• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau superior de gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics

català castellà organigrama crèdits

Annex del DECRET 48/1998, de 3 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics (DOGC núm. 2621, de 17 d'abril de 1998)

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada del cicle formatiu: 2000 hores

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1590 hores (crèdits de l'1 a l'11 i el 13)
1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 12)

2. Perfil professional

2.1 Competència general

És competència general d'aquest tècnic gestionar els recursos naturals i paisatgístics, i programar i organitzar els recursos humans i materials, i els treballs necessaris, per assolir els objectius de producció i de protecció del medi natural

2.2 Competències professionals

Les competències i les actuacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Organitzar i gestionar una empresa agrària:

1. Obtenir, valorar i organitzar la informació necessària per establir els objectius, i aplicar-hi els procediments i les tècniques adequats

2. Definir el pla general d'activitats, d'acord amb els objectius establerts i els recursos disponibles

3. Organitzar i gestionar els recursos materials, econòmics i humans, i optimar-ne l'assignació d'acord amb els objectius generals de l'empresa

4. Gestionar i organitzar la documentació necessària per al desenvolupament de les activitats i de la gestió tecnicoeconòmica

5. Supervisar i controlar l'aplicació de les mesures de seguretat i higiene personal i en el treball segons la normativa vigent

6. Gestionar i controlar accions de promoció per a la comercialització de productes i serveis, d'acord amb els objectius establerts

7. Promoure i organitzar activitats de desenvolupament rural, tenint en compte els recursos mediambientals de l'entorn

b) Programar i controlar l'aprofitament dels recursos forestals:

1. Establir la programació, i interpretar el projecte d'aprofitament dels recursos d'una àrea forestal, definir-ne els procediments i optimar la utilització dels mitjans tècnics, per tal de complir els objectius establerts en la planificació

2. Organitzar i supervisar les operacions incloses en les fases de tallada de fusta, arreplega i desemboscament, com també les de la seva càrrega i transport, i prestar assessorament tècnic al personal al seu càrrec

3. Organitzar, coordinar i supervisar les operacions d'aprofitament de reïnes, suro, fruits silvestres, pastures i plantes aromàtiques i medicinals, d'acord amb els plans d'ordenació, i prestar assessorament tècnic al personal al càrrec seu

4. Planificar i organitzar els treballs relacionats amb la gestió cinegètica de l'espai natural

5. Planificar i organitzar els treballs propis de la gestió piscícola de l'espai natural

6. Coordinar i controlar els recursos humans segons els objectius i les activitats establerts

c) Programar i controlar les operacions de restauració, manteniment, defensa i ordenació dels recursos forestals:

1. Organitzar i supervisar els treballs de restauració forestal i hidrologicoforestal, seguint els plans d'ordenació i restauració, i vigilar el compliment de la legislació sobre seguretat i higiene

2. Organitzar les operacions pròpies de la inventariació per a l'ordenació de les masses forestals

3. Organitzar les feines pròpies dels tractaments silvoculturals de les masses forestals, amb respecte al medi i la legislació vigent

4. Establir, supervisar i organitzar les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, d'acord amb el pla previst

5. Coordinar i controlar els recursos humans segons els objectius i les activitats establerts

d) Programar i controlar els treballs d'instal·lació i manteniment de parcs i jardins, replantació del medi natural i restauració del paisatge:

1. Interpretar correctament un projecte d'instal·lació d'un jardí o àrea d'esbarjo, i definir-ne els procediments d'acord amb els pressupostos establerts

2. Organitzar el replantejament i el programa de disseny d'un jardí, i ajustar-se al projecte establert

3. Organitzar i dirigir els treballs d'execució d'un projecte de jardineria, i definir i aplicar-hi els procediments i les tècniques adequats

4. Organitzar i dirigir els treballs d'execució d'un projecte de vegetació del medi natural o restauració del paisatge, i definir i aplicar-hi els procediments i les tècniques adequats

