• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau mitjà de pre-impressió en arts gràfiques

català castellà orientacions organigrama crèdits

Annex del DECRET 171/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de preimpressió en arts gràfiques (DOGC núm. 4 d'agost de 1997).

1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: preimpressió en arts gràfiques.

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1620 hores (crèdits de l'1 a l'11 i el 13).
1.3.2 Formació en centres de treball: 380 hores (crèdit 12).

2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic realitzar les operacions necessàries per al tractament, la integració, la filmació de textos i d'imatges i l'obtenció de les formes impressores, controlant i mantenint en primer nivell els equips necessaris per obtenir els fotolits i les formes impressores amb la qualitat i en els terminis establerts.

2.2 Competències professionals.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Tractar textos:

1. Interpretar l'ordre de producció i rebre els materials corresponents per realitzar el tractament de textos en forma i temps adequats.

2. Preparar els originals i els equips per a la composició, aconseguint la qualitat requerida.

3. Composar tipogràficament el text segons criteris establerts, obtenint la qualitat requerida.

4. Corregir les proves segons criteris establerts per deixar el text en condicions de qualitat adequades per a ser utilitzat en el procés de preimpressió específic.

b) Tractar imatges:

1. Interpretar la maqueta i les especificacions de procés gràfic, rebre els originals per organitzar el treball de tractament d'imatges en forma i temps adequats.

2. Preparar els equips per a l'obtenció i el tractament d'imatges, seguint els criteris establerts.

3. Tractar la imatge segons els criteris de qualitat requerits pel client i els contemplats en el manual de qualitat de l'empresa.

4. Obtenir les primeres proves i corregir les imatges segons criteris establerts i les indicacions aportades pel client, deixant-les en condicions de qualitat adequades per a ser utilitzades en el procés de preimpressió específic.

5. Obtenir els fotolits segons el tipus d'imatge (de línia i to continu, en blanc i negre o color) aconseguint la qualitat establerta.

c) Integrar i filmar textos i imatges:

1. Interpretar la maqueta i les especificacions de procés gràfic i rebre els materials corresponents per organitzar el treball d'integració de textos i imatges en forma i temps adequats.

2. Preparar els equips per a l'obtenció i integració dels diferents elements de text i imatge, seguint els criteris establerts.

3. Elaborar la pàgina mestra segons maqueta o disseny, aconseguint la qualitat requerida.

4. Compaginar i ajustar les pàgines segons criteris establerts i obtenint la qualitat requerida.

5. Obtenir proves i corregir el treball de manera que s'adeqüi als requeriments sol·licitats.

6. Preparar equips i primeres matèries per a la filmació.

7. Filmar i processar per obtenir imatges (fotolits).

8. Obtenir proves a partir del fotolit per a la validació del treball, d'acord amb els requeriments de qualitat aportats pel client.

d) Traçar, muntar i obtenir la forma impressora:

1. Interpretar maquetes i especificacions de procés gràfic i rebre els productes de preimpressió per realitzar el traçament i l'obtenció de la forma impressora.

2. Realitzar el traçament, que servirà de guia per al muntatge, d'acord amb la maqueta de l'imprès i el procés d'impressió especificat en les condicions de qualitat establertes.

3. Realitzar el muntatge de pàgines i plecs amb pulcritud, seguint la maqueta i traçament establerts.

4. Preparar equips i primeres matèries per a l'obtenció de la forma impressora, aconseguint la qualitat establerta.

5. Transferir els muntatges a les planxes, cilindres, fotopolímers o pantalles, tant de manera convencional com electrònic, aconseguint els nivells de qualitat establerts.

6. Realitzar l'acabament de la forma impressora deixant-la en les condicions de qualitat adequades per a ser utilitzades en el procés d'impressió especificat.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per a enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La interpretació de la fitxa tècnica en cas d'inconcreció o manca d'informació de les especificacions de producte, procés i la seva seqüència.

La posada en marxa i funcionament d'equips com ordinadors, perifèrics, escànners, processadores, altres, quan presenten fallides, disfuncions o aturades per incompatibilitat de formats de comunicació, connexions defectuoses entre ordinadors, perifèrics (escànners, altres), pas defectuós del material sensible en la processadora, entre d'altres.

