Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Vídeo, discjòquei i so (CFPM IS10)

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius (CFPS ISE0)

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge (CFPS ISB0)

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (CFPS ISD0)

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (CFPS ISA0)

CFGS So per a audiovisuals i espectacles (CFPS ISC0)