• Imprimeix

Noves titulacions

  • quines són les noves titulacions (LOE)?
  • les relacions amb les anteriors (LOGSE)
  • la nova reorganització de les famílies professionals
  • quin és el calendari d’implantació dels nous títols?
  • quan s’extingeixen els títols a substituir.
La implantació de la nova Formació Professional comporta la reorganització de famílies i títols.

Els títols de tècnic i de tècnic superior s'agruparan en 26 famílies professionals que estableix el RD 1128/2003, que regula el catàleg de qualificacions professionals (es ressalten les noves famílies):

Activitats físiques i esportives Imatge personal
Administració i gestió Indústries alimentàries
Agrària Indústries extractives
Arts i artesanies Informàtica i comunicacions
Arts gràfiques Instal·lació i manteniment
Comerç i màrqueting Marítim pesquera
Edificació i obra civil Química
Electricitat i electrònica Sanitat
Energia i aigua Seguretat i medi ambient
Fabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitat
Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell
Hoteleria i turisme Transport i manteniment de vehicles
Imatge i so Vidre i ceràmica

Aquesta ordenació de les famílies serà la mateixa per als títols de Formació Professional, per als Certificats de professionalitat i per a les Qualificacions Professionals.

El nou catàleg de títols comportarà:

  • Actualització dels títols existents a nous requeriments tecnològics i necessitats del perfil professional.
  • Incorporació de nous títols.
  • Creació d'un nou títol a partir de dos títols anteriors.
  • Eliminació d'alguns títols actuals.

Tots els títols tindran 2000 hores.

Excepcionalment, algun títol podrà tenir més de 2000 h. (Exemple: per requeriments de la professió a Europa, perquè acrediti determinats carnets professionals, etc.).

En alguns títols s'hi podran definir ESPECIALITATS (amb formació afegida).

La implantació dels nous títols LOE, va començar el curs 2009-2010, i continuarà desplegant-se durant els propers cursos.

Títols LOE a implantar (curs 2018/2019) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Activitats físiques i esportives i Agrària GM AR60 Activitats eqüestres       TÍTOL NOU
Transport i manteniment de vehicles GM TM60 Manteniment d'embarcacions d'esbarjo       TÍTOL NOU
Activitats físiques i esportives GS AEB0 Condicionament físic       TÍTOL NOU
Activitats físiques i esportives GS AEA0 Ensenyament i animació socioesportiva Activitats físiques i esportives GS 0151 Animació d'activitats físiques i esportives
Energia i aigua GS EAD0 Gestió de l'aigua       TÍTOL NOU

 

Títols LOE a implantar (curs 2017/2018) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Energia i aigua GM

EA20

Xarxes i estacions detractament d'aigües

      TÍTOL NOU
Indústries extractives GM IE20 Pedra natural       TÍTOL NOU
Transport i manteniment de vehicles GM TM50  Conducció de vehicles de transport per carreterra       TÍTOL NOU

 

Títols LOE a implantar (curs 2016/2017) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Electricitat i electrònica GS EEE0 Electromedicina clínica       TÍTOL NOU
Edificació i obra civil GS EOC0 Organització i control d'obres de construcció Edificació i obra civil GS 0753 Realització i plans d'obra
        Comerç i màrqueting GS 0652 Serveis al consumidor
        Comunicació, imatge i so GM 1201 Laboratori d’imatge
        Química GM 1502 Operacions de procés de pasta i paper
        Química GM 1503 Operacions de fabricació de productes farmacèutics
        Química GS 1552 Indústries de procés de pasta i paper

 

