• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau superior de producció en indústries d'arts gràfiques

català castellà orientacions organigrama crèdits

 

Annex del DECRET 200/1997, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de producció en indústries d'arts gràfiques (DOGC núm. 2459, de 21 d'agost de 1997).

1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: producció en indústries d'arts gràfiques.

1.2 Nivell: formació professional de grau superior.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1620 hores (crèdits de l'1 al 13 i el 15).

1.3.2 Formació en centres de treball: 380 hores (crèdit 14).

2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic definir, organitzar, programar, supervisar i controlar la producció d'indústries gràfiques per tal d'aconseguir la producció amb la qualitat, productivitat i cost establerts.

2.2 Competències professionals.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Organitzar la producció en les indústries d'arts gràfiques:

1. Rebre, analitzar i avaluar tècnicament els encàrrecs i els projectes per a la fabricació de productes gràfics.

2. Definir les característiques de processos, procediments i primeres matèries per a la realització de la producció.

3. Elaborar pressupostos econòmics que serveixin per determinar actuacions a curt i a mig termini en la producció d'indústria gràfica.

4. Establir un mètode de control de la producció amb la finalitat d'avaluar els costos pressupostats.

5. Establir els controls de comprovació de característiques i de processos que permetin l'adopció de mesures correctives.

6. Establir el programa de producció i de flux d'originals, materials i productes intermedis, i efectuar-ne el seguiment en la preimpressió, impressió, enquadernació i manipulació a fi de complir els terminis previstos.

7. Establir els procediments adients per mantenir la informació tècnica i de productes amb la disponibilitat, la integritat i la seguretat establertes.

b) Gestionar i supervisar la producció en els processos de preimpressió:

1. Establir les operacions dels processos de preimpressió a partir de la informació tècnica rebuda, assignant els recursos humans i materials adients, i donant les instruccions necessàries per tal d'optimar el procés.

2. Supervisar els processos de preimpressió per tal d'assolir els nivells de producció i de qualitat establerts.

3. Instruir tècnicament el grup de treball per tal que la seva actualització permeti que la producció es realitzi amb eficàcia i segons la qualitat establerta.

4. Establir els plans i definir els treballs de manteniment preventiu d'equips de preimpressió, a fi d'optimar-ne les condicions d'operació i el cost del manteniment.

5. Dirigir i coordinar el personal de l'àrea de responsabilitat per assegurar la bona marxa i la productivitat del procés de preimpressió.

6. Complir i fer complir la normativa de seguretat, higiene i medi ambient.

c) Gestionar i supervisar la producció en els processos d'impressió:

1. Establir les operacions dels processos d'impressió a partir de la informació tècnica rebuda, assignant els recursos humans i materials adients, i donant les instruccions necessàries per tal d'optimar el procés.

2. Supervisar el procés d'impressió per tal de realitzar el tiratge amb la quantitat, la qualitat i els terminis establerts.

3. Instruir tècnicament el grup de treball per tal que la seva actualització permeti que la producció es realitzi amb eficàcia i segons la qualitat establerta.

4. Establir els plans i definir els treballs de manteniment preventiu d'equips d'imprimir, a fi d'optimar-ne les condicions de l'operació i el cost del manteniment.

5. Dirigir i coordinar el personal de la seva àrea de responsabilitat per assegurar la bona marxa i la productivitat del procés d'impressió.

6. Establir i fer complir les mesures de protecció, de seguretat i mediambientals que han d'ésser adoptades en cada cas, referides als equips, els mitjans, els productes i el personal.

d) Gestionar i supervisar la producció en els processos d'enquadernació i manipulats:

1. Establir les operacions dels processos d'enquadernació i manipulats de paper i cartró, a partir de la informació tècnica rebuda, assignant els recursos humans i materials adients, i donant les instruccions necessàries per tal d'optimar el procés.

2. Supervisar els processos d'enquadernació i manipulats per tal d'aconseguir els nivells de producció i qualitat establerts.

3. Instruir tècnicament el grup de treball per tal que la seva actualització permeti que la producció es realitzi amb eficàcia i segons la qualitat establerta.

4. Establir els plans i definir els treballs de manteniment preventiu d'equips d'enquadernació i manipulats, a fi d'optimar-ne les condicions de l'operació i el cost del manteniment.

