• Imprimeix

Homologació d'empreses

Té per objectiu establir un procediment que permeti validar la capacitat i adequació de l’empresa o entitat per a participar en el procés de formació de l’alumnat d'ensenyaments postobligatoris.

 

 • Incrementar la qualitat de l’FCT.
 • Assegurar el compliment de la Normativa de la formació pràctica en centres de treball.
 • Garantir una bona col·laboració entre el centre de treball, el centre docent i l’alumne.
 • En definitiva, contribuir a l’assegurament de la qualitat de l’FCT, reconeixent les condicions de l’entitat per complir la funció formativa dels ensenyaments professionals i el batxillerat i ,per tant, facultar l’entitat o empresa a poder acollir alumnes.

És un procés dinàmic, doncs la homologació mai és permanent. És basa en:

 • L’anàlisi i valoració permanent de les condicions de realització de l’FCT.
 • La responsabilitat de les persones que participen en el procés.
 • La planificació prèvia de les accions.
 • El registre i traçabilitat del procés.

 

 • Entrevista. Informació a l’empresa (ref 01).
 • Valoració de les condicions del centre de treball.
 • L’empresa assegura/declara que coneix els requisits de l’FCT i compleix la normativa vigent i accepta les condicions (ref 02)
 • El tutor/a d'FCT registra la valoració i, si s’escau, proposa l’homologació pel cicle formatiu o altres estudis en qüestió (ref. 03).
 • El tutor/a dóna d’alta l’empresa en el qBID. HOMOLOGADA

 

Es fan visites de seguiment a l’empresa, registrades a la fitxa de seguiment (ref. 07)

 

 • Avaluació amb el quadern de seguiment, amb el suport de la fitxa de seguiment (ref 07).
 • Valoració de la satisfacció de l’alumne (ref 09).
 • Valoració de la satisfacció de l’empresa (ref 10).
 • Introducció de la qualificació en el qBID, en el quadern de pràctiques i expedició d’una acreditació de l’avaluació de l’FCT (ref 19).

 

 1. Valoració del centre de treball per part del tutor/a (ref. 11).
 2. Compleix requisits per continuar homologada? Sí o no.
  . Registre de confirmació en el qBID. El qBID envia carta d’agraïment (ref. 12).
  No. Valoració pel Coodinador/a d’FP i decideix (ref. 11).

Si és que NO Valoració pel Coordinador/a territorial d’FP (ref. 11). Notificació al centre (ref. 13):

 1. Registre en el qBID de la NO HOMOLOGACIÓ.
 2. Comunicació a l’empresa.   

 

El procés és igual que per a una nova homologació a excepció de l’1.1.1 Informació a l’empresa sobre què és l’FCT (ref. 01).

 

Avaluació de la idoneïtat de l’empresa (ref. 03).

 • . Continua el procés d’FCT. Seguiment...
 • No. Inici del procés de No homologació Punt 4.2.

 

Aquestes empreses no poden signar acords de col·laboració d’FCT amb cap centre docent, a no ser que algun centre vulgui revisar la seva condició. En aquest cas, el Coordinador/a territorial d’FP revisa el procés a partir d’uns criteris:

 • Sí. S’inicia l’FCT.
 • No. El Coordinador/a territorial ho comunica al centre (ref. 13).

 

 • Document ref. 00: Carta de presentació
 • Document ref. 01: Document informatiu. Estableix les finalitats i condicions de l’FCT.
 • Document ref. 02: Protocol de condicions del centre de treball. El centre de treball acredita el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat, salut laboral i de l’FCT.
 • Document ref. 03: Qüestionari del tutor/a per homologar el centre de treball. El centre docent valora la idoneïtat del centre de treball per rebre alumnat en FPCT.
 • Document ref. 03_C: Qüestionari de Compromís per homologar el centre de treball.
 • Document ref. 04: FItxa de les dades de centre de treball.
 • Document ref. 05: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
 • Document ref. 06: Pla d’activitats per a la formació pràctica en centres de treball.
 • Document ref. 07: Fitxa de seguiment de l’alumne/a. Informe periòdic. Facilita la planificació i el seguiment de l’alumne i la seva posterior valoració.
 • Document ref. 09: Qüestionari de l’alumne/a de l'FCT (enquesta de satisfacció). Recull l’opinió de l’alumne. Ens ajuda a l’avaluació i a millorar.
 • Document ref. 10: Enquesta del centre de treball (enquesta de satisfacció). Recull l’opinió de l’empresa. Ens ajuda a l’avaluació i a millorar.
 • Document ref. 11: Informe de valoració del centre de treball. Facilita la decisió d’homologar una entitat i garanteix la transparència del procés.
 • Document ref. 12: Carta d’agraïment entitat col·laboradora
 • Document ref. 13: Notificació al coordinador/a terriotorial. Assegura la idoneïtat del centre de treball.
 • Document ref. 14: Valoració parcial dels resultats d'aprenentatge (contacte de seguiment).
 • Document ref. 15: Valoració final dels resultats d'aprenentatge (contacte de valoració).
 • Document ref. 17: Informe periòdic de l'activitat diària.
 • Document ref. 18: Valoració del dossier.
 • Document ref. 19: Avaluació del quadern (resultats d'aprenentatge).
 • Document ref. 20: Qualificació del Quadern (avaluació i qualificació del crèdit o mòdul professional)
 • Document ref. 21: Qüestionari d'inserció laboral

 

El tutor/a de pràctiques i el coordinador/a de formació professional i/o la persona responsable gestionen el procés d’FCT des de la planificació, el seguiment, l'avaluació i la millora continua.

El coordinador/a de formació professional i/o la persona responsable valora i valida si un centre de treball reuneix les condicions per acollir alumnat en pràctiques.