• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives

català castellà organigrama crèdits

Annex del DECRET 40/1999, de 23 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives (DOGC núm. 2840, de 4 de març de 1999).

1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: animació d'activitats físiques i esportives.

1.2 Nivell: formació professional de grau superior.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1590 hores (crèdits de l'1 al 12 i el 14).
1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 13).

2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d'equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l'entorn i dels participants, i aconseguir la satisfacció de l'usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives:

1. Concretar, a partir de la programació general, les activitats lúdiques adequades a les característiques i els interessos dels usuaris i de l'entorn en què es desenvolupin.

2. Garantir la disponibilitat d'instal·lacions i mitjans, i supervisar-ne la posada al punt, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d'ús.

3. Organitzar, dirigir i dinamitzar jocs, utilitzant convenientment la metodologia d'animació, de forma que resultin segurs i satisfactoris per als usuaris.

4. Ensenyar les normes i la manera d'executar els jocs, adaptant-los segons les seves característiques i les dels participants.

5. Organitzar, desenvolupar i dirigir, al seu nivell, competicions, concursos i esdeveniments ludicoesportius.

b) Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives individuals:

1. Programar activitats fisicoesportives individuals adequades a les característiques i les necessitats d'un grup d'usuaris, a partir de la programació general.

2. Garantir la disponibilitat d'instal·lacions i mitjans, i supervisar-ne la posada al punt, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d'ús.

3. Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions d'activitats fisicoesportives individuals, utilitzant la metodologia d'animació més adequada.

4. Ensenyar activitats fisicoesportives individuals, utilitzant la metodologia didàctica més adequada.

5. Rescatar una persona del medi aquàtic nedant i minimitzant els riscos, tant per a la persona auxiliada com per al rescatador.

6. Aplicar els primers auxilis a malalts i accidentats, i coordinar-ne el trasllat, si cal.

c) Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives d'equip:

1. Programar activitats fisicoesportives d'equip adequades a les característiques i les necessitats d'un grup d'usuaris, a partir de la programació general.

2. Garantir la disponibilitat d'instal·lacions i mitjans, i supervisar-ne la posada al punt, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d'ús.

3. Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions d'activitats fisicoesportives d'equip, utilitzant la metodologia d'animació més adequada.

4. Ensenyar activitats fisicoesportives d'equip, utilitzant la metodologia didàctica més adequada.

d) Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives amb implements:

1. Programar activitats fisicoesportives amb implements adequades a les característiques i les necessitats d'un grup d'usuaris, a partir de la programació general.

2. Garantir la disponibilitat d'instal·lacions i mitjans, i supervisar-ne la posada al punt, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d'ús.

3. Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions d'activitats fisicoesportives amb implements, utilitzant la metodologia d'animació més adequada.

4. Ensenyar activitats fisicoesportives amb implements, utilitzant la metodologia didàctica més adequada.

e) Ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic:

1. Concretar les activitats bàsiques de condicionament físic adequades a les característiques i els objectius d'un grup d'usuaris, a partir de la programació general.

2. Supervisar la posada al punt d'instal·lacions i mitjans, assegurant-ne la idoneïtat, la seguretat i, si escau, els valors correctes dels paràmetres d'ús.

3. Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions d'activitats bàsiques de condicionament físic, i potenciar l'òptima participació de cadascun dels usuaris.

4. Ensenyar els exercicis bàsics de desenvolupament de la condició física, utilitzant la metodologia didàctica adequada.

f) Organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d'activitats de lleure i socioeducatives:

1. Obtenir, organitzar i valorar la informació necessària per realitzar estudis que permetin avaluar la possibilitat d'implantació d'una petita empresa, àrea, departament del sector, o l'establiment d'objectius i activitats que es puguin oferir, amb aplicació dels procediments i les tècniques adequats.

2. Determinar i gestionar la constitució d'una petita empresa del sector, complint la legislació vigent.

3. Definir el programa general d'activitats d'acord amb els objectius establerts i els recursos disponibles.

4. Organitzar i gestionar els recursos humans, materials i econòmics, i optimar-ne l'assignació d'acord amb els objectius establerts.

