• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau superior de disseny i producció editorial

català castellà orientacions organigrama crèdits

 

Annex del Decret 68/1996, de 6 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i producció editorial. (DOGC núm. 2175, de 29.2.1996)

1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: disseny i producció editorial.

1.2 Nivell: formació professional de grau superior.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1.620 hores (crèdits de l'1 al 12 i 14).

1.3.2 Formació en centres de treball: 380 hores (crèdit 13).

2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic desenvolupar el disseny gràfic i determinar les característiques de productes impresos a partir d'idees o projectes editorials; organitzar, planificar i supervisar la producció editorial, seleccionant els recursos adients i controlant la qualitat, el termini i el cost, tant en la preparació dels originals com en la fabricació dels impresos.

2.2 Competències professionals.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Desenvolupar els dissenys de productes gràfics i preparar els originals per al seu procés:

1. Determinar característiques i elaborar esbossos de productes gràfics a partir de dissenys, models, especificacions o requeriments del client.

2. Realitzar o supervisar la realització de maquetes i arts finals a partir de les especificacions del disseny, determinant la disposició dels elements gràfics i donant instruccions per al tractament corresponent en la preimpressió.

3. Revisar, mesurar i marcar originals de textos, o supervisar aquestes operacions amb relació a les especificacions d'un projecte editorial, perquè siguin tractats en el procés de preimpressió.

4. Seleccionar, revisar i preparar originals d'imatges, amb relació a les especificacions d'un projecte editorial, perquè siguin tractades en el procés de preimpressió.

b) Organitzar i gestionar la producció editorial:

1. Intervenir en la definició de productes impresos a partir de plans editorials, dissenys i models (determinant-ne les característiques tècniques) i proposar modificacions per a millorar-los, fer-los més competitius i facilitar-ne la producció.

2. Organitzar i programar la producció editorial segons els requisits i els plans establerts.

3. Elaborar els pressupostos d'edicions comprovant-ne l'adequació als plans editorials i controlar els costos al llarg del procés de producció.

4. Demanar i seleccionar ofertes de materials, serveis i processos, i realitzar encàrrecs i compres per a un o diversos productes editorials.

5. Gestionar i controlar l'obtenció i la preparació d'originals en la forma i en el temps adients.

c) Gestionar i supervisar la producció en els processos de preimpressió:

1. Establir les operacions dels processos de preimpressió a partir de la informació tècnica rebuda, assignar els recursos humans i materials adients, i donar les instruccions necessàries per tal d'optimar el procés.

2. Supervisar els processos de preimpressió per tal d'assolir els nivells de producció i de qualitat establerts.

3. Instruir tècnicament el grup de treball per tal que la seva actualització permeti que la producció es realitzi amb eficàcia i segons la qualitat establerta.

4. Establir els plans i definir els treballs de manteniment preventiu d'equips de preimpressió, a fi d'optimar-ne les condicions de l'operació i el cost del manteniment.

5. Dirigir i coordinar el personal de l'àrea de responsabilitat per assegurar la bona marxa i la productivitat del procés de preimpressió.

6. Complir i fer complir la normativa de seguretat, higiene i medi ambient.

d) Organitzar la producció en la indústria gràfica:

1. Rebre, analitzar i avaluar tècnicament els encàrrecs i els projectes per a la fabricació de productes gràfics.

2. Definir les característiques de processos, procediments i primeres matèries per a la realització de la producció.

3. Elaborar pressupostos econòmics que serveixin per determinar actuacions a curt i a mig termini en la producció d'indústria gràfica.

4. Establir un mètode de control de producció amb la finalitat d'avaluar els costos pressupostats.

5. Establir els controls de comprovació de característiques i processos que permetin l'adopció de mesures correctives.

6. Establir el programa de producció i de flux d'originals, materials i productes intermedis, i efectuar-ne el seguiment en preimpressió, impressió, enquadernació i manipulació a fi de complir els terminis previstos.

7. Establir els procediments adients per mantenir la informació tècnica i de productes amb la disponibilitat, la integritat i la seguretat establertes.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, mes associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per a enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La garantia del compliment del programa de producció editorial previst, encara que s'hagi hagut de canviar de proveïdor una vegada iniciat el procés de producció, o bé que hi hagi hagut manca de previsió a l'hora d'encarregar el paper, o incompliment dels compromisos acordats amb els serveis contractats, etc.

