• Imprimeix

Currículum

El currículum a l’escola i a l’aula en el marc d’un sistema inclusiu

Vídeo de la presentació als territoris.

Materials per a l’atenció a la diversitat: De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom un projecte per a cadascú.

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.  El currículum a l'escola i a l'aula: Avaluar per aprendre Xarxa CB: materials i recursos.

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. El currículum a l'escola i a l'aula: Programar és prendre decisions

Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

El currículum de l'educació primària esdevé la guia de les activitats educatives escolars, n'explicita les intencions i proporciona línies d'acció adequades als mestres i als altres professionals com a responsables últims de la seva concreció, procurant desvetllar la motivació, la curiositat i la imaginacó dels infants.