• Imprimeix

Currículum

Novetats en els materials de programació de l'Ateneu

Novetats en els materials per facilitar la programació de l’educació primària del portal Ateneu “El currículum a l’escola i a l’aula”.

Els destinataris són els mestres, els equips docents i tots els professionals que intervenen a les escoles.

Els materials estan organitzats per promoure en els claustres el debat pedagògic en relació amb el treball per competències per tal que aquest reverteixi en la millora dels projectes propis de cada centre i de les pràctiques metodològiques a l'aula.

 

Les dimensions a cop d’ull

Document que descriu de manera breu cadascuna de les dimensions dels àmbits curriculars. També dona informació sobre els nivells d’assoliment de les competències i els seus indicadors d’avaluació.

Seqüenciació dels criteris d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil i el cicle inicial de l’educació primària de l’àrea de llengua catalana i literatura

Document que relaciona els criteris d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil i els criteris d’avaluació de l’àrea de llengua catalana i literatura del cicle inicial de l’educació primària. Aquesta informació és útil per a la confecció dels plans individualitzats (PI).

Seqüenciació dels criteris d’avaluació del cicle superior de l’educació primària i el primer curs de l’ESO de l’àrea de llengua catalana i literatura

Document que relaciona els criteris d’avaluació de l’àrea de llengua catalana i literatura del cicle superior de l’educació primària i del primer curs de l’ESO . Aquesta informació  és útil per a la confecció dels plans individualitzats (PI).

Seqüenciació dels criteris d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil i el cicle inicial de l’educació primària de l’àrea de matemàtiques

Document que relaciona els criteris d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil i els criteris d’avaluació de l’àrea de matemàtiques del cicle inicial de l’educació primària. Aquesta informació és útil per a la confecció dels plans individualitzats (PI).

Seqüenciació dels criteris d’avaluació del cicle superior de l’educació primària i el primer curs de l’ESO de l’àrea de matemàtiques

Document que relaciona els criteris d’avaluació de l’àrea de matemàtiques del cicle superior de l’educació primària i del primer curs de l’ESO. Aquesta informació és útil per a la confecció dels plans individualitzats (PI).

Model 2 de programació d’una unitat didàctica o projecte

Aquest model incorpora com a novetat al model 1 la formalització dels indicadors d’avaluació segons els tres nivells d’assoliment: satisfactori, notabilitat i excel·lència. Document de suport.

Diari curricular d’un grup classe de cicle inicial

Instrument que permet recollir la informació bàsica dels elements curriculars que s’han treballat i es treballen en un grup classe.

Facilita el seguiment curricular i l’establiment de connexions entre aprenentatges, el treball col·laboratiu entre els mestres que treballen a un mateix grup-classe i la presa de decisions per a la millora dels aprenentatges de tots els alumnes. Document de suport

Diari curricular d’un grup classe de cicle mitjà

Diari curricular d’un grup classe de cicle superior

El currículum a l’escola i a l’aula en el marc d’un sistema inclusiu

Vídeo de la presentació als territoris.

Materials per a l’atenció a la diversitat: De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom un projecte per a cadascú.

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.  El currículum a l'escola i a l'aula: Avaluar per aprendre Xarxa CB: materials i recursos.

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. El currículum a l'escola i a l'aula: Programar és prendre decisions

Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

El currículum de l'educació primària esdevé la guia de les activitats educatives escolars, n'explicita les intencions i proporciona línies d'acció adequades als mestres i als altres professionals com a responsables últims de la seva concreció, procurant desvetllar la motivació, la curiositat i la imaginacó dels infants.