Crèdit 2: composició i compaginació de textos.

a) Durada: 170 hores.

b) Objectius terminals.

Interpretar les característiques dimensionals d'un original de text i les especificacions tipogràfiques, de composició i compaginació a partir d'una ordre de treball tipus i d'una maqueta.

Interpretar les característiques estructurals, de funcionament i d'utilització dels programes informàtics emprats en el tractament de textos, a partir de documentació tècnica i manuals d'usuari.

Relacionar les característiques del procés de tractament de textos amb els requeriments de configuració del sistema informàtica i amb la tipologia de programes de tractament i auxiliars necessàries.

Seleccionar el programa de tractament de textos i el format d'exportació que cal emprar en funció del format informàtic d'importació, del grau de composició tipogràfica necessària del text i dels requeriments del procés posterior.

Establir el procediment (preparació de l'original, composició, i correcció) que s'ha de seguir per tractar un text a partir de l'original i especificacions del resultat que cal obtenir.

Organitzar-se, amb criteris d'eficiència, les activitats de treball necessàries per realitzar el tractament de textos, a partir de la informació continguda en fitxes tècniques i ordres de producció.

Seleccionar les característiques tipogràfiques que ha de tenir un text, en funció de les característiques dimensionals de l'espai en què s'ha d'encabir.

Determinar el nombre de pàgines necessàries per encabir un text, a partir d'unes característiques tipogràfiques i dimensions de pàgina prefixades.

Marcar originals de text amb criteris estètics i de legibilitat, en funció del llibre d'estil, normes i catàleg tipogràfic establerts i especificacions de la maqueta.

Identificar les característiques, unitats, aplicacions i equivalències dels sistemes de mesura i dels tipòmetres emprats en la composició i compaginació de textos.

Crear un full d'estil amb especificacions de caràcter i paràgrafs, a partir d'una maqueta o especificacions de composició.

Modificar el format informàtic d'un text per adequar-lo a un altre processador de textos més compatible amb el procés d'integració i que permeti un major grau de composició tipogràfica.

Introduir textos en un sistema informàtic mitjançant el seu picat i procediments d'importació i de digitalització, amb qualitat ortogràfica i tipogràfica requerida.

Tractar textos amb procediments informàtics d'acord amb criteris i normes tipogràfiques, a partir d'un original marcat.

Compaginar textos amb procediments informàtics a partir de la maqueta.

Identificar errors i defectes en textos tractats a partir de la seva anàlisi sobre pantalla de monitor i mitjançant proves de galerades i de compaginació del text.

Relacionar els errors i defectes d'un text tractat amb la seva repercussió en els processos posteriors i amb la qualitat final del producte.

Corregir proves de text sobre la base de les errades detectades respecte de l'original amb eficàcia, ús dels símbols establerts i segons les normes tipogràfiques, ortogràfiques i de correcció establertes.

Formalitzar documents de procés, control i manteniment que s'empren de forma més habitual, amb la correcta utilització de la terminologia i el lèxic específic.

Relacionar les operacions i condicions de realització del procés de tractament de textos amb la seva influència en el cost total del producte i amb els criteris i formes d'optimació.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Tipometria:

Sistemes de mesures: decimal, anglosaxó, didot i piques. Peculiaritats del sistema de mesures informàtics; unitats, equivalències i ús.

El tipòmetre: tipus, característiques funcionals i d'ús.

2. Tipologia:

Elements d'un caràcter: ull, asta (ascendent i descendent), remat, espessor i cos.

Estil, família i sèrie; criteris de classificació.

Legibilitat.

Classificació estilística de François Thibaudeau i de Maximilien Vox.

Tipografia digital: característiques, aplicacions i normes o criteris d'utilització.

3. Originals de text:

Tipus d'originals; característiques de preparació.

El marcatge; criteris de marcatge, signes convencionals i llibres d'estil.

Càlcul d'un original: utilitat i mètodes.

Revisió i preparació d'originals digitals; criteris d'adequació.