La revisió de materials sensibles en cas de pel·lícules defectuoses, emulsió a l'inrevés, moires, superposició d'imatges, entre d'altres.

La revisió de la forma impressora en cas de necessitat de correcció d'imperfeccions (excentricitat dels cilindres de gravat al buit, defectes d'insolació de la forma, problemes de transferència, entre altres).

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per a crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La disposició dels originals, maquetes, discos magnètics i òptics amb totes les condicions, dades i informacions necessàries per realitzar el tractament.

La selecció i disposició en temps, forma i lloc dels materials i equips que s'han de fer servir en els processos de preimpressió.

La seqüència i temporització de les operacions i tasques en els processos de composició de text, tractament d'imatge, integració de text i imatge, filmació, traçament, muntatge i obtenció de la forma impressora a partir de la fitxa tècnica i ordre de treball.

La realització de les operacions de calibratge i manteniment dels equips amb la periodicitat, condicions i forma prevista pel fabricant de l'equip i instruccions de l'empresa.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per a implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La interpretació de la fitxa tècnica, tenint especial cura en l'elecció correcta de les matèries (formes impressores, tintes, paper, altres).

La composició de textos amb caràcters tipogràfics segons criteris establerts.

El tractament d'imatges segons els criteris d'aptitud establerts.

L'obtenció de fotolits amb filmadores i càmeres fotogràfiques segons el tipus d'imatge i la modalitat de l'encàrrec.

La integració de textos i imatges per procediments fotomecànics i informàtics segons criteris estètics i de qualitat establerts.

La filmació i processament d'imatges o textos sobre pel·lícula, paper o forma impressora amb la qualitat requerida.

El traçament de l'obra i muntatge, manualment i informàticament, de pàgines tenint cura de les especificacions de la maqueta i les característiques d'impressió i d'acabament.

L'obtenció de formes impressores: planxes per òfset, cilindres per rotogravat, cautxús o gomes per flexografia o pantalles per serigrafia d'acord amb els paràmetres preestablerts.

La revisió de la forma impressora, tenint especial cura de garantir la qualitat requerida.

La correcció de les proves de text, imatge, integració de text i imatge, i traçament i muntatge.

El calibratge dels equips d'entrada i sortida: escànners, filmadores, processadores, cambres fotogràfiques, altres, per garantir-ne la seva fiabilitat.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per a col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La revisió de formes impressores pesades amb altres operaris.

La realització coordinada del conjunt de tasques del procés amb altres operaris.

L'orientació dels treballs de reparació dels equips amb els tècnics de manteniment.

La correcció de problemes importants de qualitat amb el cap de secció.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per a realitzar una tasca de forma independent, és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'elecció dels materials i equips que intervenen en els processos habituals d'acord amb les indicacions donades a les ordres de treball.

La preparació d'equips, convencionals i informàtics, i primeres matèries per a l'obtenció de la forma impressora per òfset, serigrafia, rotogravat i flexografia, per procediments convencionals i informàtics.

La posada al punt i calibratge dels equips, convencionals i informàtics, i en la realització del manteniment operatiu-preventiu bàsic dels equips i productes (químics, fotosensibles, altres) que intervenen en les diferents fases del procés de preimpressió, d'acord amb les instruccions del fabricant i ordre de producció.

La preparació d'originals, marcant-los amb les instruccions necessàries per a la composició tipogràfica i de format.

La composició de textos correctes a partir d'esbós o maqueta i d'instruccions tipogràfiques referents a famílies, sèries, cossos, interlineats, tipus de justificació, sagnat, amplades de text, altres.

El tractament d'imatges a partir d'unes especificacions, com ara: canvis d'escala, girs, enquadraments, corbes tonals, filtres, resolució, lineatura, tipus de trama, format gràfic (TIFFS, EPS, altres), altres.

La integració de textos i imatges per procediments convencionals de fotomecànica i informàtics a partir de la maqueta o disseny original, distribució de marges, grafismes i contragrafismes, altres.

