Crèdit 3: preparació i digitalització d'imatges.

a) Durada: 90 hores

b) Objectius terminals:

Identificar el tipus d'original i les característiques de color i valors de densitat, mitjançant densitòmetre, a partir d'imatges originals.

Interpretar les especificacions dimensionals, canvis tonals i característiques de sortida de la imatge que s'ha de digitalitzar, a partir d'una ordre de treball tipus.

Identificar la funció, característiques de funcionament i aplicació dels equips i dels programes informàtics de captació i digitalització d'imatges, a partir de documentació tècnica i manuals d'usuari.

Seleccionar el format informàtic i el model de color de la imatge digital, en funció del programa de tractament que s'ha d'emprar posteriorment i de les especificacions de fitxa tècnica o maqueta.

Seleccionar els equips i programes informàtics de captació i digitalització, en funció de l'original i del format de la imatge digital que cal obtenir.

Establir els materials, el mètode operatiu de preparació, captació o digitalització i els valors dels paràmetres de digitalització i d'ajust i regulació dels equips i instruments en funció del procés posterior, les especificacions de qualitat, a partir dels manuals dels equips i de les especificacions del procés.

Organitzar, amb criteris d'eficiència, les activitats de treball necessàries per realitzar la captació i digitalització d'imatges, a partir de la informació continguda en fitxes tècniques i ordres de producció.

Calibrar el sistema de captació o de digitalització d'imatge, amb rigor i precisió, d'acord amb pautes i patrons establerts.

Ajustar, regular i introduir paràmetres als equips de captació i digitalització, mitjançant programes informàtics de control i procediments manuals, amb destresa i seguretat.

Verificar amb rigor les característiques de les imatges digitals, per mètodes visuals, i el seu emmagatzematge respecte de les especificacions de digitalització i de l'original.

Relacionar les desviacions de les característiques de la imatge digital amb les seves causes, amb la repercussió que poden tenir en els processos posteriors i en la qualitat final del producte i amb les mesures correctives que cal prendre.

Obtenir imatges digitals, amb destresa i seguretat, mitjançant l'operació amb programes informàtics de comunicació amb xarxes, mòdems i unitats de memòria.

Adequar el format informàtic d'una imatge per fer-lo compatible amb el programa posterior de tractament.

Mantenir l'estat operatiu dels equips, útils, instruments i materials, amb ordre i seguretat, a partir dels manuals d'ús i conservació i del pla de manteniment.

Formalitzar documents de procés, control i manteniment que s'empren de forma més habitual, amb la correcta utilització de la terminologia i el lèxic específic.

Relacionar les operacions i condicions de realització del procés de captació i digitalització d'imatges amb la seva influència en el cost total d'un producte i amb els criteris i formes de minimització.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Imatges originals:

Suports convencionals i informàtics de les imatges originals: tipus i característiques de presentació.

Imatges en blanc i negre, i color.

Contrast: imatges de línia, de to continu i discontinu.

Catàlegs i bancs d'imatges.

Escales de reproducció: proporcions, enquadres i distorsió; criteris estètics d'enquadrament.

Característiques que cal controlar en les imatges; tipus de defectes i alteracions; criteris de valoració.

Possibilitats de reproducció de l'original.

Revisió i preparació d'originals informàtics i convencionals: identificació, indicacions de reproducció, marques, elements d'orientació, protecció; criteris d'adequació.

2. Escànners:

Elements principals: mecànics i òptics.

Característiques de funcionament: possibilitats de digitalització.

Tipus: plans i cilíndrics.

Programari de control i digitalització: característiques operatives i prestacions.

Calibratge: mètodes i paràmetres de calibratge; imatges de control; criteris de valoració de les proves.

Anomalies o disfuncions més comuns; causes i mesures correctores.

Operacions de manteniment bàsic i de conservació dels equips.

3. Càmeres fotogràfiques digitals:

Elements principals: dispositius de càrrega acoblada (CCD), sistemes d'enfocament, sistemes d'ajust d'il·luminació i d'emmagatzematge de la informació.

Característiques de funcionament; possibilitats de captació.

Tipus de càmeres.

Programari de control i captació: característiques operatives i prestacions.

Calibratge: mètodes i paràmetres de calibratge; imatges de control; criteris de valoració de les proves.