4. Maquinari i programari de tractament de textos:

Configuracions informàtiques: components, característiques i possibilitats; criteris de selecció dels equips, suports i perifèrics informàtics.

Aplicacions de tractament de textos, reconeixedors de caràcters (OCR), de comunicació i auxiliars; característiques principals i criteris de selecció.

Formats informàtics; característiques principals i criteris de selecció.

5. Normes i criteris de composició i compaginació:

Legibilitat i visibilitat.

Tipus i criteris de composició i compaginació segons producte.

Signes ortogràfics: tipus, ús i normes de composició.

Abreviatures.

Subíndexs i superíndexs.

Els paràgrafs: tipus, ús i normes de composició.

Espaiat entre caràcters, paraules i línies.

Alineació, justificació, sagnats i línies curtes.

Inicials: tipus, ús i normes de composició.

Les columnes i corondells.

Filets i altres elements d'ornamentació: tipus i ús.

Tabulació: tipus, ús i normes de composició.

6. La introducció i tractament de textos:

Fases i operacions del procés de tractament: seqüència.

El picat del text; regles generals.

La importació d'originals informàtics de text: suports informàtics, mòdem, xarxes locals; mètodes i criteris que cal tenir en compte.

La importació de text per programa reconeixedor de caràcters (OCR); mètodes i criteris de qualitat.

Obtenció i correcció de proves; els signes de correcció; criteris de qualitat.

Adequació del format informàtic del document per al procés posterior.

Documents de seguiment i control del procés de composició i compaginació de textos i de manteniment d'equips i sistemes informàtics.

Factors relacionats amb la realització del procés que influeixen en el cost del producte; formes i criteris d'optimació.

d) Continguts de procediments.

1. Preparació del text original:

Interpretació de les característiques dimensionals, tipogràfiques i de composició d'un text de la maqueta o full d'estil.

Selecció de les unitats i sistema de mesures que cal utilitzar.

Identificació dels signes, abreviatures i codis convencionals establerts.

Creació o adequació del full d'estil.

Marcatge de l'original.

Revisió i comprovació de l'original marcat.

2. Preparació d'equips, programes i materials per a la composició i tractament de textos:

Identificació de les característiques dimensionals, tipogràfiques i de composició del text, el format d'importació i les especificacions de treball.

Identificació dels equips i programes informàtics disponibles.

Selecció del format informàtic d'exportació.

Selecció dels programes i equips informàtics que cal emprar.

Selecció del materials que cal emprar (suports magnètics, altres).

Configuració del sistema de composició i compaginació.

Posada en marxa de l'equip i comprovació del seu correcte funcionament.

Adequació dels materials a les necessitats del procés.

Càrrega del programa.

Comprovació del correcte funcionament de l'equip i del programa.

3. Tractament de textos:

Interpretació de les especificacions de la maqueta, de l'original marcat.

Preparació dels equips, programes i materials necessaris per a la composició i compaginació dels textos.

Selecció del mètode i introducció del text en el sistema informàtic, mitjançant picat, importació o sistema de reconeixement de caràcters.

Comprovació, amb criteris ortotipogràfics, del text introduït.

Creació del full d'estil informàtic.

Tractament del text tipogràficament de forma directa o mitjançant full d'estil informàtic.

Compaginació, si cal, dels textos tractats.

Comprovació sobre monitor del tractament realitzat.

Emmagatzematge informàtic del text i comprovació.

Formalització de la documentació de seguiment de procés.

4. Compaginació digital de textos:

Importació informàtica dels textos.

Creació del full d'estil informàtic.

Aplicació de les característiques tipogràfiques de l'estil predominant per mitjà de fulls d'estil informàtic.

Aplicació de les característiques tipogràfiques dels altres estils per mitjà dels fulls d'estil informàtic.

Aplicació de les característiques tipogràfiques dels altres textos no subjectes al full d'estil.

Comprovació al monitor dels textos compaginats.

5. Correcció de proves de composició i compaginació de text:

Posada en marxa de l'equip i programa.

Obtenció de proves per mitjà de procediments informàtics.