Títols LOE a implantar (curs 2015/2016) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Administració i gestió GS AGA0 Assistència a la direcció Administració GS 0251 Secretariat
Comerç i màrqueting GM CM10 Activitats comercials Comerç i màrqueting GM 0601 Comerç
Comerç i màrqueting GS CMA0 Gestió de vendes i espais comercials Comerç i màrqueting GS 0651 Gestió comercial i màrqueting
Comerç i màrqueting GS CMD0 Màrqueting i publicitat  Comerç i màrqueting GS   TÍTOL NOU
Imatge personal GM IP20 Estètica i bellesa Imatge personal GM 1802 Estètica personal decorativa
Maritimopesquera GM MP20 Operacions subaquàtiques i hiperbàriques Activitas maritimopesqueres GM 1304 Busseig a profunditat mitjana
Química GM QU20 Operacions de laboratori Química GM 1504 Laboratori
Química GS  QUB0 Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Química GS 1553 Fabricació de productes farmacèutics i afins 
Sanitat GS SAC0 Anatomia patològica i citodiagnòstic Sanitat GS 1653 Anatomia patològica i citologia
Sanitat GS SAD0 Documentació i administració sanitàries Sanitat GS 1658 Documentació sanitària
Sanitat GS SAE0 Laboratori clínic i biomèdic Sanitat GS 1654 Laboratori de diagnòstic clínic 
Sanitat GS SAF0 Radioteràpia i dosimetria Sanitat GS 1659 Radioteràpia
Sanitat GS SAH0 Higiene bucodental Sanitat GS 1652 Higiene bucodental 
Sanitat GS SAI0 Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear Sanitat GS 1660 Imatge per al diagnòstic 
Serveis socioculturals i a la comunitat GS SCE0 Mediació comunicativa Serveis socioculturals i a la comunitat GS 1754 Interpretació del llenguatge de signes 
        Activitats agràries GS 0351 Gestió i organització d’empreses agropecuàries
        Edificació i obra civil GM 0704 Operació i manteniment de maquinària de construcció
        Electricitat i electrònica GM 0802 Equips electrònics de consum
        Imatge personal GM 1803 Caracterització

 

Titols LOE a implantar (curs 2014/2015) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Agrària GS

ARC0

Ramaderia i assistència en sanitat animal

- - - TÍTOL NOU
Arts gràfiques

GM

GM

GS

GS

AF20

AF30

AFA0

AFB0

Impressió gràfica

Postimpressió i acabats gràfics

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Disseny i gestió de la producció gràfica
Arts gràfiques

GM

GM

GS

GS

0402

0403

0451

0452

Impressió en arts gràfiques

Enquadernació i manipulats de paper i cartró

Disseny i producció editorial

Producció en indústries d’arts gràfiques
Energia i aigua GM EA10 Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua - - - TÍTOL PROPI
Sanitat GS SAB0 Ortopròtesi i productes de suport Sanitat GS 1657 Ortesis i pròtesis
Seguretat i medi ambient GM SM20 Emergències i protecció civil - - - TÍTOL NOU
Serveis socioculturals i a la comunitat GS SCD0 Promoció d’igualtat de gènere - - - TÍTOL NOU
Tèxtil, confecció i pell GS TXA0 Disseny tècnic en tèxtil i pell Tèxtil, confecció i pell

GS

GS

GS

2051

2052

2053

Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada

Processos tèxtils de teixidura i punt
Processos d’ennobliment tèxtil

  

Titols LOE a implantar (curs 2013/2014) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Agrària GM

AR30

Aprofitament i conservació del medi natural

Activitats agràries GM 0303 Treballs forestals i de conservació del medi natural
Arts gràfiques GM AF21 Impressió gràfica, perfil professional converting (*) - - - -
Fabricació mecànica

GS

FMD0 Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers

Fabricació mecànica

Química

GS

GS

1454

1556

Producció per fosa i pulverimetal.lúrgia

 

 

Plàstics i cautxú

Imatge i so GM IS10 Vídeo, discjòquei i so - - - TÍTOL NOU
Imatge personal GS IPD0 Caracterització i maquillatge professional - - - TÍTOL NOU
Indústries extractives GM IE10 Excavacions i sondatges - - - TÍTOL NOU
Maritimopesquera

