• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau mitjà de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

català castellà orientacions organigrama crèdits

Annex del Decret 118/1999, de 19 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC núm. 2892, de 19 de maig de 1999).

1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3 Durada del cicle formatiu: 1400 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l'1 a l'11 i el 13).
1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 12).

2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques d'escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Conduir clients/usuaris per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya:

1. Establir l'itinerari de l'activitat tenint en compte les característiques dels usuaris i les condicions del medi.

2. Establir les mesures preventives i els recursos necessaris per tal de garantir el desenvolupament de l'activitat en condicions de seguretat.

3. Reconèixer signes meteorològics, del medi i de les persones, indicadors de situacions de perill i actuar en conseqüència.

4. Progressar amb eficàcia i seguretat per senders i itineraris de baixa/mitjana muntanya.

5. Informar sobre les tècniques de progressió i les característiques del material, de l'itinerari i de la zona, i sensibilitzar el client/usuari amb relació als aspectes de conservació del medi.

6. Guiar, organitzar i animar el grup, i adaptar-se a les característiques dels integrants.

7. Organitzar activitats complementàries de caràcter lúdic per realitzar-les en les hores de descans.

8. Seleccionar una ubicació segura i organitzar una zona de pernoctació, respectant la normativa vigent.

9. Aplicar els mètodes d'assegurament i realitzar el salvament de persones, en cas d'accident, quan les condicions ho permetin.

10. Aplicar primers auxilis a malalts i accidentats i coordinar-ne el trasllat en cas necessari.

11. Dirigir el grup en situacions difícils o extremes i organitzar les mesures de supervivència que assegurin les necessitats d'alimentació, hidratació i refugi.

b) Conduir clients/usuaris en bicicleta per itineraris en el medi natural:

1. Establir l'itinerari de l'activitat tenint en compte les característiques dels usuaris i les condicions del medi.

2. Preparar el material, condicionar la bicicleta i realitzar-ne el manteniment preventiu amb destresa i eficàcia.

3. Conduir la bicicleta per terrenys de diverses característiques amb eficàcia i seguretat.

4. Informar sobre les tècniques de conducció i les característiques de la bicicleta, de l'itinerari i de la zona, i sensibilitzar el client/usuari amb relació als aspectes de conservació del medi.

5. Guiar, organitzar i animar el grup, i adaptar-se a les característiques dels integrants.

6. Aplicar primers auxilis a malalts i accidentats i coordinar-ne el trasllat en cas necessari.

7. Dirigir el grup en situacions difícils o extremes i organitzar les mesures de supervivència que assegurin les necessitats d'alimentació, hidratació i refugi.

8. Organitzar activitats complementàries de caràcter lúdic per realitzar-les en les hores de descans.

9. Seleccionar una ubicació segura i organitzar una zona de pernoctació, respectant la normativa vigent.

c) Conduir clients/usuaris a cavall per itineraris en el medi natural:

1. Establir l'itinerari de l'activitat tenint en compte les característiques dels usuaris i les condicions del medi.

2. Preparar el material, condicionar els cavalls i encarregar-se del seu manteniment.

3. Cavalcar amb equilibri i soltesa als diferents aires en muntada d'exterior per terrenys de diverses característiques.

4. Informar sobre les tècniques d'equitació, les característiques del cavall, de l'itinerari i de la zona, i sensibilitzar el client/usuari amb relació als aspectes de conservació del medi.

5. Guiar, organitzar i animar el grup, i adaptar-se a les característiques dels integrants.

6. Organitzar activitats complementàries de caràcter lúdic per realitzar-les en les hores de descans.

7. Aplicar primers auxilis a malalts i accidentats i coordinar-ne el trasllat en cas necessari.

8. Dirigir el grup en situacions difícils o extremes i organitzar les mesures de supervivència que assegurin les necessitats d'alimentació, hidratació i refugi.

9. Seleccionar una ubicació segura i organitzar una zona de pernoctació, respectant la normativa vigent.

d) Realitzar l'administració, gestió i comercialització en una petita empresa:

1. Avaluar la possibilitat d'implantació d'una petita empresa segons la seva activitat, el volum de negoci i els objectius.

2. Determinar les formes de contractació més idònies segons la grandària, l'activitat i els objectius d'una petita empresa.