Anomalies o disfuncions més comuns; causes i mesures correctores.

Operacions de manteniment bàsic i de conservació dels equips.

4. Altres equips i possibilitats de captació d'imatges:

Càmeres de vídeo: característiques operatives i possibilitats d'aplicació a la captació.

Reproductors de vídeo: característiques operatives i possibilitats d'aplicació a la captació.

Mòdem: funció, característiques operatives i possibilitats.

5. Procés de digitalització:

Resolució: d'imatge i de to; unitats de mesura.

Criteris de selecció del sistema i equip de digitalització: tipus d'original, qualitat i productivitat.

Mètodes operatius en funció de l'equip.

Criteris per a la selecció de la resolució d'entrada.

Formats digitals: tipus i característiques; criteris de selecció.

Posada en marxa i preparació dels equips: mètodes i criteris de seguretat.

Disposició dels originals: formes i criteris.

Criteris de selecció dels suports d'emmagatzematge informàtic.

Especificacions de la imatge digital que cal obtenir: interpretació.

Qualitat de les imatges digitals: característiques que cal controlar, possibles alteracions, causes i mètodes correctius.

Documents de seguiment i control del procés de digitalització i de manteniment d'equips i instal·lacions.

Factors relacionats amb la realització del procés que influeixen en el cost del producte; formes i criteris d'optimació.

6. Densitometria:

Opacitat, reflexió, transparència i densitat.

Unitats densitomètriques; densitat integrada.

Representacions gràfiques; corbes i histogrames.

Mètodes de mesurament de la densitat.

7. Equips i útils de mesura i control:

Densitòmetres: tipus, elements principals, característiques de funcionament i aplicacions; ajust i calibratge.

Comptafils i microscopis.

Altres útils específics.

d) Continguts de procediments.

1. Revisió i preparació d'imatges originals per a la seva reproducció i tractament:

Interpretació de les característiques dimensionals i tonals de les imatges que s'han de tractar i de les especificacions de reproducció i tractament establertes.

Càlcul de les mides de la reproducció, factor de reproducció i mides de l'enquadrament.

Enquadrament o acotament de la imatge segons criteris estètics.

Identificació i indicació dels defectes en les imatges originals (ratlles, plecs, brutícia, altres).

Identificació i indicació de les zones de referència de Dm i DM.

Preparació del densitòmetre.

Indicació dels valors de densitat representatius.

Anàlisi visual dels dominants de color en imatges policromàtiques.

Identificació i protecció de la imatge original.

2. Preparació d'equips, programes, materials i eines per a la digitalització d'imatges:

Identificació de les característiques dimensionals i tonals de la imatge original i les especificacions de treball.

Identificació dels equips i programes informàtics disponibles.

Selecció del format informàtic de treball i d'exportació.

Selecció dels programes i equips informàtics que s'han d'emprar.

Selecció del materials i instruments que cal emprar (suports magnètics, densitòmetre, altres).

Configuració del sistema de digitalització d'imatges.

Posada en marxa de l'equip i comprovació del seu correcte funcionament.

Adequació dels materials a les necessitats del procés.

Càrrega del programa.

Calibratge i ajust de l'equip.

Comprovació del correcte funcionament de l'equip i del programa.

3. Digitalització d'imatges mitjançant escànner:

Identificació de les característiques dimensionals i tonals de la imatge original i els paràmetres de digitalització.

Selecció del mètode de treball, instruments, equips i de les normes de seguretat per a la digitalització.

Preparació d'equips, programes, materials i eines per a la digitalització d'imatges.

Determinació de les condicions òptimes de disposició dels originals.

Disposició de la imatge o imatges en el dispositiu de digitalització.

Introducció dels paràmetres de predigitalització.

Obtenció de la imatge prèvia.

Enquadrament digital de la imatge.

Introducció dels paràmetres per a la digitalització.

Obtenció de la imatge.

Comprovació de les imatges digitalitzades.

Selecció del format informàtic d'emmagatzematge.

Emmagatzematge de la imatge digital.

Formalització de la documentació de seguiment de procés.

4. Introducció d'imatges digitals al sistema informàtic, mitjançant càmera digital, càmera de vídeo o videoreproductor:

Identificació de les característiques de la imatge original.

Interpretació de les especificacions de qualitat de la imatge que s'ha d'obtenir.

