La Prova d’Avaluació dels Components Bàsics de l’Aprenentatge de la Lectura, PACBAL, és un instrument que mesura el grau d’èxit amb que un nen progressa en aquelles habilitats crítiques que estan a la base de la lectura primerenca. Les diverses àrees que s’avaluen serveixen per predir si l’alumne serà un lector amb fluïdesa. Les puntuacions de l’alumne es categoritzen en tres nivells: normatiu, d’algun risc i amb risc de dificultats lectores.

El PACBAL és un instrument d’avaluació que:

  1. Determina si els alumnes mostren totes les habilitats importants que es necessiten per llegir correctament.
  2. Ofereix un sistema de control del progrés que avalua el grau d’eficàcia de les intervencions educatives.
  3. S’utilitza com una avaluació de resultats que mesura l’eficàcia del programa educatiu de lectura de l’escola.

El PACBAL utilitza 7 indicadors per avaluar les habilitats de lectura primerenca: segmentació fonèmica (SF),  principi alfabètic (PA), lectura de paraules sense sentit (PSS), lectura de paraules amb sentit (PAS), fluïdesa en la lectura oral (FLO), comprensió lectora (CL) i vocabulari (Vc).

 

EINA D'AVALUACIÓ

Manual d’administració i criteris d’avaluació

Eina que proporciona elements per avaluar els components bàsics de l’aprenentatge de la lectura

Quaderns d’avaluació

Activitats per avaluar els components bàsics de l’aprenentatge de la lectura a les escoles (P5 d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària)

Material d’avaluació dels alumnes

Eines per al desenvolupament del PACBAL

Posar la lectura davant de tot Els punts centrals que la recerca ha construït per ensenyar als nens a llegir (d’educació infantil fins a tercer). Segona edició – juny 2003. Traducció Josep Font i Roura

Continguts:

  • Ensenyar consciència fonològica
  • Ensenyament en base fonètica
  • Ensenyament de la fluïdesa
  • Ensenyament del vocabulari
  • Ensenyament de la comprensió de textos

Els resultats que es descriuen en aquest document estan extrets de l’informe del “National Reading Panel, Teaching Children to Read:

An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction – Reports of the Subroups”.