzematge correctes dels productes químics i biològics.

El control de la utilització dels equips de protecció individual.

La supervisió dels sistemes de prevenció, alarma i senyalització.

El registre de les avaluacions i els controls ambientals.

El seguiment i control de les activitats perilloses.

La realització d'estadístiques i informes d'accidents i incidents.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per comunicar-se amb les altres persones amb un tracte adient, atent i empàtic.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La implantació i desenvolupament de la política de seguretat i salut marcada per la direcció.

La col·laboració amb els serveis i entitats amb competències en prevenció de riscos.

La informació i formació, a nivell bàsic, del personal en la prevenció de riscos laborals i ambientals i en la utilització d'equips de protecció.

El desenvolupament de campanyes informatives i activitats d'entrenament, afavorint comportaments segurs.

La detecció i identificació de perills presents a l'activitat.

La implantació de programes de mesures preventives.

El seguiment i control dels treballs i l'ús dels equips de protecció personal.

Les actuacions en situacions d'emergència i primers auxilis.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions. Si es dóna el cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'elaboració de normes internes i de campanyes i programes de prevenció, formació, informació i entrenament.

Les revisions de les condicions de treball i de projectes nous o modificacions.

La detecció de necessitats de fer avaluacions de riscos.

La proposició de mesures preventives.

El seguiment i control dels riscos.

Les actuacions en situacions d'emergència.

2.4 Camp professional

2.4.1 Àmbit professional i de treball

Aquest/a tècnic/a podrà exercir la seva activitat en qualsevol sector d'activitat econòmica, en general dins l'àrea de prevenció de riscos lligada directament al procés de producció de béns i serveis, tant en empreses grans com en mitjanes o petites, de caràcter públic o privat.

També pot ubicar-se en empreses de servei mitjanes o petites, externes a la indústria.

Entre els sectors en què pot desenvolupar la seva activitat, destaquen els classificats com activitats d'especial perillositat:

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants.

Treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics i, en particular, a agents mutàgens o tòxics per a la reproducció.

Activitats industrials en les quals intervenen productes químics d'alt risc que poden produir accidents més importants.

Treballs amb exposició a agents biològics.

Activitats de fabricació, manipulació i utilització d'explosius, inclosos els articles pirotècnics i altres objectes o instruments que continguin explosius.

Treballs propis de mineria a cel obert i d'interior, i sondatges en superfície terrestre o en plataformes marines.

Activitats en immersió sota l'aigua.

Activitats en obres de construcció, excavacions, moviments de terra i túnels amb riscos de caiguda o soterrament.

Activitats en la indústria siderúrgica i en la construcció naval.

Producció o utilització significativa de gasos comprimits, liquats o dissolts.

Treballs que produeixin concentracions elevades de pols silícic.

Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic

El tècnic o tècnica superior en Prevenció de riscos professionals s'ubica fonamentalment en les funcions/subfuncions de seguretat i/o organització, prevenció, higiene industrial i anàlisi i control de riscos.

Principals ocupacions i llocs de treball més rellevants:
- Coordinador/a de prevenció.
- Tècnic/a de prevenció.
- Tècnic/a de seguretat i higiene.

 

3. Currículum

3.1 Objectius generals del cicle formatiu

Analitzar la normativa sobre prevenció i mediambiental, processos i condicions de treball, sistemes d'organització d'empresa, planificacions preventives i dades sobre riscos i accidents, identificant els factors de risc, interpretant els efectes sobre la salut i relacionant riscos, mesures preventives i proteccions, per tal de determinar els processos preventius de l'empresa.

Elaborar normes internes, procediments, programes i documents de prevenció, detectant necessitats preventives de l'empresa i necessitats de promoció i formació del personal, determinant els objectius i continguts dels programes, determinant els continguts, formats i canals de comunicació, seleccionant metodologies i materials informatius i aplicant procediments estàndard, per tal d'implantar els programes de prevenció.

Valorar riscos derivats de les condicions de seguretat, l'ambient i les condicions i la càrrega de treball, detectant els perills, identificant els riscos presents, identificant els treballs perillosos, mesurant els factors de risc, avaluant i ponderant l'exposició als riscos identificats i seleccionant les mesures preventives i els equips de protecció individual, per tal d'implantar els programes de prevenció.

Controlar riscos derivats de les condicions de seguretat, de l'ambient i de les condicions i la càrrega de treball, observant els processos de treball, enregistrant dades dels riscos i accidents, implantant mesures preventives i de protecció, comprovant l'eficàcia de les mesures, millorant de manera contínua la prevenció, formant i informant el personal i realitzant campanyes de promoció, per tal d'eliminar o reduir els riscos del treball i assegurar les condicions de seguretat i salut del personal.