Selecció del mètode de treball, materials i mesures de seguretat que cal seguir.

Preparació dels equips, programes, materials i eines per a la digitalització d'imatges.

Selecció i introducció dels paràmetres de precaptació.

Realització de la captació prèvia.

Enquadrament de la imatge.

Introducció dels paràmetres de digitalització.

Verificació de les imatges captades.

Selecció del format informàtic d'emmagatzematge.

Emmagatzematge de la imatge digital.

Formalització de la documentació de seguiment de procés.

5. Manteniment dels equips de captació i digitalització d'imatges:

Selecció i anàlisi de la informació tècnica dels equips i manteniment.

Interpretació de les normes de seguretat.

Inspecció visual o revisió.

Detecció de disfuncions.

Neteja, calibratge, ajust, altres.

Verificació de la funcionalitat, seguretat i compliment de normes i especificacions.

Formalització de la documentació de manteniment.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions raonades en cas de discordança entre prestacions del procés i paràmetres previstos, i a l'hora de detectar i corregir anomalies i desviacions a les imatges digitals, del procés i dels equips de treball.

Argumentació o justificació de les decisions preses.

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Correcció sistemàtica dels errors en els arxius de les imatges digitals.

Autocorrecció dels paràmetres de preparació dels equips i d'obtenció de la forma impressora.

3. Optimació del treball:

Valoració del cost de temps de realització necessari per a un treball, per tal d'optimar-lo.

Eficàcia en la realització de la preparació i digitalització de les imatges en les condicions de qualitat establertes, i també en el manteniment operatiu dels equips de treball.

Argumentació de l'ús de procediments, equips i programes amb criteris de qualitat i seguretat.

4. Ordre i mètode de treball:

Distribució del treball i del temps per realitzar les tasques de preparació i digitalització d'imatges, de preparació dels equips i de manteniment de primer nivell.

Ordenació racional i prioritat de les accions que cal realitzar dins de cada tasca.

Metòdica en el procediment de verificació dels paràmetres de qualitat.

5. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en el lliurament dels treballs encomanats.

Conservació d'equips i programes de digitalització.

Compliment de les normes i de les recomanacions tècniques de qualitat i seguretat a l'hora d'operar en el procés de digitalització.

6. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració amb altres companys en la realització de treballs conjunts, en la posada al punt dels equips, en la preparació i control del procés.

Coordinació amb el responsable que orienta el treball que cal realitzar.

Col·laboració amb els companys en la realització del manteniment general.

7. Execució independent del treball:

Rigor en el compliment del procediment, especificacions tècniques del procés i normes establertes.

Autosuficiència en la preparació dels originals i dels equips, en l'operació amb els equips i els programes informàtics de digitalització, en el manteniment operatiu i en la verificació de la qualitat dels resultats obtinguts.

Seguretat i confiança en un mateix.

8. Mentalitat emprenedora en les tasques i accions:

Recerca de noves actuacions per millorar els mètodes de treball i la qualitat de la digitalització.

Motivació per emprendre noves accions que millorin la qualitat, la rendibilitat i la fiabilitat del procés.

9. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès pels avenços tecnològics i per la recerca d'informació.

Assimilació de nous mètodes de treball i tecnologies.

Esperit crític envers la informació i els canvis tecnològics.

10. Adaptació a noves situacions:

Flexibilitat davant de canvis i de noves situacions provocades pels canvis tecnològics.

Resposta positiva davant dels canvis i les innovacions tecnològiques.

Integració a situacions noves.

11. Respecte per la salut i la seguretat laboral:

Compliment de les normes de seguretat i normes internes de treball del centre.

Ús correcte dels equips i programes, respectant les normes de seguretat personal i de l'equip.

12. Valoració de resultats:

Argumentació dels resultats obtinguts en aplicar els processos tècnics.

Interrogació sobre els processos seguits.

Compromís per emetre judicis en l'avaluació dels subproductes.

Autovaloració sistemàtica de les tasques realitzades individualment en els aspectes de qualitat de les imatges digitals, de temps i de procés que cal seguir.

13. Qualitat del treball:

Ordre, precisió i seguretat en l'operació d'ajust i calibratge d'equips i programes.

Precisió en la realització de la digitalització.

Recerca de la satisfacció dels requeriments establerts.