GM

GM

GS

MP40

MP30

MPC0

Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

 

 

 

Navegació i pesca de litoral

Organització de manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions

Activitats maritimopesqueres

GM

GM

GS

1302

1301

1352

 

 

Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell

 

 

Pesca i transport marítim

Supervisió i control de màquines i instal·lacions de vaixell

Seguretat i medi ambient GM SM10 Prevenció, extinció d'incendis i salvament - - - TÍTOL PROPI
Serveis socioculturals i a la comunitat GS SCC0 Integració social Serveis socioculturals i a la comunitat GS 1753 Integració social
Transport i manteniment de vehicles GM TM40 Manteniment de material rodant ferroviari Manteniment i serveis a la producció GM 1903 Manteniment ferroviari

(*) Aquest títol ha estat implantat, amb modalitat Dual, de forma singular a l'Institut Santa Eugènia (Girona).

 

 

Titols LOE a implantar (curs 2012/2013) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Administració i gestió

GS

AGB0

Administració i finances

Administració

GS

0252

Administració i finances

Agrària

GS

GS

ARA0

ARB0

Gestió forestal i del medi natural

Paisatgisme i medi rural

Activitats agràries

GS

-

0352

-

Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics

TÍTOL NOU

Arts gràfiques

GM

AF10

Preimpressió digital

Arts gràfiques

GM

0401

Preimpressió en arts gràfiques

Comerç i màrqueting

GS

GS

CMB0

CMC0

Comerç internacional

Transport i logística

Comerç i màrqueting

GS

GS

0653

0654

Comerç internacional

Gestió del transport

Edificació i obra civil

GM

GM

GS

GS

EO10

EO20

EOA0

EOA1

Obres d'int., decoració i rehab.

Construcció

Projectes d'obra civil

Projectes d'obra civil (Sobreestants)

Edificació i obra civil

GM

GM

GS

GS

0701

0702/0703

0752

-

Acabats de construcció

Obres de la construcció; Obres de formigó

Desenv. de proj. urbanístics i operacions topogràfiques

Sobrestants en l'àmbit de l'obra civil

Electricitat i electrònica

GS

GS

GS

EEB0

EEC0

EED0

Automatit. i robòtica industr.

Manteniment electrònic

Sistemes de teleco. i informàt.

Electricitat i electrónica

GS

GS

GS

0851

0852

0854

Sistemes de regulació i control automàtics

Desenvolupament de productes electrònics

Sistemes de telecomunicació i informàtics

Energia i aigua   EAC0 Energies renovables - -   TÍTOL NOU
Fusta, moble i suro

GM

GS

FS20

FSA0

Instal·lació i moblament

Disseny i moblament

Fusta i moble

GM

GS

0903

0952/0951

Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble

Producció de fusta i moble/ Desenvolupament de productes en fusteria i moble

Imatge i so

GS

GS

GS

GS

GS

ISA0

ISB0

ISC0

ISD0

ISE0

Realit. de proj. d'audiovis. i esp.

Il·lum., captació i tract. d'imatge

So per a audiovisuals i espect.

Prod. d'audiovisuals i espect.

Anim. en 3D, jocs i entor. inter.

Comunicació, imatge i so

GS

GS

GS

GS

-

1251

1252

1253

1254

-

Realització d'audiovisuals i espectacles

Imatge

So

Prod. d'audiovisuals, ràdio i espectacles

TÍTOL NOU

Imatge personal

GM

GS

GS

TS

IP10

IPA0

IPB0

IPC0

Perruq. i cosmètica capil·lar

Assessoria d'imatge personal i corporativa

Estètica integral i benestar

Estilisme i direcció de perruq.