5. Organitzar i dirigir la conservació, el manteniment i la restauració dels elements vegetals d'una àrea enjardinada, i definir i aplicar-hi els procediments i les tècniques adequats

6. Organitzar i dirigir la conservació, el manteniment i la restauració de les infraestructures, l'equipament i el mobiliari d'una àrea enjardinada

7. Organitzar i dirigir els treballs d'execució i conservació d'un projecte de jardí interior, i definir i aplicar-hi els procediments i les tècniques adequats

8. Coordinar i controlar els recursos humans segons els objectius i les activitats establerts

e) Organitzar i controlar el manteniment, la reparació i el funcionament de les instal·lacions, la maquinària i els equips d'una empresa agrària:

1. Controlar i verificar el correcte funcionament de les instal·lacions, la maquinària, els equips i els estris, com també la utilització correcta dels mitjans d'explotació

2. Controlar i avaluar avaries, reparacions i posades al punt de l'equipament de l'explotació, i determinar l'abast i el cost de les intervencions corresponents

3. Programar el manteniment diari i estacional de les instal·lacions, les màquines i els tractors, segons el pla de producció, i controlar la seguretat en el treball

4. Supervisar les operacions de preparació i manteniment de les instal·lacions, la maquinària i els equips, i donar respostes a les contingències que es presentin

5. Planificar, organitzar i gestionar la instal·lació i el manteniment d'un taller agrari, tenint en compte els mitjans disponibles i les operacions que s'han de realitzar

6. Elaborar el pla d'adquisicions per substituir la maquinària, els equips i els estris que arriben al final de la seva vida útil (amortitzats) i per cobrir noves necessitats de l'empresa

7. Organitzar i supervisar els transports i la distribució de la maquinària, els equips i les instal·lacions per al repartiment dels productes i les feines que s'han de realitzar

f) Programar i controlar les activitats d'ús públic i conservació del medi natural:

1. Organitzar els recursos per a les activitats d'ús públic, de lleure i educatives dels espais (àrees i parcs) naturals

2. Organitzar, i si escau realitzar, les feines de conservació i restauració del medi natural

3. Planificar i realitzar, si escau, les operacions de control i vigilància del medi natural

4. Organitzar el control de les obres de condicionament i preparació del medi natural

g) Programar i organitzar els processos de reproducció, propagació i producció de plantes en viver:

1. Recopilar i processar la informació necessària per a l'elaboració d'un projecte de vivers, utilitzant els mitjans adequats

2. Organitzar i supervisar les tasques/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en vivers i hivernacles

3. Organitzar i supervisar les operacions de proveïment de material vegetal i altres mitjans utilitzats en la propagació de les plantes, i aplicar-hi les tècniques de cultiu específiques

4. Planificar i organitzar els treballs propis per al desenvolupament dels cultius d'un viver

5. Planificar els treballs d'arrencada, classificació, viveratge, manipulació i comercialització de la planta, i aplicar-hi els procediments i les tècniques adequats

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució

Aquesta capacitat es manifesta en:

La supervisió i el control de l'aplicació de les mesures de seguretat i higiene personal i en el treball, en una empresa agrària, segons la normativa vigent

L'organització i la supervisió de les operacions incloses en les fases de tallada de fusta i de desemboscament, com també les de la seva càrrega i transport, i l'assessorament tècnic al personal al seu càrrec

L'organització, la coordinació i la supervisió de les operacions d'aprofitament de reïnes, suro, fruits silvestres, pastures i plantes aromàtiques i medicinals, d'acord amb els plans d'ordenació, i l'assessorament tècnic al personal al seu càrrec

La planificació i l'organització dels treballs relacionats amb la gestió cinegètica i piscícola de l'espai natural, i dels treballs relacionats amb els tractaments fitosanitaris