La determinació de la viabilitat de les correccions d'errors detectats durant el procés de producció editorial.

La supervisió dels processos de preimpressió en cas de desviacions en les especificacions de productivitat produïdes per avaries d'equips, manca o inadequació de materials, etc.

L'assessoramebnt dels operaris en aquelles situacions en què l'operació supera la seva capacitat.

La verificació dels productes acabats i semielaborats de preimpressió, i també el producte editorial acabat, en cas d'inadequació a les especificacions de qualitat establertes.

El control de la producció gràfica en cas de produir-se desviacions entre els costos reals i els pressupostats.

El diàleg amb els clients per tal d'obtenir informacions complementàries que el poden ajudar a un millor coneixement de les necessitats que ha de satisfer el producte gràfic.

La coordinació i direcció en cas d'emergència, les mesures de protecció i de seguretat en l'àrea de preimpressió.

L'avaluació de les actituds negatives i les queixes dels membres de l'equip de treball que afecten el bon funcionament del treball.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per a crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans i/o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb el màxim d'eficàcia i d'eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

El lliurament dels originals en la forma adequada i en el temps previst per a incorporar-los al procés de producció.

La preparació de les ordres de treball per als col·laboradors (correctors, traductors,...) per assegurar el compliment del programa i la qualitat exigida.

L'establiment del procés gràfic, determinant-ne els mètodes productius i la seqüència d'operacions.

La programació de l'aprovisionament i la producció del producte per obtenir-lo en el temps, la quantitat i la qualitat exigides, i amb el màxim aprofitament dels recursos, durant les fases de preimpressió, impressió i postimpressió.

L'assignació de les tasques i el temps de realització corresponent, i distribuir les funcions de l'equip humà i dels recursos.

La determinació dels criteris d'emmagatzematge per optimar l'ús i el control de materials.

L'organització de la informació tècnica, en l'ús i en l'actualització, i preparar i planificar les accions formatives de l'equip humà de treball per garantir la seva actualització tècnica.

L'establiment del pla de manteniment preventiu dels equips de preimpressió, a fi de garantir-ne el bon funcionament i d'optimar el cost de les operacions.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per a implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel bon funcionament dels recursos humans i/o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La determinació de les característiques d'esbossos, maquetes i arts finals, segons les especificacions del disseny o del client.

La preparació dels originals de text i imatge per a tractar-los posteriorment en el procés de preimpressió.

L'establiment de les especificacions de qualitat dels materials necessaris en funció de l'encàrrec i dels preus acordats amb el client.

La selecció de les ofertes de materials i els serveis de procés gràfic, tenint en compte la relació qualitat-preu, els terminis de lliurament i les condicions de proveïment més idònies.

La negociació amb els proveïdors i formalitzar contractes, tenint en compte les especificacions i els barems establerts per l'empresa.

L'elaboració de pressupostos ajustats a la realitat i presentar-los per a la seva aprovació.

L'establiment, en col·laboració amb els tallers que hi intervenen, les operacions del procés de producció, tenint en compte les condicions de qualitat de les fases de preimpressió, impressió i postimpressió, i també la fixació dels recursos humans i materials de què es disposi.

La determinació de les proves i els assaigs més adequats per poder supervisar el treball realitzat abans que passi a la fase següent.

El control del lliurament i la recepció d'originals durant el procés d'elaboració del producte en el temps i en la forma establerts.

El control de la producció editorial per garantir el compliment del programa, les especificacions del procés i els costos de producció.

La supervisió dels processos de preimpressió per assolir el grau de productivitat i qualitat establert.

La supervisió de les condicions de protecció i de seguretat del personal i dels equips i instalÚlacions de preimpressió, d'acord amb les normatives establertes.

La verificació dels productes acabats i semielaborats de preimpressió, i també el producte editorial final per tal de garantir la qualitat establerta.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per a col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La determinació amb l'editor de les característiques del producte i el pressupost.

L'estudi, amb el dissenyador o amb el client, les propostes de disseny del producte que s'ha de realitzar, i adequar-lo a les condicions formals de l'editorial i al procés de producció.