5. Dirigir i coordinar el personal de la seva àrea de responsabilitat per assegurar la bona marxa i la productivitat del procés d'enquadernació i manipulats.

6. Establir i fer complir les mesures de protecció, de seguretat i mediambientals que han d'ésser adoptades en cada cas, referides als equips, els mitjans, els productes i el personal.

e) Garantir la qualitat de productes en el procés gràfic:

1. Interpretar el pla de qualitat i definir els objectius i accions per dur-lo a terme.

2. Determinar els procediments per a la verificació, la inspecció i l'assaig de proves i mostres, a partir dels objectius de qualitat i del pla de control establert.

3. Definir el sistema de control de qualitat dels proveïments per garantir la qualitat dels subministraments i minimitzar els costos dels controls de recepció, aplicant-ne la normativa requerida i les instruccions rebudes.

4. Establir l'ordre i les condicions d'emmagatzematge de primeres matèries i productes finals i semielaborats, per preservar la seva qualitat.

5. Supervisar el compliment del pla de qualitat a fi de mantenir els nivells de qualitat especificats en el procés.

6. Recopilar dades de la qualitat dels materials i productes i emetre informes.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La supervisió dels processos de preimpressió, impressió, enquadernació, manipulats i altres processos de postimpressió en cas de desviacions en els paràmetres del procés i de productivitat produïdes per avaries d'equips, manca o inadequació de materials, altres.

L'assessorament dels operaris en aquelles situacions en què l'operació supera la seva capacitat.

La verificació dels productes acabats i semielaborats de preimpressió, impressió, enquadernació, manipulats i altres processos de postimpressió en cas d'inadequació a les especificacions de qualitat establertes.

El control de la producció gràfica en cas de produir-se desviacions entre els costos reals i els pressupostats.

El diàleg amb els clients per tal d'obtenir informacions complementàries que el poden ajudar a un millor coneixement de les necessitats que ha de satisfer el producte gràfic.

La coordinació i direcció, en cas d'emergència, de les mesures de protecció i de seguretat en les àrees de preimpressió, impressió i postimpressió.

L'avaluació de les actituds negatives i les queixes dels membres de l'equip de treball que afecten el bon funcionament del treball.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La preparació de les ordres de treball per als col·laboradors, per assegurar el compliment del programa i la qualitat exigida.

L'establiment del procés gràfic, determinant-ne els mètodes productius, la seqüència d'operacions i els procediments que cal seguir.

La determinació dels objectius i accions que cal prendre per dur a terme el pla de qualitat.

La programació dels proveïments i la producció del producte per obtenir-la en el temps, en la quantitat i en la qualitat exigides, i amb el màxim aprofitament dels recursos, durant les fases de preimpressió, impressió i postimpressió.

L'assignació de les tasques i del temps de realització corresponent, i la distribució de les funcions de l'equip humà i dels recursos.

La determinació dels criteris d'emmagatzematge per optimar l'ús i el control de materials.

L'organització de la informació tècnica, en l'ús i en l'actualització, i en la preparació i planificació de les accions formatives de l'equip humà de treball per garantir la seva actualització tècnica.

L'establiment del pla de manteniment preventiu dels equips dels processos de preimpressió, impressió i postimpressió a fi de garantir-ne el bon funcionament i d'optimar el cost de les operacions.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La preparació dels originals de text i d'imatge per tractar-los en el procés de preimpressió.

L'establiment de les especificacions de qualitat dels materials necessaris en funció de l'encàrrec i dels preus acordats amb el client.

La selecció de les ofertes de materials i els serveis de procés gràfic, tenint en compte la relació qualitat-preu, els terminis de lliurament i les condicions de proveïment més idònies.

La negociació amb els proveïdors i formalització de contractes, tenint en compte les especificacions i els barems establerts per l'empresa.

L'elaboració de pressupostos ajustats a la realitat i la presentació per a la seva aprovació.

La determinació dels plans de treball de producció gràfica.

La determinació de les proves i dels assajos més adequats per poder supervisar el treball realitzat abans que passi a la fase següent.