El control i la verificació del correcte funcionament de les instal·lacions, la maquinària, els equips i els estris, com també la utilització correcta dels mitjans d'explotació d'una empresa agrària

El control i l'avaluació d'avaries, reparacions i posades al punt de l'equipament de l'explotació agrària, i determinació de la seva importància i el cost de les intervencions corresponents

La programació del manteniment diari i estacional de les instal·lacions, les màquines i els tractors de l'explotació agrària, segons el pla de producció, i el control de la seguretat en el treball

La supervisió de les operacions de preparació i manteniment de les instal·lacions, la maquinària i els equips de l'explotació agrària, amb respostes a les contingències que es presentin

La planificació, l'organització i la gestió de la instal·lació i el manteniment d'un taller agrari, tenint en compte els mitjans disponibles i les operacions que s'han de realitzar

La detecció i el control de l'aparició de plagues, processos infecciosos o patològics en espècies vegetals, animals, cinegètiques i piscícoles

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització i la gestió dels recursos materials, econòmics i humans de l'empresa agrària, i optimar-ne l'assignació d'acord amb els objectius generals de l'empresa

La supervisió i el control de l'aplicació de les mesures de seguretat i higiene personal i en el treball, en una empresa agrària, segons la normativa vigent

La gestió i el control d'accions de promoció per a la comercialització de productes i serveis de l'empresa agrària, d'acord amb els objectius establerts

La promoció i l'organització d'activitats de desenvolupament rural, tenint en compte els recursos mediambientals de l'entorn

L'organització i la supervisió de les operacions incloses en les fases de tallada de fusta, arreplega i desemboscament, com també les de la seva càrrega i transport, i prestar assessorament tècnic al personal al seu càrrec

L'organització, la coordinació i la supervisió de les operacions d'aprofitament de reïnes, suro, fruits silvestres, pastures i plantes aromàtiques i medicinals, d'acord amb els plans d'ordenació, i prestar assessorament tècnic al personal al seu càrrec

La planificació i l'organització dels treballs relacionats amb la gestió cinegètica de l'espai natural

La planificació i l'organització dels treballs propis de la gestió piscícola de l'espai natural

La coordinació i el control dels recursos humans, segons els objectius i les activitats establerts, en l'aprofitament dels recursos forestals

L'organització i la supervisió de les feines/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en planters i hivernacles

L'organització i la supervisió dels treballs de restauració forestal i hidrologicoforestal, seguint els plans d'ordenació i restauració, i vigilar el compliment de la legislació sobre seguretat i higiene

L'organització de les operacions pròpies de la inventariació per a l'ordenació de les masses forestals

L'organització de les feines pròpies dels tractaments silvoculturals de les masses forestals, amb respecte al medi i la legislació vigent

L'establiment, la supervisió i l'organització de les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, d'acord amb el pla previst

L'organització i la direcció dels treballs d'execució d'un projecte de jardineria, i de la conservació, el manteniment i la restauració dels elements vegetals d'una àrea enjardinada, i definir-hi i aplicar els procediments i les tècniques adequats

L'organització i la direcció dels treballs d'execució d'un projecte de vegetació del medi natural o restauració del paisatge, i de la conservació, el manteniment i la restauració de les infraestructures, l'equipament i el mobiliari d'una àrea enjardinada, i definir-hi i aplicar els procediments i les tècniques adequats

L'organització i la direcció dels treballs d'execució i conservació d'un projecte de jardí interior, i definir i aplicar-hi els procediments i les tècniques adequats

La planificació, l'organització i la gestió de la instal·lació i el manteniment d'un taller agrari, tenint en compte els mitjans disponibles i les operacions que s'han de realitzar

L'organització i la supervisió dels transports i la distribució de la maquinària, els equips i les instal·lacions d'una empresa agrària, per al repartiment dels productes i les feines que cal realitzar

L'organització dels recursos per a les activitats d'ús públic, de lleure i educatives dels espais (àrees i parcs) naturals

