• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau mitjà de gestió administrativa

català castellà orientacions organigrama crèdits

 

Annex del Decret 57/1996, de 6 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa. (DOGC núm. 2175, de 29.2.1996)

1. Identificació del títol.

1.1. Denominació: gestió administrativa.

1.2. Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3. Durada del cicle formatiu: 1300 hores.

1.3.1. Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l'1 al 9 i 11).
1.3.2. Formació en centres de treball: 310 hores (crèdit 10).

2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competencia general d'aquest tècnic realitzar les operacions de gestió administrativa a l'àmbit públic i privat, d'acord amb les normes d'organització interna i la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

2.2 Competències professionals.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Registrar, processar i transmetre informació:

1. Proporcionar directament o telefònica la informació requerida en cada una de les consultes realitzades, d'acord amb els criteris de prioritat, confidencialitat i accés establerts.

2. Rebre, registrar i distribuir la correspondència d'acord amb les normes internes.

3. Introduir dades en l'ordinador assegurant la seva permanència, actualització i confidencialitat.

4. Elaborar i formalitzar la documentació precisa, utilitzant qualsevol equip ofimàtic amb la destresa i velocitat adient.

5. Arxivar, custodiar i controlar informació en suport convencional o informàtic d'acord amb l'espai, distribució i criteris d'organització interns que permetin el seu accés o consulta.

b) Realitzar les gestions administratives de compra i venda de productes i/o serveis:

1. Elaborar i formalitzar la documentació corresponent a la comanda sol·licitada pel client o al proveïdor, tenint en compte la normativa vigent i el procediment intern.

2. Registrar i arxivar la documentació de les operacions de compra i venda en suport informàtic o manual atenent a les normes establertes.

3. Efectuar tasques comercials encaminades cap a la captació i manteniment de clients en les condicions establertes per l'entitat.

4. Comunicar, de forma oral o escrita, les incidències detectades en la compra i venda de productes, indicant-ne les causes, les solucions adoptades o possibles alternatives, i també la seva transcendència en l'activitat.

5. Registrar les entrades i sortides d'existències en suport documental o informàtic, i aplicar les normes de valoració establertes.

c) Realitzar les gestions administratives de personal:

1. Formalitzar i registrar els contractes de treball d'acord amb les instruccions rebudes i la normativa laboral vigent.

2. Executar les mesures establertes per al control d'assistència de personal, formalitzant fitxes i parts d'incidències segons els formats i procediments establerts.

3. Elaborar, mantenir i actualitzar les dades incloses en els expedients personals dels treballadors segons instruccions, procediments interns i normativa laboral vigent en suport documental i/o informàtic.

4. Elaborar nòmines i d'altres documents relacionats amb la retribució dels treballadors segons instruccions, procediments interns i normativa laboral vigent, en suport documental i/o informàtic.

5. Notificar i informar de les incidències relatives al personal, d'acord amb els procediments establerts.

d) Realitzar les gestions administratives de tresoreria i els registres comptables:

1. Formalitzar i verificar els documents de pagament i/o ingrés d'acord amb les indicacions rebudes.

2. Efectuar les operacions de gestió externa relatives a la presentació de documents d'ingressos i pagaments als bancs, a les administracions públiques i a les empreses en general, tenint en compte la normativa vigent i el procediment intern.

3. Realitzar oportunament i correcta pagaments i ingressos a través de caixa, atenent a les ordres de pagament i ingrés, venciments, disponibilitat d'efectiu, prioritats i normes internes.

4. Efectuar l'arqueig diari de la caixa amb la resolució de les incidències normals quant a terminis i procediments.

5. Reflectir els assentaments comptables corresponents a les operacions comercials, financeres o d'altre àmbit, que es produeixen diàriament, en el llibre diari o suport informàtic, aplicant el Pla general comptable.

6. Comprovar amb una periodicitat quinzenal, mensual o trimestral el saldo de cadascun dels comptes mitjançant la realització del balanç de comprovació, en suport convencional o informàtic.

