Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Instal·lacions de producció de calor (CFPM IM20)

CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització (CFPM IM30)

CFGM Manteniment electromecànic (CFPM IM10)

CFGM Manteniment electromecànic  (vaixells d'esbarjo i serveis portuaris)
(CFPM IM11)

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal.lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMB0)

CFGS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMA0)

CFGS Mecatrònica industrial (CFPS IMC0)

CFGS Mecatrònica industrial, perfil professional productes ceràmics (CFPS IMC1)