• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau mitjà d'impressió en arts gràfiques

català castellà orientacions organigrama crèdits

 

Annex del DECRET 207/1997, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'impressió en arts gràfiques (DOGC núm. 2464, de 28 d'agost de 1997).

1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: impressió en arts gràfiques.

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3 Durada del cicle formatiu: 1400 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l'1 al 9 i l'11).
1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 10).

2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic realitzar les operacions necessàries per a la producció d'impresos i l'obtenció de formes impressores, controlant i mantenint en primer nivell les màquines i equips necessaris per obtenir la producció amb la qualitat, seguretat i terminis establerts.

2.2 Competències professionals.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Traçar, muntar i obtenir la forma impressora:

1. Interpretar maquetes i especificacions de procés gràfic i enregistrar els productes de preimpressió per realitzar el traçament i l'obtenció de la forma impressora.

2. Realitzar el traçament, que servirà de guia per al muntatge, d'acord amb la maqueta de l'imprès i el procés d'impressió especificat en les condicions de qualitat establertes.

3. Realitzar el muntatge de pàgines i plecs amb pulcritud, seguint la maqueta i traçament establerts.

4. Preparar equips i primeres matèries per a l'obtenció de la forma impressora, aconseguint la qualitat establerta.

5. Transferir els muntatges a les planxes, cilindres, gomes o pantalles, tant de manera convencional com electrònica, aconseguint els nivells de qualitat establerts.

6. Realitzar l'acabament de la forma impressora, deixant-la en les condicions de qualitat adequades per ser utilitzades en el procés d'impressió especificat.

b) Preparar les primeres matèries i els productes intermedis per a la impressió:

1. Interpretar la informació tècnica i de producció, i realitzar la provisió de les formes impressores per al tiratge.

2. Revisar la forma impressora (planxa d'òfset, cilindre de rotogravat, planxa flexogràfica, pantalla serigràfica), comprovant la seva qualitat i adequació al procés d'impressió en el que s'ha d'utilitzar.

3. Preparar les tintes (líquides o grasses), i additius en colors estàndard i especials segons les especificacions, mostres i suport que s'ha d'imprimir.

4. Preparar i controlar el suport que s'ha d'imprimir per alimentar la màquina d'impressió, aconseguint o verificant la qualitat requerida i en condicions de seguretat.

c) Preparar les màquines i realitzar la impressió:

1. Muntar, ajustar i programar equips i màquines amb productes intermedis, materials i productes auxiliars, a fi d'iniciar la impressió.

2. Sincronitzar i regular mecanismes operadors de posada en marxa, a fi de realitzar la impressió segons l'original i les gammes.

3. Efectuar la neteja de la màquina i les operacions de manteniment de primer nivell, seguint els procediments establerts.

4. Realitzar la impressió: en òfset, rotogravat, serigrafia o flexografia, i controlar el desenvolupament del tiratge, aconseguint l'òptim rendiment de la màquina i la qualitat especificada.

5. Prendre mostres i controlar la qualitat del producte imprès, realitzant els mesuraments i correccions establertes.

6. Emplenar els comunicats de producció amb dades d'incidències i de qualitat.

7. Actuar segons el pla de seguretat i higiene de l'empresa, portant a terme tant accions preventives com correctives i d'emergència, aplicant les mesures establertes i complint les normes i la legislació vigent.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La interpretació de la fitxa tècnica, particularment en cas d'inconcreció o manca d'informació de les especificacions de producte, procés i la seva seqüència.

La posada en marxa i el funcionament dels equips de muntatge i obtenció de forma impressora en cas de fallides o disfuncions com: incompatibilitat de formats de comunicació, connexions defectuoses, pas defectuós del material sensible en la processadora, entre altres.

La revisió de la forma impressora en cas de necessitat de correcció d'imperfeccions (excentricitat dels cilindres de rotogravat, defectes d'insolació de la forma òfset, problemes de transferència, entre altres).

El muntatge i ajust de la forma impressora per adaptar els cossos impressors a la pressió d'impressió.

El control dels paràmetres de qualitat de color i registre en cas de desajustaments especials com variacions de to, brillantor o assecament irregular, transferència de la tinta en màquina, entre d'altres.

El sincronisme i regulació dels mecanismes de la màquina d'imprimir en cas de desajust cromàtic.

La preparació del suport que s'ha d'imprimir en cas d'anomalies en la seva qualitat (deguts a cops en la pila o bobina de paper, canvis de temperatura i humitat, altres).

La preparació del registre de la màquina quan l'ajust necessita una correcció superior a la permesa per l'equip.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'obtenció de forma impressora i de preparació, control i revisió de matèries, procés i tiratge que ha de realitzar sobre la base de les especificacions de maqueta, materials, fitxa tècnica i situació operativa dels materials i mitjans de producció.

La disposició en temps, forma i lloc de les tintes, productes correctors, suports que s'han d'imprimir i aparells de muntatge, mesura i control necessaris.

La realització de les operacions de manteniment de primer nivell (neteja, greixatge, substitució de peces, altres) dels mitjans de producció amb la periodicitat, condicions i forma prevista pel fabricant de l'equip i instruccions de l'empresa.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La interpretació de la fitxa tècnica, tenint especial cura en la selecció correcta de les matèries (formes impressores, tintes, suport, altres) i en l'elecció adequada de la seqüència d'impressió.

El traçament de l'obra i muntatge, manualment i informàticament, de pàgines tenint cura de les especificacions de la maqueta i les característiques d'impressió i d'acabament.

L'obtenció de formes impressores: planxes per òfset, cilindres per rotogravat, planxes per flexografia o pantalles per serigrafia d'acord amb els paràmetres preestablerts.

La revisió i preparació de la forma impressora, tenint especial cura de l'entrada de pinça o de l'existència d'imperfeccions.

La preparació del suport que s'ha d'imprimir, pila, bobina de paper o d'altres suports, objecte, tenint cura de la no existència de gestos, arrugues, taques o qualsevol altre imperfecció.

La preparació de les tintes i additius, tenint especial cura de l'ajust tonal i característiques cromàtiques de la tinta, de la viscositat i tiratge i altres característiques reològiques, de la regulació del pH i de la tensió superficial de l'aigua de mullat en l'òfset.

La preparació, sincronisme i regulació dels mecanismes de funcionament i l'entintat tenint especial cura en obtenir la uniformitat del tiratge.

La realització del manteniment operatiu-preventiu, tenint especial cura de la neteja de la forma impressora, pinces i mordaces, de la neteja i conservació dels equips i instruments de control i mesura de paràmetres, entre altres, i molt particularment, de tot l'àmbit propi de treball.

La realització de la impressió en òfset, rotogravat, serigrafia i flexografia, tenint especial cura en l'ajust del tiratge (equilibri tonal, altres) i determinades regulacions (cintes de transport, guies de registre, altres).

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La realització de la revisió i el moviment de formes impressores pesades i l'alimentació de màquina amb piles o bobines de grans dimensions amb altres operaris.

La realització de muntatges i ajustaments de màquines d'envergadura o de diversos cossos d'impressió amb altres operaris.

La realització de tasques i controls de qualitat durant el tiratge amb altres operaris.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent, és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

El traçament i muntatge de pàgines i plecs segons maqueta i especificacions.

La preparació d'equips i primeres matèries per a l'obtenció de la forma impressora i l'obtenció de formes impressores per òfset, serigrafia, rotogravat i flexografia, per procediments convencionals i informàtics.

La revisió i, en el seu cas, correcció de la forma impressora dels diversos sistemes d'impressió (planxa d'òfset, cilindre de rotogravat, planxa flexogràfica, pantalla serigràfica).

La preparació de les tintes i additius segons el suport que s'ha d'imprimir i els tons especificats.

La preparació i disposició del suport que s'ha d'imprimir (paper, material flexible, cartró, altres) en les condicions adequades per a l'alimentació de la màquina.

El muntatge, programació, sincronisme i regulació dels equips i les màquines d'imprimir i els seus mecanismes operadors de posada en marxa.

L'efectuació dels treballs de manteniment de primer nivell de les màquines i equips segons la documentació tècnica, les instruccions de l'empresa i les normes de seguretat establertes.

El control del procés de les màquines d'imprimir per òfset, rotogravat, serigrafia o flexografia, i control de la seva qualitat, mesurant les característiques variables o atributs i prenent les mostres necessàries.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La comunicació amb l'encarregat per interpretar millor les tasques que cal realitzar i les especificacions del producte, per donar a conèixer anomalies o incidències en la qualitat, i també per contrastar els paràmetres de qualitat del producte obtingut amb l'original.

La comunicació amb altres operaris que intervenen en el procés per actuar de manera conjunta i coordinada en la realització d'intervencions de preparació, posada en marxa i control de les màquines d'imprimir, i notificar anomalies o fallides de qualitat que afectin a fases posteriors del procés.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'actuació sense demora quan es detecten desajustaments en el procés, equipaments o materials.

La decisió del tipus de retoc de la forma impressora, o altre acció correctora, si no reuneix les condicions adients per a la seva utilització.

La proposta de millores i innovacions en els mètodes de preparació de matèries i màquines, producció i control de la qualitat del tiratge.

El diagnòstic de les causes de les avaries i dels defectes produïts en les màquines.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic se situa en el sector d'arts gràfiques, premsa i publicitat, en empreses grans i mitjanes dedicades a:

Traçament, muntatge i obtenció de la forma impressora.

Impressió en òfset.

Impressió en rotogravat, flexografia i serigrafia.

Aquestes activitats es constitueixen en subsector propi (impressió) o formaran part d'empreses que compten amb tot el procés gràfic, en les quals existeixen la resta de les fases d'aquest procés: preimpressió i postimpressió.

El tècnic en impressió s'integrarà en un equip de treball del seu nivell de qualificació sota la direcció d'un comandament intermedi.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

Atenent a l'estructura organitzativa de l'empresa i procés productiu en què opera, pot assumir un major o menor número de funcions, que poden ser des del muntatge de la forma impressora al control del funcionament d'un tipus de màquines, fins el traçament i distribució de l'obra que s'ha d'imprimir.

Principals ocupacions i llocs de treball:

A títol d'exemple, i especialment amb finalitats d'orientació professional, s'enumeren a continuació un conjunt d'ocupacions i llocs de treball que podrien ser desenvolupats adquirint la competència professional definida en el perfil del títol:

Tècnic d'impressió. Impressor de rotogravat. Impressor d'òfset. Impressor de flexografia. Impressor de serigrafia. Maquinista de: rotogravat, òfset, flexografia, serigrafia.

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Analitzar la informació relativa als processos d'impressió en òfset, rotogravat, serigrafia i flexografia, interpretant les especificacions tècniques de l'imprès i els mètodes operatius de muntatge, d'obtenció de formes impressores, de preparació, de producció, de qualitat i de manteniment bàsic dels equips, i relacionant-la amb els requeriments d'adequació dels materials i mitjans de producció, de productivitat, de seguretat i de qualitat del procés, per tal d'interpretar les especificacions de treball i preparar el procés.

Programar-se les activitats de treball necessàries per imprimir productes gràfics amb òfset, rotogravat, serigrafia i flexografia, amb iniciativa i responsabilitat, a partir d'informació de procés, identificant la funció i prestacions dels mitjans disponibles, establint els paràmetres de les màquines, els útils i dels materials de procés i productes auxiliars necessaris, seleccionant els mètodes de preparació de les matèries i d'ajust, control i manteniment bàsic dels equips, i organitzant, amb eficàcia i seguretat, cada fase de treball i seqüència d'operacions, per tal de preparar els processos de muntatge, obtenció de formes impressores i d'impressió ajustat a especificacions i amb el màxim aprofitament dels recursos.

Muntar pàgines i plecs, interpretant les especificacions de les maquetes i del procés gràfic, identificant les característiques funcionals i operatives dels equips, útils, materials accessoris i programes informàtics i aplicant les tècniques de traçament i de muntatge manual i informàtic, amb pulcritud, exactitud i harmonia, per tal d'obtenir els textos i imatges imposats per ser transferits a les formes impressores.

Preparar les primeres matèries, els productes de processament i les màquines i els equips d'obtenir les formes i d'imprimir en òfset, rotogravat, serigrafia i flexografia, interpretant les especificacions del producte i de procés, identificant les característiques i condicions de manipulació dels materials i les característiques funcionals, operatives i de manteniment dels equips i útils, adequant i manipulant els materials de procés, i ajustant i regulant els equips, amb autonomia, ordre i seguretat, per tal de disposar-los en les condicions requerides pel procés d'impressió i pel producte que s'ha d'imprimir.

Controlar la producció de les màquines i equips de processar i obtenir formes impressores i d'imprimir per òfset, rotogravat, serigrafia i flexografia, comprovant les condicions de funcionament, seguretat, alimentació i producció o tiratge respecte de les especificacions establertes, modificant els paràmetres dels materials de procés i de les màquines en funció de les desviacions de producció i qualitat i aplicant els procediments d'alimentació i extracció de matèries i productes de les màquines, per tal d'assegurar les condicions de producció i tiratge de les màquines.

Verificar la qualitat de les primeres matèries, productes de processament, productes intermedis i productes impresos, diferenciant els paràmetres de qualitat dels materials i productes respecte de les especificacions tècniques, relacionant les desviacions o defectes amb les seves causes, tant de matèria, com de procediments i màquina, valorant la repercussió que hi poden tenir en el procés i en la qualitat final del producte i determinant les mesures correctores que cal realitzar, per tal d'assegurar l'obtenció del producte segons especificacions de qualitat establertes.

Efectuar el manteniment de primer nivell de les màquines i equips del procés d'impressió, interpretant les especificacions i manuals de manteniment, relacionant l'estat operatiu i les avaries reals o pròximes amb les accions correctives i substituint, netejant o ajustant elements i mecanismes, per tal de garantir l'operativitat de les màquines.

Actuar en situacions d'emergència, interpretant els plans i normes de seguretat, identificant el tipus de situació, efectes immediats previsibles, les mesures de protecció específiques i la funció i normes d'utilització dels equips, útils, mitjans i senyals de seguretat, operant amb els equips o tècniques d'extinció d'incendis, primers auxilis, evacuació i trasllat d'accidentats amb eficàcia, serenitat i segons instruccions per tal de limitar o minimitzar les conseqüències de les emergències produïdes.

Integrar les fases dels processos gràfics, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació en les activitats de traçament, de muntatge, de preparació de primeres matèries, materials, equips i màquines d'imprimir, i de control del tiratge i producte, per tal de donar una resposta globalitzada a una situació real de treball.

Planificar el procés d'inserció en l'activitat d'impressió de productes gràfics, identificant els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, determinant les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas, per tal d'integrar-se satisfactòriament en el món laboral.

Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a l'estructura pròpia de l'àrea de muntatge, d'obtenció de formes i d'impressió d'empreses d'arts gràfiques, de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i amb iniciativa, valorant les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades, per tal d'integrar-se en el sector de les arts gràfiques.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1: muntatge i obtenció de la forma impressora.
Crèdit 2: primeres matèries en arts gràfiques.
Crèdit 3: preparació de màquines òfset.
Crèdit 4: tiratge en màquina òfset.
Crèdit 5: impressió per rotogravat i flexografia.
Crèdit 6: impressió per serigrafia.
Crèdit 7: processos d'arts gràfiques.
Crèdit 8: seguretat en les indústries d'arts gràfiques.
Crèdit 9: formació i orientació laboral.
Crèdit 10: formació en centres de treball.
Crèdit 11: síntesi.

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 100 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: muntatge i obtenció de la forma impressora.

Crèdit 1: muntatge i obtenció de la forma impressora.

Mòdul 2: primeres matèries en arts gràfiques.

Crèdit 2: primeres matèries en arts gràfiques.

Mòdul 3: processos d'impressió en òfset.

Crèdit 3: preparació de màquines òfset.

Crèdit 4: tiratge en màquina òfset.

Mòdul 4: processos d'impressió en tintes líquides.

Crèdit 5: impressió per rotogravat i flexografia.

Crèdit 6: impressió per serigrafia.

Mòdul 5: processos d'arts gràfiques.

Crèdit 7: processos d'arts gràfiques.

Mòdul 6: seguretat en les indústries d'arts gràfiques.

Crèdit 8: seguretat en les indústries d'arts gràfiques.

Mòdul 7: formació i orientació laboral.

Crèdit 9: formació i orientació laboral.

Mòdul 8: formació en centres de treball.

Crèdit 10: formació en centres de treball.

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau mitjà d'impressió en arts gràfiques:

a) El professorat de l'especialitat de producció en arts gràfiques del cos de professors tècnics de formació professional té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 1: muntatge i obtenció de la forma impressora.

Crèdit 3: preparació de màquines òfset.

Crèdit 4: tiratge en màquina òfset.

Crèdit 5: impressió per rotogravat i flexografia.

Crèdit 6: impressió per serigrafia.

b) El professorat de l'especialitat de processos i productes en arts gràfiques del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 2: primeres matèries en arts gràfiques.

Crèdit 7: processos d'arts gràfiques.

Crèdit 8: seguretat en les indústries d'arts gràfiques.

c) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 9: formació i orientació laboral.

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 11: síntesi.

5. Centres privats de formació professional autoritzats a impartir aquest cicle formatiu:

a) Que disposin d'autorització o classificació definitiva per impartir la branca d'arts gràfiques de primer grau.
b) Que estiguin homologats per impartir les especialitats de la branca d'arts gràfiques de segon grau.

6. Accés al batxillerat, convalidacions i correspondències.

6.1 Modalitats de batxillerat a què dóna accés:

Tecnologia.

6.2 Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional ocupacional:

Muntatge i obtenció de la forma impressora.

Processos d'impressió en òfset.

Processos d'impressió en tintes líquides.

6.3 Mòduls professionals que poden correspondre's amb la pràctica laboral:

Muntatge i obtenció de la forma impressora.

Processos d'impressió en òfset.

Processos d'impressió en tintes líquides.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.