 

GM

GS

GS

-

1801

1851

1852

-

Perruqueria

Assessoria d'imatge personal

Estètica

TÍTOL NOU

Instal·lació i manteniment

GM

GM

GS

IM10

IM11

IMC0

Manteniment electromecànic

Manteniment electromecànic (adaptat a vaixells d'esbarjo i serveis portuaris)

Mecatrònica industrial

Manteniment i serveis a la producció

GM

GM

GS

1901

-

1953

Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies

Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies (adaptat a vaixells d'esbarjo i serveis portuaris)

Manteniment d'equips industrials

Maritimopesquera

GM

GS

GS

MP10

MPA0

MPB0

Cultius aqüícoles

Transp. marítim i pesca d'altura

Aqüicultura

Activitats maritimopesqueres

GM

GS

GS

1303

1351

1353

Operacions de cultiu aqüícola

Navegació, pesca i transport marítim

Producció aqüícola

Sanitat GS SAA0 Pròtesis dentals Sanitat GS 1656 Pròtesis dentals
Seguretat i medi ambient GS SMA0 Educació i control ambiental - -   TÍTOL NOU
Serveis socioculturals i a la comunitat

GM

GS

SC10

SCA0

Atenció a persones en situació de dep.

Animació sociocultural i turístic

Serveis socioculturals i a la comunitat

GM

GS

1701

1751

Atenció sociosanitària

Animació sociocultural

Tèxtil, confecció i pell

GM

GS

TX10

TXB0

Fabricació i ennobliment de prod. tèxtils

Vestuari a mida i per a espectacles.

Tèxtil, confecció i pell

GM

-

2003/2001/2002

-

Operacions d'ennobliment tèxtil / Producció de filatura i teixidura de calada / Producció de teixits de punt

TÍTOL NOU

Transport i manteniment de vehicles GM TM30 Electromecànica de maquinària   - - TÍTOL NOU

 

Titols LOE a implantar (curs 2011/2012) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Administració i gestió GM AG11 Gestió administrativa (ámbit jurídic) ADAPTACIÓ     -
Agrària GM AR50 Jardineria i floristeria Activitats agràries GM 0305 Jardineria
Edificació i Obra Civil GS EOB0 Projectes d'edificació Edificació i obra civil GS 0751 Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Electricitat i electrònica GS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats Electricitat i electrònica GS 0853 Instal·lacions electrotècniques
Fusta, moble i suro GM FS10 Fusteria i moble Fusta, moble i suro GM 0902 Fabricació industrial de fusteria i moble
Hoteleria i Turisme

GS

GS

HTD0

HTE0

Direcció de cuina

Direcció en serveis de restauració

Hoteleria i Turisme  

1054

1054

Restauració

Restauració

Indústries alimentàries

GM

GS

IA10

IAB0

Elaboració de productes alimentaris

Processos i qualitat en la indústria alimentària

Indústries alimentàries

GM

GS

1102/1101/1104

1151

Conserveria vegetal, càrnica i de peix /Escorxador i carnisseria-xarcuteria/ Elaboració de productes làctics.

Indústria alimentària

Informàtica i comunicacions

GS

GS

ICB0

ICC0

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Desenvolupament d'aplicacions per a web

Informàtica

GS

 

2252

-

Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

TÍTOL NOU

Instal·lació i manteniment

GM

GM

IM20

IM30

Instal·lacions de producció de calor

Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Manteniment i serveis a la producció

GM

 

1902

-

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

TÍTOL NOU

Transport i manteniment de vehicles

GM

GM

GM

TM10

TM11

TM12

 

Electromecànica de vehicles automòbils

Electromecànica de vehicles automòbils (avions amb motor de pistó)

Electromecànica de vehicles automòbils (electromecànica de vehicles industrials)

 

Manteniment de vehicles autopropulsats

GM

 

 

0501

-

-

Electromecànica de vehicles

ADAPTACIÓ

ADAPTACIÓ

 

 

Titols LOE a implantar (curs 2010/2011) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Administració i gestió GM AG10 Gestió administrativa Administració GM 201 Gestió administrativa
Agrària

