Crèdit 2. Realització de maquetes i arts finals

a) Durada: 110 hores.

b) Objectius terminals.

Identificar paràmetres tipogràfics, marques i signes de correcció d'un text a partir de l'original i de l'esbós.

Determinar els paràmetres tipogràfics d'un text original i les característiques de tractament de les ilÚlustracions per al procés de preimpressió, en funció de les especificacions del disseny o esbós i de les característiques de l'original.

Distribuir, amb claredat, coherència i harmonia, els textos i il·lustracions en una maqueta, a partir de l'esbós del producte i dels continguts del missatge.

Determinar, a partir d'una anàlisi i valoració, les modificacions que cal realitzar en les especificacions de disseny de les il·lustracions i dels textos a fi d'adequar-los a les exigències posicionals de l'esbós, a la qualitat i a les possibilitats de reproducció, sense desvirtuar-ne les característiques estètiques i comunicatives.

Organitzar amb eficàcia les activitats necessàries per a preparar i marcar originals, i per a realitzar maquetes i arts finals a partir de les especificacions, de l'esbós i dels elements gràfics reals.

Elaborar maquetes de productes gràfics mitjançant procediments manuals i/o informàtics, amb precisió, pulcritud, rigor i en el temps establert.

Elaborar arts finals sobre paper i suport magnètic per tal de reproduir-los a partir de l'esbós.

Compaginar les pàgines dels periòdics, de forma manual o informàtica, a partir dels textos, dels elements d'entrada i del llibre d'estil.

Operar amb ordre, seguretat i pulcritud els equips i els programes informàtics emprats en l'elaboració de maquetes i arts finals.

Marcar els textos i les imatges originals amb claredat, pulcritud, precisió, i amb la utilització de signes, abreviatures i codis convencionals.

Avaluar les especificacions tècniques, estètiques i comunicatives del producte gràfic i del seu procés d'obtenció a partir de l'anàlisi de les proves del producte i de la maqueta.

Determinar les modificacions que cal fer en les especificacions del producte per tal d'adequar-lo als requeriments del disseny i a les possibilitats del procés, a partir de l'anàlisi de les seves desviacions o disfuncions.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Maqueta:

Definició, característiques i utilitat.

Maqueta esquemàtica i maqueta detallada. Característiques, funció i aplicacions.

Maquetes bidimensionals: pàgines editorials o paraeditorials.

Maquetes tridimensionals: caixes i bosses, calendaris, llibres, esferes, cilindres, cons, etc.

Mètodes d'elaboració de maquetes: manuals i informàtics.

La maqueta com a referència davant del client.

Organització i seqüència de les activitats de maquetació.

2. Art final:

Tipus, funció i característiques.

Validacions i criteris de bondat.

Reproductibilitat.

Mesures de seguretat i de conservació.

3. Ús de les eines informàtiques en la confecció de maquetes:

Programes de dibuix.

Programes de tractament de text i de compaginació.

Programes de tractament de la imatge.

Perifèrics d'entrada i de sortida.

4. Preparació i marcatge d'elements de producció editorial:

Correcció d'originals. Signes i convencions.

Ajust de pàgina.

Marcatge de mesures de composició ortotipogràfica.

Paràmetres de qualitat de les il·lustracions. Criteris de selecció d'il·lustració.

Revisió de l'original gràfic. Línies, fons, contrast, doblec.

Marcatge d'imatges gràfiques. Parcial, total, ampliació, reducció, lineatura, angulositat, trama, corba característica.

Organització i seqüència de la preparació i del marcatge.

5. Proves:

Proves d'original i d'art final.

Proves prèvies de la maqueta.

Proves de fotòlits de selecció.

Proves de forma d'impressió.

Criteris de determinació.

6. Característiques de qualitat:

Comparació de la prova amb l'original o art final.

Comprovació de les característiques fonamentals de la prova: registre, grandària, tipografia, color i imatges.

Control dels paràmetres d'impressió sobre la tira de control: densitat òptica, color, guany de punt, equilibri de grisos, "trapping".

Defectes i anomalies. Mètodes d'identificació.

Viabilitat dels retocs.

d) Continguts de procediments.

1. Elaboració de la maqueta:

Identificació i interpretació de les característiques de l'esbós detallat.

Especificació de les característiques del producte.

Selecció del mètode, de les eines, dels equips i dels materials.

Elaboració de les pautes i de les caixes d'acord amb l'esbós detallat.

Col·locació dels elements gràfics reals.

Comprovació de la maqueta i validació de la semblança visual i tècnica amb el producte que s'ha de realitzar i amb l'esbós detallat.

Obtenció de la maqueta.

2. Elaboració de l'art final:

Identificació i interpretació precisa de les característiques de l'art final en cada circumstància.

Aplicació de solucions diverses per a la reproducció directa de les arts finals.

Comprovació i validació de les característiques reals dels diversos arts finals.

Obtenció de l'art final.

3. Determinació dels paràmetres tipogràfics:

Revisió dels originals, comprovació de la claredat i la llegibilitat.

Mesura d'espais i determinació de grandàries.

Marcatge de textos segons les normes ortotipogràfiques.

Comprovació i validació dels textos d'acord amb el marcatge.

Obtenció dels textos necessaris i apropiats.

4. Selecció de les il·lustracions reals per a la reproducció:

Revisió dels originals fotogràfics.

Selecció de les il·lustracions més reproduïbles.

Determinació de les característiques de tractament de les il·lustracions: grandària, lineatura, trama, efectes especials.

Comprovació i validació de les il·lustracions.

Obtenció de les il·lustracions apropiades i necessàries.

5. Verificació d'una maqueta o producte gràfic:

Determinació dels objectius i dels criteris d'avaluació.

Interpretació de les especificacions.

Selecció del mètode, els equips i els estris d'anàlisi i d'avaluació.

Preparació de la prova prèvia.

Realització de la prova.

Comprovació de les característiques tècniques, estètiques i comunicatives.

Detecció de possibles desviacions.

Determinació de les correccions que cal fer.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions adequades quan manquen dades inicials o es produeixen discordances entre els requeriments del disseny, els originals i les possibilitats dels processos.

Argumentació de les opcions preses en funció de les necessitats tècniques, estètiques i comunicatives.

Constància en comprovar la satisfacció dels requeriments essencials del disseny i la seva viabilitat tècnica.

Autocorrecció d'errades, desviacions o disfuncions.

2. Optimació del treball:

Eficàcia en l'ús de mètodes i equips de maquetació, en l'elaboració d'arts finals, en la selecció i validació de textos, il·lustracions i fotografies, en la determinació de les especificacions de tractament posterior i en la valoració de les proves.

Valoració de les variacions cromàtiques.

Apreciació de les diferències de color.

Recerca de propostes viables tècnicament i econòmica.

3. Ordre i mètode de treball:

Prioritat, seqüència i ordenació de les accions de maquetació, d'elaboració d'arts finals i de validació de maquetes, mitjançant les proves.

Pulcritud en l'elaboració i en la presentació de maquetes i arts finals.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en el lliurament dels treballs encomanats.

Conservació de materials i equips d'elaboració de maquetes i arts finals.

Compliment dels requeriments del disseny i de les normes i estàndards tècnics.

Consciència dels requeriments que cal satisfer i de la tasca que s'ha de realitzar.

Gust en l'elaboració i en la presentació dels treballs encomanats.

5. Execució independent del treball:

Rigor en l'anàlisi de les especificacions del disseny i de l'esbós, en l'elaboració de maquetes i arts finals, i en la determinació de les especificacions de tractament.

Autosuficiència en l'aplicació de les tècniques de maquetació, elaboració d'arts finals i valoració d'originals i proves.

Reflexió individual abans de la presa de decisions.

Presa de decisions pròpies i personals.

Confiança en un mateix.

Autoavaluació dels resultats obtinguts.

6. Mentalitat emprenedora en les tasques i accions:

Recerca de noves actuacions encaminades a optimar els dissenys del producte i en la utilització de nous materials o suports.

Motivació per emprendre noves accions que millorin la qualitat i la viabilitat del producte.

7. Creativitat:

Originalitat en la concreció i en la presentació de maquetes.

Curiositat per estudiar les solucions adoptades en productes gràfics ja existents, les tendències i estils que els han inspirat, i els nous productes gràfics o multimèdia.

Sensibilització envers les expressions artístiques.

Captació de l'equilibri estètic d'una composició gràfica i de l'harmonia dels seus elements.

Interès en millorar el resultat, la presentació i el procés de maquetació.

8. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès pels avenços tecnològics en el sector gràfic.

Esperit crític envers la informació.

9. Valoració de resultats:

Argumentació de les decisions que impliquen canvis en les especificacions de disseny i/o en els originals.

Interrogació sobre els processos seguits.

Compromís d'emetre judicis en l'avaluació de proves de maquetes.

Autovaloració.