7. Obtenir el benefici o la pèrdua, que es produeix en un moment determinat, mitjançant el compte de resultats, atenent a les normes establertes i el reglament del Pla general comptable.

e) Informar i atendre el client sobre productes i/o serveis financers i d'assegurances:

1. Preparar la infraestructura material necessària per aconseguir una adequada atenció al client.

2. Facilitar la informació i l'assessorament sol·licitats pels clients sobre productes i serveis al seu càrrec, tenint en compte els procediments interns.

3. Efectuar tasques comercials encaminades a la captació i manteniment de clients en les condicions establertes per l'entitat.

4. Formalitzar i trametre la documentació corresponent a les operacions sobre productes i/o serveis financers i d'assegurances, segons els criteris i normes fixades per la direcció.

f) Realitzar gestions administratives en l'Administració pública.

1. Efectuar les tasques d'atenció al públic i d'informació de caràcter general en les dependències administratives de forma àgil i correcta.

2. Formalitzar documentació seguint els diferents models oficials existents en els òrgans administratius, d'acord amb les instruccions rebudes.

3. Rebre les sol·licituds i instàncies dels administrats, i registrar-les i comprovar-les, donant-los el curs establert en les normes internes i de procediment.

4. Rebre ingressos i efectuar pagaments per caixa, i realitzar en la forma establerta la seva comptabilització.

5. Preparar i reposar els elements materials necessaris per al funcionament de la unitat administrativa corresponent, i transmetre als superiors les incidències detectades.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per a enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

Les mancances, les anomalies o les errades que es puguin presentar en els treballs rutinaris de formalització, transcripció, càlcul, registre, comptabilització, arxiu o verificació d'impresos i documents, tant en suport informàtic com manual.

L'aplicació de la normativa vigent i les directrius rebudes en el seu treball diari.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per a crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans i/o materials existents per tal de dur a terme les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

El propi treball, segons les instruccions rebudes i la prioritat de la informació i/o documentació i de les tasques assignades.

El treball professional en els àmbits següents: En la recepció, la distribució i la devolució, en el seu cas, de la documentació i la correspondència, adreçada a una unitat de l'organització o a un dels seus membres.

La classificació de la informació o la documentació seleccionant- la, protegint aquella que és d'ús restringit i facilitant l'accés a la d'ús freqüent, segons els criteris de prioritat establerts.

Les existències d'impresos, de documents i d'altre material d'ús habitual a l'oficina i a l'àrea d'atenció al públic.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per a implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel bon funcionament dels recursos humans i/o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La utilització dels mitjans tècnics i informàtics posats al seu abast.

La realització correcta dels càlculs inclosos en la documentació tramitada i de la comptabilització de les operacions.

La selecció, formalització, modificació i/o transcripció de: contractes, resguards, impresos o qualsevol altre document, utilitzats a l'àrea comercial, de personal i financera.

La presentació dels documents amb puntualitat, correcció i sense faltes d'ortografia.

El registre, l'arxiu, la recollida i/o el lliurament dels documents i dels expedients, interns o de les administracions públiques, de les institucions financeres i d'altres empreses i/o organismes.

El seguiment de la documentació tramitada fins que finalitzi el seu procés.

El registre comptable de les operacions comercials, financeres i d'altre àmbit, i l'obtenció i la presentació dels comptes anuals, aplicant les instruccions d'ús i la normativa vigent.

El seguiment dels procediments de seguretat i d'ús confidencial de la documentació a què tingui accés.

d) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per a realitzar una tasca de forma independent, es a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'elaboració i la formalització de la documentació amb equips informàtics i d'oficina, segons les instruccions rebudes.

La recepció, la distribució, el registre i l'arxiu de la documentació i de la informació rebuda.

El registre de les operacions bàsiques de comptabilitat, el control d'existències i de la caixa.

e) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per a comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La relació amb els clients i el públic en general, en transmetre qualsevol informació directament, per escrit, fax o telèfon, de forma correcta i immediata.

La relació amb els visitants que accedeixin a l'entitat, en desenvolupar les funcions de control i d'identificació de les persones, i d'orientació sobre la informació o producte demandat.

La relació amb el seu superior en consultar els dubtes, trametre- li les incidències i les anomalies, de forma exhaustiva, clara i concisa, i adreçar-li els clients o públic en general quan no pugui resoldre les seves consultes.

f) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per a prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La detecció d'oportunitats de negoci mentre es treballa.

