Crèdit 1: sistemes informàtics en la preimpressió i edició electrònica.

a) Durada: 60 hores.

b) Objectius terminals:

Identificar les característiques tècniques i funcionals més significatives i els camps d'aplicació dels diferents tipus de maquinari (ordinador, perifèrics, mòdems, xarxes, suports físics d'emmagatzematge, altres) emprats en la preimpressió, a partir del manual d'usuari.

Identificar les característiques de funcionament i d'utilització dels sistemes operatius i de les utilitats informàtiques auxiliars (de gestió, d'optimació, de protecció i seguretat, de comunicacions, altres) emprats en els processos de preimpressió gràfica, a partir del manual d'usuari.

Relacionar les funcions bàsiques de la memòria interna amb el lèxic específic que s'hi aplica, les seves prestacions i la seva capacitat.

Instal·lar i configurar sistemes operatius i programes d'utilitats informàtiques auxiliars, en funció de les aplicacions informàtiques que ha de suportar posteriorment, a partir del manual d'usuari.

Configurar dispositius d'entrada/sortida, d'emmagatzematge i impressores d'un equip informàtic, a partir del manual d'usuari.

Operar amb els sistemes operatius, entorns gràfics i utilitats informàtiques auxiliars (de gestió, comunicació, altres) emprades usualment en la preimpressió, amb autonomia, eficàcia, seguretat i d'acord amb els requeriments de la tasca que s'ha de realitzar.

Dissenyar fitxers per lots que gestionin ordres del sistema operatiu en funció de la necessitat o requeriment que s'ha de satisfer.

Seleccionar el sistema físic d'emmagatzematge d'informació més adient en funció del volum d'informació, fiabilitat i velocitat d'accés de la informació.

Organitzar la gestió de la informació emmagatzemada en un sistema informàtic, mitjançant el propi sistema operatiu i utilitats informàtiques auxiliars, en funció del tipus i requeriments d'ús de la informació, a partir dels manuals d'usuari del programari.

Realitzar les operacions bàsiques de manteniment i conservació del programari i maquinari dels sistemes informàtics, amb ordre i seguretat, a partir dels manuals d'ús i conservació i del pla de manteniment.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Elements bàsics del tractament de la informació:

Tractament analògic i digital de la informació.

Sistemes de numeració: binari.

Organització de la informació en sistemes informàtics: bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte.

Dispositius de memòria per a lectura i escriptura (RAM): tecnologies i tipus.

2. Arquitectura d'una unitat central:

Principis de funcionament d'un ordinador.

La unitat central de procés.

El microprocessador: funció i característiques.

Memòries: funció, tipologia i característiques.

Organització de la memòria.

Bancs de memòria.

Dispositius d'entrada i sortida normalitzats; sortides sèrie i paral·lel.

Connectors d'expansió del sistema: ampliació i comunicació amb

l'exterior.

3. Sistemes operatius i entorns gràfics:

Funcions bàsiques dels sistemes operatius.

Sistemes operatius: tipus, estructura, versions, procés d'instal·lació, configuracions.

Característiques dels entorns gràfics.

Ordres del sistema operatiu; tècniques d'operació amb els entorns gràfics.

4. Equips informàtics emprats en la preimpressió:

Arquitectura física d'un sistema informàtic: estructura, topologia, configuracions i característiques.

Els perifèrics: tipus i connexió.

Dispositius perifèrics d'entrada i sortida: teclats, el ratolí, monitors i controladors de vídeo, impressores, mòdem, altres dispositius d'entrada i sortida; connexió de perifèrics a l'ordinador.

Els sistemes de protecció de les dades.

Dispositius d'emmagatzematge permanent magnètic i òptic; organització i accés a la informació.

Targetes controladores dels dispositius d'emmagatzematge.

Maquinari de les xarxes locals: elements i característiques funcionals.

Topologia de les xarxes locals: estrella, anell i bus.

5. Utilitats informàtiques auxiliars:

Gestió i optimació del sistema informàtic (convertidors de formats, optimadors de discs, optimadors del sistema operatiu, catalogadors, altres).

Protecció i seguretat (antivirus, txequeig, protecció de xarxa, de fitxers, altres).

Programari d'usuari de xarxa i comunicacions.

6. Els sistemes de comunicacions entre equips informàtics.

Els sistemes informàtics interconnectats; servidors.

Integració i compartició de dades i recursos informàtics.

Comunicacions en xarxes locals i xarxes d'àrea extensa.

Sistemes de codificació de la informació: protocols i seguretat.