5. Gestionar i organitzar la documentació generada pel desenvolupament de l'activitat, aplicant-hi procediments administratius, d'acord amb la legislació vigent.

6. Controlar i avaluar el programa d'activitats, assegurant-ne la correcta execució i la qualitat del servei prestat.

7. Gestionar i controlar accions promocionals d'acord amb el pressupost i els objectius establerts.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'establiment de progressions d'aprenentatge, la programació de sessions o activitats i el disseny de jocs, exercicis o activitats, i previsió de les característiques i les motivacions dels participants perquè la programació de les activitats sigui l'adequada.

La modificació o adaptació de les activitats programades segons els canvis detectats en els recursos disponibles, en l'entorn o en les característiques i les motivacions dels participants.

El tractament d'anomalies o contingències que puguin sorgir en les tasques de preparació, manteniment i reparació bàsica del material, d'acord amb les normes d'higiene i seguretat i amb les activitats programades.

La construcció de material alternatiu, a partir de materials diversos, per tal d'aconseguir l'adaptació a les característiques i els desitjos dels participants i més diversitat en les activitats.

L'acollida dels participants i l'atenció de les seves demandes, amb resposta a les qüestions plantejades sobre les activitats que cal realitzar i la satisfacció dels seus desitjos, les necessitats i les expectatives, de manera que es trobin ben atesos.

L'explicació i demostració als participants de les activitats que cal realitzar d'una manera clara i entenedora.

L'aplicació justa i imparcial de les regles de joc establertes o acordades prèviament, durant el desenvolupament de les tasques d'arbitratge de partits no oficials.

L'atenció, tramitació i resolució de possibles conflictes, amb un recull dels suggeriments, les queixes o els dèficits detectats, adreçar els participants al departament indicat i resoldre la contingència d'una manera eficaç i definitiva.

La direcció i coordinació d'operacions d'emergència davant de qualsevol imprevist o contingència relacionada amb les instal·lacions, el material, l'entorn o les persones, en espera de l'arribada del personal sanitari.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'establiment de progressions d'aprenentatge, la programació de sessions o activitats i el disseny de jocs, exercicis o activitats, a partir de la programació general, de les característiques dels participants i dels recursos disponibles.

L'actualització, ampliació i millora del fitxer de sessions, jocs, exercicis o activitats que constitueixi el ventall de possibles ofertes d'activitats fisicoesportives recreatives.

El manteniment d'un registre dels participants amb informació sobre les dades personals, les activitats en què participen, els resultats i les millores obtingudes i qualsevol altra informació d'interès.

La preparació, el manteniment i la reparació bàsica del material i les instal·lacions, d'acord amb les normes d'higiene i seguretat i les activitats programades.

L'acollida dels participants i l'atenció de les seves demandes, amb resposta a les qüestions plantejades sobre les activitats que cal realitzar i la satisfacció dels seus desitjos, les necessitats i les expectatives, de manera que es trobin ben atesos.

L'explicació i demostració als participants de les activitats que cal realitzar d'una manera clara i entenedora.

L'arbitratge de partits no oficials, amb aplicació, d'una manera justa i imparcial, de les regles o normes de joc establertes o acordades prèviament.

La mesura de paràmetres d'execució de manera que resultin vàlids i fiables.

La direcció i coordinació d'operacions d'emergència davant de qualsevol imprevist o contingència relacionada amb les instal·lacions, el material, l'entorn o les persones, en espera de l'arribada del personal sanitari.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllar pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La coordinació, direcció i supervisió del treball del personal sota la seva responsabilitat.

La conservació i bon ús de les instal·lacions i el material utilitzats en la realització de les activitats, respectant en tot moment les normes d'higiene i seguretat.

L'aprofitament del temps en el desenvolupament de les tasques associades al seu treball.

La valoració de les activitats realitzades i el grau de satisfacció dels participants.

La representació de l'empresa o entitat d'una manera professional, amb una imatge adient al lloc de treball, un tracte correcte amb els participants, manifestant receptivitat, comunicabilitat i empatia, i mostrant seguretat personal a l'hora de portar a terme les activitats.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per col·laborar d'una manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones, per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La col·laboració amb l'equip tècnic en l'establiment de progressions d'aprenentatge, a partir de la programació general, de les característiques dels participants i dels recursos disponibles.