L'organització i, si escau, la realització de les feines de conservació i restauració, i del control de les obres de condicionament i preparació del medi natural

La planificació i la realització, si escau, de les operacions de control i vigilància del medi natural

L'organització i la supervisió de les operacions de proveïment de material vegetal i altres mitjans utilitzats en la propagació de les plantes, i aplicar-hi les tècniques de cultiu específiques

La planificació i l'organització dels treballs propis per al desenvolupament dels cultius d'un planter, en especial d'arrencada, classificació, preparació, manipulació i comercialització de la planta

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllar pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització i, si escau, la realització de les feines de conservació i restauració del medi natural

La planificació i la realització, si escau, de les operacions de control i vigilància del medi natural

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per col·laborar d'una manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones, per tal d'assolir un objectiu proposat

Aquesta capacitat es manifesta en:

La promoció i l'organització d'activitats de desenvolupament rural, tenint en compte els recursos mediambientals de l'entorn

L'establiment, la supervisió i l'organització de les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, d'acord amb el pla previst

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per realitzar una tasca de forma independent; és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'organització i la gestió d'explotacions forestals i empreses de jardineria, com també d'empreses de serveis vinculades al sector, o de comercialització en règim empresarial o cooperatiu

L'elecció i la supervisió dels materials vegetals inclosos en el projecte de jardineria o forestal

L'organització dels recursos de l'empresa, i aplicar-hi els mètodes de gestió tecnicoeconòmica adequats

L'organització de les activitats de desenvolupament rural

La supervisió i el control de les condicions i el compliment de les normes de seguretat i higiene en el treball

La resposta davant de les contingències, plantejant possibles solucions d'aquestes i resolent problemes o incidències sorgides en el treball

L'organització i el control dels rendiments de treball, realitzats pel personal sota la seva responsabilitat

La programació, l'organització i la distribució dels treballs, i optimar-ne els recursos disponibles

L'aplicació dels mètodes de mesura i control de les unitats de producció al seu càrrec

La planificació del manteniment i de la gestió dels parcs de maquinària i instal·lacions

L'elaboració i l'execució de plans de lluita integrada contra les plagues sota la supervisió corresponent, i controlar-ne la presa de mostres i el posterior tractament

La detecció de les desviacions qualitatives o quantitatives en les activitats sobre les quals té responsabilitat, i prendre decisions sobre els paràmetres de restitució previstos

Les situacions o els elements que afectin la seguretat o les condicions mediambientals en l'àmbit de la seva competència

La supervisió de la presa de mostres per al control del medi natural i la senyalització de l'espai natural objecte d'actuació

L'anàlisi i l'elaboració de la informació tècnica i les dades obtingudes, com també de la legislació i la política agrària estatal comunitària

La negociació de les operacions de compra dels mitjans de producció en l'àmbit de la seva competència

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia

Aquesta capacitat es manifesta en:

La coordinació i el control dels recursos humans segons els objectius i les activitats establerts, en l'aprofitament dels recursos forestals

2.4 Camp professional

2.4.1 Àmbit professional i de treball

Aquest tècnic exercirà la seva activitat fonamentalment en l'Administració, o en empreses públiques o privades, i en alguns casos es podrà establir com a autònom

Les activitats dins del camp professional deriven a:

Activitats relacionades amb la producció, l'aprofitament i el manteniment dels recursos naturals, fonamentalment forestals

Activitats relacionades amb la protecció i la conservació de la natura

Serveis públics de parcs i jardins d'ajuntaments i diputacions provincials, de ministeris i d'altres organismes que així ho requereixin

Grans empreses de jardineria

Petites empreses de jardineria i floristeria

Activitats professionals relacionades amb l'urbanisme i la decoració

Activitats relacionades amb la gestió de zones periurbanes dedicades al lleure

Activitats relacionades amb la producció de plantes ornamentals i la seva comercialització