3. Elaborar, gestionar i organitzar la documentació necessària per a la constitució d'una petita empresa, i també la que genera el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

4. Promoure, segons l'activitat comercial requerida, la venda de productes o serveis mitjançant els mecanismes o les relacions més adients.

5. Negociar amb proveïdors i clients/usuaris per tal d'obtenir les condicions més avantatjoses en les operacions comercials.

6. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb els clients/usuaris reals o potencials.

7. Identificar, en temps i forma, les accions derivades de les obligacions legals d'una empresa.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La modificació de l'itinerari o de les activitats previstes segons els canvis meteorològics sobtats o quan les condicions del medi no coincideixen amb les previstes..

La utilització satisfactòria dels recursos disponibles davant d'accidents que es puguin produir, procurant la disminució de les conseqüències.

La reorganització de l'activitat en comprovar que el nivell dels clients/usuaris no és el previst.

La reparació sobre la marxa del material que s'utilitza durant l'activitat.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La verificació sistemàtica de les prediccions meteorològiques.

L'organització i la direcció de l'equip de tècnics i col·laboradors que intervindran en l'activitat.

L'organització i la direcció del grup en l'esdeveniment d'una situació perillosa.

La planificació d'itineraris i activitats considerant les característiques dels clients/usuaris, del medi i dels recursos que cal utilitzar.

La direcció del grup de clients/usuaris durant la realització d'un itinerari o el desenvolupament de les activitats.

La verificació sistemàtica del bon funcionament del material.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllar pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

El seguiment dels protocols de seguretat en el moment d'utilització de materials i durant les actuacions en el medi natural, especialment en situacions de risc degudes a les condicions ambientals o a les característiques de l'activitat que es desenvolupa.

La cura de la higiene general i de la netedat dels materials de treball, especialment durant les intervencions amb els clients/usuaris.

El compliment de les instruccions rebudes dels superiors i dels acords a què s'ha arribat amb els companys de la feina o amb els clients/usuaris.

La gestió econòmica de les activitats dins dels marges dels costos previstos.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per col·laborar d'una manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones, per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'elaboració conjunta amb altres professionals dels projectes o activitats que així ho requereixin.

La coordinació de les tasques de planificació de l'activitat i de manteniment del material amb els altres companys de feina.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent; és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La programació de les activitats i la realització de les gestions administratives perquè es duguin a terme.

La direcció i l'assessorament a individus o grups en la utilització d'equips i material i en l'execució de les tècniques pròpies de l'activitat.

La dinamització de les activitats de manera que siguin motivadores i compleixin amb les expectatives dels clients/usuaris.

La informació i sensibilització dels clients/usuaris envers els aspectes de protecció del medi natural.

La realització dels itineraris programats en condicions de seguretat.

La resolució de les contingències que es presentin en el seu àmbit d'actuació amb relació a les persones, el medi, les instal·lacions i el material.

L'actuació en condicions d'emergència determinant la solució més oportuna en cada cas.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta a l'hora de:

Comunicar-se amb els clients/usuaris de manera que rebin un servei de qualitat i un tracte amable, a més d'obtenir-ne la informació necessària per procedir a la bona planificació i reconducció de les activitats.

Comunicar-se amb els superiors per tal que puguin valorar els serveis que es presten, i amb els altres companys que participen en la planificació i realització de les activitats.

Informar i, si escau, dirigir els clients/usuaris sobre la conducta que cal seguir segons les normes legals i de seguretat.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La investigació, sobre el terreny o a partir d'informació escrita i audiovisual, de nous espais de pràctica i nous serveis.

La participació en programes de formació relacionats amb les tècniques esportives pròpies de l'activitat, les mesures de seguretat i les actuacions que se'n derivin, la gestió i les relacions interpersonals.

La detecció de nous materials i la valoració de la seva idoneïtat per a la realització d'activitats.

La millora de la imatge del servei i de la seguretat de l'activitat.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el camp del turisme i el lleure, prestant serveis d'acompanyament a clients/usuaris particulars o grups organitzats que desitgin realitzar activitats ludicoesportives que es desenvolupen en el medi natural: medi terrestre en general, baixa i mitjana muntanya.