Comunicacions en sèrie i en paral·lel; elements que intervenen en la comunicació.

7. Manteniment preventiu de sistemes informàtics:

Plans d'actuació.

Manteniment preventiu de maquinari.

Manteniment preventiu de programari.

Còpies de seguretat del programari.

d) Continguts de procediments.

1. Anàlisi del funcionament d'un sistema informàtic: equip, sistema operatiu, utilitats, xarxes:

Selecció de la informació i dels manuals del sistema informàtic.

Identificació de la funció principal i els camps d'aplicació del sistema.

Identificació dels elements que integren el sistema.

Identificació del funcionament de cada element, funció o part del sistema.

Identificació de les interrelacions entre elements, funcions o parts.

Interactuació amb l'equip o programa.

Identificació dels elements susceptibles de produir disfuncions o anomalies en el funcionament del sistema.

Valoració de les possibilitats, compatibilitat, mantenibilitat, de l'equip, utilitat, i del sistema en la seva globalitat.

Comparació del sistema amb altres d'equivalents pel que fa a prestacions tècniques, econòmiques i de productivitat.

2. Configuració de l'equip i dispositius informàtics:

Identificació de les operacions que s'han de realitzar.

Consulta dels manuals de procediment.

Selecció d'eines, útils i materials.

Realització d'operacions de connexió d'equips.

Verificació dels muntatges.

Verificació del sistema.

Instal·lació de sistemes operatius i utilitats informàtiques en

equips.

Verificació funcional dels sistemes i utilitats instal·lats.

3. Instal·lació i configuració d'utilitats informàtiques:

Identificació de les característiques del maquinari i prestacions de les utilitats requerides.

Selecció de les utilitats informàtiques més adients per a l'optimació del funcionament del sistema: protecció, detecció i eliminació de virus, d'operació amb el sistema operatiu, altres.

Interpretació de la documentació de la utilitat.

Instal·lació física de la utilitat en el maquinari.

Configuració i adaptació de la utilitat als requeriments del sistema i del seu ús.

Comprovació del funcionament de les utilitats d'acord amb la configuració.

Operació amb programes de protecció, detecció i eliminació de virus en els equips informàtics.

4. Organització del sistema informàtic:

Identificació de les aplicacions que cal organitzar.

Definició de l'estructura.

Consulta als manuals de procediment.

Utilització de comandaments dels sistemes operatius.

Configuració del sistema.

Aplicació de polítiques de protecció i seguretat del sistema.

Seguiment de programes de control de tasques.

5. Organització d'un procediment de salvaguarda de la informació:

Identificació de la informació de què cal obtenir còpies de seguretat.

Identificació del maquinari i programari de duplicació d'informació.

Determinació d'un calendari i d'un pla d'execució sistemàtica de còpies de seguretat.

Utilització dels comandaments d'instruccions.

Seguiment i comprovació.

6. Manteniment operatiu dels elements informàtics:

Observació del funcionament de sistemes informàtics.

Identificació dels símptomes o anomalies.

Selecció del manual o de la informació tècnica.

Interpretació dels símptomes.

Identificació de les causes.

Realització del manteniment o de la proposta de reparació.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica en la comprovació dels resultats:

Constància en corregir els errors detectats en els processos de gestió informàtics.

2. Optimació del treball:

Organització de les seqüències de les operacions que s'han de realitzar en instal·lar i configurar els sistemes informàtics i les utilitats auxiliars.

Eficàcia en la realització dels processos rutinaris d'accions sobre els fitxers.

3. Ordre i mètode de treball:

Ordenació de la seqüència d'accions que intervenen en els processos de treball de les diferents aplicacions.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Conservació del material informàtic.

Acceptació de les normes de funcionament establertes per l'ús dels equips i instal·lacions informàtics de preimpressió digital.

5. Participació i cooperació en el treball d'equip:

Cooperació i coordinació amb les persones que comparteixen un mateix equipament informàtic.

6. Execució independent del treball:

Autosuficiència per consultar els manuals i buscar ajuda en les pròpies aplicacions.

Autoavaluació sistemàtica de les tasques realitzades individualment.

7. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès pels avenços tecnològics en el camp de la informàtica aplicada a la preimpressió.

Assimilació dels mètodes de treball automatitzats.

8. Adaptació a noves situacions:

Voluntat d'aprendre en el mitjà informàtic.

Reorganització de les operacions que s'han de fer individualment a partir de dificultats no previstes.

9. Respecte per la seguretat laboral:

Observació de les normes de seguretat en la manipulació i ús del material informàtic.