La col·laboració amb personal especialitzat en la preparació, el manteniment i la reparació bàsica de les instal·lacions i dels materials.

La coordinació de les activitats amb la resta de professionals que hi participen, com ara animadors turístics o socioculturals o d'altres tècnics de l'àmbit de les activitats físiques i esportives.

La valoració dels resultats, tenint en compte l'opinió de la resta de professionals implicats: responsables de l'empresa o entitat, titulars superiors, tècnics especialistes, etc.

La coordinació del personal voluntari per a l'aplicació de primers auxilis a accidentats i la resolució de qualsevol contingència relacionada amb les instal·lacions, el material, l'entorn o els participants.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent; és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'establiment de progressions d'aprenentatge, la programació de sessions o activitats i el disseny de jocs, exercicis o activitats, i previsió de les característiques i les motivacions dels participants perquè la programació de les activitats sigui l'adequada.

La modificació o adaptació de les activitats programades segons els canvis detectats en els recursos disponibles, en l'entorn o en les característiques i les motivacions dels participants.

La preparació, manteniment i reparació bàsica del material, d'acord amb les normes d'higiene i seguretat i amb les activitats programades.

La construcció de material alternatiu, a partir de materials diversos, per tal d'aconseguir l'adaptació a les característiques i els desitjos dels participants i més diversitat en les activitats.

L'acollida dels participants i l'atenció de les seves demandes, amb resposta a les qüestions plantejades sobre les activitats que cal realitzar i la satisfacció dels seus desitjos, les necessitats i les expectatives, de manera que es trobin ben atesos.

L'explicació i demostració als participants de les activitats que cal realitzar, d'una manera clara i entenedora.

L'arbitratge de partits no oficials, amb aplicació, d'una manera justa i imparcial, de les regles o normes de joc establertes o acordades prèviament.

La mesura de paràmetres d'execució de manera que resultin vàlids i fiables.

L'atenció, tramitació i resolució de possibles conflictes, amb un recull dels suggeriments, les queixes o els dèficits detectats, adreçar els participants al departament indicat i resoldre la contingència d'una manera eficaç i definitiva.

La direcció i coordinació d'operacions d'emergència davant de qualsevol imprevist o contingència relacionada amb les instal·lacions, el material, l'entorn o les persones, en espera de l'arribada del personal sanitari.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta en:

Situar-se dins de l'organigrama jeràrquic, admetre suggeriments, realitzar consultes relacionades amb la recerca d'informacions, cercar i establir contactes amb d'altres professionals i empreses o entitats del sector.

La comunicació amb el grup de participants en el desenvolupament de les activitats i en la resolució de possibles conflictes, reconeixent, entenent i respectant les característiques culturals i socials dels diferents tipus de participants, per tal d'actuar amb empatia i millorar el servei de l'empresa o entitat.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La investigació, la programació, el disseny i l'organització d'activitats adequades a les noves demandes d'activitats fisicoesportives recreatives.

La construcció de material alternatiu que ampliï el marc de les activitats fisicoesportives recreatives.

El plantejament d'idees i suggeriments a l'hora de resoldre dubtes i dificultats.

La recerca d'informació sobre nous materials i activitats aplicats a les activitats fisicoesportives recreatives.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el camp de les activitats físiques i esportives, prestant serveis de programació, animació i direcció de grups o usuaris en la realització d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.

Els diversos tipus d'empreses i entitats on pot desenvolupar la seva feina són:

Empreses de serveis esportius.

Patronats d'esports o entitats esportives municipals.

Clubs o associacions esportives.

Clubs o associacions de caràcter social.

Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, etc.

Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors.

Centres geriàtrics o de caràcter social.

Federacions esportives.

Organismes públics d'esports (diputacions, direccions generals d'esports, etc.).

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

Aquest tècnic se situa en les funcions/subfuncions de programació, ensenyament, dinamització i avaluació de les activitats, direcció i animació de grups i avaluació de la condició física.