El traçament i muntatge manual de textos o imatges sobre "astralon" a partir de la maqueta del dissenyador o model i de les característiques d'impressió (format de màquina, tipus de retiració, blanc de pinces, colors en línia o convertibles, altres) i d'acabaments (tipus d'enquadernació, plegat, guillotinat, altres).

La filmació i processament d'imatges o textos i l'obtenció de proves fotoquímiques i electroestàtiques a partir dels paràmetres de qualitat preestablerts (densitat d'impressió, guany i "trapping").

L'obtenció de formes impressores per procediments convencionals i electrònics (sortida directa a planxa òfset, gravat al buit electrònic, altres) a partir de l'esbós o maqueta, proves de textos i imatges i paràmetres preestablerts de to, latitud d'exposició, resolució i diagrama d'insolació.

La revisió i, si escau, correcció de la forma impressora dels diversos sistemes d'impressió (planxa d'òfset, cilindre de gravat en buit, goma, pantalla).

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per a comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La comunicació verbal amb l'encarregat per concretar les ordres de treball, les tasques que cal realitzar i les característiques de l'original i especificacions del producte, per donar a conèixer anomalies o incidències en la qualitat, i també per contrastar els paràmetres de qualitat del producte obtingut amb l'original, i per resoldre dubtes o proposar canvis i solucions.

La comunicació amb altres membres que intervenen en fases anteriors i posteriors del procés per actuar de manera conjunta i coordinada en la realització dels diversos productes intermedis i final de preimpressió, i també per notificar anomalies o fallides de qualitat que afectin a fases posteriors del procés.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per a prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La proposta de dades que completin les especificacions tècniques de l'original que cal tractar, en el cas que les aportades siguin insuficients, o que millorin les aportades en el sentit de facilitar les tasques posteriors o en els seus aspectes estètics.

La decisió del tipus de retoc de la forma impressora, o altre acció correctora, si no reuneix les condicions adients per a la seva utilització.

La proposta de millores i innovacions en els mètodes de tractaments de textos i imatges, muntatge i obtenció de formes impressores, i també en la preparació de matèries i equips i en el control de la qualitat del procés.

La diagnosi de les causes de les avaries i dels defectes produïts en les màquines.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic se situa en el sector d'arts gràfiques, premsa i publicitat, en empreses mitjanes i petites dedicades a:

Tractament de textos i imatges.

Integració i filmat.

Traçament, muntatge i obtenció de la forma impressora.

Aquestes activitats es constitueixen en subsector propi (preimpressió) o formen part d'empreses que compten amb tot el procés gràfic, en les quals existeixen la resta de les fases d'aquest procés: impressió, enquadernació i acabaments.

El tècnic en preimpressió s'integrarà en un equip de treball del seu nivell de qualificació sota la direcció d'un comandament intermedi.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

Atenent a l'estructura organitzativa de l'empresa i procés productiu en què opera, pot assumir un major o menor nombre de funcions, que poden ser des del tractament de textos i imatges, integració, filmat fins el traçament i distribució de l'obra que s'ha d'imprimir.

Principals ocupacions i llocs de treball:

A títol d'exemple, i especialment amb finalitats d'orientació professional, s'enumeren a continuació un conjunt d'ocupacions i llocs de treball que podrien ser desenvolupats adquirint la competència professional definida en el perfil del títol:

Teclista corrector-compaginador. Tècnic de tractament de textos. Corrector tipogràfic. Fotògrafs (fotoreproductor). Preparador d'imatges. Escannista. Tècnic de tractament d'imatges. Traçador-muntador. Passador de planxes d'òfset. Rotogravador. Llançador de proves. Passador de pantalles de serigrafia. Passador de gomes o cautxús de flexografia.

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Analitzar els processos de fabricació de productes gràfics, identificant les característiques tècniques, estètiques i funcionals dels productes, relacionant els més significatius amb els materials, les característiques dels processos de preimpressió, impressió i postimpressió i amb els procediments d'assegurament de la qualitat emprats en la seva obtenció, i relacionant les eventuals anomalies o defectes dels productes intermedis del procés amb les causes i amb la seva repercussió en les fases posteriors i en la qualitat final del producte per tal de preparar i realitzar el procés de preimpressió d'acord amb les possibilitats del procés gràfic en la seva globalitat.