GM

GM

GM

GM

AR10

AR10

AR20

AR20

Producció agropecuària

Producció agropecuària

Producció agroecològica

Producció agroecològica

Activitats agràries

GM

GM

GM

-

302

301

304

-

Explotacions agràries extensives,

Explotacions agrícoles intensives

Explotacions ramaderes

-

Electricitat i Electrònica GM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions - - - TÍTOL NOU
Energia i aigua GS EAA0 Eficiència energètica i energia solar tèrmica - - - TÍTOL NOU
Fabricació mecànica

GS

GS

FMB0

FMC0

Programació de la producció en fabricació mecànica

Disseny en fabricació mecànica

Fabricació mecànica

GS

GS

1453

1452

Producció per mecanització

Desenvolupament de projectes mecànics

Hoteleria i turisme

GS

GS

HTA0

HTF0

Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

Guia, informació i assistència turístiques

Hoteleria i Turisme

GS

GS

1051

1053

Agències de Viatges

Informació i comercialització turístiques

Informàtica i comunicacions GS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa Informàtica GS 2251 Administració de sistemes informàtics

 

Titols LOE a implantar (curs 2009/2010) Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació

Electricitat i Electrònica

GM

EE10

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Electricitat i electrònica

GM

801

Equips i instal·lacions electrotècniques

Fabricació mecànica

GM

GM

GS

FM20

FM10

FMA0

Mecanització (*)

Soldadura i caldereria

Construccions Metàl·liques

Fabricació mecànica

GM

GM

GS

1402

1401

1451

Mecanització

Soldadura i caldereria

Construccions metàl·liques

Hoteleria i Turisme

GM

GM

GS

HT10

HT30

HTB0

Cuina i gastronomia

Serveis en restauració

Gestió d'allotjament turístic

Hoteleria i turisme

GM

GM

GS

1001

1003

1052

Cuina

Serveis de restaurant i bar

Allotjament

Indústries alimentàries

GS

GM

IAA0

IA30

Vitivinicultura

Olis d'oliva i vins

Indústries alimentàries

-

GM

 

1105

-

Elaboració d'olis i sucs

Indústries alimentàries

GM

IA60

Forneria, rebosteria i confiteria

Indústries alimentàries

Hoteleria i turisme

GM

GM

1106

1002

Panificació i rebosteria

Pastisseria i forneria

Informàtica i comunicació

GM

IC10

Sistemes microinformàtics i xarxes. (*)

Informàtica

GM

2201

Explotació de sistemes informàtics

Instal·lació i manteniment

GS

GS

IMB0

IMA0

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Manteniment i serveis a la producció

GS

GS

1952

1951

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i manutenció

Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés

Química

GS

GM

GS

QUA0

QU10

QUD0

Química Industrial

Planta Química

Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

Química

GS

GM

GS

1551

1501

1554

Indústries de procés químic

Operacions de procés en planta química

Anàlisi i control

Sanitat

GS

GM

GM

SAG0

SA20

SA30

Audiologia protèsica

Farmàcia i parafarmàcia

Emergències sanitàries

Sanitat

GS

GM

 

1661

1602

-

Audiopròtesi

Farmàcia

-

Serveis socioculturals a la comunitat

GS

SCB0

Educació infantil (*)

Serveis socioculturals i de la comunitat

GS

1752

Educació infantil

Tèxtil, confecció i pell

GM

GS

TX50

TXE0

Confecció i Moda

Patronatge i moda

Tèxtil, confecció i pell

GM

GS

GS

2005

2055

2054

Confecció

Patronatge

Processos de confecció industrial

Transport i manteniment de vehicles

GM

GS

TM20

TMA0

Carrosseria

Automoció

Manteniment de vehicles autopropulsats

GM

GS

502

551

Carrosseria

Automoció

(*) Aquests títols han estat implantats durant el curs 2008-2009 de forma experimental en alguns centres educatius.