Orientació al llarg de la vida

Orientació al llarg de la vida

Programa d'orientació professional al llarg de la vida

El programa té com a missió donar suport a la implantació, als centres de Formació Professional, d’un servei d’orientació professional que sigui sistemàtic, destinat a persones que, en qualsevol moment de la seva vida, optin per millorar la seva qualificació i a empreses que vulguin millorar la qualificació dels seus treballadors, a través del Sistema de Formació Professional.

La diversificació de models de formació i de qualificació professional, interrelacionats i flexibles i la intensificació en les transicions entre formació i treball derivades d’un context social i laboral que canvia constantment plantegen la necessitat d’una orientació professional que faci transparents la multitud d’oportunitats que es generen per a les persones a l’hora de construir itineraris de qualificació adaptats a les seves necessitats.

En aquest context, els centres educatius que imparteixen formació professional, han d’esdevenir un referent en la provisió de serveis d’informació i orientació professional que ajudin les persones a prendre i dur a terme, en cada moment de la seva vida, les seves pròpies decisions i transicions.

D’una altra banda, el fet que el centre esdevingui un referent en l’orientació professional del seu entorn, propicia la projecció d’altres serveis del centre com són principalment els serveis de formació (en les seves diferents formes -inicial i per a l’ocupació- i modalitats), i els de reconeixement de l’experiència, a més d’altres que puguin oferir. Igualment, aquest fet contribueix a la millora de la percepció del centre entre els seus grups d’interès.

Per grups d’interès entenem no tan sols els tradicionalment considerats: alumnes i exalumnes, famílies, empreses i altres institucions, sinó els usuaris potencials dels serveis que el centre pot oferir com són les persones treballadores o en atur, que necessitin qualificar-se, actualitzar-se o redireccionar la seva carrera professional.

El Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, d’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu estableix la informació i orientació professional com una funció de la formació professional del sistema educatiu i contempla, entre les seves finalitats, la construcció d’itineraris professionals adaptats als interessos i circumstàncies de cada persona identificant les oportunitats de qualificació de les persones al llarg de la seva vida.

El projecte de Resolució del Consell de la Unió Europea de 21 de novembre de 2008 titulada “Incloure millor l’orientació permanent a les estratègies permanents d’educació i formació permanent” reconeix la necessitat de l’orientació de les persones en el context de l’aprenentatge permanent, la facilitació d’aquesta orientació en el marc dels sistemes d’educació i formació alhora que destaca el seu paper en el foment de la inclusió i l’equitat social, la consecució dels objectius de desenvolupament econòmic i l’eficàcia del mercat de treball i mobilitat geogràfica i professional de la Unió europea.

 

OBJECTIUS

 • Implantar als centres de Formació Professional, un servei d’orientació professional sistemàtic.
 • Facilitar l’aplicació de protocols d’orientació professional per a cada situació-tipus detectada a partir de les diferents necessitats dels usuaris.
 • Posar a l’abast del sistema d’orientació professional les informacions i recursos necessaris per a què els usuaris d’un procés de reconeixement de l’experiència professional:
  • Disposin de la informació més completa sobre el procés, abans de participar en el mateix, així com per fer la tria del cicle formatiu i nivell per al qual han de participar.
  • Disposin d’un itinerari de qualificació, del que el procés de reconeixement de l’experiència en forma part, de manera que puguin minimitzar el temps que triguen en obtenir una qualificació/titulació.
  • Disposin d’una pauta per completar l’adquisició d’una qualificació/titulació, una vegada han finalitzat el procés.
 • Establir els mecanismes necessaris per a incorporar, als itineraris de qualificació, les diferents opcions formatives de formació professional de què disposen les persones per tal de millorar la seva qualificació.
 • Proporcionar informacions i recursos per a què l’alumnat de cicles formatius promocioni el seu procés formatiu tant des de la concepció vertical, com horitzontal.
 • Formar a persones del centre que coneguin els processos i els instruments de l’orientació professional.

 

 

XARXA DE CENTRES

Al Programa d’Orientació Professional al llarg de la vida participen 22 centres que s’organitzen en dues xarxes.


Centres de la Xarxa 1:

 • Centres d’Estudis Joan XXIII
 • CES Les Heures
 • Escola del Clot
 • Escola del Treball de Lleida
 • Escola del Treball de Barcelona
 • Institut Alfons Costafreda
 • Institut de Badia del Vallès
 • Institut Esteve Terradas i Illa
 • Institut Illa dels Banyols
 • Institut Pere Martell
 • Institut Poblenou

Centres de la xarxa 2:

 • Escola Pia de Mataró
 • Institut Antoni Pous i Argil·la
 • Institut Castellarnau
 • Institut de l’Ebre
 • Institut Milà i Fontanals
 • Institut Miquel Biada
 • Institut Montsià
 • Institut Narcís Monturiol
 • Institut Premià de Mar
 • Institut Serrallarga
 • Institut Vallbera

Com es pot cursar la Formació professional?

La FP, està cada cop més adaptada a les necessitats de persones i empreses, i presenta per tant una major flexibilitat.

Així, la FP presenta diverses modalitats de matrícula, es pot combinar treball i estudi, es pot realitzar parcialment en altres països o pot ser reconeguda segons la teva experiència professional prèvia

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà

Per al curs 2016-2017, el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, continuarà impartint-se sense cap modificació.

Novetats respecte al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

Per al curs 2016-2017, el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior, continuarà impartint-se, si bé amb tres modificacions derivades de la nova normativa d’admissió.

a) Denominació

L’actual denominació: curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior es substitueix per la nova: curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

b) Destinataris

S’amplien els destinataris que poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, a més de l’alumnat que posseeixi el títol de tècnic, com a novetat també hi podran accedir-hi les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.

c) Efectes

La superació de les matèries d’aquest curs tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior per al curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.

Enllaç a la RESOLUCIÓ ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.


 

Servei d'assessorament

El Servei d'assessorament en la Formació Professional té per objectiu definir i orientar un itinerario formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació (Per saber-ne +)