Principals ocupacions i llocs de treball:

A tall d'exemple, i especialment amb finalitats d'orientació professional, s'enumera a continuació un conjunt d'ocupacions o llocs de treball que poden ser exercits si s'adquireix la competència professional definida en el perfil del títol:

Promotor d'activitats fisicoesportives.

Animador d'activitats fisicoesportives.

Coordinador d'activitats poliesportives.

Monitor d'activitats fisicoesportives recreatives individuals, d'equip i amb implements.

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Analitzar els aspectes de l'individu o grup de participants que condicionen l'activitat fisicoesportiva -identificar les característiques fisiològiques, psicològiques i sociològiques, el nivell de condició física i els objectius que es pretenen en la realització de l'activitat, i relacionar-los amb les metodologies d'ensenyament i animació més adients-, per tal d'adaptar la programació general de l'empresa o entitat a les especificitats individuals o del grup.

Dissenyar programes d'activitats fisicoesportives -identificar les característiques i els objectius del públic al qual s'ofereix i els recursos disponibles en l'empresa o entitat, i determinar els jocs, els exercicis o les activitats que cal realitzar, la metodologia d'ensenyament/animació que cal emprar, la durada i la freqüència de les activitats i el material tècnic i didàctic més adient-, per tal de programar l'ensenyament d'animació d'activitats fisicoesportives individuals o d'equip.

Organitzar les activitats fisicoesportives programades -identificar les afinitats, les motivacions i les aptituds de cada participant, els recursos materials disponibles i les possibilitats d'utilització de les instal·lacions, i establir l'agrupació dels diferents components, el joc, exercici o activitat que realitzarà cada grup i la intervenció del tècnic en el control i els seguiment de l'activitat-, per tal de complir amb els objectius de la programació i d'optimar els recursos disponibles en l'empresa o entitat.

Ensenyar la tècnica pròpia de les activitats fisicoesportives individuals, d'equip i amb implements, prèviament programades -dinamitzar l'activitat; motivar els participants; demostrar els moviments tècnics i tàctics; controlar l'execució dels participants; detectar errors i les seves causes; proposar les mesures correctives, i avaluar els aprenentatges i l'activitat-, per tal de realitzar l'ensenyament d'animació d'activitats fisicoesportives de forma efectiva i motivadora per als participants.

Preparar els recursos materials necessaris per a la realització de l'activitat -gestionar la possibilitat d'utilització dels recursos; establir les mesures de seguretat necessàries; adequar les instal·lacions als requeriments propis de l'activitat, i seleccionar el material més adient a l'activitat i a les característiques del grup-, per tal de realitzar l'activitat en condicions de seguretat i assolir els objectius previstos.

Dinamitzar un grup de participants -identificar les seves característiques i les relacions que s'estableixen entre ells; aplicar les tècniques d'animació i dinamització adequades al context en què es desenvolupa l'activitat; detectar problemes o interferències entre els components del grup, i decidir les accions o intervencions necessàries per a la resolució dels conflictes que es plantegin-, per tal de mantenir la cohesió del grup i fomentar la pràctica d'activitats físiques i esportives.

Actuar en situacions d'emergència -valorar-ne la gravetat i la magnitud; decidir el moment i la forma d'actuació que cal realitzar, i organitzar les accions necessàries-, per tal d'assegurar que el malalt o accidentat rebi l'atenció sanitària adequada.

Elaborar el projecte de creació d'una empresa -determinar-ne els objectius, la ubicació, l'organització i els recursos; seleccionar la forma jurídica, i establir les formes de relació amb clients i proveïdors, i també la promoció i la distribució de productes-, per tal de gestionar una empresa per compte propi.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball, utilitzant les mesures correctives i de protecció.

Planificar el procés d'inserció en l'animació i ensenyament d'activitats fisicoesportives -valorar-ne els aspectes organitzatius i econòmics; identificar els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, i determinar les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas-, per tal d'integrar-se satisfactòriament al món laboral.

Incorporar-se al món productiu -adaptar-se a l'estructura d'una empresa d'activitats fisicoesportives, de forma responsable i participativa; afrontar les tasques de programació, ensenyament, dinamització i avaluació de les activitats, com també les de direcció i animació de grups amb progressiva autonomia i amb iniciativa, i valorar les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades-, per tal d'integrar-se al sector de les activitats fisicoesportives.

