• Imprimeix

Carnets professionals

Situació actual dels carnets professionals


L’any 2009 es va aprovar la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, també anomenada Òmnibus, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei 17/2009.

A Catalunya, ambdues lleis han estat desenvolupades pel Decret 30/2010, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

L’aprovació i el desplegament d’aquesta normativa ha comportat la redefinició de certes professions i dels certificats personals necessaris per a l’exercici de determinades activitats professionals.

Alhora, s’han produït canvis en els títols de Formació Professional en relació als carnets professionals. Amb l’actual normativa, doncs, desapareix el requisit de disposar d’un carnet professional per a exercir una determinada professió, excepte en dos casos en què aquest requisit continua vigent:

  • El carnet d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)

  • El certificat personal acreditatiu de la competència de manipulador de gasos fluorats

 

 

Relació entre capacitacions/carnets professionals i cicles formatius

Titulacions

Les titulacions que donen lloc al Carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis estan en aquest enllaç. Són vàlides les LOE, LOGSE i les de la Llei d’educació de 1970.

Convenis

Queden derogats tots els convenis de col·laboració atès que a les noves titulacions LOE s’estableix el següent:

"[…] La formación establecida en este real decreto garantiza el nivel de conocimiento exigido en el carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, establecidos en al Artículo 41 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios."

Tràmits

Els tràmits que ha de fer l’alumne en acabar els estudis per obtenir el Carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis estan a la web següent: http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/

Titulacions

Les titulacions que donen lloc al certificat personal per a la manipulació de gasos fluorats de qualsevol càrrega estan en aquest enllaç. Són vàlides les LOE, LOGSE i les de la Llei d’educació de 1970.

Tràmits

Els tràmits que ha de fer l’alumne en acabar els estudis per obtenir el certificat personal per a la manipulació de gasos fluorats de qualsevol càrrega estan a la web següent: http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/

Titulacions

Les titulacions que donen lloc al certificat personal per a la manipulació de gasos fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles estan en aquest enllaç. Són vàlides les LOE, LOGSE i les de la Llei d’educació de 1970.

Tràmits

Els tràmits que ha de fer l’alumne en acabar els estudis per obtenir el certificat personal per a la manipulació de gasos fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles estan a la web següent: http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/

El Reial Decret 560/2010, de 7 de maig modifica en l’article setè la ITC-BT-03 Instal·ladors autoritzats en Baixa Tensió.

Titulacions

Les titulacions que donen lloc a l’acreditació de la competència per ser instal·lador electricista estan en aquest enllaç. Són vàlides les LOE, LOGSE i les de la Llei d’educació de 1970.

Instal·lador bàsic i especialista

L’única diferència entre ser instal·lador bàsic i especialista està en l’assegurança de responsabilitat civil, que serà de la quantitat que cada any indiqui el Ministeri d’indústria.

Taula dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil actualitzada per a instal·lacions (enllaç).

Convenis

Els alumnes que varen aprovar el títol, però no varen aprovar les ITC amb un 7 que donava lloc al carnet d’instal·lador, poden acreditar la competència per ser instal·lador electricista, atès que disposen de la titulació adequada.

Tràmits

Tota la informació està a la web següent: http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/

La instal·lació i el manteniment d’equips o de sistemes de telecomunicació a Catalunya s’ha de realitzar per empreses que han d’estar inscrites en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya.

La inscripció al Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya habilita per actuar arreu de l’estat espanyol.

Titulacions

Les titulacions que donen lloc al requisit per ser instal·lador d’infraestructures comunes de telecomunicacions estan en aquest enllaç. Són vàlides les LOE, LOGSE i les de la Llei d’educació de 1970.

Tràmits

Els tràmits que ha de fer l’alumne en acabar els estudis per inscriure’s en el registre per actuar com a empresa instal·ladora d’instal·lacions de telecomunicacions estan a la web següent: http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/