Interpretació del text original i de les especificacions de composició.

Revisió ortogràfica i tipogràfica de les proves i marcatge de les errades amb els signes i marques de correcció establerts.

Correcció del text informàticament.

Comprovació del treball realitzat.

Preparació de les proves corregides per la revisió del client.

Formalització de la documentació de seguiment de procés.

e) Continguts d'actituds:

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions raonades en cas d'incompatibilitats dels formats digitals dels textos d'origen i els programes de tractament, discordança entre prestacions del sistema de tractament de textos i paràmetres previstos, i a l'hora de detectar i corregir anomalies i desviacions de textos tractats, del procés i dels equips de treball.

Argumentació o justificació de les decisions preses.

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Correcció sistemàtica dels errors en la composició i compaginació de textos.

Autocorrecció dels paràmetres de preparació dels equips i programes de composició i compaginació.

3. Optimació del treball:

Valoració del cost dels materials i dels temps de realització necessaris per a un treball, per tal d'optimar-los.

Eficàcia en la realització de la composició, compaginació i correcció de textos en les condicions de qualitat establertes, i també en el manteniment operatiu dels equips de treball.

Argumentació de l'ús de materials, procediments, equips i programes amb criteris de qualitat i seguretat.

4. Ordre i mètode de treball:

Distribució del treball i del temps per realitzar les tasques de composició i compaginació de textos i de preparació dels originals.

Ordenació racional i prioritat de les accions que cal realitzar dins de cada tasca.

Pulcritud en la realització de la composició i compaginació.

Metòdica en el procediment de verificació dels paràmetres de qualitat del text.

5. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en el lliurament dels treballs encomanats.

Conservació de materials, equips i programes de tractament.

Compliment de les normes i de les recomanacions tècniques de qualitat i seguretat a l'hora d'operar en el procés de composició i compaginació.

6. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Col·laboració amb altres companys en la realització de treballs conjunts.

Coordinació amb el responsable que orienta el treball que cal realitzar.

Col·laboració amb els companys en la realització del manteniment general.

7. Execució independent del treball:

Rigor en el compliment del procediment, especificacions tècniques del procés i normes establertes.

Autosuficiència en la preparació dels originals i dels equips, en l'operació amb els equips i els programes informàtics de composició i compaginació de textos, en el manteniment operatiu, en la verificació de la qualitat dels resultats obtinguts i en la correcció de proves de composició i compaginació.

Seguretat i confiança en un mateix.

8. Mentalitat emprenedora en les tasques i accions:

Recerca de noves actuacions per millorar els mètodes de treball i la qualitat de textos compostos i compaginats.

Motivació per emprendre noves accions que millorin la qualitat, la rendibilitat i la fiabilitat del procés.

9. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès pels avenços tecnològics i per la recerca d'informació.

Assimilació de nous mètodes de treball, tecnologies i materials.

Esperit crític envers la informació i els canvis tecnològics.

10. Adaptació a noves situacions:

Flexibilitat davant de canvis i de noves situacions provocades pels canvis tecnològics.

Resposta positiva davant dels canvis i les innovacions tecnològiques.

Integració a situacions noves.

11. Respecte per la salut i la seguretat laboral:

Compliment de les normes de seguretat i normes internes de treball del centre.

Ús correcte de cada útil, equip i programa, respectant les normes de seguretat personal i de l'equip.

12. Valoració de resultats:

Argumentació dels resultats obtinguts en aplicar els processos tècnics.

Interrogació sobre els processos seguits.

Compromís per emetre judicis en l'avaluació dels subproductes.

Autovaloració sistemàtica de les tasques realitzades individualment en els aspectes de qualitat dels textos compostos i compaginats, de temps, de procés que cal seguir, d'adequació d'eines, útils i instruments emprats.

13. Qualitat del treball:

Ordre, precisió i seguretat en l'operació d'ajust i calibratge d'equips i programes.

Precisió i bon gust en la realització de la composició i compaginació.

Recerca de la satisfacció dels requeriments establerts.