Integrar els diferents processos que es desenvolupen en l'ensenyament i l'animació d'activitats fisicoesportives individuals, d'equip i amb implements, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació en les activitats de valoració de les característiques dels individus, la programació, l'execució i l'avaluació de l'activitat, la preparació del material, la direcció i la dinamització del grup, per tal de definir i realitzar activitats fisicoesportives que s'adaptin a les característiques i les necessitats dels clients.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1: jocs i activitats físiques recreatives per a animació.
Crèdit 2: activitats fisicoesportives individuals.
Crèdit 3: activitats fisicoesportives d'equip.
Crèdit 4: activitats fisicoesportives amb implements.
Crèdit 5: fonaments biològics i bases del condicionament físic.
Crèdit 6: organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.
Crèdit 7: primers auxilis.
Crèdit 8: salvament aquàtic.
Crèdit 9: animació i dinàmica de grups.
Crèdit 10: metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.
Crèdit 11: activitats físiques per a persones amb discapacitats.
Crèdit 12: formació i orientació laboral.
Crèdit 13: formació en centres de treball.
Crèdit 14: síntesi.

3.3 Hores a disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 150 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores, bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, o bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: jocs i activitats físiques recreatives per a animació.

Crèdit 1: jocs i activitats físiques recreatives per a animació.

Mòdul 2: activitats fisicoesportives individuals.

Crèdit 2: activitats fisicoesportives individuals.

Mòdul 3: activitats fisicoesportives d'equip.

Crèdit 3: activitats fisicoesportives d'equip.

Mòdul 4: activitats fisicoesportives amb implements.

Crèdit 4: activitats fisicoesportives amb implements.

Mòdul 5: fonaments biològics i bases del condicionament físic.

Crèdit 5: fonaments biològics i bases del condicionament físic.

Mòdul 6: organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

Crèdit 6: organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

Mòdul 7: primers auxilis i socorrisme aquàtic.

Crèdit 7: primers auxilis.

Crèdit 8: salvament aquàtic.

Mòdul 8: animació i dinàmica de grups.

Crèdit 9: animació i dinàmica de grups.

Mòdul 9: metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.

Crèdit 10: metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.

Mòdul 10: activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Crèdit 11: activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Mòdul 11: formació i orientació laboral.

Crèdit 12: formació i orientació laboral.

Mòdul 12: formació en centres de treball.

Crèdit 13: formació en centres de treball.

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives.

a) El professorat de l'especialitat d'educació física del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 1: jocs i activitats físiques recreatives per a animació.

Crèdit 2: activitats fisicoesportives individuals.

Crèdit 3: activitats fisicoesportives d'equip.

Crèdit 4: activitats fisicoesportives amb implements.

Crèdit 5: fonaments biològics i bases del condicionament físic.

Crèdit 7: primers auxilis.

Crèdit 8: salvament aquàtic.

Crèdit 9: animació i dinàmica de grups.

Crèdit 10: metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.

Crèdit 11: activitats físiques per a persones amb discapacitats.

b) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 6: organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

Crèdit 12: formació i orientació laboral.

c) El professorat de les especialitats citades als apartats a) i b) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 14: síntesi.

5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris.

5.1 Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional ocupacional:

Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.

Activitats fisicoesportives individuals.

Activitats fisicoesportives d'equip.

Activitats fisicoesportives amb implements.

Primers auxilis i socorrisme aquàtic.

Activitats físiques per a persones amb discapacitats.

Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

5.2 Mòduls professionals que es poden correspondre amb la pràctica laboral:

Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.

Activitats fisicoesportives individuals.

Activitats fisicoesportives d'equip.

Activitats fisicoesportives amb implements.

Activitats físiques per persones amb discapacitats.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

5.3 Accés a estudis universitaris:

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Mestre (totes les especialitats).

Diplomat en Educació Social.

Diplomat en Infermeria.

Diplomat en Fisioteràpia.

Diplomat en Relacions Laborals.

Diplomat en Treball Social.

Diplomat en Turisme.