• Imprimeix

Projecte interdisciplinari

Programació entre diverses àrees dins d'una metodologia de projectes de treball. En cada cicle d'educació primària s'ha de dur a terme com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees. 

Normativa


Orientacions metodològiques


Esquemes per elaborar els projectes interdisciplinaris

 1. Títol i justificació de la unitat o projecte
 2. Durada i distribució temporal al llarg del cicle 
 3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o àmbits que es treballen 
 4. Objectius d'aprenentatge 
 5. Continguts 
 6. Criteris d'avaluació 
 7. Metodologia (estratègies, situacions i seqüenciació de les activitats d'aprenentatge i d'avaluació) 
  • Tipologia de les activitats 
  • Organització social de l'aula 
  • Materials  
  • Desenvolupament de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i d'avaluació. 
 8. Reflexió sobre la pràctica

Per formalitzar la programació dels projectes es pot consultar el document d'orientacions: Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica en l'apartat: La programació d'unitats didàctiques [pàg. 24].

Graelles de programació  model 1 - model 2 - model 3


Exemples de projectes interdisciplinaris