"L'adquisició del llenguatge es dóna en un espai social i compartit entre els qui dominen el llenguatge i els qui l'han d'aprendre. L'infant ha de prendre part activa en el seu aprenentatge i l'adult ha d'utilitzar estratègies per facilitar-li'n l'adquisició."

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya (2004) L'ús del llenguatge a l'escola. Barcelona 


Bibliografia

  Cassany, D., Luna, M. i Sanz, G. (2005) Ensenyar llengua. Ed. Graó

  Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. (2003) L'ús del llenguatge a l'escola. Departament d'Ensenyament

  Owens, R.E. (2003) Desarrollo del lenguaje. Pearson Educación

  Pepper, J. i Weitzman, E. (2007) Hablando...nos entendemos los dos. The Hanen Centre

  Río, M.J. del (1993) Psicopedagogía de la lengua oral. Un enfoque comunicativo. Horsori 

  Sánchez Cano, M. i altres (2009) La conversa en petits grups a l'aula. Ed. Graó

Destacats