• Imprimeix

Orientacions

Els principis que haurien de regir la pràctica docent i que formen els trets principals del currículum d’educació primària Decret 119/2015, de 23 de juny, i que són els següents:

  1. El reconeixement de les diferències individuals.
  2. Una escola on tots aprenem junts.
  3. L’alumne com a protagonista actiu del seu aprenentatge.
  4. Aprenentatge competencial, aprenentatge per a la vida.
  5. L’aprenentatge autèntic.
  6. Les emocions.
  7. L’avaluació al servei de l’aprenentatge.

 

Programar per competències a l’educació primària és una eina que facilita als equips docents de les escoles la realització de processos de reflexió pedagògica i la formalització de les programacions.

La programació d'una escola és el conjunt de decisions que prenen els equips docents per aconseguir uns objectius. Aquestes decisions afecten els diferents elements que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Així, per prendre-les s'han de tenir en compte les necessitats dels alumnes, la millora dels seus aprenentatges, el marc normatiu vigent, el projecte educatiu de centre, el context on s'apliquen i els recursos disponibles.

 

Programar per competències a l’educació primària

Orientacions sobre els aspectes bàsics de la proposta curricular competencial, estructuració dels continguts, estratègies i metodologia, avaluació i un exemple de programació.

Orientacions i models per formalitzar les programacions didàctiques, amb l’objectiu d'orientar el debat curricular en els centres i adaptar els documents actuals al marc curricular de les competències bàsiques.

Presentació del document

Les orientacions d’aquest document són unes reflexions sobre el desenvolupament de la competència comunicativa lingüística de l’alumnat de l’educació primària, que van acompanyades d’instruments per a la presa de decisions i propostes de millora en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, que enforteixen també el treball de la llengua de manera transversal en aquesta etapa.

Recursos per treballar la geometria al cicle inicial, mitjà i superior de l'educació primària, amb activitats preparades per a posar en pràctica a l'aula.

Proposta de la setmana

Per animar-ho, cada setmana una proposta per pensar i resoldre (Primària i Secundària)

Document on s’exposen les reflexions i criteris que han fonamentat el disseny i l’aplicació de la unitat didàctica, així com les característiques de les principals activitats i de la metodologia aplicada.

Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural - Cicle superior d'educació primària

Unitat didàctica desenvolupada d’acord amb la proposta curricular per competències, on a més de les activitats s'explicita i es justifica el perquè dels diferents apartats que es mostren en la seva programació.

Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural - Cicle mitjà d'educació primària