• Imprimeix

Àmbit lingüístic

L'àmbit lingüístic inclou les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengües estrangeres.

L'objectiu primordial és que els alumnes siguin capaços  de dur a terme les tasques de comunicació que els permeti expressar la seva comprensió de la realitat, relacionar-se, integrar, comprendre, valorar i comunicar la seva cultura i sentiments, amb la utilització del llenguatge verbal oral i escrit i el no verbal emprant els mitjans audiovisuals i les tecnologies digitals.

Llengua catalana i castellana

Document de desplegament i identificació de les competències bàsiques pròpies de l'àmbit a l'etapa primària

Dimensió Comunicació oral

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa. Escoltar i parlar, en la major part dels casos s’associen, perquè es produeixen en un context d’interacció en el qual els interlocutors són alternativament emissors i receptors. Hi actuen, per tant, les capacitats de comprendre, expressar-se i dialogar o conversar. L’expressió oral implica el coneixement d’un lèxic i d’unes estructures morfosintàctiques i textuals. Un comunicador competent també utilitza elements comunicatius no verbals i aplica els coneixements lèxics, gramaticals i textuals per interpretar i expressar missatges orals.

Dimensió Comprensió lectora

La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per entendre, valorar i emprar textos escrits, per tal d’assolir objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, així com també per poder participar en la societat. Per comprendre, el lector necessita reconèixer les lletres, les paraules, les frases, i també interpretar el missatge que porta el text. L’actitud envers la lectura és la disposició per llegir de manera plaent —que porta a la pràctica lliure i voluntària—, per omplir la curiositat i el desig de saber, així com per obtenir satisfacció personal.

Dimensió Expressió escrita

L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. Implica un suport i un sistema de representació gràfica del llenguatge que té la qualitat de fixar el missatge i mantenir-lo en el temps. L’escriptura és una activitat que permet participar en situacions comunicatives amb diverses finalitats concretes. Escrivim per demanar informació, per transferir coneixement, per intentar convèncer, per comunicar sentiments i vivències, per plaer...; per tant, en qualsevol escrit s’hi reflecteix la intenció i la contextualització.

Dimensió Literària

La literatura és una font estètica i cultural, ajuda a comprendre el món que ens envolta i inclou els diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més actuals. Per poder gaudir del fet literari, el lector ha de poder interpretar correctament els recursos lingüístics i estilístics que els autors utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica el context i circumstàncies en què una obra ha estat produïda. Una persona amb competència literària també ha de ser capaç de produir textos (narracions, poemes...) en què predomini la dimensió artística i estètica i en què apliqui els coneixements sobre els recursos i les estructures pròpies de cada gènere.

Dimensió Plurilungüe i intercultural

Les competències d’aquesta dimensió plantegen continguts relacionats amb les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones basats en els usos socials de les llengües en contextos multilingües. Es parteix de la idea que aprendre llengües és, abans que altra cosa, aprendre a comunicar-se amb altres persones, a prendre contacte amb distintes realitats i a assumir la pròpia expressió com a modalitat fonamental d’obertura als altres.

 

Llengua estrangera

Document de desplegament i identificació de les competències bàsiques pròpies de l'àmbit de l'etapa primària

Dimensió Comunicació oral

La comunicació oral és l’activitat més freqüent i universal que els parlants de qualsevol llengua duen a terme i implica la capacitat de comprendre i expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa. En el cas de les llengües estrangeres, aquesta dimensió vertebra la resta de dimensions. L’expressió oral en llengües estrangeres implica el coneixement d’un lèxic, d’uns elements morfosintàctics i textuals, d’uns elements fonètics i fonològics i d’uns elements comunicatius no verbals.

Dimensió Comprensió lectora

La lectura ocupa un lloc destacat en l’aprenentatge d’una llengua estrangera, en la mesura que posa l’alumne en contacte amb textos on es presenten, en un tot integrat, el lèxic i els elements morfosintàctics i discursius. En aquesta dimensió, tant si es tracta de lectura silenciosa com de lectura en veu alta, hi intervenen diverses habilitats, com ara les perceptives, la memòria, les habilitats de descodificació, la inferència, l’anticipació, la imaginació, l’exploració ràpida i la identificació de les referències anteriors i posteriors.

Dimensió Expressió escrita

L’escriptura és una activitat que permet participar en situacions comunicatives amb diverses finalitats concretes sense que l’emissor i el receptor hagin de coincidir simultàniament en l’espai ni en el temps. Per escriure, cal reconèixer la situació comunicativa, el format i el tipus de text. Ara bé, escriure en una llengua estrangera en aquesta etapa comporta també focalitzar l’aprenentatge en els aspectes formals (construcció de les frases, selecció del lèxic...).Un aprenent de llengües estrangeres ha de ser capaç de transferir els aprenentatges adquirits en les altres llengües curriculars, especialment pel que fa a les estratègies de producció de textos i al coneixement discursiu.