Activitats relacionades amb l'ornamentació, la floristeria, l'assessorament i la venda de productes de jardineria

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic

Pot formar equip d'organització/supervisió de treballs i obres relacionats amb:

La producció de plantes en vivers

La seva implantació en el medi forestal

El manteniment dels recursos presents en el medi per fer-ne la millora i l'aprofitament racional posterior

Així mateix, la seva àrea funcional pot incloure activitats relacionades amb la gestió d'àrees recreatives i de lleure, com també de vigilància del patrimoni natural i dels possibles impactes agressors al medi

Principals ocupacions i llocs de treball:

A títol d'exemple, i amb finalitats d'orientació professional, s'enumera a continuació un conjunt d'ocupacions o llocs de treball que poden ser exercits si s'adquireix la competència professional definida en el perfil del títol

Encarregat d'explotacions forestals o espais naturals. Gestor cinegètic. Viverista. Silvicultor. Agent de medi ambient. Guia de la natura. Col·laborador de centres d'interpretació de la natura. Encarregat en prevenció i extinció d'incendis forestals. Tècnic en fotografia i treballs alsodasomètrics. Encarregat de tractaments fitosanitaris en explotacions forestals i jardins. Encarregat en maquinària forestal. Encarregat en piscifactories. Consultor d'empreses de treballs forestals i aprofitaments de recursos forestals. Col·laborador en gabinets d'educació ambiental. Col·laborador en empreses d'impacte ambiental. Col·laborador en laboratoris d'investigació i control. Col·laborador en tasques educatives en aules de la natura i centres d'interpretació. Disseny i manteniment de jardins. Responsable de vivers de plantes ornamentals. Disseny i desenvolupament de projectes de restauració de jardins. Disseny de camps de golf. Organització del manteniment de camps de golf i d'àrees recreatives urbanes i periurbanes. Autònom en empreses de jardineria o floristeria. Disseny d'interiors. Responsable d'obres de jardineria a peu d'obra

3. Currículum

3.1 Objectius generals del cicle formatiu

Analitzar la documentació tècnica relativa als processos de gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics -interpretar-ne els requisits tècnics i tecnològics per a la planificació i el control dels processos de restauració, manteniment, defensa i restauració del paisatge, i de gestió i protecció de l'hàbitat i de les poblacions d'espècies cinegètiques i d'aigües continentals, i relacionar-ho amb els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar-los, i amb les normatives de seguretat, salut laboral i regulacions mediambientals establertes-, per tal de preparar l'organització i la gestió de les activitats productives d'una empresa forestal

Analitzar la documentació tècnica relativa als processos d'instal·lació i manteniment de jardins -interpretar-ne els requisits tècnics i tecnològics per a la planificació i el control dels processos de producció de material vegetal, instal·lació i manteniment de jardins amb els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar-los, i amb les normatives de seguretat, salut laboral i regulacions mediambientals establertes-, per tal de preparar l'organització i la gestió de les activitats productives d'una empresa agroforestal

Analitzar el potencial d'ús públic d'un espai natural -identificar les característiques ecològiques, forestals, faunístiques, ambientals, d'infraestructura i àmbit socioeconòmic que influeixen en la seva explotació i promoció, i relacionar-ho amb les espècies i els productes que cal comercialitzar, els mitjans tecnològics i els recursos humans i materials necessaris, els costos i les possibles vies de finançament, i els requeriments legals i normatius mediambientals vigents per a l'ús públic d'espais naturals-, per tal de definir un espai natural com a viable per a activitats d'ús públic

Desenvolupar les operacions de creació i manteniment en servei d'una empresa agroforestal familiar -valorar-ne la viabilitat d'implantació i els recursos disponibles; detectar-hi necessitats no resoltes; negociar amb clients i proveïdors, i complir les normatives legals de seguretat i salut laboral-, per tal d'organitzar i gestionar una empresa agrària familiar