L'establiment d'un sistema d'autocontrol que responsabilitzi a l'operari en la consecució de la qualitat definida.

La supervisió dels processos de preimpressió, impressió, enquadernació, manipulats i altres processos de postimpressió per assolir el grau de productivitat i qualitat establert.

La supervisió de les condicions de protecció i de seguretat del personal i dels equips i instal·lacions de preimpressió, impressió, enquadernació, manipulats i d'altres processos de postimpressió, d'acord amb les normatives establertes.

La verificació dels productes acabats i semielaborats del procés gràfic per tal de garantir la qualitat establerta.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'establiment coordinat dels calendaris i plans de treball amb els altres responsables de les àrees de producció gràfica

L'estudi, amb el dissenyador o amb el client, de les propostes de disseny del producte que s'ha de realitzar, l'adequació a les condicions del procés de producció i del pressupost.

La fixació de proves, calendari i requeriments del producte, i també en la negociació dels pressupostos amb els responsables que intervenen durant el procés de producció.

La relació amb tots els elements que formen la cadena gràfica des de la idea fins el lliurament del producte final.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent, és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La determinació de les ofertes més idònies de temps, preu, qualitat i forma de pagament, que garanteixin la producció prevista.

La revisió i l'anàlisi dels originals per planificar les etapes del procés i preparar les ordres de treball.

La determinació de la viabilitat tecnicoeconòmica d'encàrrecs i de projectes gràfics.

L'elaboració de pressupostos d'encàrrecs o de projectes gràfics.

La planificació del proveïment, del manteniment i de les fases de producció a fi de complir en el termini establert, tenint en compte els recursos disponibles.

El control dels materials i dels processos que asseguren el compliment dels costos, les previsions i la protecció dels operaris, dels usuaris i del medi ambient.

La determinació de les proves que s'han de realitzar en les diverses fases del procés de producció.

La supervisió de les proves i la determinació i l'avaluació del valor dels errors, en cas que calguin rectificacions que afectin el procés iniciat.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La comunicació amb el client per clarificar les característiques i les especificacions del producte gràfic que s'ha de realitzar, a fi que satisfaci les seves necessitats i sigui industrialment viable.

La comunicació amb els altres tècnics i operaris que intervenen en cada etapa de producció i amb els col·laboradors externs que també participaran en el procés de producció.

La negociació amb proveïdors i l'acord de les característiques i de les condicions de proveïment, segons els criteris, les especificacions i els barems establerts per l'empresa.

La participació en la instrucció tècnica del grup de treball per a la seva actualització.

La direcció i en la coordinació del personal per tal de crear un ambient de confiança adient.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La participació en programes de formació personal a nivell d'aprofundiment i de noves tecnologies, tant d'aspectes tècnics, com econòmics.

La proposta de modificacions en el disseny del producte i en els originals a fi d'optimar-ne la viabilitat tècnica i econòmica.

L'aplicació de nous mètodes de treball que millorin la qualitat, la productivitat i la rendibilitat dels processos.

La recerca de noves solucions abans que possibles canvis originin problemes.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquesta figura professional s'ubica en els sectors de producció d'arts gràfiques, en empreses les activitats de les quals són: el tractament de textos i d'imatges fotomecàniques i electròniques, el muntatge i l'obtenció de formes impressores, la impressió per diversos sistemes, l'enquadernació, la fabricació de manipulats de paper, cartró i altres materials i la fabricació de complexos i llur manipulació.

En general, la grandària de les empreses es petita i mitjana, i es dediquen a una o a diverses de les activitats assenyalades que siguin consecutives, essent poques les que tenen el procés gràfic complet.

El tècnic superior en producció en indústries d'arts gràfiques s'integrarà en l'àrea de producció i serà coordinat per un nivell superior, o bé, en empreses petites, com a responsable tècnic.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

D'acord amb l'estructura organitzativa de l'empresa, aquest tècnic pot assumir un major o menor nombre de funcions, des de l'organització i la supervisió de tot el procés productiu en empreses petites, fins a l'organització i la supervisió de parts, si es tracta d'empreses grans.

Coopera també en treballs que requereixen la coordinació d'activitats: manteniment, control de qualitat, magatzems i expedició.