La fixació de proves, calendari i requeriments del producte, i també negociar els pressupostos i les condicions de pagament amb els caps de taller que intervenen durant el procés de producció.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per a realitzar una tasca de forma independent, és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

El disseny del treball que s'ha de realitzar tenint en compte les exigències del client i els materials i la maquinària més estandarditzats que ofereix el mercat.

La recerca i selecció de textos i imatges que, tot i adequant-se a les exigències del client, s'adaptin millor als processos de producció.

La gestió de la contractació d'empreses de preimpressió, impressió i postimpressió que participen en el procés, i també la compra de primeres matèries.

La determinació de les ofertes més idònies de temps, preu, qualitat i forma de pagament, que garanteixin la producció prevista.

El lliurament dels originals, amb les especificacions clares i en el temps suficient, per a elaborar-los en els tallers que intervenen en el procés.

La revisió i anàlisi dels originals per planificar les etapes del procés i preparar les ordres de treball.

La determinació de la viabilitat tècnica d'encàrrecs i projectes gràfics.

L'elaboració de pressupostos d'encàrrecs o projectes gràfics.

La planificació de l'aprovisionament, el manteniment i les fases de producció a fi de complir en el termini establert, tenint en compte els recursos disponibles.

El control dels materials i els processos que asseguren el compliment dels costos, les previsions i la protecció dels operaris, dels usuaris i del medi ambient.

La determinació de les proves que s'han de realitzar en les diverses fases del procés de producció.

La supervisió de les proves i determinar i avaluar el valor dels errors, en cas d'haver-hi de fer rectificacions que afectin el procés iniciat.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per a comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La comunicació amb el client per clarificar les característiques i les especificacions del producte gràfic que s'ha de realitzar, a fi que satisfaci les seves necessitats i sigui industrialment viable.

La sol·licitud d'informació sobre el producte gràfic que s'ha de realitzar a l'àrea de producció de l'editorial, a l'editor, al cap de redacció, a l'àrea de comercial, etc. per a l'aprovació de les propostes de maqueta.

La comunicació amb els altres tècnics que intervenen en la confecció de la maqueta, amb els operaris que intervenen en cada etapa de producció i amb els colÚlaboradors externs que també participaran en el procés de producció.

La negociació amb proveïdors i acordar les característiques i les condicions de proveïment, segons els criteris, les especificacions i els barems establerts per l'empresa.

La participació en la instrucció tècnica del grup de treball per a la seva actualització.

La col·laboració en la direcció i en la coordinació del personal de preimpressió per tal de crear un ambient de confiança adient.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per a prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La participació en programes de formació personal a nivell d'aprofundiment i de noves tecnologies, tant d'aspectes tècnics, com econòmics, de mètodes i de temps.

La proposició de modificacions en el disseny del producte i en els originals a fi d'optimar-ne la viabilitat tècnica i econòmica.

L'aplicació de nous mètodes de treball que millorin la qualitat, la productivitat i la rendibilitat dels processos.

La recerca de noves solucions abans que possibles canvis originin problemes.

L'establiment de nous controls del procés per detectar problemes abans que apareguin.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic exercirà fonamentalment la seva activitat en els sectors de producció d'arts gràfiques, en empreses les activitats de les quals són: editorials, publicitat, premsa, tallers de preimpressió i impremtes.

En general, la grandària de les empreses es petita i mitjana, i es dediquen a una o a diverses de les activitats assenyalades.

El tècnic superior en disseny i producció editorial s'integrarà en l'àrea de producció editorial, de disseny o de preimpressió i serà coordinat per un nivell superior, o bé en empreses petites com a responsable tècnic.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

D'acord amb l'estructura organitzativa de l'empresa, aquest tècnic pot exercir un major o menor nombre de funcions, des de l'organització i la supervisió de la producció editorial en empreses petites, fins a l'organització i la supervisió de les seves parts.

Coopera també en treballs que requereixen la coordinació d'activitats: preparació d'originals, fabricació i supervisió de la producció, promoció i distribució.

