Orientació al llarg de la vida

Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses

El programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses té com a objectiu donar suport als centres d’ensenyaments professionals, en la gestió del servei d’informació, orientació i/o assessorament professional sistemàtic a l’alumnat de cicles formatius, a les persones adultes interessades a obtenir titulacions de formació professional, i a les institucions i empreses, a fi d’aportar les respostes i solucions que, des dels ensenyaments professionals, es poden dissenyar per a la millora de la qualificació professional, l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses.

RESOLUCIÓ ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals.

Les actuacions del programa són:

El seu objectiu és afavorir la inserció laboral i la promoció professional de l’alumnat dels ensenyaments professionals mitjançant l’adopció d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida i la incorporació de metodologies, hàbits i actuacions pròpies del món professional i de la realitat empresarial.

El seu objectiu és promoure mecanismes de comunicació i suport a l’alumnat per a què continuï en els estudis dels cicles formatius, així com incentivar-lo a promocionar amb els millors resultats possibles. Els mecanismes de comunicació i de suport i els incentius per a l’èxit acadèmic han de tenir en compte les particularitats que tenen els ensenyaments professionals en la definició de la personalitat del futur professional, la vinculació de l’alumnat amb l’empresa, i la necessitat d’aportar-li estratègies de formació com a part d’una estratègia a més llarg termini de formació al llarg de la vida.

S’adreça a la millora dels serveis d’assessorament professional de les persones adultes que volen obtenir tota o una part d’una titulació professional i que tenen unes necessitats específiques en relació a l’alumnat convencional d’un centre.

El seu objectiu és millorar les estratègies metodològiques per prestar un assessorament especialitzat a les persones adultes que els hi aporti opcions flexibles, en funció de les seves circumstàncies personals, per assolir itineraris de qualificació en els que la capitalització de la seva experiència professional pot constituir-ne una part. La incorporació d’aquest col·lectiu, que passa a formar part de l’alumnat del centre, permet també obtenir interessants sinèrgies en relació amb l’orientació professionalitzadora de l’alumnat, tant per les seves característiques particulars com per la seva vinculació amb l’empresa.

El seu objectiu és la millora de la competitivitat de les empreses, principalment a través del talent i la millora de la qualificació del capital humà mitjançant la prestació d’un assessorament que inclogui fórmules de detecció de necessitats de formació i de qualificació professionals, informacions que, adequadament canalitzades, són susceptibles de ser transferides a l’orientació de l’alumnat. Al mateix temps, l’assessorament ha de tenir un efecte sobre l’increment de la prestació dels diferents serveis dels centres, i, conseqüentment, en les col·laboracions on participi professorat i alumnat, millorant la transferència de coneixement que permeti actualitzar els coneixements dels primers, i per tant, dels segons, i altres informacions rellevants que l’alumnat pugui obtenir per al seu futur professional.

Com es pot cursar la Formació professional?

La FP, està cada cop més adaptada a les necessitats de persones i empreses, i presenta per tant una major flexibilitat.

Així, la FP presenta diverses modalitats de matrícula, es pot combinar treball i estudi, es pot realitzar parcialment en altres països o pot ser reconeguda segons la teva experiència professional prèvia.