Crèdit 1. Creació gràfica

a) Durada: 180 hores.

b) Objectius terminals.

Interpretar les necessitats que ha de satisfer un producte gràfic a partir de les idees o requeriments expressats per un client o projecte, i de la informació continguda en un estudi de mercat.

Obtenir informació útil sobre les necessitats i els requeriments que ha de satisfer el producte gràfic, a partir de les qüestions formulades al client.

Relacionar els tipus de productes gràfics i les característiques tècniques i formals corresponents amb la utilitat funcional i l'efecte que ha de satisfer.

Relacionar els principals estils i tendències actuals dels productes gràfics amb les característiques estètiques, comunicatives i funcionals corresponents.

Idear solucions tècniques, estètiques i comunicatives per a un producte gràfic, a partir de les necessitats i dels requeriments del client o de l'entorn comunicatiu del públic objectiu al qual va adreçat.

Representar gràficament preesbossos que simulin suficientment els productes gràfics que cal desenvolupar, a partir d'una idea preconcebuda.

Cercar i seleccionar textos i ilÚlustracions que s'ajustin a les necessitats formals i de contingut del producte, a partir dels requeriments de l'original i/o del client, en arxius, agències i altres fonts.

Determinar la viabilitat estètica, comunicativa i tècnica de fotografies en funció dels requeriments establerts i de les possibilitats de reproducció, a partir de l'observació i l'anàlisi corresponent.

Relacionar el diversos grafismes, contragrafismes, colors, i les seves característiques corresponents, amb els efectes visuals, estètics, semiòtics i comunicatius que indueixin en el receptor.

Determinar les característiques tipogràfiques dels textos, en funció del producte que s'ha de realitzar i dels requeriments estètics i comunicatius.

Determinar el tipus i les característiques de les ilÚlustracions necessàries per a realitzar un producte gràfic a partir de la necessitat o requeriment que cal satisfer.

Dibuixar, amb pulcritud, ilÚlustracions i textos simulats que s'assemblin als reals, en funció dels requeriments estètics i comunicatius, original i preesbós.

Determinar les característiques estètiques, comunicatives i tècniques d'un producte gràfic (diaris, revistes, llibres, cartells, caixes, embalatges, fulletons, anuncis publicitaris, etc.), en funció de les necessitats o requeriments, dels originals, de les possibilitats i limitacions dels materials i dels processos de fabricació, i del cost previst.

Dibuixar les retícules base de l'esbós amb pulcritud, precisió i segons les especificacions tècniques.

Elaborar esbossos de productes gràfics que incloguin dibuixos de textos, imatges, grafismes i altres elements necessaris, amb la qualitat necessària i amb les especificacions adients per tal que el client els entengui i els accepti.

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Història i evolució del disseny gràfic:

Evolució històrica del disseny gràfic.

Influència de les avantguardes artístiques.

Disseny americà. Característiques essencials.

Disseny europeu. Característiques essencials.

Disseny espanyol i català. Característiques essencials.

2. El disseny al servei dels productes gràfics:

Disseny funcional.

Propaganda. El disseny com a instrument d'acció o persuasió politicosocial.

Publicitat. El disseny persuasiu comercial.

3. Arquitectura gràfica:

Analogies arquitectòniques del disseny.

Tècniques de construcció gràfica.

Tensions constructives.

Elements constitutius. L'equilibri.

4. Missatges gràfics visuals:

Tipogràfic. Classificació. Tipus de lletres.

Iconogràfic. Classificació. Tipus d'imatges.

Missatges de color. La formació del color. La mesura del color.Color i comunicació.

5. Efectes estètics del disseny:

Color.

Tipografia.

Il·lustració.

Elements artístics i no funcionals.

6. Efectes semiòtics del disseny:

Codis sintàctics i semàntics.

Iconologia analògica.

Història dels signes.

Estudi formal dels signes gràfics.

Anàlisi del contingut dels signes.

7. Efectes comunicatius del disseny:

Missatge comunicatiu.

Motivacions del consumidor. Anàlisi de la resposta del públic objectiu.

Lectura: claredat i llegibilitat.

Context comunicatiu i relacions interactives.

8. Instruccions generals del disseny i dels originals:

Informació verbal i d'entrada amb el client.