Actuar en situacions d'emergència, elaborant i desenvolupant el pla d'emergència, planificant les actuacions en cas d'emergència, seleccionant els equips d'extinció d'incendis, valorant la gravetat dels accidents i aplicant tècniques de primers auxilis, per tal de coordinar les operacions d'evacuació, extinció d'incendis i tractament d'accidentats.

Dirigir un grup de treball de manera eficient, analitzant i avaluant els requeriments de cada lloc de treball, les necessitats de producció i el rendiment del personal, a fi d'optimar l'actuació dels recursos humans.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball utilitzant les mesures correctives i de protecció.

Planificar el procés d'inserció en l'activitat de prevenció de riscos laborals, valorant-ne els aspectes organitzatius i econòmics, identificant els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, i determinant les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas, per tal d'integrar-se satisfactòriament al món laboral.

Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a l'estructura pròpia de l'àrea de prevenció de riscos d'empreses mitjanes i grans i empreses de serveis externs, de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i amb iniciativa, i valorant les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades, per tal d'integrar-se al sector productiu.

Integrar els processos de gestió de la prevenció i avaluació i control dels riscos, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació, per tal de donar una resposta global a una situació real de treball.

 

3. 2 Crèdits

Crèdit 1: Gestió de la prevenció.
Crèdit 2: Riscos derivats de les condicions de seguretat.
Crèdit 3: Riscos físics ambientals.
Crèdit 4: Riscos químics i biològics ambientals.
Crèdit 5: Prevenció de riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball.
Crèdit 6: Emergències.
Crèdit 7: Relacions en l'àmbit de treball.
Crèdit 8: Formació i orientació laboral.
Crèdit 9: Formació en centres de treball.
Crèdit 10: Síntesi.


3.3 Hores a disposició del centre

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 160 hores lectives a fi de completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores, bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle o programant-ne d'altres.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals

Mòdul 1: Gestió de la prevenció
Crèdit 1: Gestió de la prevenció

Mòdul 2: Riscos derivats de les condicions de seguretat
Crèdit 2: Riscos derivats de les condicions de seguretat

Mòdul 3: Riscos físics ambientals
Crèdit 3: Riscos físics ambientals

Mòdul 4: Riscos químics i biològics ambientals
Crèdit 4: Riscos químics i biològics ambientals

Mòdul 5: Prevenció de riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball
Crèdit 5: Prevenció de riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball

Mòdul 6: Emergències
Crèdit 6: Emergències

Mòdul 7: Relacions en l'àmbit de treball
Crèdit 7: Relacions en l'àmbit de treball

Mòdul 8: Formació i orientació laboral
Crèdit 8: Formació i orientació laboral

Mòdul 9: Formació en centres de treball
Crèdit 9: Formació en centres de treball

 

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau superior de Prevenció de riscos professionals:

a) El professorat de l'especialitat de Formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:
Crèdit 1: Gestió de la prevenció
Crèdit 5: Prevenció de riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball
Crèdit 7: Relacions en l'àmbit de treball
Crèdit 8: Formació i orientació laboral

b) El professorat de les especialitats d'Organització i projectes de fabricació mecànica i d'Organització i projectes de sistemes energètics del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per al crèdit:
Crèdit 2: Riscos derivats de les condicions de seguretat

c) El professorat de les especialitats d'Anàlisi i química industrial i de Processos diagnòstics clínics i Productes ortoprotètics del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:
Crèdit 3: Riscos físics ambientals
Crèdit 4: Riscos químics i biològics ambientals

d) Està assignat a un/a professor/a especialista, segons el que està previst a l'article
33.2 de la LOGSE el crèdit:
Crèdit 6: Emergències

e) El professorat de les especialitats esmentades en els apartats a), b) i c) i d) té atribució docent per al crèdit:
Crèdit 10: Síntesi

 

5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris

5.1 Mòduls professionals que poden convalidar-se amb la formació professional ocupacional:
- Gestió de la prevenció
- Emergències

5.2 Mòduls professionals que poden correspondre's amb la pràctica laboral:
- Riscos derivats de les condicions de seguretat
- Riscos físics ambientals
- Emergències
- Formació i orientació laboral
- Formació en centres de treball

5.3 Accés a estudis universitaris:
- Enginyeria Tècnica Industrial, totes les especialitats
- Enginyeria Tècnica de Mines
- Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques