• Imprimeix

Àmbit matemàtic

L'àmbit de matemàtiques inclou l'àrea de matemàtiques. L’ensenyament de les matemàtiques té la finalitat de desenvolupar la capacitat de raonament i la facultat d'abstracció aportant un conjunt de models i procediments d'anàlisi, càlcul i estimació que, aplicats en diferents contextos de la realitat, han de possibilitar la comprensió dels conceptes i el seu domini competencial per resoldre situacions i problemes.

 

Document de desplegament i identificació de les competències bàsiques pròpies de l'àmbit a l'etapa primària

Dimensió Resolució de problemes

Un problema és una proposta d’enfrontament amb una situació desconeguda que es planteja a través d’un conjunt de dades dins d’un context, per a la qual, en principi, no es disposa d’una resposta immediata i que requereix reflexionar, prendre decisions i dissenyar estratègies. Cal distingir bé entre un problema i un exercici. Aquesta és una tasca que pot portar-se a terme mitjançant la simple aplicació de tècniques, algorismes o rutines més o menys automatitzades. Un problema sempre convida a la recerca i, en la seva resolució, hi ha una espurna de descobriment que permet experimentar l’encant d’assolir la solució. La resolució de problemes no és una tasca per fer al final d’un trajecte d’aprenentatge sinó que pot ser el desencadenant del procés. No tan sols cal ensenyar matemàtiques per resoldre problemes, sinó també ensenyar matemàtiques a partir i a través de la resolució de problemes.

Dimensió Raonament i prova

 

El raonament és consubstancial a la construcció del coneixement matemàtic i per tant ha d’estar present en l’aprenentatge de les matemàtiques. Utilitzar el raonament matemàtic comporta: Analitzar situacions, per comparació i per contrast, fer conjectures adaptades a la situació, comprovar, validar o refutar conjectures, precisar i ampliar conjectures, generalitzar, establint models i patrons, particularitzar models generals a casos concrets i argumentar per comunicar i validar processos i resultats.

Dimensió Connexions

 

La majoria dels conceptes estan connectats amb altres conceptes, tant en el mateix bloc de continguts com amb d’altres blocs. La primera connexió que cal considerar és la dels processos del currículum de matemàtiques amb els de continguts

Qualsevol tema i situació implica connectar idees matemàtiques. Trobar i aplicar relacions entre els conceptes dóna major coneixement sobre el que s’està treballant, en particular, és important connectar el nou coneixement amb el que ja es té.

Hi ha idees transversals que són presents en diversos blocs de continguts, com ara quantitat, patró, equivalència, canvi, mesura...

El mestre/a ha de fer possible que s’adquireixi el coneixement de manera integrada més que no pas fragmentat. El món real i les altres àrees tenen un paper de contextos on descobrir matemàtiques com el de llocs on es poden aplicar.

Dimensió Comunicació i representació

 

Les matemàtiques aporten un llenguatge formal que, a més del propi coneixement matemàtic, ens procura eines per a la comprensió del nostre entorn. La pràctica habitual de l’expressió d’idees matemàtiques entre companys, tant oralment com per escrit, ajuda els estudiants a organitzar i refinar aquestes idees, i a ser clars, convincents i precisos en l’ús del vocabulari i símbols matemàtics. L’escolta atenta dels arguments dels companys proporciona oportunitats de reflexió i millora del propi coneixement.

La representació és una eina per construir, estructurar i comunicar idees matemàtiques. Les múltiples varietats de representació proporcionen, a més de diverses possibilitats de mostrar idees matemàtiques, diferents vies d’aproximar-se a aquestes idees, d’organitzar-les i de comprendre-les.

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

E10

Orientacions metodològiques

S3

Document de suport

E11

Orientacions d'avaluació

S4

Document de suport

E12

Seqüenciació dels criteris d'avaluació

S5

Document de suport

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CI8

Àrea de matemàtiques - Continguts

S6

Document de suport

CI9

Àrea de matemàtiques - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CM8

Àrea de matemàtiques - Continguts

S6

Document de suport

CM9

Àrea de matemàtiques - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CS10

Àrea de matemàtiques - Continguts

S6

Document de suport

CS11

Àrea de matemàtiques - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

Àrea matemàtiques - Segon cicle EI i cicle inicial EP

S8

Document de suport

Àrea matemàtiques - Cicle superior EP i primer curs ESO

S8

Document de suport

 

Graelles d’ajuda a l’autoavaluació metodològica en matemàtiques a primària

Documents elaborats per Francesc Xavier Alegria i Lucia Cabello del centre Guillem Fortuny de Cambrils.

 

AraMat. Curs de formació de mestres a partir de propostes de d’activitats d’aula on es treballa per ajudar a ampliar el coneixement matemàtic en allò que té relació amb l’aprenentatge de l’alumnat d’educació primària.

 

Conferències Reflexions sobre el càlcul a primària (CREAMAT):

 

Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'educació infantil i primària

 

El càlcul a l'educació infantil i primària

 

Resolució de problemes a l’educació infantil i primària

 

PuntMAT. Publicacions i xerrades

 

Revista Suma+. Revista para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas

 

Recursos XTEC

 

Recursos edu365

Es destaquen els recursos que es troben al document Recursos àmbit matemàtic educació primària

 

Altres recursos

 

VídeoMAT. El vídeoMAT és un projecte en el qual els i les alumnes creen vídeos on es responen preguntes que posen de manifest aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l’entorn.

 

Parlam de matemàtiques? Daniel Ruiz Aguilera (Universitat de les Illes Balears). Etapes de l’aprenentatge matemàtic i exemples d’experiències d’educació primària.

 

Tenen forma les sumes? Una proposta d’integració de matemàtiques i art a Educació Primària

Conté:

 

Documents de desplegament