Informació mitjançant apunts, notes, etc.

Informació mitjançant esbossos o productes gràfics similars.

Formes de lliurament dels originals i condicions especials.

Claredat i concisió dels originals.

Reproductivitat dels elements d'entrada del client.

9. Fitxa tècnica:

Especificacions generals del producte que s'ha de fer.

Seqüències concretes de les fases de treball.

Materials concrets que cal emprar.

10. Determinació de grafismes, contragrafismes i suports:

Grafismes. Tipus. Característiques d'estil, família, sèrie, cos.

Elements tipogràfics components.

Il·lustracions. Tipus. Característiques formals i tècniques.

Emmagatzematge informàtic de fonts tipogràfiques i d'il·lustracions.

Contragrafismes. Marges, pàgines incompletes, intercolumnat, interlineats, interlletrats, espaiats. Característiques tècniques.

Suports. Característiques òptiques (color, blancor, opacitat, lluentor), fisicomecàniques (resistències mecàniques, solidesa a la llum, calor, humitat) i funcionals (suavitat, imprimibilitat, aspecte).

Criteris de selecció i determinació dels grafismes, contragrafismes i suports: econòmics, esteticocomunicatius i tècnics.

11. Productes gràfics:

Publicitaris: cartells, imatge de marca o empresa.

Editorials i paraeditorials: llibres, revistes, periòdics, fulletons, catàlegs.

Especials: envasos, embalatges, etc.

Funció, finalitat i característiques tècniques dels productes.

Processos de fabricació dels productes. Requeriments.Viabilitat tècnica i econòmica dels productes.

12. Preesbós i decisions tècniques:

Idees creatives i funcionals.

Les decisions tècniques.

13. Esbós:

Tipus i funció dels esbossos.

Format, pàgina i proporcions.

Pauta o retícula.

Característiques tipomètriques i tipogràfiques dels textos.

Mesura tipomètrica.

Distribució de grafismes i contragrafismes.

Signes convencionals de referència.

L'espai de les imatges.

Esbós esquemàtic. Anotacions tècniques, marques i signes.

Esbós detallat. Determinació del color. L'esbós com a referència davant del client.

d) Continguts de procediments.

1. Concepció d'idees i solucions per a la definició del producte gràfic:

Identificació de la necessitat que s'ha de satisfer.

Recerca d'informació.

Anàlisi dels requeriments del públic objectiu, funcionals i de costos.

Validació de la necessitat.

Recerca i classificació d'idees i possibles solucions.

Elecció, estudi i avaluació de les idees i solucions més interessants per al producte que s'ha de realitzar.

Determinació i concreció de la solució més idònia.

Comprovació i validació de la solució.

Selecció i presentació de la solució.

2. Elaboració del preesbós:

Interpretació de les característiques de l'original, fitxa tècnica, notes del client, etc.

Anàlisi de les idees que poden ser útils.

Especificació de les característiques del preesbós.

Estudi de les distribucions possibles dels grafismes.

Desenvolupament dels dibuixos.

Elecció de l'espai per desenvolupar idees globals.

Realització de dibuixos ràpids de certa semblança amb el producte que s'ha de realitzar.

Comprovació dels preesbossos i validació de la seva utilitat.

Obtenció del preesbós.

3. Definició d'especificacions del treball que cal realitzar:

Identificació de les característiques de l'original, la fitxa tècnica i les notes del client.

Especificació de les característiques del producte que cal realitzar. Determinació de la grandària possible i dels exemplars que cal fer.

Determinació de la quantitat i la qualitat de color.

Determinació dels tipus de suports possibles.

Identificació dels tipus d'impressió possibles i dels processos productius.

Estimació dels terminis de lliurament del treball.

Comprovació de les especificacions i validació de la seva utilitat.

4. Elaboració de l'esbós:

Identificació i interpretació de les característiques de l'original, el preesbós, la fitxa tècnica, les notes del client, les notes tècniques, etc.

Especificació de les característiques de l'esbós.

Estudi i determinació tipomètrica i tipogràfica dels espais que ocupen els textos.

Estudi i determinació dels espais que ocupen les imatges.

Estudi de l'equilibri dels espais blancs que queden.

Elaboració de l'esbós esquemàtic.

Determinació de les característiques de color.