La selecció del programa informàtic adequat a les dades que s'han d'introduir o tractar.

La proposició de solucions alternatives en el procés o la metodologia del treball ordinari.

L'elaboració d'informes per fer suggeriments sobre les actuacions dels clients i dels proveïdors.

El disseny de documents estàndard utilitzant el programa informàtic més adient.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en qualsevol empresa independentment del sector econòmic a què pertany i específicament en el sector financer i en l'Administració pública.

En el sector financer, els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:

Bancs privats i públics.

Caixes d'estalvi.

Corporacions i institucions de crèdit i de financiació.

Assegurances.

Altres serveis financers prestats a les empreses.

En l'Administració pública: Central.

Local.

Autonòmica.

En qualsevol empresa d'àmbit públic i privat que realitzi la seva activitat en qualsevol dels tres sectors econòmics, dintre de la funció d'administració i de gestió.

El tècnic en gestió administrativa, que treballarà amb un equip de persones, seguirà les instruccions donades i realitzarà tasques de major o menor polivalència i responsabilitat en funció de la grandària i de l'activitat de l'empresa.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

Aquest professional desenvoluparà les funcions i les subfuncions d'administració i de finances, de personal i de recursos humans, de comercialització i d'aprovisionament.

Les tècniques i els coneixements tecnològics que es vinculen a les funcions i a les subfuncions anteriors de caràcter comú són:

El tractament, l'emmagatzematge, la comunicació i la distribució de la informació: gestió de la documentació i de l'arxiu en suport convencional i informàtic.

La gestió administrativa amb els clients, els proveïdors, els organismes públics, el personal i altres entitats.

Els processos de gestió administrativa pública.

Principals ocupacions i llocs de treball:

Amb finalitats d'orientació professional s'enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden exercir quan s'adquireixi la competència professional definida pel títol:

Auxiliar administratiu, ajudant d'oficina, auxiliar de documentació i arxiu, gestor de cobraments i pagaments, caixer, administratiu de banca i institucions financeres, treballador de mitjans de pagament, treballador de tresoreria, de valors, d'estranger, auxiliar administratiu de l'Administració pública, d'assegurances de producció, sinistres i reassegurances, administratiu comercial, administratiu de gestió i de personal.

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Elaborar la documentació comercial i de personal, els assentaments comptables i els comptes anuals, interpretant la normativa legal, les indicacions i les pautes internes de l'organització, fent el registre i la formalització de les fitxes, dels documents i dels impresos amb la llengua oficial requerida, per tal de realitzar els processos administratius usuals de l'àrea comercial, comptable i de personal.

Elaborar la documentació usual de l'Administració pública i dels productes financers i d'assegurança en les dues llengües oficials, identificant el tipus i el model de document, les dades de l'operació o de l'acte administratiu, interpretant les normes i les instruccions, i realitzant la formalització, el registre i la tramitació dels documents, per tal de desenvolupar els processos bàsics en entitats financeres, públiques i d'assegurança.

Relacionar-se de forma presencial, telefònica o escrita amb els agents interns i externs de l'organització i amb les llengües oficials, distingint les condicions de la comunicació i les característiques de l'interlocutor, interpretant l'abast i la trascendència de la informació rebuda o demanada, comunicant-se de forma eficaç, per tal d'atendre i informar dels fets i situacions assignats.

Processar la informació que es genera en l'àrea de treball, identificant l'aplicació informàtica, la documentació objecte de tractament, interpretant la informació i els criteris establerts, operant amb les diferents aplicacions informàtiques, els recursos ofimàtics i els arxius, mantenint actualitzada la informació, per tal de realitzar el tractament i el registre de les dades i els documents.

Comprovar els documents, els registres, i l'arxiu, identificant les característiques del document o de l'operació, les normes i les instruccions, comparant les dades, els valors i els càlculs amb l'original, els registres o la normativa legal, per tal de detectar els errors i determinar les accions a prendre.

