• Imprimeix

Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà i curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Condicions per a la matrícula:

· Poden accedir les persones que no posseeixen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent acadèmic i que tinguin almenys 17 anys complerts l'any d'inici del curs.

 

  Àmbit Hores/setmana Temaris

Matèries obligatòries

     

1 Comunicació en llengua catalana i llengua castellana (1)

 COM 5

2 Llengua anglesa

 COM 3

3 Ciències socials i ciutadania

 SOC 3

4 Tutoria i orientació

 SOC 1

5 Matemàtiques

 CTE 3

    Total obligatòries

  15  

Matèries opcionals

     

6 Tecnologia (2)

 CTE 3

7 Ciències de la naturalesa (2)

 CTE 3

Total optatives

  3  

Total curs

  18  

(1) Les matèries de llengua catalana i llengua castellana s’organitzen amb la següent distribució horària : 

Llengua catalana 2 hores /setmana
Llengua castellana 2 hores /setmana
Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües 1 hora /setmana. S’avalua conjuntament amb la llengua catalana
 
(2) El centre tria la matèria opcional a oferir.
 
Condicions per a la matrícula:

· El curs de preparació s’adreça a les persones que posseeixin un títol de tècnic/a i a les persones que cursen un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial

 

        Opcions    
 

 Hores/setmana

CT HS AR EE Temaris 

Matèries de la part comuna

           

1 Comunicació en llengua catalana

 3

X

X X
X

2 Comunicació en llengua castellana

 3

X

X X
X

3 Comunicació en llengua estrangera

 5

X

X

X

X

Total hores de la part comuna

 11          

Matèries de la part específica

(l'alumnat en cursarà 2)

           

4 Matemàtiques aplicades (obligatòria)

 4

X

X X
X

5 Física-Tecnologia

 4

X

  X
 

6 Química-Biologia

 4

X

 

 

X

7 Economia d'empresa

 4  

 X

   

8 Psicologia i sociologia

 4  

 X

   

9 Expressió gràfica i plàstica

 4  

 

X

 

10 Ciències de l'esport (1)

 4  

 

 
X

Total hores de la part específica

 8  

 

     

11 Tutoria (2)

 1

 X

 X

 X

 X
 

Total hores del curs

 20  

 

     

 

(1) Matèria vàlida també per a la família d’Activitats físiques i esportives
(2) No avaluable
 
 
La part específica té 4 opcions:
CT: Cientificotecnològica
HS: Humanística i social
AR: Artística
EE: Esportiva
 
L’alumnat haurà de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una d'aquestes són les Matemàtiques aplicades.
Els centres han d’oferir com a mínim una opció: totes les matèries de la part comuna i almenys dues matèries de la part específica, i una d'aquestes són les Matemàtiques aplicades
. D'acord amb les possibilitats organitzatives, el centre podrà oferir més d’una matèria opcional.
 
 
 

 Relació entre els ensenyaments i les opcions del curs d'accés

 Ensenyaments   Opcions    
 a) Famílies professionals de formació professional
CT HS AR EE

Activitats físiques i esportives

 X

X

 

 X

Administració i gestió

 

X

 

 

Agrària

 X

 

 

 

Arts gràfiques

 X

 

 X

 

Arts i artesanies

 

 

 X

 

Comerç i màrqueting

 

X

 

 

Edificació i obra civil

 X

 

 

 

Electricitat i electrònica

 X

 

 

 

Energia i aigua

 X

 

 

 

Fabricació mecànica

 X

 

 

 

Fusta, moble i suro

 X

 

 X

 

Hoteleria i turisme

 X

X

 

 

Imatge i so

 X

X

 

 

Imatge personal

 X

X

 

 

Indústries alimentàries

 X

 

   

Indústries extractives

 X

     

Informàtica i comunicacions

 X

     

Instal·lació i manteniment

 X

     

Marítimopesquera

 X

     

Química

 X

     

Sanitat

 X

     

Seguretat i medi ambient

 X

X

   

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

X

   

Tèxtil, confecció i pell

 X

     

Transport i manteniment de vehicles

 X

     

Vidre i ceràmica

 X

     

b) CF d’Arts plàstiques i disseny

 X

 

 X

 

c) Ensenyaments esportius

 X

X

 

 X

 
CT: Cientificotecnològica
HS: Humanística i social
AR: Artística
EE: Esportiva