Elaboració de l'esbós detallat.

Comprovació de l'esbós i validació de la semblança visual i tècnica amb el producte que s'ha de realitzar.

Obtenció de l'esbós.

e) Continguts d'actituds.

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:

Presa de decisions pel que fa a la recerca d'idees i de solucions a la necessitat que cal satisfer en el disseny del producte, quan manquen dades inicials o existeixen discordances entre els requeriments del client, els originals i les possibilitats dels processos.

Argumentació de les opcions preses, en funció de les necessitats tècniques, estètiques i comunicatives.

Constància en comprovar que el disseny satisfà les necessitats establertes i la seva viabilitat tècnica.

Autocorrecció de les errades, desviacions o disfuncions.

2. Optimació del treball:

Eficàcia en l'ús de mètodes de generació, desenvolupament i selecció d'idees i de solucions vàlides, i en la selecció i validació de textos, il·lustracions i fotografies.

Eficiència en la comprensió dels requeriments i en la generació, desenvolupament i concreció d'idees i de solucions que satisfacin les necessitats.

Productivitat a l'hora de presentar propostes alternatives i variants de possibilitats d'un producte en forma d'esbossos, per poder seleccionar la forma més satisfactòria.

Recerca de propostes viables tècnicament i econòmicament.

3. Ordre i mètode de treball:

Prioritat, seqüència i ordenació de les accions d'anàlisi de les necessitats, concepció i selecció d'idees, i elaboració d'esbossos.

Pulcritud en l'elaboració i en la presentació d'esbossos.

4. Compromís amb les obligacions associades al treball:

Puntualitat en el lliurament dels treballs encomanats.

Conservació de materials i d'informacions útils per al disseny, i també conservació del material de dibuix.

Compliment del disseny en els requeriments comunicatius, tècnics i estètics que cal satisfer, i també de les normes i estàndards.

Consciència dels requeriments que cal satisfer i de la tasca que s'ha de realitzar.

Gust en el disseny i en la presentació de propostes i solucions.

5. Execució independent del treball:

Rigor en l'anàlisi de les necessitats, en la determinació de les especificacions del disseny i en l'elaboració d'esbossos.

Autosuficiència en l'aplicació de les tècniques d'elaboració d'esbossos.

Reflexió individual abans de la presa de decisions.

Presa de decisions pròpies i personals.

Confiança en un mateix.

Autoavaluació dels resultats obtinguts.

6. Mentalitat emprenedora en les tasques i accions:

Recerca de noves actuacions encaminades a optimar els dissenys del producte i en l'ús de nous materials o suports.

Motivació per emprendre noves accions que millorin la qualitat i la viabilitat del producte.

7. Creativitat:

Originalitat en les idees i en la presentació d'esbossos.

Reflexió abans de la concepció de la idea.

Curiositat per estudiar les solucions adoptades en productes gràfics ja existents, les tendències i estils que els han inspirat, i els nous productes gràfics o multimèdia.

Sensibilització envers les expressions artístiques, estètiques i comunicatives.

Percepció del color.

Captació de l'equilibri estètic d'una composició gràfica i de l'harmonia dels seus elements.

Assaig espontani de noves idees mitjançant preesbossos.

Interès en millorar el resultat, la presentació i el procés de disseny.

8. Obertura a l'àmbit professional i la seva evolució:

Interès per les tendències i l'evolució social, estètica i comunicativa en el camp del disseny gràfic.

Interès pel avenços tecnològics en el sector gràfic.

Esperit crític envers la informació, els dissenys i les tendències.

9. Intercanvi d'idees, opinions, experiències i comunicació empàtica:

Acceptació i respecte de les idees i opinions dels companys.

Recerca del consens entre diferents punts de vista.

Interès per les demandes que cal satisfer i per l'interlocutor.

Argumentació d'opinions i idees en les solucions adoptades en el disseny.

10. Igualtat davant la diversitat socio-cultural:

Tractament no discriminatori en les solucions comunicatives i estètiques adoptades.

11. Valoració de resultats:

Argumentació de les decisions que impliquen canvis en les idees preconcebudes.

Interrogació sobre els processos seguits.

Compromís d'emetre judicis en l'avaluació d'idees i projectes.

Autovaloració.