• Imprimeix

Assegurances

Camp d'aplicació

Tots els alumnes menors de 28 anys amb residència legal a Espanya, que hagin abonat la quota corresponent a l’assegurança escolar, independentment de la titularitat del centre, i que cursin, entre d’altres, cicles formatius de formació professional, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, batxillerat, cicles d’ensenyaments esportius i programes de formació i inserció (PFI) organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament i ensenyaments artístics superiors.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes majors de 18 anys sense residència legal a Espanya, que estiguin matriculats en estudis d’ensenyaments professionals, batxillerat i en altres programes formatius autoritzats o organitzats pel Departament d’Ensenyament, que no treballin i no disposin de cap cobertura assistencial, han de disposar d’una pòlissa d’assegurança particular o col·lectiva amb la mateixa cobertura assistencial per accidents que tenen a l’assegurança escolar i presentar-ne una còpia al centre.

Els alumnes que disposin de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut tenen coberta l’assistència sanitària, i poden iniciar les pràctiques, però no tenen dret a les prestacions singulars que dóna l’assegurança escolar obligatòria.

Cobertura

Accident escolar: Es considera accident escolar tota lesió corporal que pateix l'estudiant amb ocasió d'activitats relacionades amb la seva condició d'estudiant, tot considerant incloses les activitats esportives, assemblees, viatges d'estudis, pràctiques ialtres de similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades o autoritzades pels centres docents.
L'accident donarà lloc a dret d'assistència mèdica, farmacèutica i a indemnització per incapacitat, si s'escau.
Malaltia
Infortuni familiar (prestació econòmica)

Vigència

L'alumnat queda automàticament assegurat des del moment en què formalitza la matrícula, que inclou la quota anual de l'assegurança escolar.

 

 

Camp d'aplicació

a) Centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya

Alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris i ensenyaments superiors que estiguin en pràctiques o facin una estada en empreses i alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament.


b) Altres centres
Han de tenir contractada una pòlissa d'accidents personals per mort per accident i per invalidesa absoluta, total o parcial per accident durant l'activitat ocupacional i/o durant el desplaçament in itinere.

Cobertura 

- Mort per accident amb un capital garantit de 18.030 €.
- Invalidesa absoluta, total o parcial per accident, amb un capital garantit de 36.061 €.
L'àmbit temporal d'aquesta cobertura és el de l'activitat ocupacional més el del desplaçament in itinere.

Vigència

Es renova anualment.

Competència

Generalitat de Catalunya

 

Camp d'aplicació

L'objecte de l'assegurança és garantir les conseqüències econòmiques que es deriven de la responsabilitat patrimonial i civil que, segons la normativa legal vigent, corresponguin directament, de forma mancomunada, solidària o subsidiària, als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, que no són conseqüència de danys materials i /o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres persones durant l'exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional.
a) Centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya
Es poden beneficiar d'aquesta pòlissa l'alumnat dels centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya (s'hi inclou l'alumnat d’ensenyaments secundaris postobligatoris i l’alumnat dels programes de formació i inserció (PFI).
b) Altres centres
Hauran de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, que no són conseqüència de danys materials i/o corporals previs, que han estat causats per acció o omissió a terceres persones durant l'exercici de l'activitat, així com la responsabilitat civil professional.

Cobertura

La pòlissa cobreix els perjudicis econòmics que es deriven dels danys, (personals o materials) que s'han produït a terceres persones com a conseqüència de l'activitat que ha dut a terme l'alumnat.
Les malalties no estan cobertes en cap cas i, els danys personals, només si són a conseqüència de l'activitat realitzada, no si són produïts per l'alumne de manera dolosa.

Vigència 

Es renova anualment.

Competència

Generalitat de Catalunya