Principals ocupacions i llocs de treball:

Amb finalitats d'orientació professional, s'enumeren a continuació un conjunt d'ocupacions o llocs de treball que es poden desenvolupar quan s'adquireixi la competència professional definida en el perfil del títol:

Tècnic en producció editorial, tècnic en disseny gràfic, tècnic en producció gràfica, tècnic en preimpressió (tractament de textos, tractament d'imatges, integració de textos i d'imatges), i tècnic en traçament, muntatge i obtenció de la forma impresa.

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Analitzar demandes de productes gràfics, identificant les necessitats i els requeriments que s'han de satisfer, relacionant la utilitat funcional i els efectes dels productes amb les seves característiques tècniques, estètiques i comunicatives i estudiant i seleccionant les idees i les solucions més viables i satisfactòries per tal de concebre productes gràfics.

Dissenyar productes gràfics a partir dels requeriments o especificacions d'un projecte gràfic, identificant els aspectes materials, productius, econòmics i normatius, i també les característiques dels originals que en condicionen el desenvolupament, i especificant-ne les característiques materials, tècniques, estètiques i comunicatives per tal de definir productes gràfics i editorials.

Elaborar esbossos, maquetes i arts finals, identificant les especificacions, les normes tècniques i les característiques de mètodes, materials, equips i programes informàtics emprats, representant gràficament les solucions i operant amb els equips amb autonomia, ordre i pulcritud, per tal d'obtenir representacions del producte adequades per a la validació i el tractament posterior.

Analitzar sistemes, equips i programes informàtics de preimpressió, relacionant les característiques de funcionament i/o operatòries amb les possibilitats, compatibilitat, manteniment i fiabilitat corresponents i valorant la viabilitat tècnica, econòmica i productiva en relació amb les necessitats i requeriments del procés, per tal de definir i controlar el procés de preimpressió.

Definir els processos de producció editorial i gràfica, identificant les característiques i prestacions de materials, mitjans i recursos de producció disponibles, especificant els materials, les primeres matèries, els recursos materials, les operacions de preparació dels originals i del procés de fabricació necessàries per obtenir un producte editorial i determinant el pressupost econòmic de la seva edició, per tal d'establir el procés de producció viable tècnicament i econòmicament.

Definir els procediments per assegurar la qualitat del procés de producció gràfica, interpretant les especificacions i les directrius d'un pla de qualitat, i la normativa i estàndards de qualitat aplicables; determinant els procediments d'inspecció, de mesura i assaig de primeres matèries, de productes en procés i d'acabats, d'assegurament de la qualitat de l'aprovisionament i l'emmagatzematge, i del pla de control del procés, per tal de garantir la qualitat dels productes en el procés gràfic.

Planificar la producció editorial i gràfica a partir d'una comanda o d'un pla editorial, identificant les prestacions i la capacitat productiva efectiva dels recursos disponibles, determinant la quantitat de recursos humans i materials, el nivell d'estocs necessaris i el sistema de control de la producció, seleccionant i gestionant les ofertes de materials, serveis i procés més adequades, i organitzant l'aprovisionament, el manteniment preventiu dels recursos i les fases productives per tal d'establir el programa de treball amb eficàcia, seguretat i aprofitament òptim dels recursos, i d'acord amb els terminis establerts.

Controlar la producció editorial i gràfica comparant les dades de producció amb les especificacions del programa i les previsions pressupostàries, relacionant les possibles desviacions amb les seves causes i determinant les mesures correctives adients, per tal de garantir el compliment de les condicions i els terminis de producció establerts.

Verificar el procés d'obtenció i preparació d'originals i de preimpressió, comparant els paràmetres del procés, dels productes en procés i dels acabats, i dels mètodes de treball emprats amb els especificats, relacionant els defectes, les desviacions i les disfuncions amb les seves causes i determinant les mesures correctives i la seva viabilitat, per tal d'assegurar la qualitat del procés i el compliment de les condicions i les normes de seguretat establertes.

Verificar la qualitat d'un producte editorial, diferenciant els paràmetres tècnics, estètics i comunicatius de les especificacions establertes, i determinant les modificacions que cal realitzar per tal de controlar el grau d'adequació a les especificacions del disseny.

Dirigir un grup de treball de manera eficient, analitzant i avaluant els requeriments de cada lloc de treball, les necessitats de producció i el rendiment del personal per tal d'optimar l'actuació dels recursos humans.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, colÚlectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball utilitzant mesures correctives i proteccions adequades.