Planificar el procés d'inserció, identificant les normes contractuals i de salut laboral fixades en les relacions laborals, les capacitats i actituds requerides, determinant les vies d'inserció possibles i els mitjans requerits en cada cas, per tal d'integrar-se satisfactòriament al món laboral.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir sobre la salut personal, col·lectiva i ambiental, interpretant les normes de seguretat i higiene, utilitzant les mesures correctives i proteccions adequades, per tal de millorar les condicions de treball.

Integrar les fases d'un procés administratiu concretat en una activitat o tipus d'organització, analitzant la interrelació i la concurrència de les diferents accions que intervenen, determinant les funcions de treball i les activitats que ha de desenvolupar, organitzant les seqüències de treball, executant la documentació i el tractament de la informació i la comprovació de les dades, per tal de donar resposta a un procés globalitzador.

Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a l'estructura pròpia de l'organització de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i iniciativa, valorant les aptituds en el conjunt de tasques administratives realitzades, per tal d'integrar-se en un centre de treball.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1. Comunicació i arxiu
Crèdit 2. Operatòria de teclats
Crèdit 3. Gestió administrativa de compra-venda
Crèdit 4. Gestió administrativa de personal
Crèdit 5. Comptabilitat general i tresoreria
Crèdit 6. Productes i serveis financers i d'assegurances, bàsics
Crèdit 7. Principis de gestió administrativa pública
Crèdit 8. Aplicacions informàtiques
Crèdit 9. Formació i orientació laboral
Crèdit 10. Formació en centres de treball
Crèdit 11. Síntesi

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 90 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: comunicació, arxiu de la informació i operatòria de teclats.

Crèdit 1: comunicació i arxiu.

Crèdit 2: operatòria de teclats.

Mòdul 2: gestió administrativa de compra-venda.

Crèdit 3: gestió administrativa de compra-venda.

Mòdul 3: gestió administrativa de personal.

Crèdit 4: gestió administrativa de personal.

Mòdul 4: comptabilitat general i tresoreria.

Crèdit 5: comptabilitat general i tresoreria.

Mòdul 5: productes i serveis financers i d'assegurances, bàsics.

Crèdit 6: productes i serveis financers i d'assegurances, bàsics.

Mòdul 6: principis de gestió administrativa pública.

Crèdit 7: principis de gestió administrativa pública.

Mòdul 7: aplicacions informàtiques.

Crèdit 8: aplicacions informàtiques.

Mòdul 8: formació i orientació laboral Crèdit 9: formació i orientació laboral.

Mòdul 9: formació en centres de treball.

Crèdit 10: formació en centres de treball.

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa:

a) El professorat de l'especialitat de processos de gestió administrativa del cos de professors tècnics de formació professional té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 1: comunicació i arxiu.

Crèdit 2: operatòria de teclats.

Crèdit 3: gestió administrativa de compra-venda.

Crèdit 4: gestió administrativa de personal.

Crèdit 7: principis de gestió administrativa pública.

Crèdit 8: aplicacions informàtiques.

b) El professorat de l'especialitat d'administració d'empreses del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 5: comptabilitat general i tresoreria.

Crèdit 6: productes i serveis financers i d'assegurances, bàsics.

c) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 9: formació i orientació laboral.

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 11: síntesi.

5. Centres privats de formació professional autoritzats a impartir aquest cicle formatiu:

a) Que disposin d'autorització o classificació definitiva per a impartir la branca administrativa de primer grau.
b) Que estiguin homologats per a impartir les especialitats de la branca administrativa de segon grau.

6. Accés al batxillerat, convalidacions i correspondències.

6.1 Modalitats de batxillerat a què dóna accés:

Humanitats i ciències socials.

6.2 Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional ocupacional:

Comunicació, arxiu de la informació i operatòria de teclats.

Gestió administrativa de compra-venda.

Gestió administrativa de personal.

Comptabilitat general i tresoreria.

Productes i serveis financers i d'assegurances, bàsics.

Aplicacions informàtiques.

6.3 Mòduls professionals que poden correspondre's amb la pràctica laboral:

Comunicació, arxiu de la informació i operatòria de teclats.

Gestió administrativa de compra-venda.

Gestió administrativa de personal.

Comptabilitat general i tresoreria.

Productes i serveis financers i d'assegurances, bàsics.

Aplicacions informàtiques.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.