Principals ocupacions i llocs de treball:

Amb finalitats d'orientació professional, s'enumeren a continuació un conjunt d'ocupacions o llocs de treball que es poden desenvolupar quan s'adquireixi la competència professional definida en el perfil del títol:

Tècnic en producció gràfica, tècnic en preimpressió (tractament de textos, tractament d'imatges, integració de textos i d'imatges), tècnic en muntatge i obtenció de la forma impressora, tècnic en impressió òfset, tècnic en impressió per serigrafia, tècnic en impressió per rotogravat, tècnic en impressió per flexografia, tècnic en enquadernació industrial i tècnic en manipulats de paper, cartró i altres materials (complexos, bosses, extrudits).

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Analitzar originals i dissenys gràfics, identificant el tipus, la funció i els requeriments tècnics i econòmics, relacionant les seves especificacions amb les característiques tècniques i materials del producte i amb els requeriments de fabricació i de proveïment, i triant els possibles procediments i els recursos de producció, per tal de determinar la viabilitat de l'encàrrec o projecte de fabricació.

Analitzar sistemes, equips i programes informàtics de preimpressió, impressió, enquadernació, manipulats de productes de paper, cartró i materials afins i d'altres processos de postimpressió, relacionant les característiques de funcionament o operatòries amb les possibilitats, la compatibilitat, el manteniment i la fiabilitat corresponents, i valorant la seva viabilitat en relació amb les necessitats i els requeriments del procés, per tal de definir i controlar el procés de producció gràfic.

Determinar el procés de producció de productes gràfics, identificant les característiques i les prestacions dels materials, mitjans i recursos de producció disponibles, especificant els materials, els recursos materials, els mètodes operatius, les mesures de protecció, prevenció, seguretat i mediambientals i les operacions dels processos de preimpressió, impressió o postimpressió necessaris per obtenir un producte gràfic, i determinant el pressupost econòmic de l'encàrrec, per tal d'establir el procés de producció viable tècnicament i econòmica.

Definir els procediments per assegurar la qualitat del procés de producció gràfica, interpretant les especificacions i les directrius del pla de qualitat i la normativa i estàndards de qualitat aplicables, determinant els procediments d'inspecció, de mesura i assaig de primeres matèries, de productes en procés i d'acabats, d'assegurament de la qualitat del proveïment i l'emmagatzematge, i del pla de control del procés, per tal de garantir la qualitat dels productes en el procés gràfic.

Planificar la producció gràfica a partir d'una comanda o d'un pla de producció, identificant les prestacions i la capacitat productiva efectiva dels recursos disponibles, determinant la quantitat de recursos humans i materials, el nivell d'estocs necessaris i el sistema de control de la producció, seleccionant i gestionant les ofertes de materials més adequades, i organitzant el proveïment, el manteniment preventiu dels recursos i les fases productives, per tal d'establir el programa de treball amb eficàcia, seguretat i aprofitament òptim dels recursos, i d'acord amb els terminis establerts.

Verificar la producció i els processos de preimpressió, impressió, enquadernació, manipulats i d'altres processos de postimpressió, comparant els paràmetres del procés, dels productes en curs i acabats, les condicions de realització i les dades de producció amb les especificacions del procés, del programa i de les previsions pressupostàries, relacionant les possibles anomalies o desviacions del procés amb les seves causes i determinant les mesures correctives adients, per tal de garantir el compliment de la qualitat del procés, les condicions de seguretat i els terminis de producció establerts.

Verificar la qualitat de productes gràfics, en procés i finals, diferenciant els paràmetres tècnics i les propietats respecte de les especificacions establertes, relacionant les eventuals desviacions o defectes amb les seves causes i determinant les correccions o adequacions de procés necessàries per tal de validar el grau d'adequació a les especificacions del disseny o producte.

Actuar en situacions d'emergència, valorant-ne la gravetat i magnitud, decidint el moment i la forma d'operar, i organitzant el personal per tal de coordinar les operacions d'extinció d'incendis, primers auxilis, trasllat d'accidentats i evacuació.

Dirigir un grup de treball de manera eficient, analitzant i avaluant els requeriments de cada lloc de treball, les necessitats de producció i el rendiment del personal per tal d'optimar l'actuació dels recursos humans.