Els diversos tipus d'empreses on pot desenvolupar la seva feina són:

Empreses d'esports d'aventura.

Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases de colònies, refugis.

Agències de viatges.

Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides.

Clubs esportius.

Escoles.

Estacions d'esquí amb oferta complementària d'activitats.

Entitats públiques que ofereixin programes d'activitats en el medi natural.

Aquest tècnic pot exercir com a autònom i oferir els seus serveis a aquestes empreses o treballar-hi com a contractat.

Per exercir aquesta activitat, aquest tècnic ha de tenir estabilitat emocional i temperamental i una aptitud física que li permeti desenvolupar-se amb seguretat i eficàcia.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

Aquesta figura se situa en els processos de conducció i animació de grups/clients/usuaris i en les funcions/subfuncions d'organització i realització d'activitats de senderisme, excursionisme, itineraris en bicicleta i rutes eqüestres.

Principals ocupacions i llocs de treball:

Amb finalitats d'orientació professional s'enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden desenvolupar quan s'hagi adquirit la competència professional definida pel títol.

Acompanyador de muntanya.

Guia de turisme eqüestre.

Guia d'itineraris en bicicleta.

Coordinador d'activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d'activitats en la natura.

Promotor d'activitats de conducció/guiatge en clubs i associacions.

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Analitzar el medi natural on es desenvolupen les activitats de conducció de grups -identificar característiques geogràfiques, climatològiques, paisatgistes i socioculturals d'interès, i interpretar mapes, documentació tècnica i turística de la zona i dades meteorològiques-, per tal de preparar itineraris que s'adaptin als objectius de l'activitat i a les característiques dels clients/usuaris.

Planificar rutes a peu, en bicicleta o a cavall, per senders o zones de baixa i mitjana muntanya -determinar els mitjans materials i humans necessaris, les mesures de seguretat que cal prendre, els horaris i els llocs de parada i de pernoctació; seleccionar els itineraris més adients a l'objectiu de la ruta i a les característiques dels participants; organitzar les activitats, i gestionar la documentació necessària-, per tal de realitzar les activitats de conducció dins dels marges de qualitat i cost previstos, tot i respectant el medi natural.

Realitzar itineraris a peu per senders i zones de baixa i mitjana muntanya -dirigir el grup de participants i assessorar-los sobre els aspectes tècnics i d'utilització del material; identificar les situacions de risc i perill relacionades amb les persones, el material o el medi, i determinar els mètodes de prevenció i protecció que cal adoptar a cada situació-, per tal de conduir un grup de clients/usuaris en condicions de seguretat, tot i garantint la conservació del medi natural.

Realitzar itineraris en bicicleta -dirigir el grup de ciclistes i assessorar-los sobre els aspectes tècnics de conducció segons les característiques del terreny; realitzar les reparacions d'urgència que calguin; identificar les situacions de risc i perill relacionades amb les persones, l'equip o el medi, i determinar els mètodes de prevenció i protecció que cal adoptar en cada situació-, per tal de conduir un grup de clients/usuaris en condicions de seguretat, tot i garantint la conservació del medi natural.

Realitzar rutes a cavall -dirigir un grup de genets i assessorar-los sobre els aspectes tècnics d'equitació segons les característiques del terreny; tenir cura dels cavalls i de la seva manutenció; identificar les situacions de risc i perill relacionades amb les persones, el cavall o el medi, i determinar els mètodes de prevenció i protecció que cal adoptar en cada situació-, per tal de conduir un grup de clients/usuaris en condicions de seguretat, tot i garantint la conservació del medi natural.

Relacionar-se amb els clients/usuaris -distingir les condicions de la comunicació i les característiques de l'interlocutor; interpretar la informació rebuda o demanada, i comunicar-se de forma eficaç i motivadora-, per tal d'atendre, fins on sigui possible, les demandes dels participants.

Dinamitzar un grup de participants -identificar les característiques i les relacions que s'estableixen entre ells; aplicar les tècniques d'animació i dinamització adequades al context en què es desenvolupa l'activitat; detectar problemes o interferències entre els components del grup, i decidir les accions o intervencions necessàries per a la resolució dels conflictes-, per tal de mantenir la cohesió i motivació del grup.

