• Imprimeix

Què és la formació en centres de treball

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments programes de formació i inserció, Formació Professional Inicial, Cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, Batxillerat i Ensenyaments Artístics Superiors, en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

El coneixement del món laboral i de l’empresa.

La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.

La compleció de la seva formació professional, amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació al món laboral.

L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.

L’acostament a la cultura d’empresa.

L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.

L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

És un document, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació al centre educatiu.

 

ORDRE ENS/241/2015, de 27 de juliol, per la qual es regula la formació en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 9628, de 5.08.2015).

 

Un cop establertes les condicions entre l’escola i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial d'acord, que l’ha d’autoritzar el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia de l'acord autoritzat.

 

La durada de la formació en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 hores setmanals si es fan de manera intensiva.

 

Tot l’alumnat que estigui matriculat en programes de formació i inserció, cicles formatius de formació professional específica, ensenyaments esportius, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, batxillerat i Ensenyaments Artístics Superiors, en qualsevol de les seves modalitats.

 

Tots els centres docents d’ensenyaments postobligatoris, tant públics com privats, de Catalunya. Totes les empreses, professionals i organismes, així com les diverses administracions i institucions públiques.

 

A l’escola El/la coordinador/a de formació professional, o persona responsable de les pràctiques.

Els/les tutors/res de pràctiques professionals.

A l’empresa Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre docent.

A l’Administració

El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

 

Les pràctiques i estades a les empreses van acompanyades d’una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:

Assegurança escolar

Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d’estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys, amb residència legal a Espanya. L’atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.

Els alumnes fills de treballadors que pertanyin a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) que necessitin atenció sanitària d’urgència han d’adreçar-se, en primera instància als facultatius de l’entitat a la qual estan adscrits o als serveis d’urgència que constin en el catàleg de serveis de la seva mutualitat.

Pòlissa d’assegurança d’accidents personals Mort o invalidesa durant l’activitat ocupacional, així com in itinere. Per a alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris que facin pràctiques en empreses.

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial Danys corporals o materials patits per terceres persones i causats, per acció o per omissió, per

l’alumnat en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que se’n derivin. Cobreix tot l’alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Cal tramitar la Tarjeta sanitària Europea en els desplaçaments a la Unió Europea Les estades i pràctiques a les empreses en el Principat d’Andorra, La Caixa de Seguretat Andorrana cobreix fins el 75% de la cobertura sanitària.

En cas d’accident o incident, cal comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial a través del/de la coordinador/a territorial.