Determinar els processos de mecanització i de funcionament de les instal·lacions i els equips que cal emprar en les tasques operatives dels recursos naturals i paisatgístics; interpretar-ne la funcionalitat i les prestacions, i seleccionar els equips i les instal·lacions més adients segons les tasques planificades en el pla de gestió forestal o d'instal·lació o manteniment de jardins-, per tal de disposar-les en les condicions de treball previstes

Planificar les operacions de manteniment bàsic i de reparació de les màquines, els equips i les instal·lacions -identificar-ne les especificacions i els manuals de manteniment; relacionar l'estat operatiu i les avaries reals o previsibles amb les accions correctives, i seleccionar els elements i els mecanismes que cal substituir o reparar, i les normes de seguretat i salut laboral sota les quals s'ha d'operar i els mitjans de treball necessaris-, per tal de garantir les condicions d'operativitat de les màquines

Planificar treballs d'aprofitaments forestals -identificar les característiques ecològiques, forestals, faunístiques, ambientals, d'infraestructura i àmbit socioeconòmic de l'aprofitament; determinar les espècies vegetals i els productes que s'han d'obtenir segons el pla de producció, els equips i els mitjans mecànics que cal utilitzar per a cada aprofitament, els recursos humans, els mètodes de protecció dels aprofitaments davant de competidors i depredadors, els punts crítics, els controls que cal realitzar en cada fase, la tramitació de permisos i informes preceptius, la previsió de costos i els terminis de finalització; seleccionar per a cada treball les instruccions d'ús de les màquines i les eines, les ordres i els ritmes de treball, i les normes de seguretat i de protecció personal que s'han d'utilitzar, i organitzar els proveïments i els canals d'accés i ús de la informació-, per tal de realitzar i supervisar els treballs establerts en el pla de producció

Planificar els treballs d'instal·lació o manteniment de jardins i de restauració del paisatge -identificar les característiques ecològiques, vegetals, ambientals, d'infraestructura i àmbit socioeconòmic dels jardins que s'han d'instal·lar o mantenir o l'espai que cal restaurar; determinar els materials vegetals que cal implantar o reposar, les obres de construcció o restauració que cal realitzar segons el pla de producció, els equips i els mitjans mecànics que cal utilitzar per a cada treball, els recursos humans, els mètodes de protecció del material vegetal implantat davant de competidors i depredadors, els punts crítics, els controls que cal realitzar en cada fase, la tramitació de permisos i informes preceptius, la previsió de costos i els terminis de finalització de les obres; seleccionar per a cada treball les instruccions d'ús de les màquines i les eines, les ordres i els ritmes de treball, i les normes de seguretat i de protecció personal que s'han d'utilitzar, i organitzar els proveïments de materials vegetals i de construcció/restauració, i els canals d'accés i ús de la informació-, per tal de realitzar i supervisar els treballs establerts en el pla de producció

Planificar tasques de gestió i protecció de l'hàbitat i de les poblacions d'espècies cinegètiques i de les aigües continentals -identificar les espècies que cal protegir/desenvolupar, les fases que cal desenvolupar, i les característiques ecològiques, forestals, faunístiques, ambientals, d'infraestructura i àmbit socioeconòmic de l'hàbitat; determinar els calendaris de caça i veda, el nombre de captures, les mides permeses, els mètodes, les tècniques i els estris de captura, i les espècies i els productes que cal obtenir segons el pla de producció, els equips i els mitjans mecànics que s'han d'utilitzar per a cada aprofitament, els recursos humans, els mètodes de protecció dels aprofitaments davant de competidors i depredadors, els punts crítics, els controls que cal realitzar en cada fase, la tramitació de permisos i informes preceptius, la previsió de costos i els terminis de finalització; seleccionar per a cada treball les instruccions d'ús de les màquines i les eines, les ordres i els ritmes de treball, i les normes de seguretat i de protecció personal que cal utilitzar, i organitzar els proveïments i els canals d'accés i ús de la informació-, per tal de realitzar i supervisar els treballs establerts en el pla de producció