Actuar en situacions d'emergència -valorar-ne la gravetat i la magnitud; decidir el moment i la forma d'actuació i comunicació; aplicar-hi els mitjans de seguretat, i realitzar l'assistència sanitària immediata segons els protocols establerts, i organitzar els participants-, per tal de resoldre la situació i garantir la seguretat pròpia i del grup.

Elaborar el projecte de creació d'una empresa -determinar-ne els objectius, la ubicació, l'organització i els recursos; seleccionar la forma jurídica, i establir les formes de relació amb els clients/usuaris i els proveïdors, i també la promoció i la distribució de productes-, per tal de gestionar una empresa per compte propi.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball, utilitzant les mesures correctives i de protecció.

Planificar el procés d'inserció com a guia d'activitats en el medi natural -valorar-ne els aspectes organitzatius i econòmics; identificar els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, i determinar les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas-, per tal d'integrar-se satisfactòriament al sector de les activitats fisicoesportives.

Incorporar-se al món productiu -adaptar-se a l'estructura d'una empresa d'activitats fisicoesportives, de forma responsable i participativa; afrontar les tasques de programació, conducció/guiatge, dinamització i avaluació de les activitats, com també les de direcció i animació de grups amb progressiva autonomia i amb iniciativa, i valorar les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades-, per tal d'integrar-se al sector de les activitats fisicoesportives.

Integrar els diferents processos que es desenvolupen en la conducció de grups per itineraris de baixa i mitjana muntanya, a peu, en bicicleta i a cavall, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació en les activitats de planificació de rutes i organització de l'activitat, guiatge i dinamització del grup i control de la seguretat, per tal de realitzar una ruta que s'adapti a les característiques i les necessitats d'un grup de clients/usuaris.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1: el medi natural.
Crèdit 2: conducció de grups i activitats en el medi natural.
Crèdit 3: seguretat i supervivència en muntanya.
Crèdit 4: conducció de grups en bicicletes.
Crèdit 5: conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.
Crèdit 6: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
Crèdit 7: fonaments de l'activitat física.
Crèdit 8: primers auxilis.
Crèdit 9: activitats físiques per a persones amb discapacitats.
Crèdit 10: dinàmica de grups.
Crèdit 11: formació i orientació laboral.
Crèdit 12: formació en centres de treball.
Crèdit 13: síntesi.

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 90 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores, bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, o bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre.

Crèdit 1: el medi natural.

Crèdit 2: conducció de grups i activitats en el medi natural.

Crèdit 3: seguretat i supervivència en muntanya.

Mòdul 2: conducció de grups en bicicletes.

Crèdit 4: conducció de grups en bicicletes.

Mòdul 3: conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.

Crèdit 5: conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.

Mòdul 4: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

Crèdit 6: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

Mòdul 5: fonaments biològics, salut i primers auxilis.

Crèdit 7: fonaments de l'activitat física.

Crèdit 8: primers auxilis.

Mòdul 6: activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Crèdit 9: activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Mòdul 7: dinàmica de grups.

Crèdit 10: dinàmica de grups.

Mòdul 8: formació i orientació laboral.

Crèdit 11: formació i orientació laboral.

Mòdul 9: formació en centres de treball.

Crèdit 12: formació en centres de treball.

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural:

a) Estan assignats a un professor especialista, segons el que està previst a l'article 33.2 de la LOGSE, els crèdits:

Crèdit 1: el medi natural.

Crèdit 2: conducció de grups i activitats en el medi natural.

Crèdit 3: seguretat i supervivència en muntanya.

Crèdit 4: conducció de grups en bicicletes.

Crèdit 5: conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.

b) El professorat de l'especialitat d'educació física del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 7: fonaments de l'activitat física.

Crèdit 8: primers auxilis.

Crèdit 9: activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Crèdit 10: dinàmica de grups.

c) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 6: administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

Crèdit 11: formació i orientació laboral.

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 13: síntesi.

5. Convalidacions i correspondències.

5.1 Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional ocupacional:

Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre.

Conducció de grups en bicicletes.

Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.

Activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.

5.2 Mòduls professionals que es poden correspondre amb la pràctica laboral:

Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre.

Conducció de grups en bicicletes.

Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.

Activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.