• Imprimeix

Com es pot cursar l'FP?

La Formació professional està cada cop més adaptada a les necessitats de persones i empreses, i presenta per tant una major flexibilitat.

Així, la FP presenta diverses modalitats de matrícula, es pot combinar treball i estudi, es pot realitzar parcialment en altres països o pot ser reconeguda segons la teva experiència professional prèvia

 

Modalitat a distància

Proves d'obtenció de títol

 

Els cicles formatius s’ofereixen i s’han ofert des de sempre en la modalitat presencial.

Aquesta, es caracteritza per impartir-se presencialment en algun dels centres públics o privats autoritzats pel Departament d’Educació, per la obligatorietat de la assistència a les classes, i per l’avaluació continuada de l’aprenentatge de l’alumnat.

Matrícula Parcial

L'alumnat pot matricular-se a la totalitat del cicle formatiu, o bé fer una matrícula parcial als Mòduls/crèdits que siguin del seu interés

La finalitat de la matrícula parcial és la de permetre fer itineraris formatius a un ritme diferent del que segueix l’alumnat que cursa l’oferta ordinària dels cicles formatius.

La matrícula parcial de mòduls/crèdits de cicles formatius es pot dur a terme bé oferint les places vacants un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula, bé mitjançant l’oferta específica de cicles formatius per matrícula parcial.

Amb la finalitat de promoure una oferta formativa de qualitat, actualitzada i adequada als diferents destinataris, d’acord amb les necessitats de qualificació del mercat laboral i les expectatives personals de promoció professional, alguns centres educatius, ofereixen també altres possibilitats:

Distribucions conjuntes

La distribució conjunta consisteix en la combinació de dos cicles formatius afins, bé sigui de tots o de part dels seus mòduls/crèdits, amb la finalitat d’oferir una formació polivalent que incrementi i potenciï les expectatives d’inserció i promoció laboral la qual, sovint, permet que l’alumnat obtingui dues titulacions amb estalvi de temps

Distribucions temporals extraordinàries

La distribució temporal extraordinària consisteix en la distribució temporal del cicle formatiu, de manera diferent a l’establerta amb caràcter ordinari, en un o en dos cursos acadèmics, amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació de les persones, les disponibilitats horàries de les quals no s’ajusten a la distribució ordinària dels cicles formatius.

Impartició parcial de cicles

Consisteix en l’oferta de part dels mòduls/crèdits que componen un cicle amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació de les persones interessades a cursar parcialment el cicle.

Oferta a colectius singulars (article 40 del nou decret ordenació)

La modalitat semipresencial, s’adreça a persones que no poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura d’alguna persona, o per qualsevol altra circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives

Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes del mòdul/crèdit i hauran de fer totes les activitats programades per al mòdul/crèdit.

Pel que fa a la metodologia, els centres hauran de tenir una pauta metodològica que comprengui el professorat que hi intervé, la proposta de règim d’atenció personal a l’alumnat, la relació de materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials i la distribució prevista de l’horari presencial.

El professorat dels mòduls/crèdits de l’alumnat en règim semipresencial, tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies que es convinguin. L’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de forma presencial.

Resolució modalitat semipresencial

Els ensenyaments de formació professional es poden cursar de manera presencial o a distància.

La modalitat a distància ofereix capacitació professional a persones que volen rebre la formació de manera no presencial, per diferents motius.

Les persones interessades que tenen més de 18 anys, o bé que facin els 18 durant l'any natural en què es matriculen, han de complir els requisits d'accés necessaris per accedir a la formació professional inicial.

Les persones que tenen entre 16 i 18 han de justificar la incompatibilitat de rebre la formació presencial.

Aquesta modalitat -també anomenada no presencial- pretén fomentar que hi hagi més persones formades i amb més qualificació per afavorir-ne la inserció, reinserció o progressió laboral i la contractació o promoció per part de les empreses.

El Departament d’Ensenyament ha implantat ensenyaments de formació professional inicial a l’Institut Obert de Catalunya i ha autoritzat aquesta oferta formativa en centres privats, d’acord amb l’Ordre ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s’organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial en centres privats.

L’article 4 del Decret 67/2007, de 20 de març, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància, classifica els crèdits lectius, a efectes d’impartició, en crèdits “A” que es poden impartir tant en forma presencial com a distància, i crèdits “B” que es poden impartir únicament de forma presencial i preveu, també, que s’ha d’especificar el tipus d’impartició “A” o “B” de cada cicle formatiu que s’ofereixi.

Document on s’especifiquen, organitzats per famílies professionals i títols, els crèdits o mòduls “A”, i els crèdits o mòduls “B”.

Els mòduls o crèdits “B” es poden organitzar d’acord amb les característiques de la semipresencialitat, que s’estableixen a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost.

RESOLUCIÓ ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

RESOLUCIÓ ENS/1504/2016, de 10 de juny, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància. 

La formació en centres de treball s’ha de fer, en tot cas, de forma presencial.

El règim d’alternança permet cursar estudis de formació professional inicial, alternant entre formació i treball

Aquest règim pretén facilitar a les persones i les empreses la combinació de la formació i del treball.

Consisteix a impartir ofertes formatives vinculades a la formalització de convenis de col·laboració entre empreses o entitats, i els titulars, siguin públics o privats, dels centres educatius per tal de poder qualificar professionalment l’alumnat matriculat en un cicle formatiu, mitjançant un procés conjunt i coordinat de formació i treball que s’ha d’estendre al llarg de la durada del cicle formatiu, mitjançant un contracte laboral. S’adreça a tot el conjunt d’alumnat que conforma el grup classe, tant de cicles formatius de grau mitjà com de grau superior, relacionats amb sectors o activitats econòmiques amb necessitats no satisfetes de personal qualificat.

+ Per saber-ne més

El Departament d’Ensenyament, en virtut de les seves competències, promou iniciatives perquè el mòdul de FCT es pugui dur a terme, parcial o totalment, en empreses d’altres països, amb preferència de la UE.

+ Per a saber-ne més

L’oferta de cicles en zones de baixa densitat de població té per objecte estalviar a les persones el desplaçament o el canvi de residència per tal de cursar determinats cicles formatius.

Aquesta oferta combina, per a cada cicle formatiu, els continguts impartits de forma presencial amb els continguts impartits a distància, per tal d’estendre i acostar l’oferta formativa a l’alumnat de territoris en els quals la baixa demografia no comportaria la implantació ordinària d’un cicle formatiu.

+ Per a saber-ne més