• Imprimeix

Normativa

Normativa estatal

 

LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

REAL DECRETO1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

REAL DECRETO 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

 

 

Normativa a Catalunya

 

DECRET 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

RESOLUCIÓ EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial.

RESOLUCIÓ EDU/2769/2008, de 10 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, el règim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professional inicial.

ORDRE EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s’obre convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010.

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s’obre convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010 (DOGC núm. 5415, de 7.7.2009).

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

DECRET 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

Instruccions inici de curs 2012-13

ORDRE ENS/269/2012, de 23 d'agost, per la qual se suprimeix el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i es deroga l’Ordre EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics vinculats a aquest programa experimental.

RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

ORDRE ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

Instruccions de 18 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, relatives a l'organització del servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

RESOLUCIÓ 28 d'abril de 2014, per a determinar la superfície i el grau d'ús dels espais per impartir cicles formatius.

DECRET 110/2013, de 12 de febrer, de modificació del Decret 196/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Educació.

RESOLUCIÓ 14 de gener de 2015, per a determinar la superfície i el grau d'ús dels espais per impartir cicles formatius de FPB.

RESOLUCIÓ ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

ORDRE ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral.

CORRECCIÓ D'ERRADES a l’Ordre ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral (DOGC núm. 6924, de 30.7.2015).

RESOLUCIÓ ENS/1504/2016, de 10 de juny, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.