Integrar els processos de disseny i desenvolupament de productes gràfics i l'organització, la gestió i el control de la producció editorial i gràfica, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació, per tal de donar una resposta globalitzada a la simulació d'una situació real de treball.

Planificar el procés d'inserció en l'activitat de definició i producció de productes editorials i gràfics, identificant els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, determinant les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas, per tal de facilitar la integració satisfactòria en el món laboral.

Incorporar-se al món productiu, adaptant-se, de forma responsable i participativa, a l'estructura pròpia de les àrees de disseny de productes gràfics, organització de la producció editorial, control del procés d'impressió d'empreses editorials, del sector gràfic, de publicitat, de premsa, etc., afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i iniciativa i valorant les aptituds i interessos personals en el conjunt de les tasques realitzades per tal d'integrar-se en el sector editorial i de les arts gràfiques.

3.2 Crèdits

Crèdit 1. Creació gràfica
Crèdit 2. Realització de maquetes i arts finals
Crèdit 3. Administració editorial
Crèdit 4. Organització de la producció editorial
Crèdit 5. Preimpressió
Crèdit 6. Control del procés de preimpressió
Crèdit 7. Organització de la producció gràfica
Crèdit 8. Costos de producció
Crèdit 9. Gestió de la qualitat en les indústries d'arts gràfiques
Crèdit 10. Materials de producció en arts gràfiques
Crèdit 11. Relacions en l'àmbit de treball
Crèdit 12. Formació i orientació laboral
Crèdit 13. Formació en centres de treball
Crèdit 14. Síntesi

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 160 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: disseny gràfic.

Crèdit 1: creació gràfica.

Crèdit 2: realització de maquetes i arts finals.

Mòdul 2: producció editorial.

Crèdit 3: administració editorial.

Crèdit 4: organització de la producció editorial.

Mòdul 3: processos de preimpressió.

Crèdit 5: preimpressió.

Crèdit 6: control del procés de preimpressió.

Mòdul 4: organització de la producció en les indústries d'arts gràfiques.

Crèdit 7: organització de la producció gràfica.

Crèdit 8: costos de producció.

Mòdul 5: gestió de la qualitat en les indústries d'arts gràfiques.

Crèdit 9: gestió de la qualitat en les indústries d'arts gràfiques.

Mòdul 6: materials de producció en arts gràfiques.

Crèdit 10: materials de producció en arts gràfiques.

Mòdul 7: relacions en l'àmbit de treball.

Crèdit 11: relacions en l'àmbit de treball.

Mòdul 8: formació i orientació laboral.

Crèdit 12: formació i orientació laboral.

Mòdul 9: formació en centres de treball.

Crèdit 13: formació en centres de treball.

3.5 Matèries del batxillerat que s'han hagut de cursar per a accedir al cicle formatiu:

Dibuix tècnic.

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau superior de disseny i producció editorial:

a) El professorat de l'especialitat de producció en arts gràfiques del cos de professors tècnics de formació professional té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 5: preimpressió.

Crèdit 6: control del procés de preimpressió.

b) El professorat de l'especialitat de processos i productes en arts gràfiques del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 3: administració editorial.

Crèdit 4: organització de la producció editorial.

Crèdit 7: organització de la producció gràfica.

Crèdit 8: costos de producció.

Crèdit 9: gestió de la qualitat en les indústries d'arts gràfiques.

Crèdit 10: materials de producció en arts gràfiques.

c) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 11: relacions en l'àmbit de treball.

Crèdit 12: formació i orientació laboral.

d) Per a la impartició dels crèdits 1 i 2 és necessari un professor especialista, tal com s'ha previst en l'article 33.2 de la LOGSE.

e) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b), c) i d) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 14: de síntesi.

5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris.

5.1 Mòduls professionals que poden convalidar-se amb la formació professional ocupacional:

Disseny gràfic.

Processos de preimpressió.

5.2 Mòduls professionals que poden correspondre's amb la pràctica laboral:

Disseny gràfic.

Producció editorial.

Processos de preimpressió.

Formació en centres de treball.

Formació i orientació laboral.

5.3 Accés a estudis universitaris:

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.

Enginyeria Tècnica en Indústria Paperera.

Enginyeria Tècnica en Organització Industrial.

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.