Programar els treballs diaris, d'acord amb les planificacions realitzades -establir les instruccions, els mitjans, la durada i l'assignació de cada tasca, i ajustar-ho segons les necessitats productives i objectius econòmics establerts-, per tal de preparar la producció

Determinar la selecció i el condicionament del material vegetal -interpretar els requeriments de cada cicle vital i de producció, i la situació inicial de cada espècie, i seleccionar les tècniques de cultiu més adients i les tècniques culturals o repoblacionals més apropiades segons l'espècie i la fase biològica, amb destresa, cura i precisió-, per tal de realitzar i supervisar la producció d'espècies forestals

Controlar el desenvolupament dels treballs de gestió i organització dels recursos forestals o paisatgístics -interpretar els aspectes que influeixen en el nivell de qualitat dels aprofitaments forestals obtinguts, dels treballs d'implantació de jardins i de restauració de paisatges, i ajustar paràmetres i condicions de treball segons la situació, i requeriments de producció i qualitat-, per tal de realitzar-los i supervisar-los

Verificar el desenvolupament de les tasques i els treballs forestals o d'implantació i manteniment de jardins -diferenciar les dades i els paràmetres de control obtingudes amb les previstes inicialment en el pla de treball; relacionar les possibles desviacions amb les seves causes i amb les accions correctives que cal prendre, i valorar-ne la repercussió en la gestió i l'organització dels recursos forestals-, per tal de supervisar l'obtenció dels productes segons les especificacions determinades en el projecte de l'explotació

Efectuar el control de les operacions de tractaments fitosanitaris en les diferents fases dels treballs de l'explotació, com també l'aplicació dels plaguicides d'ús ambiental i alimentari -interpretar la normativa tecnicosanitària i de seguretat ambiental; identificar les característiques tècniques i comercials dels productes aplicats, les característiques i les condicions dels espais i els mitjans d'emmagatzematge i els sistemes emprats en el control del magatzem, i formalitzar els procediments de registre i arxivament d'entrades i sortides, de control d'existències i d'inventari-, per tal de garantir la producció segons les normes establertes d'aplicació i manipulació dels productes fitosanitaris

Detectar l'aparició de processos infecciosos o patològics en espècies vegetals, cinegètiques o de les aigües continentals, a partir de l'observació directa i l'anàlisi del medi -identificar les anomalies ambientals, etològiques i anatòmiques; seleccionar mostres significatives per trametre al laboratori, segons els canvis observats en els éssers vius o el medi, i relacionar les anomalies observades amb l'agent que les provoca i les accions correctives que cal prendre-, per tal de mantenir en bon estat les poblacions d'espècies dels espais forestals

Dirigir un grup de treball d'una manera eficient, i analitzar i avaluar els requeriments de cada lloc de treball, les necessitats de producció i el rendiment del personal, a fi d'optimar l'actuació dels recursos humans

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball, utilitzant les mesures correctives i de protecció

Planificar el procés d'inserció en les activitats associades a la gestió dels recursos naturals i paisatgístics -valorar-ne els aspectes organitzatius i econòmics; identificar els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, i determinar les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas per tal d'integrar-se satisfactòriament al món laboral

Incorporar-se al món productiu -adaptar-se a l'estructura d'una empresa d'activitats forestals, de forma responsable i participativa; afrontar les tasques d'organització i control dels recursos forestals amb progressiva autonomia i amb iniciativa, i valorar les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de les tasques realitzades-, per tal d'integrar-se al sector agroforestal

Integrar els diferents processos i funcions que es desenvolupen en la planificació i la posada en funcionament d'una empresa agropecuària/forestal, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació en les tasques d'organització i gestió de la producció en les diferents fases productives, i en la determinació de procediments i tècniques que cal emprar, i executar-los-, per tal de donar resposta als requeriments d'una activitat d'una empresa agropecuària/forestal

