• Imprimeix

Assegurances

Assegurança escolar

Camp d'aplicació

Espanyols menors de 28 anys que cursen estudis dels nivells educatius postobligatoris de manera oficial o lliure, batxillerat, formació professional, formació professional especial, COU, estudis universitaris de grau mitjà i superior, així com els que cursen el 3r cicle d'estudis universitaris conduents al títol de doctor i altres estudis oficials que imparteixin estudis reglats.
També s'amplia el camp d'aplicació de l'assegurança escolar per raons de nacionalitat a tots els estrangers, qualsevol que sigui la seva situació administrativa (Art. 14 Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener), en les mateixes condicions que els espanyols.
L'alumnat més gran de 28 anys que estigui matriculat en estudis de formació professional, batxillerat i en altres programes formatius autoritzats o organitzats pel Departament d'Ensenyament, que no treballi i no disposi de cap cobertura assistencial, ha de disposar i presentar-ne còpia al centre d'una pòlissa d'assegurança particular o col·lectiva amb la mateixa cobertura assistencial per accidents que té a l'assegurança escolar.
L'alumnat més gran de 28 anys que disposi de targeta sanitària del Servei Català de la Salut indrà coberta l'assistència sanitària però no tindrà dret a les prestacioons singulars que dóna l'assegurança escolar obligatòria.

Cobertura

Accident: Es considera accident tota lesió corporal que pateix l'estudiant amb ocasió d'activitats relacionades amb la seva condició, tot considerant incloses les activitats esportives, assemblees, viatges d'estudis, pràctiques i qualsevol altre que hagi estat autoritzada pel Consell Escolar.
L'accident donarà lloc a dret d'assistència mèdica, farmacèutica i a indemnització per incapacitat, si s'escau.
Malaltia
Infortuni familiar

Vigència

L'alumnat queda automàticament assegurat des del moment en què formalitza la matrícula, que inclou la quota anual de l'assegurança escolar.

 

Assegurança d'accidents personals

 Camp d'aplicació

a) Centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya
Alumnat d'ensenyaments secundaris postobligatoris, ensenyaments artístics superiors que estigui en pràctiques o faci una estada en empreses i alumnat dels programes de formació i inserció que gestiona i organitza el Departament d'Ensenyament.
b) Altres centres
Han de tenir contractada una pòlissa d'accidents personals per mort per accident i per invalidesa absoluta, total o parcial per accident durant l'activitat ocupacional i/o durant el desplaçament in itinere.

Cobertura 

- Mort per accident amb un capital garantit de 18.030,30 €.
- Invalidesa absoluta, total o parcial per accident, amb un capital garantit de 36.060,73 €.
L'àmbit temporal d'aquesta cobertura és el de l'activitat ocupacional més el del desplaçament in itinere.

Vigència

Renovada anualment des de les 0 hores de l'1 de gener a les 24 hores del 31 de desembre.

Competència

Generalitat de Catalunya

Pòlissa global de responsabilitat civil i patrimonial

Camp d'aplicació

L'objecte de l'assegurança és garantir les conseqüències econòmiques que es deriven de la responsabilitat patrimonial i civil que, segons la normativa legal vigent, corresponguin directament, de forma mancomunada, solidària o subsidiària, als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, que no són conseqüència de danys materials i /o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres persones durant l'exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional.
a) Centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya
Es poden beneficiar d'aquesta pòlissa l'alumnat dels centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya (s'hi inclou l'alumnat de formació professional, batxillerat i l'alumnat del programa de qualificació professional inicial - PQPI-PTT, PQPI-FIAP.
b) Altres centres
Hauran de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, no censeqüència de danys materials i/o corporals previs, que han estat causats per acció o omissió a terceres persones durant l'exercici de l'activitat, així com la responsabilitat civil professional.

Cobertura

La pòlissa cobreix els perjudicis econòmics que es deriven dels danys, (personals o materials) que s'han produït a terceres persones com a conseqüència de l'activitat que ha dut a terme l'alumnat.
Les malalties no estan cobertes en cap cas i, els danys personals, només si són a conseqüència de l'activitat realitzada, no si són produïts per l'alumne o l'alumna de manera dolosa.

Vigència 

Renovada anualment des de les 0 hores de l'1 de gener a les 24 hores del 31 de desembre.

Competència

Generalitat de Catalunya


Relació de centres concertats en matèria d'assegurança escolar
Pòlisses d'assegunrances vigents Generalitat de Catalunya