La formació dual requereix la reordenació del currículum del cicle formatiu per part del centre educatiu, a partir de les especificacions contingudes en el document “Formació Professional dual” aprovat per resolució de 6 de març de 2014 de la Secretària general i integrat als documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2013-2014.

Podeu trobar més informació sobre la Formació en alternança simple i dual als Portals de centres:

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial estableix models de referència d’organització de la formació dual dels cicles formatius que s’iniciïn en aquesta modalitat.

 

Organització i avaluació

Un cop establert el model de reordenació curricular, el centre decidirà com vol dur a terme la seva organització i avaluació.

Hi ha dues propostes definides com a Model A i Model B.

Exemples de models organitzatius i d'avaluació  

Model A. Organització i avaluació per estructura curricular

Model B. Organització i avaluació per mòdul dual

 

Models de referència de la formació professional dual per famílies professionals

Activitats físiques i esportives (LOGSE)

 

Distribució curricular dual

Activitats formatives

CFGM Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural (LOGSE)

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives, perfil professional monitor esportiu (LOGSE)

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives, perfil professional monitor gimnasos (LOGSE)

 

Administració i gestió

 

 

Distribució curricular dual

Activitats formatives

CFGM Gestió administrativa (CFPM AG10)

CFGM Gestió administrativa (àmbit sanitari) (CFPM AG12)

CFGS Administració i finances (CFPS AGB0)

 

CFGS Administració i finances (àmbit gestor d’assegurances) (CFPS AGB1)

 

CFGS Assistència a la direcció (CFPS AGA0) 

 

 

Agrària

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Producció agropecuària (CFPM AR10)

CFGM Jardineria i floristeria (CFPM AR50)

CFGS Paisatgisme i medi rural (CFPS ARB0)

CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal (CFPS ARC0)

 

Arts gràfiques

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Preimpressió digital (CFPM AF10)

CFGM Impressió gràfica (CFPM AF20)

CFGM Postimpressió i acabats gràfics (CFPM AF30)

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (CFPS AFA0)

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (CFPS AFB0)

 

Comerç i màrqueting

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Activitats comercials (CFPM CM10)

 

CFGM Activitats comercials (productes frescos) (CFPM CM11)

 

CFGM Activitats comercials (logística) (CFPM CM12)

   

CFGS Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0) 

 

CFGS Comerç internacional, modalitat gestió administrativa i financera del comerç internacional (CFPS CMB0)

CFGS Comerç internacional, modalitat màrqueting i compravenda internacional (CFPS CMB0)

CFGS Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0)

 

CFGS Màrqueting i publicitat (promoció turístíca) (CFPS CMD2)

 

CFGS Transport i logística, modalitat logística (CFPS CMC0)

CFGS Transport i logística, modalitat transport terrestre de mercaderies (CFPS CMC0)

CFGS Transport i logística, modalitat transport terrestre de viatgers (CFPS CMC0)

 

Edificació i obra civil

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Obres d'interior, decoració i rehabilitació (CFPM EO10)

CFGM Construcció (CFPM EO20)

CFGS Projectes d'obra civil (CFPS EOA0)

CFGS Projectes d'edificació (CFPS EOB0)

 

Electricitat i electrònica

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions (CFPM EE30)

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10)

CFGS Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0)

CFGS Manteniment electrònic (CFPS EEC0)

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0)

CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (CFPS EED0)

 

Energia i aigua

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua (Títol propi de la Generalitat) (CFPM EA10)

CFGM Xarxes i estacions de tractament d'aigües (CFPM EA20)

CFGS Energies renovables (CFPS EAC0)

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFPS EAA0)

 

Fabricació mecànica

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Mecanització (CFPM FM20)

CFGM Soldadura i caldereria (CFPM FM10)

CFGS Construccions metàl·liques (CFPS FMA0)

CFGS Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0)

CFGS Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers (CFPS FMD0)

 

 Fusta, moble i suro

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

 CFGM Fusteria i moble (CFPM FS10)

 CFGM Instal·lació i moblament (CFPM FS20)

 CFGS Disseny i moblament (CFPS FSA0)

 

Hoteleria i turisme

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Cuina i Gastronomia (CFPM HT10)

CFGM Serveis en restauració (CFPM HT30)

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (CFPS HTA0)

CFGS Direcció de cuina (CFPS HTD0)

CFGS Direcció de serveis en restauració (CFPS HTE0)

CFGS Gestió d'allotjaments turístics (CFPS HTB0)

CFGS Guia, informació i assistència turístiques (CFPS HTF0)

 

Imatge i so

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Vídeo, discjòquei i so (CFPM IS10)

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius (CFPS ISE0)

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge (CFPS ISB0)

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (CFPS ISD0)

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (CFPS ISA0)

CFGS So per a audiovisuals i espectacles (CFPS ISC0)

 

Imatge personal

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (CFPM IP10)

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (CFPS IPC0)

CFGS Estètica integral i benestar (CFPS IPB0)

 

Indústries alimentàries

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Elaboració de productes alimentaris (CFPM IA10)

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria (CFPM IA60)

CFGM Olis d'oliva i vins (CFPM IA30)

CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària (CFPS IAB0)

CFGS Vitivinicultura (CFPS IAA0)

 

 

Indústries extractives

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Excavacions i sondatges (CFPM IE10)

CFGM Pedra natural (CFPM IE20)    

 

Informàtica i comunicacions

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10)

 CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa (CFPS ICA0)

 CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFPS ICB0)

 CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (CFPS ICC0)

 

Instal·lació i manteniment

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Instal·lacions de producció de calor (CFPM IM20)

CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització (CFPM IM30)

CFGM Manteniment electromecànic (CFPM IM10)

CFGM Manteniment electromecànic  (vaixells d'esbarjo i serveis portuaris)
(CFPM IM11)

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal.lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMB0)

CFGS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMA0)

CFGS Mecatrònica industrial (CFPS IMC0)

CFGS Mecatrònica industrial, perfil professional productes ceràmics (CFPS IMC1)

 

Manteniment i serveis a la producció (LOGSE)

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGS Prevenció de riscos professionals (LOGSE)

 

Marítimopesquera (en preparació)

 

Química

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Operacions de laboratori (CFPM QU20)

CFGS Química industrial (CFPS QUA0)

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (CFPS QUB0)

CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat (CFPS QUD0)

 

Sanitat

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

 CFGM Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20)

 CFGS Audiologia protètica (CFPS SAG0)

CFGS Higiene bucodental (CFPS SAH0)

   

 

Seguretat i medi ambient  (en preparació)

 

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Atenció a persones en situació de dependència, ocupació auxiliar de gerontologia (CFPM SC10)

CFGS Educació infantil, ocupació educador/a infantil en llars d'infants públiques (CFPS SCB0)

CFGS Integració social (CFPS SCC0) (Model 1)

CFGS Integració social (CFPS SCC0) (Model 2)

CFGS Integració social (CFPS SCC0) (Model 3)

CFGS Promoció d'igualtat de gènere (CFPS SCD0)

 

Tèxtil, confecció i pell

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils (CFPM TX10)

CFGM Confecció i moda (CFPM TX50)

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell (CFPS TXA0)

CFGS Patronatge i moda (CFPS TXE0)

CFGS Vestuari a mida i d'espectacles (CFPS TXB0)

 

Transport i manteniment de vehicles

 

  Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Carrosseria (CFPM TM20)

CFGM Manteniment de material rodant ferroviari (CFPM TM40)

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10)

CFGM Electromecànica de maquinària (CFPM TM30)

CFGS Automoció (CFPS TMA0)

 

Save