Integrar els processos gràfics i les funcions d'organització, gestió i control de la producció, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació, per tal de donar una resposta globalitzada a una situació real de treball.

Planificar el procés d'inserció en l'activitat de producció de productes gràfics, identificant els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, determinant les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas, per tal de facilitar la integració satisfactòria en el món laboral.

Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a l'estructura pròpia de les àrees de producció de preimpressió, impressió i postimpressió d'empreses gràfiques, de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i amb iniciativa, valorant les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades, per tal d'integrar-se en el sector de les arts gràfiques.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1: organització de la producció gràfica.
Crèdit 2: costos de producció.
Crèdit 3: preimpressió.
Crèdit 4: control del procés de preimpressió.
Crèdit 5: impressió.
Crèdit 6: control del procés d'impressió.
Crèdit 7: enquadernació i manipulats.
Crèdit 8: control del procés de postimpressió.
Crèdit 9: gestió de la qualitat en les indústries d'arts gràfiques.
Crèdit 10: materials de producció en arts gràfiques.
Crèdit 11: plans de seguretat en indústries d'arts gràfiques.
Crèdit 12: relacions en l'àmbit de treball.
Crèdit 13: formació i orientació laboral.
Crèdit 14: formació en centres de treball.
Crèdit 15: síntesi.

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 160 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: organització de la producció en les indústries d'arts gràfiques.

Crèdit 1: organització de la producció gràfica.

Crèdit 2: costos de producció.

Mòdul 2: processos de preimpressió.

Crèdit 3: preimpressió.

Crèdit 4: control del procés de preimpressió.

Mòdul 3: processos d'impressió.

Crèdit 5: impressió.

Crèdit 6: control del procés d'impressió.

Mòdul 4: processos de postimpressió.

Crèdit 7: enquadernació i manipulats.

Crèdit 8: control del procés de postimpressió.

Mòdul 5: gestió de la qualitat en les indústries d'arts gràfiques.

Crèdit 9: gestió de la qualitat en les indústries d'arts gràfiques.

Mòdul 6: materials de producció en arts gràfiques.

Crèdit 10: materials de producció en arts gràfiques.

Mòdul 7: plans de seguretat en indústries d'arts gràfiques.

Crèdit 11: plans de seguretat en indústries d'arts gràfiques.

Mòdul 8: relacions en l'àmbit de treball.

Crèdit 12: relacions en l'àmbit de treball.

Mòdul 9: formació i orientació laboral.

Crèdit 13: formació i orientació laboral.

Mòdul 10: formació en centres de treball.

Crèdit 14: formació en centres de treball.

3.5 Matèries del batxillerat que s'han hagut de cursar per accedir al cicle formatiu:

Tecnologia industrial II

Dibuix tècnic.

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau superior de producció en indústries d'arts gràfiques:

a) El professorat de l'especialitat de processos i productes en arts gràfiques del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 1: organització de la producció gràfica.

Crèdit 2: costos de producció.

Crèdit 9: gestió de la qualitat en les indústries d'arts gràfiques.

Crèdit 10: materials de producció en arts gràfiques.

Crèdit 11: plans de seguretat en indústries d'arts gràfiques.

b) El professorat de l'especialitat de producció en arts gràfiques del cos de professors tècnics de formació professional té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 3: preimpressió.

Crèdit 4: control del procés de preimpressió.

Crèdit 5: impressió.

Crèdit 6: control del procés d'impressió.

Crèdit 7: enquadernació i manipulats.

Crèdit 8: control del procés de postimpressió.

c) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 12: relacions en l'àmbit de treball.

Crèdit 13: formació i orientació laboral.

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 15: síntesi.

5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris.

5.1 Mòduls professionals que poden convalidar-se amb la formació professional ocupacional.

Processos de preimpressió.

Processos d'impressió.

Processos de postimpressió.

5.2 Mòduls professionals que poden correspondre's amb la pràctica laboral.

Processos de preimpressió.

Processos d'impressió.

Processos de postimpressió.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

5.3 Accés a estudis universitaris.

Enginyeria Tècnica en Indústria Paperera.

Enginyeria Tècnica en Mecànica.

Enginyeria Tècnica en Organització Industrial.

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.