Dimensió Literària

La literatura s’entén com l’activitat creativa de comprensió i producció de textos senzills, tant orals com escrits i audiovisuals, que busca causar en el receptor una reacció també emocional i estètica. El paper de la dimensió literària és rellevant en l’aprenentatge de llengües estrangeres. La tradició literària escrita inclou els poemes, les cançons, els contes, les llegendes, les vinyetes, els còmics, els àlbums, els anuncis, etc. També s’incorpora dins de l’àmbit d’aquesta competència la tradició audiovisual, entesa com les d’obres que integren la imatge amb la paraula oral i/o escrita.

Dimensió Plurilungüe i intercultural

Amb la competència plurilingüe, l’individu desenvolupa una habilitat comunicativa que mobilitza tota la seva experiència lingüística integrada, en la qual els coneixements que té de diverses llengües s’interrelacionen i interactuen en un determinat context cultural. La dimensió plurilingüe i intercultural ha estat també plantejada en el desplegament de les competències de les àrees de llengua catalana i castellana en les quals es fa èmfasi en la necessitat de dotar l’alumne d’una consciència de la diversitat lingüística. L’àrea de llengües estrangeres té, encara més, un paper imprescindible a l’hora de posar l’accent en l’enfocament plurilingüe, ja que facilita la posada en contacte d’estructures i conceptes entre les llengües conegudes per l’alumne i les que va aprenent.

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

Llengua catalana i Llengua castellana

E3

Orientacions metodològiques

S3

Document de suport

E4

Orientacions d'avaluació

S4

Document de suport

E5

Seqüenciació dels criteris d'avaluació (Llengua catalana)

S5

Document de suport

E6

Seqüenciació dels criteris d'avaluació (Llengua castellana)

S5

Document de suportLlengües estrangeres

E7

Orientacions metodològiques

S3

Document de suport

E8

Orientacions d'avaluació

S4

Document de suport

E9

Seqüenciació dels criteris d'avaluació (Primera llengua estrangera)

S5

Document de suport

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CI1

Àrea de llengua catalana i literatura - Continguts

S6

Document de suport

CI2

Àrea de llengua catalana i literatura - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CI3

Àrea de llengua castellana i literatura - Continguts

S6

Document de suport

CI4

Àrea de llengua castellana i literatura - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CI5

Àrea de primera llengua estrangera - Continguts

S6

Document de suport

CI6

Àrea de primera llengua estrangera - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CI7

Continguts comuns - Plurilingüisme i interculturalitat

S6

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CM1

Àrea de llengua catalana i literatura - Continguts

S6

Document de suport

CM2

Àrea de llengua catalana i literatura - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CM3

Àrea de llengua castellana i literatura - Continguts

S6

Document de suport

CM4

Àrea de llengua castellana i literatura - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CM5

Àrea de primera llengua estrangera - Continguts

S6

Document de suport

CM6

Àrea de primera llengua estrangera - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CM7

Continguts comuns - Plurilingüisme i interculturalitat

S6

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

CS1

Àrea de llengua catalana i literatura - Continguts

S6

Document de suport

CS2

Àrea de llengua catalana i literatura - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CS3

Àrea de llengua castellana i literatura - Continguts

S6

Document de suport

CS4

Àrea de llengua castellana i literatura - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CS5

Àrea de primera llengua estrangera - Continguts

S6

Document de suport

CS6

Àrea de primera llengua estrangera - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CS7

Àrea de segona llengua estrangera - Continguts

S6

Document de suport

CS8

Àrea de segona llengua estrangera - Criteris d'avaluació

S7

Document de suport

CS9

Continguts comuns - Plurilingüisme i interculturalitat

S6

Document de suport

 

A continuació es presenten una col·lecció de documents que poden ser útils als equips docents en el procés de presa de decisions per a la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.

Cada escola ha de disposar dels seus propis models de programació. Aquests documents no pretenen uniformar tots els models de programació de les escoles de Catalunya, ans al contrari. Cada centre ha de valorar quins d'aquests models els poden ser útils i quins no.

La formalització d'aquests materials necessita temps. No són documents pensats per omplir de manera ràpida i mecànica. Pretenen ser uns instruments que afavoreixin la reflexió, el debat i la presa de decisions. Exemples d'utilització d'aquests materials

Documents accessibles a través de google drive. Per editar-los es poden descarregar al drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en format word o OpenDocument (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s'actualitzen periòdicament.

Àrea de llengua catalana i literatura - Segon cicle EI i cicle inicial EP

S8

Document de suport

Àrea de llengua catalana i literatura - Cicle superior EP i primer curs ESO

S8

Document de suport

ARC – àrees de llengües

Recursos XTEC:

 

Recursos Edu365:

 

De les diferents llengües, es destaquen els recursos que es troben al document Recursos àmbit lingüístic educació primària.

Altres recursos:

  • Palabras azules. Lecto-escriptura creativa con o sin TIC.
  • Aprendre textos. web desenvolupada per  l'Ana Teberosky i el seu equip, al servei de la formació i actualització dels mestres de l'Educació Infantil i Primària envers l'ensenyament i l'aprenentatge del llenguatge oral i escrit.
  • Espai de lectura. L’Espai de Lectura ofereix diferents experiències per compartir moments rics de lectura amb els infants.

 

Experiències: