Crèdit 3. Administració editorial

a) Durada: 100 hores.

b) Objectius terminals.

Interpretar els requeriments i els procediments establerts per registrar la propietat intelÚlectual, realitzar el dipòsit legal, i obtenir l'ISBN o l'ISSN del producte editorial a partir de la llei i de la normativa vigent.

Seleccionar el contracte que s'ha de formalitzar amb els col·laboradors i els proveïdors en funció del tipus, l'objecte de la relació contractual i la normativa vigent.

Determinar el contingut i les condicions variables dels diferents tipus de contractes realitzats en les empreses editorials, des de la concepció del producte fins a la venda, a partir de les condicions i els models contractuals estàndard, de les normes establertes i de la normativa mercantil i fiscal.

Formalitzar els contractes i la documentació necessària per a l'edició d'un producte gràfic de manera clara i rigorosa, amb la terminologia i el contingut apropiat i d'acord amb la normativa legal i els models estandarditzats.

Redactar escrits i/o cartes de sol·licitud, amb una redacció clara i concisa i amb un tractament adequat, a proveïdors d'ofertes de materials, de processament i de serveis gràfics.

Relacionar els factors que intervenen en el cost d'un producte editorial, des de la concepció fins a la venda, amb la repercussió en el pressupost, a partir de les especificacions del producte i del procés.

Seleccionar els mètodes i els procediments de càlcul, i la valoració de costos i pressupostos en funció del tipus d'operació i dels criteris generals establerts.

Determinar el preu de sortida d'un material del magatzem, en funció del valor de compra i dels costos d'emmagatzematge.

Determinar els costos de producció editorial, a partir de les especificacions del procés editorial i dels costos de producció, aprovisionament, administració i distribució.

Determinar el pressupost econòmic de l'edició d'un producte gràfic o d'un pla editorial, a partir dels costos de producció editorial i d'emmagatzematge, subcontractacions, marge comercial establert, volum de l'edició, possibles minvaments, transport, pressupostos de comercialització i publicitat definits.

Confeccionar, per procediments manuals i informàtics, els pressupostos econòmics, de manera rigorosa, precisa, i amb tota la informació i les clàusules necessàries per a comprendre'ls.

Determinar els punts del procés d'edició i els mètodes d'obtenció d'informació per controlar els costos de producció, en funció del producte, del pressupost, del procés i del programa de producció.

Relacionar les desviacions produïdes entre els costos reals de les fases d'edició d'un producte gràfic i el pressupost original, amb les causes a partir de l'anàlisi de la informació i de les dades de control de la producció.

Determinar les mesures correctives d'ajust dels costos de producció en funció de les desviacions entre els costos reals i els pressupostats.

Determinar les accions que cal fer per optimar els costos de la producció editorial en funció de les característiques dels processos, dels aprovisionaments i de l'estructura de costos existents.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Normativa i relacions contractuals:

Propietat intel·lectual. Drets d'autor i de reproducció.

Edició. L'ISBN i l'ISSN, el dipòsit legal. Peu d'impremta i data d'impressió.

Relacions contractuals. Autors. Intermediaris. Proveïdors.

Subcontractacions. Coedició i reedició.

Criteris de col,laboració i valoració amb tercers. Contractes de col·laboració. Encàrrecs de col·laboració.

Tipus de contracte. Criteris de selecció.

Tècniques de comunicació amb els proveïdors.

2. Costos editorials:

Pla editorial; com a empresa i com a editorial.

Estructures generals de costos. Costos complets. Costos complets amb imputació racional. Costos variables. Costos per objectius.

Tipus de costos. Costos d'aprovisionament. Costos de producció.Costos d'administració i comercialització.

Origen dels costos: històrics i estàndards.

Gestió d'estocs. Aplicació del cost de sortida de les primeres matèries. FIFO. LIFO. Mitjana ponderada.

3. Pressupost d'edició:

Quantitats tècniques i econòmiques. Cost fix i unitari variable.El miler i el plec successiu.

Preus de venda, costos i marges.

Cost d'oportunitat.

Presentació del pressupost.

Desviacions pressupostàries. Mètodes de control.

d) Continguts de procediments.

1. Elaboració d'un contracte:

Interpretació dels requeriments jurídics.

Identificació de totes les relacions contractuals necessàries.

Preparació dels documents i dels elements legals necessaris.

Elaboració del precontracte.

Consens de les clàusules.

Elaboració del contracte.

Validació dels documents i dels elements necessaris.

Signatura del contracte.

2. Determinació dels costos editorials:

Interpretació de les necessitats econòmiques i financeres de l'empresa.

Identificació dels costos d'aprovisionament, de producció, d'administració i de distribució inherents al període.

Establiment dels criteris de repartiment i subrepartiment dels costos.

Determinació del temps productiu.

Determinació de la taxa horària.

Validació dels costos.

Determinació dels costos.

3. Determinació del preu de sortida dels productes del magatzem:

Identificació de la política de compres (quantitat, qualitat i preus).

Selecció dels criteris de gestió dels preus de sortida.

Elaboració de les taules de control del magatzem.

Validació del criteri usat en el pla del magatzem.

Aplicació i obtenció dels preus dels productes de sortida del magatzem.

4. Elaboració del pressupost d'una edició:

Identificació de la política i dels criteris comercials.

Identificació de la forma de lliurament dels originals.

Identificació de les quantitats tècniques i dels preus de cost.

Elaboració de les taules de costos.

Selecció del procediment de càlcul del pressupost.

Elaboració del pressupost.

Validació del pressupost i alternatives.

Redacció i presentació del pressupost.

5. Control dels costos de la producció editorial:

Definició d'un mètode de recollida d'informació.

Anàlisi de la informació de control i dels treballs realitzats.

Determinació dels costos reals.

Comparació dels costos reals amb els pressupostats.

Identificació de les desviacions tècniques o econòmiques.

Determinació de les causes.

Presa de mesures correctives.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions en cas de produir-se desviacions tècniques i econòmiques respecte del pressupost.

Argumentació i/o justificació de les decisions preses en la resolució de les desviacions pressupostàries.

Sistematització en la determinació de les mesures d'ajust de costos.

Autocorrecció d'errades, desviacions o disfuncions.

2. Optimació del treball:

Eficàcia en la determinació dels costos, en l'elaboració de pressupostos i en el control de costos de la producció.

Eficiència per consensuar les condicions contractuals amb autors, proveïdors, intermediaris i col·laboradors.

Productivitat a l'hora d'adaptar i/o de definir nous mètodes de gestió d'estocs.

3. Ordre i mètode de treball:

Seqüència i ordenació de les accions d'anàlisi dels costos, d'elaboració de pressupostos i de contractes.

Prioritat de les accions de control dels costos de producció.

Pulcritud en l'elaboració, la síntesi i l'arxiu de la informació de procés, de compres i de sol·licitud d'ofertes.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en el lliurament dels treballs encomanats.

Conservació de la informació legal, tècnica i comercial.

Compliment dels requeriments legals i de les normes contractuals.

5. Execució independent del treball:

Rigor en la determinació i control dels costos editorials, en el càlcul dels preus de sortida del magatzem, en la gestió de contractes i en l'elaboració de pressupostos ajustats a la realitat.

Autosuficiència en l'aplicació de les normes i la legislació contractual, en la selecció dels mètodes de càlcul de costos, en la valoració d'existències i en l'elaboració de pressupostos.

Seguretat i confiança en un mateix.

6. Interès per les relacions humanes i intercanvi d'opinions:

Cercar el consens en l'establiment de les condicions contractuals.

Cordialitat i respecte en les relacions humanes.

Argumentació de les posicions i condicions mantingudes.

Adaptació del comportament, tracte i imatge personal a les funcions encomanades, als objectius o estratègies proposades i al context situacional.

7. Mentalitat emprenedora en les tasques i accions:

Recerca i millora de mètodes que permetin reduir els costos i augmentar la rendibilitat del procés editorial.

8. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès pels nous sistemes de gestió editorial.

Assimilació de nous mètodes de treball.

Interès per la recerca d'informació.

Interès per l'entorn social, econòmic i laboral.

Esperit crític envers la informació.

9. Valoració de resultats:

Argumentació de les decisions que impliquen canvis en les previsions pressupostàries dels resultats de valoració de costos i d'existències.

Interrogació sobre els processos seguits.

Compromís per emetre judicis en l'avaluació de costos de producció.

Autovaloració.