3.2 Crèdits

Crèdit 1: organització i gestió d'una empresa agrària
Crèdit 2: gestió dels aprofitaments forestals
Crèdit 3: gestió dels aprofitaments cinegètics i piscícoles
Crèdit 4: gestió silvícola
Crèdit 5: protecció de les masses forestals
Crèdit 6: instal·lació i manteniment de jardins i restauració del paisatge
Crèdit 7: mecanització i instal·lacions en una empresa agrària
Crèdit 8: gestió de l'ús públic del medi natural
Crèdit 9: gestió i organització de la producció de plantes
Crèdit 10: relacions en l'àmbit de treball
Crèdit 11: formació i orientació laboral
Crèdit 12: formació en centres de treball
Crèdit 13: síntesi

3.3 Hores a disposició del centre

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 150 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic

Els centres docents distribuiran lliurement les hores, bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, o bé programant més crèdits

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals

Mòdul 1: organització i gestió d'una empresa agrària

Crèdit 1: organització i gestió d'una empresa agrària

Mòdul 2: gestió dels aprofitaments forestals

Crèdit 2: gestió dels aprofitaments forestals

Mòdul 3: gestió dels aprofitaments cinegètics i piscícoles

Crèdit 3: gestió dels aprofitaments cinegètics i piscícoles

Mòdul 4: gestió silvícola

Crèdit 4: gestió silvícola

Mòdul 5: protecció de les masses forestals

Crèdit 5: protecció de les masses forestals

Mòdul 6: instal·lació i manteniment de jardins i restauració del paisatge

Crèdit 6: instal·lació i manteniment de jardins i restauració del paisatge

Mòdul 7: mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Crèdit 7: mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Mòdul 8: gestió de l'ús públic del medi natural

Crèdit 8: gestió de l'ús públic del medi natural

Mòdul 9: gestió i organització de la producció de plantes

Crèdit 9: gestió i organització de la producció de plantes

Mòdul 10: relacions en l'àmbit de treball

Crèdit 10: relacions en l'àmbit de treball

Mòdul 11: formació i orientació laboral

Crèdit 11: formació i orientació laboral

Mòdul 12: formació en centres de treball

Crèdit 12: formació en centres de treball.

3.5 Matèries del batxillerat que s'han hagut de cursar per accedir al cicle formatiu:

Biologia

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau superior de gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics:

a) El professorat de l'especialitat de processos de producció agrària del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 1: organització i gestió d'una empresa agrària

Crèdit 3: gestió dels aprofitaments cinegètics i piscícoles

Crèdit 4: gestió silvícola

Crèdit 5: protecció de les masses forestals

Crèdit 6: instal·lació i manteniment de jardins i restauració del paisatge

Crèdit 8: gestió de l'ús públic del medi natural

b) El professorat de l'especialitat d'operacions i equips de producció agrària del cos de professors tècnics de formació professional té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 2: gestió dels aprofitaments forestals

Crèdit 7: mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Crèdit 9: gestió i organització de la producció de plantes

c) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per als crèdits:

Crèdit 10: relacions en l'àmbit de treball

Crèdit 11: formació i orientació laboral

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 13: síntesi

5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris

5.1 Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional ocupacional

Organització i gestió d'una empresa agrària

Gestió silvícola

Protecció de les masses forestals

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Gestió i organització de la producció de plantes

5.2 Mòduls professionals que es poden correspondre amb la pràctica laboral

Gestió silvícola

Protecció de les masses forestals

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Gestió i producció de plantes

Formació i orientació laboral

Formació en centres de treball

5.3 Accés a estudis universitaris

Enginyer Tècnic Agrícola en totes les seves especialitats

Enginyer Tècnic Forestal en totes les seves especialitats