Analitzar la informació relativa al procés de preimpressió, interpretant les especificacions tècniques de maquetes, esbossos o producte a obtenir i els mètodes operatius d'obtenció, de tractament i d'integració de textos i imatges, de muntatge, d'obtenció de formes impressores, de valoració dels productes intermedis i finals, i de preparació i calibratge dels equips, relacionant-la amb els requeriments d'adequació dels originals de text i imatge, dels materials i dels mitjans de producció, de productivitat i de qualitat del procés per tal de preparar el procés de preimpressió.

Programar-se les activitats de treball necessàries per tractar i integrar textos i imatges i obtenir formes impressores, a partir de l'original, identificant les prestacions dels mitjans disponibles, establint els paràmetres del procés, seleccionant les normes i estàndards de qualitat, els mètodes de preparació d'originals, de materials i d'equips, d'obtenció i tractament i de comprovació, organitzant, amb eficàcia i seguretat, cada fase de treball i seqüència d'operacions, per tal de preparar el procés de preimpressió ajustat a especificacions i amb el màxim aprofitament dels recursos.

Preparar els sistemes d'obtenció, de tractament i d'integració de textos i imatges, de filmació, de processament, de proves, de muntatge i d'obtenció de formes, interpretant les especificacions del producte i de procés, identificant les característiques i condicions de manipulació dels materials i les característiques funcionals, operatives i de manteniment dels sistemes, equips, útils i instruments, i calibrant-los i ajustant-los, amb autonomia, ordre i seguretat, per tal de disposar-los en les condicions requerides pel procés de preimpressió i productes que s'han d'obtenir.

Tractar i integrar textos i imatges, interpretant les especificacions de les maquetes, originals, normes de composició i del procés, identificant les característiques funcionals i operatives dels equips, útils, materials i programes informàtics i aplicant les tècniques de composició tipogràfica, de digitalització, de tractament d'imatge i de compaginació i ajust de pàgines per tal d'obtenir els textos, imatges i pàgines d'acord amb especificacions i criteris de qualitat establerts.

Muntar pàgines i plecs, interpretant les especificacions de les maquetes i del procés gràfic, identificant les característiques funcionals i operatives dels equips, útils, materials accessoris i programes informàtics i aplicant les tècniques de traçament i de muntatge manual i informàtic, amb pulcritud, exactitud i harmonia, per tal d'obtenir els textos i imatges imposats per a ser transferits a les formes impressores.

Elaborar proves de textos i imatges a partir de fotolits, interpretant les especificacions de qualitat del producte, identificant les característiques funcionals i operatives dels equips, materials i productes químics emprats i aplicant els procediments d'obtenció de proves electrostàtiques i fotoquímiques per tal de poder validar els resultats d'acord als requeriments de qualitat preestablerts.

Verificar la qualitat de les primeres matèries del procés de preimpressió i de proves de textos i imatges, comprovant les característiques de qualitat respecte de les especificacions establertes, relacionant les desviacions o defectes amb les seves causes i determinant les correccions que cal prendre per tal d'assegurar l'obtenció dels productes segons les especificacions de qualitat establertes.

Elaborar el projecte de creació d'una empresa, determinant els objectius, la ubicació, l'organització i els recursos, seleccionant la forma jurídica i establint les formes de relació amb clients i els proveïdors, com també la promoció i la distribució de productes, per tal de gestionar una empresa per compte propi.

Coordinar un equip de treball de manera eficient, analitzant les activitats que realitzen i la integració dels diferents llocs de treball, avaluant la interrelació de funcions i les relacions humanes en el treball, i proposant les modificacions adients a fi d'optimar l'actuació professional i la relació personal dels recursos humans.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball utilitzant les mesures correctives i de protecció.

Planificar el procés d'inserció en l'activitat de preimpressió de productes gràfics, identificant els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, determinant les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas, per tal d'integrar-se satisfactòriament en el món laboral.

Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a l'estructura pròpia de l'àrea de tractament i integració de textos i imatges, muntatge i obtenció de formes impressores d'empreses d'arts gràfiques de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i amb iniciativa, valorant les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades per tal d'integrar-se en el sector de les arts gràfiques.

Integrar les fases dels processos gràfics, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació en les activitats de preparació d'originals, tractament i integració de textos i imatges, muntatge i d'obtenció de formes impressores, per tal de donar una resposta globalitzada a una situació real de treball.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1: sistemes informàtics en la preimpressió i edició electrònica.
Crèdit 2: composició i compaginació de textos.
Crèdit 3: preparació i digitalització d'imatges.
Crèdit 4: reproducció i tractament d'imatges.
Crèdit 5: integració i filmació de textos i imatges.
Crèdit 6: muntatge i obtenció de la forma impressora.
Crèdit 7: primeres matèries en arts gràfiques.
Crèdit 8: processos d'arts gràfiques.
Crèdit 9: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
Crèdit 10: relacions en l'equip de treball.
Crèdit 11: formació i orientació laboral.
Crèdit 12: formació en centres de treball.
Crèdit 13: síntesi.

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 160 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: tractament de textos.

Crèdit 1: sistemes informàtics en la preimpressió i edició electrònica.

Crèdit 2: composició i compaginació de textos.

Mòdul 2: tractament d'imatges.

Crèdit 3: preparació i digitalització d'imatges.

Crèdit 4: reproducció i tractament d'imatges.

Mòdul 3: integració i filmació de textos i imatges.

Crèdit 5: integració i filmació de textos i imatges.

Mòdul 4: muntatge i obtenció de la forma impressora.

Crèdit 6: muntatge i obtenció de la forma impressora.

Mòdul 5: primeres matèries en arts gràfiques.

Crèdit 7: primeres matèries en arts gràfiques.

Mòdul 6: processos d'arts gràfiques.

Crèdit 8: processos d'arts gràfiques.

Mòdul 7: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

Crèdit 9: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

Mòdul 8: relacions en l'equip de treball.

Crèdit 10: relacions en l'equip de treball.

Mòdul 9: formació i orientació laboral.

Crèdit 11: formació i orientació laboral.

Mòdul 10: formació en centres de treball.

Crèdit 12: formació en centres de treball.

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau mitjà de preimpressió en arts gràfiques:

a) El professorat de l'especialitat de producció en arts gràfiques del cos de professors tècnics de formació professional té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 1: sistemes informàtics en la preimpressió i edició electrònica.

Crèdit 2: composició i compaginació de textos.

Crèdit 3: preparació i digitalització d'imatges.

Crèdit 4: reproducció i tractament d'imatges.

Crèdit 5: integració i filmació de textos i imatges.

Crèdit 6: muntatge i obtenció de la forma impressora.

b) El professorat de l'especialitat de processos i productes en arts gràfiques del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 7: primeres matèries en arts gràfiques.

Crèdit 8: processos d'arts gràfiques.

c) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 9: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

Crèdit 10: relacions en l'equip de treball.

Crèdit 11: formació i orientació laboral.

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 13: síntesi.

5. Centres privats de formació professional autoritzats a impartir aquest cicle formatiu:

a) Que disposin d'autorització o classificació definitiva per a impartir la branca d'arts gràfiques de primer grau.

b) Que estiguin homologats per a impartir les especialitats de la branca d'arts gràfiques de segon grau.

6. Accés al batxillerat, convalidacions i correspondències.

6.1 Modalitats de batxillerat a què dóna accés:

Tecnologia.

Arts.

6.2 Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional ocupacional:

Tractament de textos.

Tractament d'imatges.

Integració i filmació de textos i imatges.

Muntatge i obtenció de la forma impressora.

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

6.3 Mòduls professionals que poden correspondre's amb la pràctica laboral:

Tractament de textos.

Tractament d'imatges.

Integració i filmació de textos i imatges.

Muntatge i obtenció de la forma impressora.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.